Annoncespot_img

Team Rynkeby overvejer corona-aflysning: Børnecancerfonden og Børnelungefonden risikerer at miste millioner

Den traditionelle sæsonafslutning for Team Rynkeby med en cykeltur til Paris er på grund af coronakrisen i overhængende fare for at blive aflyst. Aflyses den 19. udgave af Frankrigsturen, vil det blandt andre gå hårdt ud over Børnecancerfonden, som i 2019 modtog 23,1 millioner kroner fra Team Rynkeby Fonden.

Team Rynkeby Danmark (foto: Emma Laycock)
I 2019 do­ne­re­de Team Ryn­ke­by 79,3 mio. kr. til or­ga­ni­sa­tio­ner, der hjæl­per børn med kri­ti­ske syg­dom­me i ot­te lan­de. I Dan­mark blev der gi­vet 23,1 mio. kr. til Bør­ne­can­cer­fon­den og 6,4 mio. kr. til Bør­ne­lun­ge­fon­den (fo­to: Em­ma Laycock).

Li­sten over ar­ran­ge­men­ter, som bli­ver af­lyst på grund af cor­ona­kri­sen, vok­ser dag for dag bå­de in­den- og uden­for Dan­marks græn­ser. Og me­get ty­der på, at end­nu et stort og gen­nem lang tid for­be­redt ar­ran­ge­ment me­get snart bli­ver fø­jet til listen.

Fra den 4. til 11. juli skal 2.150 ryt­te­re fra ot­te lan­de ef­ter pla­nen cyk­le med Team Ryn­ke­by til Pa­ris fulgt af 550 ser­vi­ce­per­so­ner. Men på et ek­stra­or­di­nært be­sty­rel­ses­mø­de fre­dag den 17. april skal be­sty­rel­sen i Team Ryn­ke­by Fon­den drøf­te, om det er re­a­li­stisk at hol­de liv i pla­ner­ne, el­ler om den år­ligt til­ba­ge­ven­den­de cy­kel­tur skal af­ly­ses af hen­syn til del­ta­ger­nes sund­hed og ri­si­ko­en for smitte.

Di­rek­tør i Team Ryn­ke­by Fon­den Carl Erik Dal­bø­ge vil ik­ke in­den fre­da­gens ek­stra­or­di­næ­re be­sty­rel­ses­mø­de gis­ne om, hvor­vidt det en­der med en af­lys­ning af den 19. Frank­rigs­tur for det, der er vok­set til at væ­re blandt ver­dens stør­ste mo­tions- og velgørenhedscykelhold.

”Li­ge nu og hver ene­ste dag føl­ger vi si­tu­a­tio­nen i Dan­mark og de an­dre lan­de. Vi er 2.150 ryt­te­re og 550 ser­vi­ce­per­so­ner, som glæ­der sig til at af­slut­te sæ­so­nen med at tril­le til Pa­ris, men om det kom­mer til at ske, er for tid­ligt at ud­ta­le sig om. Vi har al­le­re­de holdt et ek­stra­or­di­nært be­sty­rel­ses­mø­de og et or­di­nært be­sty­rel­ses­mø­de, og fre­dag 17. april hol­der vi end­nu et ek­stra­or­di­nært be­sty­rel­ses­mø­de. Det hand­ler om he­le ti­den at føl­ge op og væ­re sik­re på, at vi har det rig­ti­ge be­slut­nings­grund­lag. Det kan væ­re, at der træf­fes en en­de­lig be­slut­ning på fre­dag – men det kan og­så væ­re, det først sker se­ne­re,” si­ger Carl Erik Dal­bø­ge til Fundats.

Net­op desti­na­tio­nen for den år­li­ge cy­kel­tur er et af de hår­dest ram­te lan­de i ver­den. Mens ud­vik­lin­gen i Dan­mark ser ud til, i hvert fald p.t., at væ­re un­der kon­trol og an­tal­let af ind­lag­te med cor­o­nas­mit­te er fal­den­de, er til­stan­den fort­sat an­der­le­des al­vor­lig i Frank­rig, som har ver­dens fjer­de­hø­je­ste an­tal dø­de som føl­ge af cor­o­nas­mit­te. Tid­li­ge­re i den­ne uge for­læn­ge­de den fran­ske præ­si­dent Em­ma­nu­el Ma­cron ud­gangs­for­bud­det i lan­det frem til 11. maj, og sam­ti­dig slog han fast, at den sto­re na­tio­na­le cy­kel­sports­be­gi­ven­hed, Tour de Fran­ce, ik­ke som plan­lagt kan gen­nem­fø­res 27. ju­ni til 19. juli. Se­ne­ste for­ly­den­der i fran­ske me­di­er går på, at Tour de Fran­ce i ste­det for­sø­ges af­vik­let med start 29. august.

Mange indtægtsgivende aktiviteter er allerede aflyst

Carl Erik Dal­bø­ge un­der­stre­ger, at det end­nu er for tid­ligt at si­ge, hvil­ke øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser det vil ha­ve for Team Ryn­ke­by Fon­den og mod­ta­ger­ne af de ind­sam­le­de mid­ler, hvis cy­kel­tu­ren fra Dan­mark til Frank­rig må af­ly­ses el­ler udskydes.

Al­le ér og bli­ver på­vir­ket af det her, men det er for tid­ligt at si­ge no­get præ­cist om hvor meget

Carl Erik Dal­bø­ge – di­rek­tør, Team Ryn­ke­by Fonden

”Der er al­le­re­de mas­ser af ind­tægts­gi­ven­de ak­ti­vi­te­ter, som vi den se­ne­ste må­ned ik­ke har kun­net gen­nem­fø­re. Og kig­ger man frem, skal man ik­ke væ­re na­tio­nalø­ko­nom el­ler pro­fes­sor for at kon­sta­te­re, at der sik­kert og­så vil væ­re en virk­som­hed el­ler to, som tæn­ker: ”Vi kæm­per en kamp for over­le­vel­se – mon ik­ke, vi skal kon­cen­tre­re os om dét me­re end om no­get an­det?” Al­le ér og bli­ver på­vir­ket af det her, men det er for tid­ligt at si­ge no­get præ­cist om hvor me­get,” si­ger Carl Erik Dalbøge.

Del­ta­ger­ne på vel­gø­ren­heds­cy­kel­hol­det dæk­ker selv de ud­gif­ter, der er for­bun­det med at del­ta­ge på hol­det. I 2019 ind­sam­le­de Team Ryn­ke­by 79,3 mil­li­o­ner kro­ner til børn med kri­tisk syg­dom, og for­vent­nin­gen, in­den cor­ona­kri­sen kom øverst på dags­or­de­nen, var, at der i år vil­le bli­ve sat ny ind­sam­lings­re­kord. Dén for­vent­ning er nu be­gra­vet – uan­set, om tu­ren til Frank­rig gennemføres.

Største bidragyder til Børnecancerfonden

I Dan­mark er de ind­sam­le­de mid­ler, li­ge si­den før­ste Team Ryn­ke­by-tur til Pa­ris i 2002, til­fal­det Bør­ne­can­cer­fon­den, og fra og med 2017 har og­så Bør­ne­lun­ge­fon­den un­der Lun­ge­for­e­nin­gen få­et del i de ind­sam­le­de midler.

I 2019 modt­og Bør­ne­can­cer­fon­den 23,1 mil­li­o­ner kro­ner til forsk­ning i kræft hos børn, mens Bør­ne­lun­ge­fon­den blev be­ga­vet med 6,4 mil­li­o­ner kro­ner. Og ind­sam­lings- og kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør i Bør­ne­can­cer­fon­den Ni­co­lai Ei­sen­reich læg­ger ik­ke skjul på, at fon­den er me­get spændt på ud­fal­det af fre­da­gens mø­de og er i tæt di­a­log med Team Ryn­ke­by Fon­dens ledelse.

Team Ryn­ke­by er Bør­ne­can­cer­fon­dens ab­so­lut stør­ste bi­drag­y­der og har med si­ne to­cif­re­de mil­li­onbe­løb til vo­res for­mål haft en rig­tig stor be­tyd­ning for forsk­nin­gen i børnekræft.

Ni­co­lai Ei­sen­reich – kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tør, Børnecancerfonden

”Team Ryn­ke­by er Bør­ne­can­cer­fon­dens ab­so­lut stør­ste bi­drag­y­der og har med si­ne to­cif­re­de mil­li­onbe­løb til vo­res for­mål haft en rig­tig stor be­tyd­ning for forsk­nin­gen i bør­ne­kræft. Vi er 100 pro­cent af­hæn­gi­ge af bi­drag ude­fra for at kun­ne støt­te pri­mært forsk­ning i bør­ne­kræft, så det gi­ver sig selv, at det selv­føl­ge­lig vil få sto­re kon­se­kven­ser, hvis tu­ren af­ly­ses el­ler do­na­tio­nen ude­bli­ver,” si­ger Ni­co­lai Ei­sen­reich til Fundats.

Om Team Ryn­ke­by Fonden
  • Team Ryn­ke­by Fon­den er stif­tet af Ryn­ke­by Foods A/S i 2013.
  • Fon­den har en be­sty­rel­se med ot­te med­lem­mer: For­mand er Pe­ter Frank An­der­sen, CEO i Ryn­ke­by Foods A/S.
  • Di­rek­tør i Team Ryn­ke­by Fon­den er Carl Erik Dal­bø­ge, der sam­ti­dig har ti­tel af Team Ryn­ke­bys Co­un­try Ma­na­ger for Danmark.
  • I 2019 do­ne­re­de Team Ryn­ke­by 79,3 mio. kr. til or­ga­ni­sa­tio­ner, der hjæl­per børn med kri­ti­ske syg­dom­me i ot­te lan­de. I Dan­mark blev der gi­vet 23,1 mio. kr. til Bør­ne­can­cer­fon­den og 6,4 mio. kr. til Børnelungefonden.

Han op­ly­ser, at de godt 23 mil­li­o­ner kro­ner, Bør­ne­can­cer­fon­den modt­og fra Team Ryn­ke­by Fon­den sid­ste år, blev for­delt på 22 forskningsprojekter.

”Det har rig­tig al­vor­li­ge kon­se­kven­ser, hvis vi ik­ke kan vi­dere­fø­re de fo­ku­s­om­rå­der, som vi qua do­na­tio­ner fra blandt an­dre Team Ryn­ke­by hidtil har kun­net ha­ve. Uan­set, hvad der sker, er der sta­dig hver an­den dag et barn i Dan­mark, som får kon­sta­te­ret kræft. Bør­ne­kræft har brug for al den støt­te, der kan hen­tes, og­så i en helt ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion som den nu­væ­ren­de. Der­for gør vi som lil­le, selv­stæn­dig fond alt, hvad vi kan, for at fast­hol­de fon­dens ak­ti­vi­te­ter og ind­tæg­ter,” si­ger Ni­co­lai Eisenreich.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer