Nødråb til danske fonde fra trængte små virksomheder

Erhvervsorganisationen SMVdanmark opfordrer fonde til at investere kapital i en ny statsgaranteret lånefond, som kan yde lån til økonomisk trængte SMV´er. Industriens Fond har netop afsat en uddelingspulje på 150 mio. kr. til at yde strategisk hjælp og rådgivning til især små og mellemstore virksomheder, som er hårdt ramt på grund af corona-krisen.

Jakob Brandt (foto: SMVdanmark)
Vi­ce­di­rek­tør i SMV­dan­mark Jakob Brandt op­for­drer fon­de til at in­ve­ste­re i en ny stats­ga­ran­te­ret lå­ne­fond. "I ste­det for at fon­de­nes mid­ler pla­ce­res i ak­tier, ob­liga­tio­ner el­ler uden­land­ske fon­de, er hå­bet, at nog­le af de dan­ske fonds­mid­ler kan bru­ges til at ska­be ak­ti­vi­te­ter og hol­de hån­den un­der de SMV'er, der lik­vi­di­tets­mæs­sigt er pres­set." (fo­to: SMVdanmark)

Trods di­ver­se hjæl­pe­pak­ker er sto­re de­le af er­hvervs­li­vet fort­sat rent øko­no­misk trængt op i en krog som føl­ge af cor­o­na-kri­sen. Der­for har In­du­stri­ens Fond net­op be­slut­tet at af­sæt­te 150 mil­li­o­ner kro­ner, som skal bru­ges til at hjæl­pe og rå­d­gi­ve især små og mel­lem­sto­re dan­ske virksomheder.

Iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang fi­nan­si­e­rer fon­den i før­ste om­gang ud­vik­lings­ind­sat­ser i virksomhederne.

”Vi etab­le­rer en rå­d­giv­nings-hot­li­ne be­man­det med er­far­ne kon­su­len­ter, der kan gi­ve stra­te­gisk hjælp og rå­d­giv­ning til virk­som­he­der, som akut skal om­stil­le sig til en ny si­tu­a­tion og fin­de nye ve­je til ny om­sæt­ning. Det kan for ek­sem­pel hand­le om nye til­tag i pro­duk­tio­nen, for­ret­nings­ud­vik­ling, eks­port­til­tag el­ler til­pas­ning af om­kost­nings­ba­sen,” si­ger Tho­mas Hof­man-Bang i en pres­se­med­del­el­se fra In­du­stri­ens Fond.

Selv­om man­ge go­de til­tag – of­fent­li­ge så­vel som pri­va­te – ser da­gens lys i dis­se da­ge, er frem­ti­den for man­ge dan­ske virk­som­he­der be­hæf­tet med stor usik­ker­hed. Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Sten Schei­bye op­for­drer på den bag­grund virk­som­he­der­ne til at ”gen­tæn­ke for­ret­nin­gen,” og den pro­ces vil fon­dens rå­d­giv­nings-hot­li­ne ger­ne væ­re be­hjæl­pe­lig med.

”Der vil væ­re virk­som­he­der, der net­op nu kan bru­ge le­dig ka­pa­ci­tet til at gen­tæn­ke for­ret­nin­gen. Det kan hand­le om ud­vik­ling af nye pro­duk­ter og pro­ces­ser i virk­som­he­den, men det kan og­så hand­le om in­nova­ti­ve til­tag i for­hold til vær­dikæ­den, sal­get el­ler di­gi­ta­li­se­ring af virk­som­he­den. Der er man­ge mu­lig­he­der og man­ge ste­der at sæt­te ind. Og her hå­ber vi at kun­ne bi­dra­ge med virk­som­hedsnær hjælp,” si­ger Sten Scheibye.

Åbner pulje for idéer til hjælpeindsatser

Ud­over den åb­ne rå­d­giv­nings-hot­li­ne, ef­ter­spør­ger In­du­stri­ens Fond go­de idéer fra ak­tø­rer i og om­kring dansk erhvervsliv.

”Net­op nu, men og­så når pan­de­mi­en af­ta­ger, står dansk er­hvervs­liv i en ny vir­ke­lig­hed fyldt med bå­de ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der. Det skal virk­som­he­der­ne væ­re pa­ra­te til at ud­nyt­te. Der­for ef­ter­spør­ger vi nu pro­jekt­for­slag og idéer til virk­som­hedsnæ­re hjæl­pe­ind­sat­ser, som kan styr­ke virk­som­he­der­ne nu og på den an­den si­de af pan­de­mi­en,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

I er­hvervsor­ga­ni­sa­tion SMV­dan­mark, som re­præ­sen­te­rer fle­re end 18.000 selv­stæn­di­ge, små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der, glæ­der vi­ce­di­rek­tør Jakob Brandt sig over hånds­ræk­nin­gen og ini­ti­a­ti­ver­ne fra In­du­stri­ens Fond.

Der er ta­le om en at­trak­tiv in­ve­ste­ring på rent kom­merci­el­le vil­kår for fondene

Jakob Brandt – vi­ce­di­rek­tør, SMVdanmark

”Det er su­per­po­si­tivt at ha­ve en rig on­kel, som kan hjæl­pe, når det bræn­der på – og det gør det vir­ke­lig i øje­blik­ket. In­du­stri­ens Fond er en tro­fast ven af SMV'erne, og det er vi rig­tig gla­de for,” si­ger Jakob Brandt til Fundats.

Opfordrer fonde til at investere penge i SMV-lånefond

Jakob Brandt op­for­drer sam­ti­dig In­du­stri­ens Fond og an­dre fon­de i Dan­mark, som ke­rer sig for er­hvervs­li­vets ve og vel, til at over­ve­je at sky­de pen­ge ind i en ny­e­tab­le­ret ‘SMV lå­ne­fond’ ad­mi­ni­stre­ret af SMVdanmark.

Det sker blandt an­det i ly­set af en un­der­sø­gel­se blandt SMV­dan­marks med­lem­mer, som vi­ser, at en tred­je­del af dem for ti­den ik­ke har mu­lig­hed for at skaf­fe fi­nan­si­e­ring via bankerne.

”Vi er nødt til at kig­ge på al­ter­na­ti­ver til ban­ker­ne, og vi hå­ber, at In­du­stri­ens Fond og an­dre fon­de vil ha­ve yder­li­ge­re fo­kus på at un­der­støt­te dansk er­hvervs­liv. I ste­det for at fon­de­nes mid­ler pla­ce­res i ak­tier, ob­liga­tio­ner el­ler uden­land­ske fon­de, er hå­bet, at nog­le af de dan­ske fonds­mid­ler kan bru­ges til at ska­be ak­ti­vi­te­ter og hol­de hån­den un­der de SMV´er, der lik­vi­di­tets­mæs­sigt er pres­set. Det er tænkt som et jo­int ven­tu­re mel­lem al­le dem, der har pen­ge og en in­ter­es­se i at hol­de hån­den un­der virk­som­he­der i Dan­mark,” si­ger Jakob Brandt.

Lå­ne­ne, der ud­by­des som crowd­len­ding via SMV­dan­marks plat­form ’SMV Er­hverv­slån’, er un­der­lagt en stats­ga­ran­ti på 70 pro­cent via hjæl­pe­pak­ken fra Vækstfonden.

”Der er ta­le om en at­trak­tiv in­ve­ste­ring på rent kom­merci­el­le vil­kår for fon­de­ne. Det er en mu­lig­hed for fon­de­ne for dels at hjæl­pe dansk er­hvervs­liv, dels at sik­re en for­nuf­tig for­rent­ning af de­res mid­ler. Så lidt po­puli­stisk kan man si­ge: ‘What´s not to li­ke?',” si­ger Jakob Brandt.

Pensionskasser klar med ”det store checkhæfte”

Lyk­kes det i før­ste om­gang at få de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som SMV­dan­mark har hen­vendt sig til, med på vog­nen, for­ven­ter Jakob Brandt, at det der­næst vil lyk­kes at ind­gå af­ta­ler med fle­re pensionsselskaber.

”Mil­li­ar­der af pen­sions­mid­ler står i pen­sions­kas­ser og in­ve­ste­res i in­fra­struk­tur­pro­jek­ter i Sy­da­me­ri­ka og vind­møl­ler i Afri­ka. Det er jo godt nok. Men det kun­ne væ­re rart, hvis nog­le af de dan­ske løn­mod­ta­ge­res pen­sions­mid­ler blev in­ve­ste­ret i de virk­som­he­der, de selv ar­bej­der i, så der der­med og­så er dan­ske ar­bejds­plad­ser i de kom­men­de man­ge år. Jeg har talt med nog­le af de sto­re pen­sions­kas­ser, og de si­ger, at hvis det her først kom­mer op at fly­ve, og der kom­mer 100 mil­li­o­ner til at kø­re rundt i en lå­ne­fond, så er de klar til at fin­de det sto­re check­hæf­te frem og åb­ne for pen­sions­mid­ler­ne,” si­ger Jakob Brandt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer