Nødråb til danske fonde fra trængte små virksomheder

Er­hvervsor­ga­ni­sa­tio­nen SMV­dan­mark op­for­drer fon­de til at in­ve­ste­re ka­pi­tal i en ny stats­ga­ran­te­ret lå­ne­fond, som kan yde lån til øko­no­misk træng­te SMV´er. In­du­stri­ens Fond har net­op af­sat en ud­de­lings­pul­je på 150 mio. kr. til at yde stra­te­gisk hjælp og rå­d­giv­ning til især små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der, som er hårdt ramt på grund af corona-krisen.

Jakob Brandt (foto: SMVdanmark)
Vi­ce­di­rek­tør i SMV­dan­mark Jakob Brandt op­for­drer fon­de til at in­ve­ste­re i en ny stats­ga­ran­te­ret lå­ne­fond. "I ste­det for at fon­de­nes mid­ler pla­ce­res i ak­tier, ob­liga­tio­ner el­ler uden­land­ske fon­de, er hå­bet, at nog­le af de dan­ske fonds­mid­ler kan bru­ges til at ska­be ak­ti­vi­te­ter og hol­de hån­den un­der de SMV'er, der lik­vi­di­tets­mæs­sigt er pres­set." (fo­to: SMVdanmark)

Trods di­ver­se hjæl­pe­pak­ker er sto­re de­le af er­hvervs­li­vet fort­sat rent øko­no­misk trængt op i en krog som føl­ge af cor­o­­na-kri­­sen. Der­for har In­du­stri­ens Fond net­op be­slut­tet at af­sæt­te 150 mil­li­o­ner kro­ner, som skal bru­ges til at hjæl­pe og rå­d­gi­ve især små og mel­lem­sto­re dan­ske virksomheder.

Iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­­man-Bang fi­nan­si­e­rer fon­den i før­ste om­gang ud­vik­lings­ind­sat­ser i virksomhederne.

”Vi etab­le­rer en rå­d­­giv­­nings-ho­t­li­­ne be­man­det med er­far­ne kon­su­len­ter, der kan gi­ve stra­te­gisk hjælp og rå­d­giv­ning til virk­som­he­der, som akut skal om­stil­le sig til en ny si­tu­a­tion og fin­de nye ve­je til ny om­sæt­ning. Det kan for ek­sem­pel hand­le om nye til­tag i pro­duk­tio­nen, for­ret­nings­ud­vik­ling, eks­port­til­tag el­ler til­pas­ning af om­kost­nings­ba­sen,” si­ger Tho­mas Hof­­man-Bang i en pres­se­med­del­el­se fra In­du­stri­ens Fond.

Selv­om man­ge go­de til­tag – of­fent­li­ge så­vel som pri­va­te – ser da­gens lys i dis­se da­ge, er frem­ti­den for man­ge dan­ske virk­som­he­der be­hæf­tet med stor usik­ker­hed. Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Sten Schei­bye op­for­drer på den bag­grund virk­som­he­der­ne til at ”gen­tæn­ke for­ret­nin­gen,” og den pro­ces vil fon­dens rå­d­­giv­­nings-ho­t­li­­ne ger­ne væ­re be­hjæl­pe­lig med.

”Der vil væ­re virk­som­he­der, der net­op nu kan bru­ge le­dig ka­pa­ci­tet til at gen­tæn­ke for­ret­nin­gen. Det kan hand­le om ud­vik­ling af nye pro­duk­ter og pro­ces­ser i virk­som­he­den, men det kan og­så hand­le om in­nova­ti­ve til­tag i for­hold til vær­dikæ­den, sal­get el­ler di­gi­ta­li­se­ring af virk­som­he­den. Der er man­ge mu­lig­he­der og man­ge ste­der at sæt­te ind. Og her hå­ber vi at kun­ne bi­dra­ge med virk­som­hedsnær hjælp,” si­ger Sten Scheibye.

Åbner pulje for idéer til hjælpeindsatser

Ud­over den åb­ne rå­d­­giv­­nings-ho­t­li­­ne, ef­ter­spør­ger In­du­stri­ens Fond go­de idéer fra ak­tø­rer i og om­kring dansk erhvervsliv.

”Net­op nu, men og­så når pan­de­mi­en af­ta­ger, står dansk er­hvervs­liv i en ny vir­ke­lig­hed fyldt med bå­de ud­for­drin­ger og mu­lig­he­der. Det skal virk­som­he­der­ne væ­re pa­ra­te til at ud­nyt­te. Der­for ef­ter­spør­ger vi nu pro­jekt­for­slag og idéer til virk­som­hedsnæ­re hjæl­pe­ind­sat­ser, som kan styr­ke virk­som­he­der­ne nu og på den an­den si­de af pan­de­mi­en,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

I er­hvervsor­ga­ni­sa­tion SMV­dan­mark, som re­præ­sen­te­rer fle­re end 18.000 selv­stæn­di­ge, små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der, glæ­der vi­ce­di­rek­tør Jakob Brandt sig over hånds­ræk­nin­gen og ini­ti­a­ti­ver­ne fra In­du­stri­ens Fond.

Der er ta­le om en at­trak­tiv in­ve­ste­ring på rent kom­merci­el­le vil­kår for fondene

Jakob Brandt – vi­ce­di­rek­tør, SMVdanmark

”Det er su­per­po­si­tivt at ha­ve en rig on­kel, som kan hjæl­pe, når det bræn­der på – og det gør det vir­ke­lig i øje­blik­ket. In­du­stri­ens Fond er en tro­fast ven af SMV'erne, og det er vi rig­tig gla­de for,” si­ger Jakob Brandt til Fundats.

Opfordrer fonde til at investere penge i SMV-lånefond

Jakob Brandt op­for­drer sam­ti­dig In­du­stri­ens Fond og an­dre fon­de i Dan­mark, som ke­rer sig for er­hvervs­li­vets ve og vel, til at over­ve­je at sky­de pen­ge ind i en ny­e­tab­le­ret ‘SMV lå­ne­fond’ ad­mi­ni­stre­ret af SMVdanmark.

Det sker blandt an­det i ly­set af en un­der­sø­gel­se blandt SMV­dan­marks med­lem­mer, som vi­ser, at en tred­je­del af dem for ti­den ik­ke har mu­lig­hed for at skaf­fe fi­nan­si­e­ring via bankerne.

”Vi er nødt til at kig­ge på al­ter­na­ti­ver til ban­ker­ne, og vi hå­ber, at In­du­stri­ens Fond og an­dre fon­de vil ha­ve yder­li­ge­re fo­kus på at un­der­støt­te dansk er­hvervs­liv. I ste­det for at fon­de­nes mid­ler pla­ce­res i ak­tier, ob­liga­tio­ner el­ler uden­land­ske fon­de, er hå­bet, at nog­le af de dan­ske fonds­mid­ler kan bru­ges til at ska­be ak­ti­vi­te­ter og hol­de hån­den un­der de SMV´er, der lik­vi­di­tets­mæs­sigt er pres­set. Det er tænkt som et jo­int ven­tu­re mel­lem al­le dem, der har pen­ge og en in­ter­es­se i at hol­de hån­den un­der virk­som­he­der i Dan­mark,” si­ger Jakob Brandt.

Lå­ne­ne, der ud­by­des som crowd­len­ding via SMV­dan­marks plat­form ’SMV Er­hverv­slån’, er un­der­lagt en stats­ga­ran­ti på 70 pro­cent via hjæl­pe­pak­ken fra Vækstfonden.

”Der er ta­le om en at­trak­tiv in­ve­ste­ring på rent kom­merci­el­le vil­kår for fon­de­ne. Det er en mu­lig­hed for fon­de­ne for dels at hjæl­pe dansk er­hvervs­liv, dels at sik­re en for­nuf­tig for­rent­ning af de­res mid­ler. Så lidt po­puli­stisk kan man si­ge: ‘What´s not to li­ke?',” si­ger Jakob Brandt.

Pensionskasser klar med ”det store checkhæfte”

Lyk­kes det i før­ste om­gang at få de er­hvervs­dri­ven­de fon­de, som SMV­dan­mark har hen­vendt sig til, med på vog­nen, for­ven­ter Jakob Brandt, at det der­næst vil lyk­kes at ind­gå af­ta­ler med fle­re pensionsselskaber.

”Mil­li­ar­der af pen­sions­mid­ler står i pen­sions­kas­ser og in­ve­ste­res i in­fra­struk­tur­pro­jek­ter i Sy­da­me­ri­ka og vind­møl­ler i Afri­ka. Det er jo godt nok. Men det kun­ne væ­re rart, hvis nog­le af de dan­ske løn­mod­ta­ge­res pen­sions­mid­ler blev in­ve­ste­ret i de virk­som­he­der, de selv ar­bej­der i, så der der­med og­så er dan­ske ar­bejds­plad­ser i de kom­men­de man­ge år. Jeg har talt med nog­le af de sto­re pen­sions­kas­ser, og de si­ger, at hvis det her først kom­mer op at fly­ve, og der kom­mer 100 mil­li­o­ner til at kø­re rundt i en lå­ne­fond, så er de klar til at fin­de det sto­re check­hæf­te frem og åb­ne for pen­sions­mid­ler­ne,” si­ger Jakob Brandt.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…