Kræver coronakrisen nye fondsstrategier?

Ingen kan være i tvivl om at de danske fonde går meget aktivt ind i kampen mod coronakrisen. Det er meget tydeligt, når man ser på de mange fondsinitiativer, som tages i disse uger. Men én ting er den umiddelbare fondsindsats for at løse problemer nu og her. Noget andet er, hvad fremtiden byder på.

Torben Bundgaard Vad (foto: Damvad Analytics)
Tor­ben Bund­gaard Vad (fo­to: Damvad Analytics)

 

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen holdning.

Ef­ter­hån­den som det før­ste chok fra cor­ona­kri­sen har lagt sig, be­gyn­der er­ken­del­ser af kon­se­kven­ser­ne på læn­ge­re sigt at rod­fæ­ste sig. Er fon­de­nes lom­mer dy­be nok, og har fon­de­ne de ret­te stra­te­gi­er til at kun­ne lø­se pro­ble­mer­ne på mel­lem­lang og lang sigt?

De næ­ste 6-12 må­ne­der ser usik­re ud. Når man ser ud­over de for­skel­li­ge må­l­grup­per og støt­te­o­m­rå­der, står ud­for­drin­ger­ne i kø, og det vil stil­le sto­re krav til fon­de­nes lang­sig­te­de stra­te­gi­er og dy­be lom­mer. Kri­sen vil ha­ve dy­be og lang­va­ri­ge kon­se­kven­ser for al­le må­l­grup­per i den so­ci­a­le sek­tor, i forsk­nings- og ud­dan­nel­ses­sek­to­ren, i in­du­stri­en, hos mil­jøor­ga­ni­sa­tio­ner, i kul­tur­li­vet, osv., osv. 

Hvil­ke so­ci­a­le, kul­tu­rel­le, ud­dan­nel­ses- og vi­den­sin­sti­tu­tio­ner er så vig­ti­ge, at de må­ske hver især kan be­teg­nes som systemiske?

Tor­ben Bund­gaard Vad – Part­ner og Chair­man, Damvad Analytics

Først og frem­mest ser vi ind i en frem­tid, hvor en ræk­ke in­sti­tu­tio­ner, som er es­sen­ti­el­le for vo­res sam­fund, nu er tru­et på de­res over­le­vel­se. Fon­de­nes nye vir­ke­lig­hed kan her let bli­ve, at de må æn­dre fo­kus fra gav­mildt at støt­te man­ge for­skel­li­ge pro­jek­ter, til helt ba­salt at skul­le støt­te drif­ten hos de in­sti­tu­tio­ner, som vi som sam­fund sim­pelt­hen ik­ke kan le­ve uden. Lidt som un­der fi­nanskri­sen, hvor vi ind­før­te ord­nin­gen med så­kald­te sy­ste­mi­ske ban­ker, der var så sto­re, at de hver især hav­de stor be­tyd­ning for sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en. Men hvil­ke so­ci­a­le, kul­tu­rel­le, ud­dan­nel­ses- og vi­den­sin­sti­tu­tio­ner er så vig­ti­ge, at de må­ske hver især kan be­teg­nes som systemiske?

Kan vi for ek­sem­pel und­væ­re de stør­ste nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner, som nu ik­ke læn­ge­re kan fi­nan­si­e­re egen ba­sis­drift for­di al­le ind­tægts­gi­ven­de ak­ti­vi­te­ter, ind­sam­lin­ger, salg m.v. er af­lyst over en læn­ge­re pe­ri­o­de, sam­ti­dig med at de­res må­l­grup­per; de sva­ge, de gam­le, de en­som­me, de sy­ge er end­nu hår­de­re ramt og har end­nu stør­re be­hov for hjælp? 

Hvil­ke mu­se­er er uund­vær­li­ge? De fle­ste vil væ­re ramt af sto­re un­der­skud som føl­ge af mang­len­de ind­tæg­ter. Det kan ik­ke ba­re ret­tes op når vi al­le må gå ud igen. Er det Den Blå Pla­net el­ler Den Gam­le By, der skal red­des, el­ler er der mid­ler nok til at hol­de beg­ge in­sti­tu­tio­ner fly­den­de. Det er der nok, men hvad så med al­le de an­dre min­dre kul­turin­sti­tu­tio­ner, som ple­je­de at få pro­jekt­støt­te, og som nu og­så er tru­et af sto­re hul­ler i kassen. 

Forsk­nings- og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner lan­det over bli­ver me­re på­vir­ket end de selv er­ken­der på nu­væ­ren­de tids­punkt. Når der kom­mer langt fær­re in­ter­na­tio­na­le ph.d.- og ma­ster­stu­de­ren­de, så går det ind og ram­mer hver en­kelt in­sti­tu­tion di­rek­te på øko­no­mi­en. Når in­du­stri­el­le part­ne­re ned­pri­o­ri­te­rer forsk­ning og ud­vik­ling i en pe­ri­o­de, så bli­ver der fær­re ind­tæg­ter og forsk­nings­cen­tre­ne må nedska­le­re el­ler luk­ke. Når sta­ten og EU skal fi­nan­si­e­re de stort an­lag­te kri­se­pak­ker, så er der ri­si­ko for, at forsk­nin­gen bli­ver det før­ste sted der skal spares. 

Hvor­dan det he­le vil ud­spil­le sig over de kom­men­de 1-2 år, må ti­den vi­se. Usik­ker­he­der­ne er sto­re. Så me­get de­sto vig­ti­ge­re bli­ver det at tæn­ke lang­sig­tet. En god lang­sig­tet stra­te­gi ta­ger høj­de for usik­ker­he­der og plan­læg­ger ef­ter bå­de det bed­ste og vær­ste sce­na­rie – og det midt imel­lem. En god lang­sig­tet stra­te­gi ba­se­rer sig og­så på go­de da­ta og stær­ke pre­dik­tio­ner i kom­bi­na­tion med stærk eks­per­ti­se og er­fa­ring. En­de­lig vil en god lang­sig­tet stra­te­gi skul­le ba­se­res på me­re og bed­re sam­ar­bej­de og til­lid, for in­gen af de pro­ble­mer de oven­nævn­te må­l­grup­per står over­for kan lø­ses af én fond alene. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer