Sociale organisationer frygter at fondenes uddelingsgrundlag forsvinder

Mange frivillige sociale organisationer har øget deres aktiviteter under coronakrisen. Men de er bekymrede for, hvordan den økonomiske situation vil være næste år, hvis fondene har en lavere finansiel indstrømning, og derfor også et lavere uddelingsniveau. Administrerende direktør i Fonden for Socialt Ansvar Thit Aaris-Høeg giver her en status på nogle af krisens konsekvenser for de sociale organisationer.

Thit Aaris-Høeg
Thit Aa­ris-Hø­eg, adm. di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt Ansvar.

 

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

Fon­den for So­ci­alt An­svar har ta­get tem­pe­ra­tu­ren på de fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner. 70 små og sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner er med i Fon­dens ’Net­værk for So­ci­alt An­svar’ og man­ge af dis­se har gi­vet sig tid til at sva­re på en ræk­ke spørgs­mål om­kring de­res si­tu­a­tion li­ge nu og på læn­ge­re sigt. Der er ta­le om et bredt ud­snit af or­ga­ni­sa­tio­ner, som ar­bej­der med alt fra flygt­nin­ge, ind­van­dre­re, børn og un­ge, hjem­lø­se, psy­kisk sy­ge og sår­ba­re samt kriseramte.

Sta­tus er som følger:

De største menneskelige bekymringer

Da or­ga­ni­sa­tio­ner­ne al­le ar­bej­der med ud­sat­te og sår­ba­re må­l­grup­per, fyl­der det rig­tig me­get hos dem, hvor­dan og i hvor høj grad de­res må­l­grup­per ram­mes af kri­sen. Dels er må­l­grup­per­ne på­vir­ke­de af, at ak­ti­vi­te­ter­ne og ind­sat­ser­ne i or­ga­ni­sa­tio­ner­ne ud­sky­des, af­ly­ses el­ler kø­rer på ned­sat blus, og dels kan de po­ten­ti­elt på­vir­kes af en om­pri­o­ri­te­ring hos det of­fent­li­ge el­ler forlængelse/udskydelse af de­res sa­ger og rets­sa­ger på ube­stemt tid.

Man­ge ufag­lær­te og kortud­dan­ne­de mi­ster i dis­se da­ge de­res job, og der­u­d­over bli­ver man­ge sår­ba­re end­nu me­re iso­le­re­de i den­ne tid, hvil­ket i nog­le til­fæl­de kan re­sul­te­re i til­bage­fald i for­hold til f.eks. mis­brug el­ler kri­mi­na­li­tet, li­ge­som vold og over­greb sti­ger i takt med at den men­tale sund­hed da­ler. Al­le or­ga­ni­sa­tio­ner er me­get op­ta­ge­de af at hjæl­pe de­res må­l­grup­per så me­get, som de kan. Det for­tæl­ler de me­re om senere.

De største økonomiske bekymringer

Der er he­le vej­en rundt stor usik­ker­hed om or­ga­ni­sa­tio­ner­nes øko­no­mi­ske si­tu­a­tion – bå­de de næ­ste par må­ne­der og på læn­ge­re sigt. En­kel­te er ik­ke øko­no­misk ramt, da de er 100 pct. stats­fi­nan­si­e­re­de og på fi­nans­lo­ven, mens an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner er akut ramt, da fun­dra­i­sing-ar­ran­ge­men­ter og/eller ak­ti­vi­te­ter i for­bin­del­se med so­ci­alø­ko­no­misk virk­som­hed er ble­vet ud­skudt, af­lyst el­ler luk­ket. De fle­ste or­ga­ni­sa­tio­ner be­fin­der sig dog et sted i mid­ten og ved end­nu ik­ke, hvad covid-19-kri­sen kom­mer til at be­ty­de for de­res økonomi.

Den­ne usik­ker­hed skyl­des bl.a., at be­sty­rel­ses­mø­der i de ud­de­len­de fon­de er ud­skudt, og fle­re fon­de mel­der om ri­si­ko for fær­re og min­dre ud­de­lin­ger i den kom­men­de tid.

En stor be­kym­ring på tværs af or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er, hvor­dan øko­no­mi­en vil se ud i frem­ti­den. For nog­les ved­kom­men­de er be­kym­rin­gen tæt på, da de al­le­re­de op­le­ver et øko­no­misk pres nu, og det er der­for af stor be­tyd­ning om kri­sen va­rer to uger el­ler to må­ne­der end­nu. For an­dre går be­kym­rin­gen på, at kom­mu­ner­ne og an­dre of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner, der med­fi­nan­si­e­rer ind­sat­ser, ik­ke kan gø­re det i sam­me grad ef­ter krisen.

Langt de fle­ste or­ga­ni­sa­tio­ner er mest be­kym­re­de for, hvor­dan den øko­no­mi­ske si­tu­a­tion vil væ­re næ­ste år, hvis fon­de­ne har en la­ve­re fi­nan­si­el ind­strøm­ning og der­for og­så et la­ve­re ud­de­lings­ni­veau. Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er og­så ban­ge, for­di sats­pul­jer­ne som be­kendt er ned­lagt, og man i for­vej­en står til­ba­ge med en alt for lil­le re­ser­ve­pul­je, så hvis fon­de­nes til­skud og­så bort­fal­der, hvor skal pen­ge­ne så kom­me fra fremover?

Re­ge­rin­gens hjæl­pe­pak­ker er go­de, hvis man dri­ver en virk­som­hed og kan be­vi­se et væ­sent­ligt fald i ind­tægt, men de pas­ser ik­ke godt sam­men med ngo’er med sam­men­sat økonomi.

En helt an­den be­ty­de­lig be­kym­ring blandt or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er, om de fort­sat kan fast­hol­de og til­træk­ke fri­vil­li­ge, så det nu­væ­ren­de ak­ti­vi­tets­ni­veau kan fast­hol­des – sær­ligt i en si­tu­a­tion, hvor den så­kald­te an­den bøl­ge af covid-19 og­så skul­le ram­me hårdt. Det gæl­der sær­ligt de or­ga­ni­sa­tio­ner, der har en del fri­vil­li­ge over 60 år og alt­så i hø­je­re grad til­hø­rer ri­si­ko­grup­pen, og or­ga­ni­sa­tio­ner, som be­skæf­ti­ger fri­vil­li­ge som ude­luk­ken­de kan hjæl­pe igen­nem fy­sisk kontakt.

Øget aktivitetsniveau

Man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner har et væ­sent­ligt for­ø­get ak­ti­vi­tets­ni­veau (da kri­sen ram­mer man­ge ud­sat­te må­l­grup­per me­get hårdt), men sam­me ind­tægts­ni­veau, og man­ge sø­ger der­for i dis­se da­ge de aku­t­pul­jer, som et par fon­de har ud­lod­det. Det er svært at træk­ke tre gan­ge så me­get ar­bej­de med sam­me be­man­ding, og det op­le­ver man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner som ek­stra hårdt i dis­se dage.

En del or­ga­ni­sa­tio­ner er dog nødsa­get til at ud­sky­de pro­jek­ter (pga. af­lys­nin­ger re­la­te­ret til covid-19 og ny­op­stå­e­de op­ga­ver i for­bin­del­se med kri­sen), hvil­ket gi­ver an­led­ning til be­kym­ring over, at de ik­ke kan le­ve op til pro­jekt­krav og -mål, og der­for i yder­ste kon­se­kvens kan bli­ve nødt til at til­ba­ge­be­ta­le be­vil­lin­ger. Hel­dig­vis har man­ge be­vil­lings­gi­ve­re, her­un­der de ud­de­len­de fon­de, bak­ket godt op om or­ga­ni­sa­tio­ner­ne og for­står, at ik­ke al­le ak­ti­vi­te­ter eg­ner sig som di­gi­ta­le ak­ti­vi­te­ter, li­ge­som fle­re af de ud­sat­te må­l­grup­per ik­ke har res­sour­cer til at del­ta­ge i Sky­pe-mø­der el­ler li­ge hop­pe på Mi­cro­soft Teams.

Det der går godt

Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne be­ret­ter al­le om, at de­res me­d­ar­bej­de­re er dyg­ti­ge til at om­stil­le sig til den nye si­tu­a­tion, hol­de hju­le­ne i gang, hjæl­pe må­l­grup­pen med ny­op­stå­e­de ud­for­drin­ger og le­ve­re på pro­jek­t­mål i det om­fang det over­ho­ve­det kan la­de sig gøre.

Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne for­tæl­ler i for­læn­gel­se her­af, at det går rig­tig godt med at om­læg­ge ak­ti­vi­te­ter og til­bud, så de fun­ge­rer på on­li­ne plat­for­me, og der er for or­ga­ni­sa­tio­ner­ne en god og stejl læ­rings­kur­ve i for­hold til an­ven­del­sen af IT og di­gi­ta­le løsninger.

Det har organisationerne mest brug for

Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne ef­ter­ly­ser al­le til­lid til, at de lø­ser op­ga­ver­ne så godt som over­ho­ve­det mu­ligt, for­stå­el­se for at vis­se ak­ti­vi­te­ter og pro­jek­ter ik­ke kan gen­nem­fø­res nu og flek­si­bi­li­tet i for­hold til at kun­ne til­ret­te­læg­ge, ud­sky­de og om­læg­ge pro­jek­ter, så de ta­ger høj­de for krisesituationen.

En del or­ga­ni­sa­tio­ner ud­tryk­ker og­så et be­hov for ‘kri­se­mid­ler’, der vil­le væ­re mu­li­ge at sø­ge en­ten til drift i en tid med svin­den­de ind­tæg­ter, el­ler til at fi­nan­si­e­re til­tag, der plud­se­lig har vist sig nød­ven­di­ge un­der den­ne kri­se, f.eks. go­de on­li­ne plat­for­me, ud­vi­del­se af al­le­re­de ek­si­ste­ren­de til­bud osv. Vis­se or­ga­ni­sa­tio­ner, der va­re­ta­ger kri­ti­ske funk­tio­ner, f.eks. kri­se­cen­tre el­ler psy­ki­a­tri­ske til­bud, ef­ter­ly­ser vær­ne­mid­ler el­ler fi­nan­si­e­ring her­til, da de fort­sat er i for­holds­vis tæt fy­sisk kon­takt med de­res målgrupper.

Et sid­ste aspekt som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne mang­ler er klar­hed om­kring nu­væ­ren­de og frem­ti­di­ge be­vil­lin­ger. De mang­ler svar på spørgs­mål som: ”Skal vi be­ta­le he­le el­ler de­le af be­vil­lin­ger til­ba­ge?”, ”Kan vi æn­dre el­ler ud­sky­de pro­jek­t­mål lø­ben­de?” og ”hvor­dan vil ud­de­lings­grund­la­get se ud i fremtiden?”

Ge­ne­relt ef­ter­ly­ser or­ga­ni­sa­tio­ner­ne hjælp til at be­ly­se cor­ona­kri­sens kon­se­kven­ser for det fri­vil­li­ge so­ci­a­le Danmark.

Hjælpepakkerne

De fle­ste or­ga­ni­sa­tio­ner har end­nu ik­ke gjort brug af hjæl­pe­pak­ker­ne, men fle­re plan­læg­ger at gø­re det, hvis det kan la­de sig gø­re, og no­gen har og­så sendt me­d­ar­bej­de­re hjem. Det­te gæl­der i sær­lig grad i for­hold til løn­kom­pen­sa­tion. Stør­ste­delen reg­ner dog ik­ke med at gø­re brug af hjæl­pe­pak­ker­ne, en­ten for­di de ik­ke op­fyl­der kra­ve­ne, for­di de ik­ke kan fin­de ud af det, for­di de ik­ke har brug for det el­ler har svært ved at do­ku­men­te­re et fald i ind­tæg­ter, for­di de er helt nye m.v.

Det største tema

Er uden tvivl: Men­tal sundhed.

Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne op­le­ver, hvor­dan ’Un­der­dan­mark’ li­ge nu er me­re ban­ge, for­vir­re­de, en­som­me, iso­le­re­de, de­pri­me­re­de, ang­ste, vol­de­li­ge, mis­bru­gen­de og me­get an­det, end de ple­jer at væ­re. Fra­væ­ret af de men­ne­sker, som ple­jer at væ­re støt­ten­de, el­ler ad­gan­gen til en el­ler an­den form for net­værk el­ler fæl­les­skab, er ek­stremt al­vor­ligt for man­ge af dis­se men­ne­sker, for de ud­sat­te fa­mi­li­er og for de sår­ba­re børn og unge.

Ci­vil­sam­fun­det er trå­dt mas­sivt i ka­rak­ter, og de fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner ar­bej­der på høj­tryk al­le ste­der for at gri­be al­le dem, som fal­der. Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne har brug for bå­de kort- og lang­sig­tet an­er­ken­del­se og øko­no­misk støtte.

Det hå­ber de, at og­så fon­de­ne vil tæn­ke på.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer