Annoncespot_img

Lars-Peter Søbye: ”Vi vil ikke bare sidde passivt og vente på, at der kommer ansøgninger”

Den tidligere Cowi-topchef Lars-Peter Søbye er ny formand for Industriens Fond. Fonden har de senere år oplevet et markant fald i antallet af ansøgninger, og den udvikling vil ifølge Lars-Peter Søbye formentlig fortsætte. Han varsler samtidig, at fonden allerede fra i år vil arbejde langt mere proaktivt end tidligere.

Lars-Pe­ter Sø­bye har be­slut­tet, at han kun vil sid­de i to be­sty­rel­ser. Ud over In­du­stri­ens Fond har han sagt ja til at væ­re for­mand for den ene af de to Nekst-ar­bejds­grup­per, som kli­ma-og ener­gi­mi­ni­ste­ren har nedsat.

I cor­o­naå­ret 2020 fik den er­hvervs­dri­ven­de fond In­du­stri­ens Fond fle­re end 500 ansøgninger.

I 2021 faldt an­tal­let til 142.

Sid­ste år kom der kun 114.

Og iføl­ge fon­dens nye for­mand Lars-Pe­ter Sø­bye vil an­tal­let af an­søg­nin­ger i år for­ment­lig da­le yderligere.

Men den svin­den­de mæng­de af an­søg­nin­ger om at få del i den kvar­te mil­li­ard kro­ner, som In­du­stri­ens Fond hvert år de­ler ud, be­kym­rer in­gen­lun­de den tid­li­ge­re man­ge­åri­ge top­chef i den rå­d­gi­ven­de in­ge­ni­ør­virk­som­hed Cowi.

”Tvær­ti­mod,” be­to­ner Lars-Pe­ter Søbye.

Hvis vi kan få størst im­pact på kun tre el­ler fi­re pro­jek­ter, som vi vur­de­rer, er the sil­ver bul­let, så er det det, vi gør

Lars-Pe­ter Sø­bye – Be­sty­rel­ses­for­mand, In­du­stri­ens Fond

Det mar­kan­te fald i an­søg­nings­bun­ken går nem­lig hånd i hånd med im­ple­men­te­rin­gen af den nye stra­te­gi, som In­du­stri­ens Fond vedt­og sid­ste år.

”Der er in­gen sam­men­hæng mel­lem an­tal­let af an­søg­nin­ger og vo­res ud­de­lin­ger. Det, vi fo­ku­se­rer på, er, hvor vi kan få størst mu­lig im­pact for de cir­ka 250 mil­li­o­ner kro­ner, vi ger­ne vil in­ve­ste­re hvert år. Og hvis vi kan få størst im­pact på kun tre el­ler fi­re pro­jek­ter, som vi vur­de­rer, er the sil­ver bul­let, så er det det, vi gør,” si­ger Lars-Pe­ter Sø­bye i det før­ste in­ter­view, ef­ter at han i marts af­lø­ste Sten Schei­bye som for­mand for In­du­stri­ens Fond.

Vil stadig gerne have ansøgninger

Det er den nye for­mands for­vent­ning, at fon­den fra og med i år vil gå i ret­ning af fær­re og stør­re bevillinger.

”Når vi kom­mer med stør­re do­na­tio­ner i part­ner­ska­ber med an­dre, når vi ud til fle­re, og er pro­jek­ter­ne sy­ste­mi­ske, er der en væ­sent­ligt stør­re im­pact, frem­for hvis vi gi­ver en­kelt­stå­en­de min­dre do­na­tio­ner,” for­kla­rer Lars-Pe­ter Søbye.

Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at ac­cep­ten af den fal­den­de mæng­de an­søg­nin­ger ik­ke er ens­be­ty­den­de med, at det vil­le væ­re li­ge­gyl­digt for In­du­stri­ens Fond og dens nye for­mand, hvis an­tal­let af år­li­ge an­søg­nin­ger kom­mer ned på nul.

”Nej, det kom­mer du al­drig til at hø­re mig si­ge. Så vil­le jeg be­gyn­de at spe­ku­le­re på, om vi har ud­for­drin­ger med vo­res kend­skabs­grad. Jeg vil rig­tig ger­ne ha­ve, at man fort­sat sen­der os an­søg­nin­ger in­den for de fi­re stra­te­gi­om­rå­der og kom­mer med an­dre go­de ide­er end dem, vi selv får på kon­to­ret. Vo­res ind­sat­ser skal og­så frem­over de­fi­ni­tivt ske i part­ner­ska­ber og sam­ar­bej­de. Men jeg sen­der sig­na­let om, at vi går ef­ter im­pact. Og det be­ty­der, at hvis der er part­ner­ska­ber el­ler fle­re in­vol­ve­ret i et pro­jekt, så man der­med kan få stør­re ef­fekt, er det dét spor, vi går ned ad, frem for at støt­te en en­kelt­stå­en­de god idé, der kan hjæl­pe den en­kel­te, men hvor ide­en ik­ke er sy­ste­misk,” si­ger Lars-Pe­ter Søbye.

Mere skabende og proaktiv

Som over­ord­net mis­sion har In­du­stri­ens Fond at frem­me dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne. Fon­dens nye stra­te­gi, som blev skudt i gang i 2022 un­der over­skrif­ten ’Et stærkt er­hvervs­liv – et stærkt Dan­mark’, in­de­bæ­rer, at den frem mod 2030 fo­ku­se­rer på at støt­te pro­jek­ter in­den for fi­re områder:

Bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion, cy­ber­sik­ker­hed, in­ter­na­tio­na­li­se­ring og an­ven­del­se af nye teknologier.

Lars-Pe­ter Sø­bye me­ner, at der med de fi­re stra­te­gi­ske ben, fon­den står på frem til 2030, er sendt et klart sig­nal til om­gi­vel­ser­ne om, præ­cis hvor man vil se In­du­stri­ens Fond gø­re en for­skel. Og det vil iføl­ge den nye for­mand ske i en rol­le som er ”langt me­re ska­ben­de på pro­jek­ter­ne”, end det hidtil har væ­ret tilfældet.

”Vi vil ik­ke ba­re sid­de pas­sivt ved te­le­fo­nen el­ler ved vo­res mail­boks og ven­te på, at der kom­mer an­søg­nin­ger ind. Vi vil væ­re me­get me­re op­sø­gen­de og me­re pro­ak­ti­ve i må­den at dri­ve den­ne her ud­vik­ling på, og det vil man op­le­ve al­le­re­de fra i år. Og den tan­ke­gang var en, som Sten Schei­bye var med til at sæt­te i sø­en, in­den han stop­pe­de som for­mand,” un­der­stre­ger Lars-Pe­ter Søbye.

Vi vil ik­ke ba­re sid­de pas­sivt ved te­le­fo­nen el­ler ved vo­res mail­boks og ven­te på, at der kom­mer an­søg­nin­ger ind

Lars-Pe­ter Sø­bye – Be­sty­rel­ses­for­mand, In­du­stri­ens Fond

Han til­fø­jer, at den nye pro­ak­ti­ve til­gang til fon­dens må­de at ar­bej­de på og­så hand­ler om ”at på­ta­ge sig et samfundsansvar”.

”Når man har ev­ner­ne, har man og­så for­plig­tel­sen. In­du­stri­ens Fond er en af de stør­ste dan­ske er­hvervs­dri­ven­de fon­de, og der­for har vi og­så en for­plig­ti­gel­se til, at vi med vo­res do­na­tio­ner er med til at ska­be så stor en im­pact som mu­ligt ned ad det spor, hvor det fø­rer til me­re vi­den, ud­vik­ling og kon­kur­ren­ce­kraft til små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der,” si­ger fon­dens 63-åri­ge formand.

Sel­ve stør­rel­sen på fon­dens sam­le­de år­li­ge ud­de­lin­ger kom­mer iføl­ge Lars-Pe­ter Sø­bye næp­pe til at ryk­ke sig meget.

”Jeg for­ven­ter, vi kom­mer til at fort­sæt­te med at lig­ge om­kring en kvart mil­li­ard kro­ner om året i ud­de­lin­ger, men det er ik­ke af­gø­ren­de, om vi en­der på 240 el­ler 280 mil­li­o­ner kro­ner. Det af­gø­ren­de for os er der­i­mod, at de pro­jek­ter, vi går ud og støt­ter, er med til at ska­be for­an­dring og suc­ces, så virk­som­he­der­ne ud­vik­ler sig, be­væ­ger sig i en me­re grøn ret­ning og/eller øger de­res for­ret­nings­po­ten­ti­a­le,” si­ger Lars-Pe­ter Søbye.

Langsigtet strategi er rammeværk

I for­hold til at skul­le ar­bej­de ef­ter en stra­te­gi, der ræk­ker helt frem til 2030, un­der­stre­ger Lars-Pe­ter Sø­bye, at en stra­te­gi i hans op­tik ik­ke er ”en låst ting”, men der­i­mod ”et ram­me­værk” og en de­fi­ne­ret ret­ning, fon­den skal be­væ­ge sig i frem mod 2030.

Som ek­sem­pel på et stra­te­gi­om­rå­de, hvor der gi­vet­vis vil ske en ud­vik­ling in­den 2030, næv­ner han bæ­re­dyg­tig produktion.

”Li­ge nu kan det væ­re så­dan no­get som det pro­jekt, vi kø­rer med Dansk In­du­stri, der hed­der Kli­maklar. Her hjæl­per vi over 8.500 virk­som­he­der med at re­du­ce­re de­res CO2-ud­led­ning og med at kom­mu­ni­ke­re og do­ku­men­te­re det. Om to-tre år vil det pro­jekt sta­dig væ­re re­le­vant, men fyl­de min­dre, og der vil kom­me nye pro­jek­ter in­den­for bæ­re­dyg­tig pro­duk­tion og grøn om­stil­ling, som kan flyt­te os end­nu et skridt i den rig­ti­ge ret­ning,” si­ger Lars-Pe­ter Søbye.

Han er ik­ke i tvivl om, at den stra­te­gi­ske ret­ning, der er ble­vet be­slut­tet, før han selv sat­te sig i for­mands­sto­len, er den rigtige.

”Hvis du kig­ger på de helt sto­re me­ga­trends, lig­ger vi ef­ter min me­ning helt rig­tigt med de fi­re ben, der er de­fi­ne­ret i fon­dens stra­te­gi. Så vi har det rig­ti­ge stra­te­gi­ske sig­te, men og­så den flek­si­bi­li­tet, der in­den for de fi­re ben er nød­ven­digt for at væ­re med til at ska­be et bed­re er­hvervs­liv frem mod 2030,” si­ger Lars-Pe­ter Søbye.

- Fon­dens pri­mæ­re over­ord­ne­de for­mål er jo at frem­me dansk er­hvervs­livs kon­kur­ren­ce­ev­ne. Hvor­dan vur­de­rer du, at det går med det i dis­se uro­li­ge ti­der i en uro­lig verden?

”Hvis man kig­ger på øje­bliks­bil­le­der, så er jeg po­si­tivt over­ra­sket over, hvor ro­bust og stærkt dansk er­hvervs­liv er kom­met igen­nem først en cor­ona­kri­se og ef­ter­føl­gen­de en helt for­fær­de­lig krig som føl­ge af Ruslands in­va­sion i Ukrai­ne. Dansk er­hvervs­livs mod­stand­s­kraft og ev­ne til at ud­nyt­te nye si­tu­a­tio­ner til at le­ve­re re­sul­ta­ter, sy­nes jeg er enormt po­si­tiv og enormt stærk. Men det er og­så vig­tigt at si­ge, at selv­om det li­ge nu går rig­tig godt, bli­ver det ik­ke ved af sig selv,” si­ger Lars-Pe­ter Søbye.

Dansk er­hvervs­livs mod­stand­s­kraft og ev­ne til at ud­nyt­te nye si­tu­a­tio­ner til at le­ve­re re­sul­ta­ter, sy­nes jeg er enormt po­si­tiv og enormt stærk

Lars-Pe­ter Sø­bye – Be­sty­rel­ses­for­mand, In­du­stri­ens Fond

Han me­ner, at det er i en si­tu­a­tion som nu, at en lang­sig­tet spil­ler som In­du­stri­ens Fond for al­vor kom­mer ind i billedet.

”Hvis er­hvervs­li­vet skal bli­ve ved med at ha­ve en så­dan suc­ces, skal man bli­ve ved med at in­ve­ste­re i ud­vik­ling og væ­re pa­rat til at ta­ck­le nye ud­for­drin­ger, kri­ser el­ler mu­lig­he­der. Og der­for er det så vig­tigt, at vi med de fi­re spor i vo­res stra­te­gi ram­mer spot on på de me­ga­trends, som kom­mer til at be­væ­ge sig de kom­men­de år,” si­ger fon­dens formand.

Stor ære at være ny formand

Lars-Pe­ter Sø­bye læg­ger ik­ke skjul, at han er sær­de­les godt til­freds med, at den næst­for­mand­spost, han sid­ste år fik i In­du­stri­ens Fond, al­le­re­de i marts i år blev byt­tet ud med for­mands­hver­vet, da Sten Schei­bye ef­ter 14 år i fon­dens be­sty­rel­se tak­ke­de af.

”Jeg føl­te det som en enormt stor ære over­ho­ve­det at kom­me i be­tragt­ning til og bli­ve spurgt, om jeg vil­le væ­re ny for­mand for In­du­stri­ens Fond. Jeg har fulgt In­du­stri­ens Fond i en år­ræk­ke, blandt an­det i de fem år, hvor jeg var for­mand for Dansk In­du­stri, og har al­tid syn­tes, at fon­dens mis­sion og må­de at dri­ve filan­tro­pi på har væ­ret no­get af det, der har gjort – og fort­sat kan gø­re – en kæm­pe­stor for­skel i dansk er­hvervs­liv,” si­ger Lars-Pe­ter Søbye.

Der var, for­tæl­ler han, tre be­væg­grun­de, som gjor­de, at det var ”su­per­nemt” for ham at si­ge ja tak til at bli­ve for­mand for fonden.

”I min ak­ti­ve kar­ri­e­re som driftsansvar­lig har jeg brugt min tid på at gø­re Cowi me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig og re­le­vant end no­gen­sin­de før. Sam­ti­dig har jeg al­tid væ­ret me­get dre­vet og op­ta­get af den grøn­ne om­stil­ling ud fra tan­ke­gan­gen, at alt, hvad vi gør, skal ske på en me­re bæ­re­dyg­tig må­de. Den tred­je grund er, at jeg al­tid har væ­ret me­get op­ta­get af iværk­sæt­te­ri og at ska­be gro­bund for nye virk­som­he­der. Blandt an­det har jeg brugt seks år i Bloxhub, som jeg var med til at etab­le­re, og hvor der i dag er fle­re end 1.000 me­d­ar­bej­de­re til­knyt­tet. Al­le de tre om­rå­der, jeg hidtil har haft fo­kus på, ta­ler di­rek­te ind i In­du­stri­ens Fonds for­mål,” un­der­stre­ger Lars-Pe­ter Søbye.

Jeg har væ­ret med til at sty­re virk­som­he­den igen­nem så man­ge kri­ser, at jeg knap nok kan hu­ske dem al­le – hvem hu­sker for ek­sem­pel i dag Muhammedkrisen?

Lars-Pe­ter Sø­bye – Be­sty­rel­ses­for­mand, In­du­stri­ens Fond

Frem til, at Lars-Pe­ter Sø­bye i ef­ter­å­ret 2022 sag­de far­vel til den rå­d­gi­ven­de in­ge­ni­ør­virk­som­hed Cowi, hav­de han i alt væ­ret 37 år i virk­som­he­den, her­af 17 år i di­rek­tio­nen og 14 år som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør. Det er især er­fa­rin­ger­ne der­fra, han ger­ne vil de­le med andre.

”I den tid, jeg var i virk­som­he­den, har ver­den ud­vik­let sig hur­ti­ge­re og med stør­re ud­s­ving end no­gen­sin­de før i hi­sto­ri­en. Jeg har væ­ret med til at sty­re virk­som­he­den igen­nem så man­ge kri­ser, at jeg knap nok kan hu­ske dem al­le – hvem hu­sker for ek­sem­pel i dag Muham­med­kri­sen? Ver­den er he­le ti­den i om­stil­ling, og mi­ne man­ge år i Cowi har gi­vet mig man­ge er­fa­rin­ger om­kring for­an­drings­le­del­se og hvor­dan man kan ska­be me­re vækst og nye for­ret­nings­om­rå­der, når der sker be­væ­gel­ser med de sto­re tek­to­ni­ske pla­der a la dem, vi ser nu. De er­fa­rin­ger me­ner jeg selv, at jeg kan bi­dra­ge med til fon­den,” si­ger han.

Han me­ner og­så, at det har stor be­tyd­ning for hans va­re­ta­gel­se af den nye for­mand­spost, at han i fem år stod i spid­sen for Dansk In­du­stri som ar­bejds­gi­ver- og er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­nens for­mand – i øv­rigt som en af DI’s længst sid­den­de formænd.

”Da jeg stop­pe­de som for­mand sid­ste år, hav­de jeg haft be­rø­rings­fla­de med 19.000 virk­som­he­der, væ­ret med til at ska­be et mil­jø for iværk­sæt­te­re og der­med stor er­fa­ring med at dri­ve go­de ide­er frem,” po­in­te­r­er Lars-Pe­ter Søbye.

Vil sidde i to bestyrelser

I for­bin­del­se med det no­gen­lun­de sam­ti­di­ge stop i Cowi og DI sid­ste ef­ter­år tænk­te han, som han selv ud­tryk­ker det, ”rig­tig, rig­tig me­get over”, hvad frem­ti­den skul­le by­de på.

Lars-Pe­ter Sø­by­es blå bog
  • 63 år (født 13. fe­bru­ar 1960)
  • Ud­dan­nel­se: Ci­vil­in­ge­ni­ør (Aal­borg Uni­ver­si­tet 1985)
  • Næst­for­mand og med­lem af be­sty­rel­sen i In­du­stri­ens Fond si­den 2022 og for­mand fra 2023
  • For­mand for den del af ar­bejds­grup­pen Nekst, der ar­bej­der med grøn var­me i dan­ske hjem (ned­sat af kli­ma- og energiministeren)
  • Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den rå­d­gi­ven­de in­ge­ni­ør­virk­som­hed Cowi 2008-2022
  • Tid­li­ge­re for­mand for Dansk In­du­stri og for net­vær­ket Bloxhub

Lars-Pe­ter Sø­by­es kon­klu­sion blev, at han ger­ne vil bru­ge sin tid de kom­men­de år i et par be­sty­rel­ser, hvor han kan bi­dra­ge med si­ne er­fa­rin­ger in­den for grøn om­stil­ling og for­ret­nings­ud­vik­ling samt sin vi­den om forandringsledelse.

”Jeg har be­slut­tet, at jeg kun vil ar­bej­de med to be­sty­rel­ser. Nu har jeg In­du­stri­ens Fond, og der­u­d­over har jeg sagt ja til at væ­re for­mand for den ene af de to Nekst-ar­bejds­grup­per, som kli­ma-og ener­gi­mi­ni­ste­ren har ned­sat. Jeg er ik­ke i tvivl om, at de to for­mand­spo­ster kom­mer til at ta­ge den tid, jeg har til rå­dig­hed i re­sten af året. Næ­ste år, når Nekst stop­per, fin­der jeg så en be­sty­rel­ses­post me­re. Der­u­d­over vil jeg bru­ge min tid på min sø­de ko­ne og min fa­mi­lie, her­un­der mi­ne tre bør­ne­børn, og ha­ve tid til at væ­re sam­men med dem ef­ter et langt ar­bejds­liv, hvor jeg har kørt med 110 ki­lo­me­ter i ti­men,” si­ger Lars-Pe­ter Søbye.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer