Sociale organisationer frygter at fondenes uddelingsgrundlag forsvinder

Man­ge fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner har øget de­res ak­ti­vi­te­ter un­der cor­ona­kri­sen. Men de er be­kym­re­de for, hvor­dan den øko­no­mi­ske si­tu­a­tion vil væ­re næ­ste år, hvis fon­de­ne har en la­ve­re fi­nan­si­el ind­strøm­ning, og der­for og­så et la­ve­re ud­de­lings­ni­veau. Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt An­svar Thit Aa­ris-Hø­eg gi­ver her en sta­tus på nog­le af kri­sens kon­se­kven­ser for de so­ci­a­le organisationer. 

Thit Aaris-Høeg
Thit Aa­ris-Hø­eg, adm. di­rek­tør i Fon­den for So­ci­alt Ansvar.

 

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

Fon­den for So­ci­alt An­svar har ta­get tem­pe­ra­tu­ren på de fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner. 70 små og sto­re or­ga­ni­sa­tio­ner er med i Fon­dens ’Net­værk for So­ci­alt An­svar’ og man­ge af dis­se har gi­vet sig tid til at sva­re på en ræk­ke spørgs­mål om­kring de­res si­tu­a­tion li­ge nu og på læn­ge­re sigt. Der er ta­le om et bredt ud­snit af or­ga­ni­sa­tio­ner, som ar­bej­der med alt fra flygt­nin­ge, ind­van­dre­re, børn og un­ge, hjem­lø­se, psy­kisk sy­ge og sår­ba­re samt kriseramte.

Sta­tus er som følger:

De største menneskelige bekymringer

Da or­ga­ni­sa­tio­ner­ne al­le ar­bej­der med ud­sat­te og sår­ba­re må­l­grup­per, fyl­der det rig­tig me­get hos dem, hvor­dan og i hvor høj grad de­res må­l­grup­per ram­mes af kri­sen. Dels er må­l­grup­per­ne på­vir­ke­de af, at ak­ti­vi­te­ter­ne og ind­sat­ser­ne i or­ga­ni­sa­tio­ner­ne ud­sky­des, af­ly­ses el­ler kø­rer på ned­sat blus, og dels kan de po­ten­ti­elt på­vir­kes af en om­pri­o­ri­te­ring hos det of­fent­li­ge el­ler forlængelse/udskydelse af de­res sa­ger og rets­sa­ger på ube­stemt tid.

Man­ge ufag­lær­te og kortud­dan­ne­de mi­ster i dis­se da­ge de­res job, og der­u­d­over bli­ver man­ge sår­ba­re end­nu me­re iso­le­re­de i den­ne tid, hvil­ket i nog­le til­fæl­de kan re­sul­te­re i til­bage­fald i for­hold til f.eks. mis­brug el­ler kri­mi­na­li­tet, li­ge­som vold og over­greb sti­ger i takt med at den men­tale sund­hed da­ler. Al­le or­ga­ni­sa­tio­ner er me­get op­ta­ge­de af at hjæl­pe de­res må­l­grup­per så me­get, som de kan. Det for­tæl­ler de me­re om senere.

De største økonomiske bekymringer

Der er he­le vej­en rundt stor usik­ker­hed om or­ga­ni­sa­tio­ner­nes øko­no­mi­ske si­tu­a­tion – bå­de de næ­ste par må­ne­der og på læn­ge­re sigt. En­kel­te er ik­ke øko­no­misk ramt, da de er 100 pct. stats­fi­nan­si­e­re­de og på fi­nans­lo­ven, mens an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner er akut ramt, da fun­dra­i­sing-ar­ran­­ge­­men­ter og/eller ak­ti­vi­te­ter i for­bin­del­se med so­ci­alø­ko­no­misk virk­som­hed er ble­vet ud­skudt, af­lyst el­ler luk­ket. De fle­ste or­ga­ni­sa­tio­ner be­fin­der sig dog et sted i mid­ten og ved end­nu ik­ke, hvad covid-19-kri­­sen kom­mer til at be­ty­de for de­res økonomi.

Den­ne usik­ker­hed skyl­des bl.a., at be­sty­rel­ses­mø­der i de ud­de­len­de fon­de er ud­skudt, og fle­re fon­de mel­der om ri­si­ko for fær­re og min­dre ud­de­lin­ger i den kom­men­de tid.

En stor be­kym­ring på tværs af or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er, hvor­dan øko­no­mi­en vil se ud i frem­ti­den. For nog­les ved­kom­men­de er be­kym­rin­gen tæt på, da de al­le­re­de op­le­ver et øko­no­misk pres nu, og det er der­for af stor be­tyd­ning om kri­sen va­rer to uger el­ler to må­ne­der end­nu. For an­dre går be­kym­rin­gen på, at kom­mu­ner­ne og an­dre of­fent­li­ge in­sti­tu­tio­ner, der med­fi­nan­si­e­rer ind­sat­ser, ik­ke kan gø­re det i sam­me grad ef­ter krisen.

Langt de fle­ste or­ga­ni­sa­tio­ner er mest be­kym­re­de for, hvor­dan den øko­no­mi­ske si­tu­a­tion vil væ­re næ­ste år, hvis fon­de­ne har en la­ve­re fi­nan­si­el ind­strøm­ning og der­for og­så et la­ve­re ud­de­lings­ni­veau. Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er og­så ban­ge, for­di sats­pul­jer­ne som be­kendt er ned­lagt, og man i for­vej­en står til­ba­ge med en alt for lil­le re­ser­ve­pul­je, så hvis fon­de­nes til­skud og­så bort­fal­der, hvor skal pen­ge­ne så kom­me fra fremover?

Re­ge­rin­gens hjæl­pe­pak­ker er go­de, hvis man dri­ver en virk­som­hed og kan be­vi­se et væ­sent­ligt fald i ind­tægt, men de pas­ser ik­ke godt sam­men med ngo’er med sam­men­sat økonomi.

En helt an­den be­ty­de­lig be­kym­ring blandt or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er, om de fort­sat kan fast­hol­de og til­træk­ke fri­vil­li­ge, så det nu­væ­ren­de ak­ti­vi­tets­ni­veau kan fast­hol­des – sær­ligt i en si­tu­a­tion, hvor den så­kald­te an­den bøl­ge af covid-19 og­så skul­le ram­me hårdt. Det gæl­der sær­ligt de or­ga­ni­sa­tio­ner, der har en del fri­vil­li­ge over 60 år og alt­så i hø­je­re grad til­hø­rer ri­si­ko­grup­pen, og or­ga­ni­sa­tio­ner, som be­skæf­ti­ger fri­vil­li­ge som ude­luk­ken­de kan hjæl­pe igen­nem fy­sisk kontakt.

Øget aktivitetsniveau

Man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner har et væ­sent­ligt for­ø­get ak­ti­vi­tets­ni­veau (da kri­sen ram­mer man­ge ud­sat­te må­l­grup­per me­get hårdt), men sam­me ind­tægts­ni­veau, og man­ge sø­ger der­for i dis­se da­ge de aku­t­pul­jer, som et par fon­de har ud­lod­det. Det er svært at træk­ke tre gan­ge så me­get ar­bej­de med sam­me be­man­ding, og det op­le­ver man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner som ek­stra hårdt i dis­se dage.

En del or­ga­ni­sa­tio­ner er dog nødsa­get til at ud­sky­de pro­jek­ter (pga. af­lys­nin­ger re­la­te­ret til covid-19 og ny­op­stå­e­de op­ga­ver i for­bin­del­se med kri­sen), hvil­ket gi­ver an­led­ning til be­kym­ring over, at de ik­ke kan le­ve op til pro­jekt­krav og -mål, og der­for i yder­ste kon­se­kvens kan bli­ve nødt til at til­ba­ge­be­ta­le be­vil­lin­ger. Hel­dig­vis har man­ge be­vil­lings­gi­ve­re, her­un­der de ud­de­len­de fon­de, bak­ket godt op om or­ga­ni­sa­tio­ner­ne og for­står, at ik­ke al­le ak­ti­vi­te­ter eg­ner sig som di­gi­ta­le ak­ti­vi­te­ter, li­ge­som fle­re af de ud­sat­te må­l­grup­per ik­ke har res­sour­cer til at del­ta­ge i Sky­pe-mø­­der el­ler li­ge hop­pe på Mi­cro­soft Teams.

Det der går godt

Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne be­ret­ter al­le om, at de­res me­d­ar­bej­de­re er dyg­ti­ge til at om­stil­le sig til den nye si­tu­a­tion, hol­de hju­le­ne i gang, hjæl­pe må­l­grup­pen med ny­op­stå­e­de ud­for­drin­ger og le­ve­re på pro­jek­t­mål i det om­fang det over­ho­ve­det kan la­de sig gøre.

Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne for­tæl­ler i for­læn­gel­se her­af, at det går rig­tig godt med at om­læg­ge ak­ti­vi­te­ter og til­bud, så de fun­ge­rer på on­li­ne plat­for­me, og der er for or­ga­ni­sa­tio­ner­ne en god og stejl læ­rings­kur­ve i for­hold til an­ven­del­sen af IT og di­gi­ta­le løsninger.

Det har organisationerne mest brug for

Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne ef­ter­ly­ser al­le til­lid til, at de lø­ser op­ga­ver­ne så godt som over­ho­ve­det mu­ligt, for­stå­el­se for at vis­se ak­ti­vi­te­ter og pro­jek­ter ik­ke kan gen­nem­fø­res nu og flek­si­bi­li­tet i for­hold til at kun­ne til­ret­te­læg­ge, ud­sky­de og om­læg­ge pro­jek­ter, så de ta­ger høj­de for krisesituationen.

En del or­ga­ni­sa­tio­ner ud­tryk­ker og­så et be­hov for ‘kri­se­mid­ler’, der vil­le væ­re mu­li­ge at sø­ge en­ten til drift i en tid med svin­den­de ind­tæg­ter, el­ler til at fi­nan­si­e­re til­tag, der plud­se­lig har vist sig nød­ven­di­ge un­der den­ne kri­se, f.eks. go­de on­li­ne plat­for­me, ud­vi­del­se af al­le­re­de ek­si­ste­ren­de til­bud osv. Vis­se or­ga­ni­sa­tio­ner, der va­re­ta­ger kri­ti­ske funk­tio­ner, f.eks. kri­se­cen­tre el­ler psy­ki­a­tri­ske til­bud, ef­ter­ly­ser vær­ne­mid­ler el­ler fi­nan­si­e­ring her­til, da de fort­sat er i for­holds­vis tæt fy­sisk kon­takt med de­res målgrupper.

Et sid­ste aspekt som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne mang­ler er klar­hed om­kring nu­væ­ren­de og frem­ti­di­ge be­vil­lin­ger. De mang­ler svar på spørgs­mål som: ”Skal vi be­ta­le he­le el­ler de­le af be­vil­lin­ger til­ba­ge?”, ”Kan vi æn­dre el­ler ud­sky­de pro­jek­t­mål lø­ben­de?” og ”hvor­dan vil ud­de­lings­grund­la­get se ud i fremtiden?”

Ge­ne­relt ef­ter­ly­ser or­ga­ni­sa­tio­ner­ne hjælp til at be­ly­se cor­ona­kri­sens kon­se­kven­ser for det fri­vil­li­ge so­ci­a­le Danmark.

Hjælpepakkerne

De fle­ste or­ga­ni­sa­tio­ner har end­nu ik­ke gjort brug af hjæl­pe­pak­ker­ne, men fle­re plan­læg­ger at gø­re det, hvis det kan la­de sig gø­re, og no­gen har og­så sendt me­d­ar­bej­de­re hjem. Det­te gæl­der i sær­lig grad i for­hold til løn­kom­pen­sa­tion. Stør­ste­delen reg­ner dog ik­ke med at gø­re brug af hjæl­pe­pak­ker­ne, en­ten for­di de ik­ke op­fyl­der kra­ve­ne, for­di de ik­ke kan fin­de ud af det, for­di de ik­ke har brug for det el­ler har svært ved at do­ku­men­te­re et fald i ind­tæg­ter, for­di de er helt nye m.v.

Det største tema

Er uden tvivl: Men­tal sundhed.

Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne op­le­ver, hvor­dan ’Un­der­dan­mark’ li­ge nu er me­re ban­ge, for­vir­re­de, en­som­me, iso­le­re­de, de­pri­me­re­de, ang­ste, vol­de­li­ge, mis­bru­gen­de og me­get an­det, end de ple­jer at væ­re. Fra­væ­ret af de men­ne­sker, som ple­jer at væ­re støt­ten­de, el­ler ad­gan­gen til en el­ler an­den form for net­værk el­ler fæl­les­skab, er ek­stremt al­vor­ligt for man­ge af dis­se men­ne­sker, for de ud­sat­te fa­mi­li­er og for de sår­ba­re børn og unge.

Ci­vil­sam­fun­det er trå­dt mas­sivt i ka­rak­ter, og de fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner ar­bej­der på høj­tryk al­le ste­der for at gri­be al­le dem, som fal­der. Or­ga­ni­sa­tio­ner­ne har brug for bå­de kort- og lang­sig­tet an­er­ken­del­se og øko­no­misk støtte.

Det hå­ber de, at og­så fon­de­ne vil tæn­ke på.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: