Dreyers Fond vil støtte corona-projekter

Drey­ers Fond åb­ner nu for an­søg­nin­ger om støt­te til cor­o­na-re­la­te­re­de pro­jek­ter. Fon­den vil be­hand­le an­søg­nin­ger­ne hur­tigst muligt.

Covid-19 (foto: Martin Sanchez / Unsplash)
Covid-19 (fo­to: Mar­tin San­chez / Unsplash)

Drey­ers Fond vil støt­te pro­jek­ter med for­bin­del­se til cor­o­navirus bå­de un­der og ef­ter kri­sen, hvis pro­jek­ter­ne er re­la­te­ret til ad­vo­kat­bran­chen, ar­ki­tekt­fa­get el­ler i øv­rigt har en sam­funds­mæs­sig nyt­te­vær­di, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

Fon­den har al­le­re­de be­vil­get støt­te til de før­ste pro­jek­ter med for­bin­del­se til coronavirus.

Til gavn for hjem­lø­se støt­ter Drey­ers Fond for­e­nin­gen Junk­food, der i øje­blik­ket har til hu­se hos Mi­­che­lin-re­stau­ran­ten Al­che­mist på Refsha­leø­en, hvor­fra fri­vil­li­ge, kok­ke og køk­ken­chef og me­de­jer Ras­mus Munk dag­ligt til­be­re­der 500 må­l­ti­der til ga­dens folk på Vesterbro.

Med et me­re lang­sig­tet per­spek­tiv støt­ter fon­den og­så tæn­ket­an­ken Ju­sti­tia. Støt­ten skal fi­nan­si­e­re en rap­port, der be­ly­ser Fol­ke­tin­gets ak­tu­el­le og ek­stra­or­di­næ­re po­li­ti­ske til­tag ud fra et rets­sik­ker­heds­mæs­sigt per­spek­tiv. Rap­por­ten skal mun­de ud i en ræk­ke an­be­fa­lin­ger, der ru­ster Dan­mark til frem­ti­di­ge kriser.

Af hen­syn til per­son­da­ta­loven skal der sø­ges via Drey­ers Fonds an­søg­nings­sy­stem, men re­le­van­te an­søg­nin­ger med re­la­tion til cor­ona­kri­sen bli­ver be­hand­let imel­lem de nor­ma­le be­vil­lings­run­der, så vidt det er muligt.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…