Dreyers Fond vil støtte corona-projekter

Dreyers Fond åbner nu for ansøgninger om støtte til corona-relaterede projekter. Fonden vil behandle ansøgningerne hurtigst muligt.

Covid-19 (foto: Martin Sanchez / Unsplash)
Covid-19 (fo­to: Mar­tin San­chez / Unsplash)

Drey­ers Fond vil støt­te pro­jek­ter med for­bin­del­se til cor­o­navirus bå­de un­der og ef­ter kri­sen, hvis pro­jek­ter­ne er re­la­te­ret til ad­vo­kat­bran­chen, ar­ki­tekt­fa­get el­ler i øv­rigt har en sam­funds­mæs­sig nyt­te­vær­di, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Fon­den har al­le­re­de be­vil­get støt­te til de før­ste pro­jek­ter med for­bin­del­se til coronavirus.

Til gavn for hjem­lø­se støt­ter Drey­ers Fond for­e­nin­gen Junk­food, der i øje­blik­ket har til hu­se hos Mi­che­lin-re­stau­ran­ten Al­che­mist på Refsha­leø­en, hvor­fra fri­vil­li­ge, kok­ke og køk­ken­chef og me­de­jer Ras­mus Munk dag­ligt til­be­re­der 500 må­l­ti­der til ga­dens folk på Vesterbro.

Med et me­re lang­sig­tet per­spek­tiv støt­ter fon­den og­så tæn­ket­an­ken Ju­sti­tia. Støt­ten skal fi­nan­si­e­re en rap­port, der be­ly­ser Fol­ke­tin­gets ak­tu­el­le og ek­stra­or­di­næ­re po­li­ti­ske til­tag ud fra et rets­sik­ker­heds­mæs­sigt per­spek­tiv. Rap­por­ten skal mun­de ud i en ræk­ke an­be­fa­lin­ger, der ru­ster Dan­mark til frem­ti­di­ge kriser.

Af hen­syn til per­son­da­ta­loven skal der sø­ges via Drey­ers Fonds an­søg­nings­sy­stem, men re­le­van­te an­søg­nin­ger med re­la­tion til cor­ona­kri­sen bli­ver be­hand­let imel­lem de nor­ma­le be­vil­lings­run­der, så vidt det er muligt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer