Uddannelse i filantropi vinder frem i Europa

Flere universiteter i blandt andet England, USA og Holland tilbyder kandidatuddannelser i filantropi. I Danmark er filantropi som fagområde endnu ikke defineret, men flere filantropiske elementer indgår i undervisningen som både korte og længere kurser. På CBS følger man udviklingen og overvejer både at tilbyde flere uddannelsesforløb for kandidatstuderende og en masteruddannelse i filantropi for professionelle.

Uddannelse i filantropi

På Cass Bu­si­ness School i Lon­don kan man bli­ve kan­di­dat i filan­tro­pi. Sko­len er den ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tion i Eu­ro­pa, der har det stør­ste ud­bud af ud­dan­nel­se in­den­for al­men­vel­gø­ren­de ar­bej­de, pri­va­te do­na­tio­ner og an­dre al­men­nyt­ti­ge ind­sat­ser til gavn for sam­fun­det. Cass Bu­si­ness School til­by­der bå­de kur­sus­ud­dan­nel­ser, pro­fes­sio­nel træ­ning i tvær­fag­lig filan­tro­pisk prak­sis og alt­så en hel kan­di­da­tud­dan­nel­se om emnet.

På fle­re uni­ver­si­te­ter i Ita­li­en, Stor­bri­tan­ni­en og Hol­land er det og­så mu­ligt at ta­ge ud­dan­nel­ser i filan­tro­pi, mens der er duk­ket fle­re og fle­re min­dre kur­ser op på uni­ver­si­te­ter i Bel­gi­en, Frank­rig, Tys­kland, Li­tau­en og Schweiz i de sid­ste 15 år. De ud­dan­nel­ser i filan­tro­pi, som fin­des rundt om i Eu­ro­pa, er for­delt på for­skel­li­ge aka­de­mi­ske grund­di­sci­pli­ner, bl.a. hu­ma­ni­o­ra og so­ci­al­vi­den­skab, og ind­går som en del af ud­dan­nel­ser i ma­na­ge­ment, øko­no­mi, ju­ra og hi­sto­rie. Bu­si­ness er det fag, de fle­ste kur­ser går ind un­der, og un­der­vi­se­re så­vel som fon­de rundt om i Eu­ro­pa har til­sy­ne­la­den­de ap­pe­tit på me­re af det.

Den­ne ten­dens ser man og­så på Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School i Kø­ben­havn, for­tæl­ler se­kre­ta­ri­ats­chef for De­kan­se­kre­ta­ri­a­tet for Ud­dan­nel­se, Wil­bert Van der Meer:

”Vi ser en ten­dens til, at der er me­re fo­kus på om­rå­det. Dels har vi nog­le for­ske­re, der be­skæf­ti­ger sig med det, og dels be­skri­ver de for­ske­re, at der og­så er fle­re stu­de­ren­de, der ta­ger det op i de­res spe­ci­a­ler. Det spil­ler en stør­re rol­le i virk­som­he­der­ne, end det gjor­de tid­li­ge­re. Dér mø­der de stu­de­ren­de det, og så vil de og­så ger­ne skri­ve spe­ci­a­le om det,” si­ger han.

På CBS føl­ger man ud­vik­lin­gen og over­ve­jer at ud­by­de fle­re kur­ser in­den for om­rå­det, for­tæl­ler Wil­bert Van der Me­er. En ma­ster el­ler kan­di­da­tud­dan­nel­se i filan­tro­pi kun­ne godt bli­ve re­a­li­te­ten in­den for en år­ræk­ke, men i før­ste om­gang øger CBS fo­kus på de filan­tro­pi­ske ele­men­ter i fle­re af de kor­te­re kurser.

”Vi har ik­ke tra­di­tion for snæv­re kan­di­da­tud­dan­nel­ser i Dan­mark, så i gi­vet fald kun­ne man tæn­ke filan­tro­pi sam­men med le­del­se af an­dre for­mer for virk­som­he­der f.eks. ngo’er – og med CSR," si­ger Wil­bert Van der Meer.

I Danmark er fagområdet endnu ikke defineret

Filan­tro­pi som fag­om­rå­de er end­nu ik­ke etab­le­ret i den dan­ske uni­ver­si­tets­ver­den. Der­for er det svært at si­ge, hvor man­ge stu­de­ren­de, der be­skæf­ti­ger sig med filan­tro­pi på kan­di­dat­ni­veau i Dan­mark i dag. Bå­de på RUC, Syd­dansk Uni­ver­si­tet og Aal­borg Uni­ver­si­tet er der en lang ræk­ke kur­ser, som in­de­hol­der ele­men­ter om filan­tro­pi: CSR, cor­pora­te gover­nan­ce, ngo-ar­bej­de og stu­di­er i ci­vil­sam­fun­dets rol­le i udviklingsspørgsmål.

Men, in­gen af de dan­ske uni­ver­si­te­ter ud­by­der kur­ser, der hand­ler om filan­tro­pi som fag. Det kan der væ­re fle­re grun­de til for­kla­rer Pe­ter Kra­ge­lund, som er in­sti­tut­le­der på RUC’s In­sti­tut for Sam­funds­liv og Erhverv:

”Filan­tro­pi jo ik­ke sær­lig stort i Dan­mark i for­hold til i den an­gel­sak­si­ske ver­den. Det har no­get at gø­re med vo­res skat­te­sy­stem, og med hvor me­get du i prin­cip­pet kan træk­ke fra ved at væ­re filan­trop, og hvor­dan vo­res vel­færds­tats­sy­stem ser ud,” si­ger han.

På RUC er der dog og­så fo­kus på filan­tro­pi­ens ud­vik­ling, og selv­om man i dag hel­ler ik­ke kan til­mel­de sig kon­kre­te kur­ser i filan­tro­pi på RUC, væl­ger en del stu­de­ren­de li­ge­som på CBS at fo­ku­se­re på det filan­tro­pi­ske i de­res stu­di­er. RUC har for ek­sem­pel kur­ser om CSR og om cau­se-re­la­ted mar­ke­ting og nye ak­tø­rer i ud­vik­ling, som er en del af de stør­re ud­dan­nel­ser om fi­nan­si­e­ring af ud­vik­ling. Der­u­d­over præ­ger de stu­de­ren­de på RUC ind­hol­det i de­res eg­ne ud­dan­nel­ser i hø­je­re grad end på de an­dre dan­ske uni­ver­si­te­ter via det selvvalg­te pro­jekt­ar­bej­de, så på den må­de kan de væl­ge at ar­bej­de selv­stæn­digt med filan­tro­pi, for­kla­rer Pe­ter Kragelund.

Fonds­bran­chen er dog tra­di­tio­nelt lidt ud­for­dren­de at ar­bej­de med fra et aka­de­misk syns­punkt, på­pe­ger han.

”Et pro­blem med det forsk­nings­mæs­si­ge er, at fonds­bran­chen er me­get luk­ket for of­fent­lig­he­den, så det er utro­lig svært at få la­vet sam­men­lig­nen­de stu­di­er. Du kan må­ske få ad­gang til en fond, men så kan du ik­ke få ad­gang til re­sten, og det gør det svært at la­ve egent­lig forsk­ning, for så er det be­stil­te op­ga­ver fra fon­de­ne, der bli­ver la­vet – og så er det kon­su­len­top­ga­ver,” si­ger Pe­ter Kragelund.

Fondsbranchens efterspørgsel skal afklares

Der er i øje­blik­ket to stør­re forsk­nings­pro­jek­ter i gang på CBS, som er støt­tet af hen­holds­vis Carls­berg­fon­det og Tu­borg­fon­det – ”Ci­vil So­cie­ty in the Sha­dow of the Sta­te” og ”Fo­un­ding Blen­ded Va­lue”. Og på trods af, at der hver­ken fin­des små kur­ser i filan­tro­pi el­ler læn­ge­re ud­dan­nel­ses­for­løb på dan­ske uni­ver­si­te­ter i dag, er det et re­le­vant om­rå­de for de ud­de­len­de fon­de, me­ner Me­re­te Kon­nerup, der er ana­ly­se­chef hos Trygfonden:

”Det er al­tid spæn­den­de at se me­re dyg­tig­gø­rel­se og me­re vi­den, men der er en lang ræk­ke spørgs­mål, der skal be­sva­res, hvis der skal kun­ne etab­le­res me­re om­fat­ten­de og bæ­re­dyg­ti­ge ud­dan­nel­ses­for­løb i filan­tro­pi i Dan­mark” si­ger hun og fortsætter:

”Den dan­ske fonds­sek­tor har for ek­sem­pel en un­der­skov af små fon­de med me­get små se­kre­ta­ri­a­ter, hvor be­sty­rel­ser kan væ­re de udø­ven­de. Så det stil­ler an­dre krav end klas­sisk ef­ter­ud­dan­nel­se til for ek­sem­pel AC'ere. Når du så kom­mer op i de stør­re fon­de, så har vi stør­re se­kre­ta­ri­a­ter, hvor en for­nuf­tig ar­bejds­de­ling gør, at det ik­ke er nød­ven­digt, at en en­kelt per­son skal væ­re 360 gra­ders fond­skom­pe­tent,” si­ger Me­re­te Konnerup.

Om det er fonds­bran­chens udø­ve­re el­ler un­ge kan­di­da­ter ’in the making’, der er må­l­grup­pen for en mu­lig kan­di­da­tud­dan­nel­se i filan­tro­pi, er net­op en af de over­vej­el­ser, man gør sig på CBS, for­tæl­ler Wil­bert Van der Meer:

”Vi vil over­ve­je, om det skal væ­re en kan­di­da­tud­dan­nel­se for un­ge men­ne­sker, el­ler om det i hø­je­re grad vil væ­re re­le­vant som en ma­ster­ud­dan­nel­se for dem, der al­le­re­de er i er­hver­vet. Der er no­get, der træk­ker beg­ge ve­je, og det kan og­så væ­re, vi la­ver beg­ge de­le. Det er klart, at vi får et an­det un­der­vis­nings­for­løb, hvis det er for no­gen, der fak­tisk har no­get prak­tisk er­fa­ring fra om­rå­det,” si­ger han.

Filantropi på sidelinjen i akademia

I sin bog om den filan­tro­pi­ske sek­tor i Eu­ro­pa skrev pro­fes­sor i filan­tro­pi­ske stu­di­er på Vri­je Uni­ver­si­tet i Am­ster­dam, Theo Schuyt, i 2013, at filan­tro­pi som gen­stand for se­ri­ø­se stu­di­er sta­dig er ”på si­de­linj­en i den aka­de­mi­ske verden”.

Schuyt be­skri­ver fle­re mu­li­ge år­sa­ger til det­te: Der­i­blandt at fo­kus på god­gø­ren­hed man­ge ste­der har en over­ve­jen­de prak­tisk til­gang i mod­sæt­ning til en me­re te­o­re­tisk; at der mang­ler et of­fi­ci­elt de­fi­ne­ret fag­om­rå­de for filan­tro­pi, at em­net sta­dig er re­la­tivt nyt i aka­de­mi­ske kred­se samt en ud­bredt op­fat­tel­se af, at det ik­ke er ac­cep­ta­belt at un­der­sø­ge filan­tro­pi kri­tisk. Det ses sim­pelt­hen som uhø­fligt. Schuyt be­skri­ver yder­me­re en ”na­tur­lig aver­sion” mod at gran­ske foræ­rin­ger, der i ud­gangs­punk­tet ses som positive.

I 2014 ud­gav Cass Bu­si­ness School i Lon­don en rap­port om ud­dan­nel­se i filan­tro­pi i Eu­ro­pa. Rap­por­ten støt­ter Schuyts te­o­ri­er og li­ge­le­des Schuyts over­be­vis­ning om, at en vækst på om­rå­det for ud­dan­nel­se i den filan­tro­pi­ske sek­tor fak­tisk er undervejs.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer