Kræver coronakrisen nye fondsstrategier?

In­gen kan væ­re i tvivl om at de dan­ske fon­de går me­get ak­tivt ind i kam­pen mod cor­ona­kri­sen. Det er me­get ty­de­ligt, når man ser på de man­ge fond­s­i­ni­ti­a­ti­ver, som ta­ges i dis­se uger. Men én ting er den umid­del­ba­re fond­s­ind­sats for at lø­se pro­ble­mer nu og her. No­get an­det er, hvad frem­ti­den by­der på.

Torben Bundgaard Vad (foto: Damvad Analytics)
Tor­ben Bund­gaard Vad (fo­to: Damvad Ana­ly­ti­cs)

 

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning.

Ef­ter­hån­den som det før­ste chok fra cor­ona­kri­sen har lagt sig, be­gyn­der er­ken­del­ser af kon­se­kven­ser­ne på læn­ge­re sigt at rod­fæ­ste sig. Er fon­de­nes lom­mer dy­be nok, og har fon­de­ne de ret­te stra­te­gi­er til at kun­ne lø­se pro­ble­mer­ne på mel­lem­lang og lang sigt?

De næ­ste 6-12 må­ne­der ser usik­re ud. Når man ser ud­over de for­skel­li­ge må­l­grup­per og støt­te­o­m­rå­der, står ud­for­drin­ger­ne i kø, og det vil stil­le sto­re krav til fon­de­nes lang­sig­te­de stra­te­gi­er og dy­be lom­mer. Kri­sen vil ha­ve dy­be og lang­va­ri­ge kon­se­kven­ser for al­le må­l­grup­per i den so­ci­a­le sek­tor, i forsk­­nings- og ud­dan­nel­ses­sek­to­ren, i in­du­stri­en, hos mil­jøor­ga­ni­sa­tio­ner, i kul­tur­li­vet, osv., osv.

Hvil­ke so­ci­a­le, kul­tu­rel­le, ud­­dan­­nel­­ses- og vi­den­sin­sti­tu­tio­ner er så vig­ti­ge, at de må­ske hver især kan be­teg­nes som sy­ste­mi­ske?

Tor­ben Bund­gaard Vad – Part­ner og Chair­man, Damvad Ana­ly­ti­cs

Først og frem­mest ser vi ind i en frem­tid, hvor en ræk­ke in­sti­tu­tio­ner, som er es­sen­ti­el­le for vo­res sam­fund, nu er tru­et på de­res over­le­vel­se. Fon­de­nes nye vir­ke­lig­hed kan her let bli­ve, at de må æn­dre fo­kus fra gav­mildt at støt­te man­ge for­skel­li­ge pro­jek­ter, til helt ba­salt at skul­le støt­te drif­ten hos de in­sti­tu­tio­ner, som vi som sam­fund sim­pelt­hen ik­ke kan le­ve uden. Lidt som un­der fi­nanskri­sen, hvor vi ind­før­te ord­nin­gen med så­kald­te sy­ste­mi­ske ban­ker, der var så sto­re, at de hver især hav­de stor be­tyd­ning for sam­fund­s­ø­ko­no­mi­en. Men hvil­ke so­ci­a­le, kul­tu­rel­le, ud­­dan­­nel­­ses- og vi­den­sin­sti­tu­tio­ner er så vig­ti­ge, at de må­ske hver især kan be­teg­nes som sy­ste­mi­ske?

Kan vi for ek­sem­pel und­væ­re de stør­ste nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner, som nu ik­ke læn­ge­re kan fi­nan­si­e­re egen ba­sis­drift for­di al­le ind­tægts­gi­ven­de ak­ti­vi­te­ter, ind­sam­lin­ger, salg m.v. er af­lyst over en læn­ge­re pe­ri­o­de, sam­ti­dig med at de­res må­l­grup­per; de sva­ge, de gam­le, de en­som­me, de sy­ge er end­nu hår­de­re ramt og har end­nu stør­re be­hov for hjælp?

Hvil­ke mu­se­er er uund­vær­li­ge? De fle­ste vil væ­re ramt af sto­re un­der­skud som føl­ge af mang­len­de ind­tæg­ter. Det kan ik­ke ba­re ret­tes op når vi al­le må gå ud igen. Er det Den Blå Pla­net el­ler Den Gam­le By, der skal red­des, el­ler er der mid­ler nok til at hol­de beg­ge in­sti­tu­tio­ner fly­den­de. Det er der nok, men hvad så med al­le de an­dre min­dre kul­turin­sti­tu­tio­ner, som ple­je­de at få pro­jekt­støt­te, og som nu og­så er tru­et af sto­re hul­ler i kas­sen.

Forsk­­nings- og ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner lan­det over bli­ver me­re på­vir­ket end de selv er­ken­der på nu­væ­ren­de tids­punkt. Når der kom­mer langt fær­re in­ter­na­tio­na­le ph.d.- og ma­ster­stu­de­ren­de, så går det ind og ram­mer hver en­kelt in­sti­tu­tion di­rek­te på øko­no­mi­en. Når in­du­stri­el­le part­ne­re ned­pri­o­ri­te­rer forsk­ning og ud­vik­ling i en pe­ri­o­de, så bli­ver der fær­re ind­tæg­ter og forsk­nings­cen­tre­ne må nedska­le­re el­ler luk­ke. Når sta­ten og EU skal fi­nan­si­e­re de stort an­lag­te kri­se­pak­ker, så er der ri­si­ko for, at forsk­nin­gen bli­ver det før­ste sted der skal spa­res.

Hvor­dan det he­le vil ud­spil­le sig over de kom­men­de 1-2 år, må ti­den vi­se. Usik­ker­he­der­ne er sto­re. Så me­get de­sto vig­ti­ge­re bli­ver det at tæn­ke lang­sig­tet. En god lang­sig­tet stra­te­gi ta­ger høj­de for usik­ker­he­der og plan­læg­ger ef­ter bå­de det bed­ste og vær­ste sce­na­rie – og det midt imel­lem. En god lang­sig­tet stra­te­gi ba­se­rer sig og­så på go­de da­ta og stær­ke pre­dik­tio­ner i kom­bi­na­tion med stærk eks­per­ti­se og er­fa­ring. En­de­lig vil en god lang­sig­tet stra­te­gi skul­le ba­se­res på me­re og bed­re sam­ar­bej­de og til­lid, for in­gen af de pro­ble­mer de oven­nævn­te må­l­grup­per står over­for kan lø­ses af én fond ale­ne.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Forskere: Fondenes turboforløb virker ikke bedre end almindelig skole

Fle­re af fon­de­nes tur­bo­for­løb til løft af fag­ligt sva­ge ele­ver har in­gen el­ler kun en lil­le ef­fekt. To for­løb ud­vik­let af en ræk­ke of­fent­li­ge…

Fondselitens uddelinger steg med to mia. i 2019

Året 2019 var end­nu et re­kordår i top­pen af den ud­de­len­de fonds­bran­che. Do­na­tio­ner­ne fra de 25 mest ud­de­len­de fon­de steg med 22 pct. i…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Fonde står foran hårdt arbejde med ansvarlige investeringer

Selv­om fle­re er­hvervs­dri­ven­de og al­me­ne fon­de har ta­get de før­ste vig­ti­ge skridt mod en pro­fes­sio­na­li­se­ring af an­svar­li­ge og bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger, er der sta­dig lang…

Fonde efter hård kritik af manglende impact-investeringer: Vi er på en rejse

Fon­de­ne lig­ger sta­dig lavt, men de er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, når det kom­mer til im­pact-in­ve­ste­rin­ger. Så­dan kan man op­sum­me­re sva­re­ne fra hen­holds­vis…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.