Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Trygfonden afsætter to akutpuljer, der både skal hjælpe de mest udsatte og sårbare i samfundet og de mennesker, der kæmper med kronisk sygdom eller med konsekvenserne af at være isoleret i eget hjem. Fonden bestræber sig på at besvare ansøgninger indenfor tre hverdage.

Udsatte børn (modelfoto)
Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr. er må­l­ret­tet or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger, der ar­bej­der for at hjæl­pe dem, der er sær­ligt hårdt ramt – ek­sem­pel­vis ud­sat­te børn og de­res fa­mi­li­er, men­ne­sker med kro­ni­ske syg­dom­me el­ler med men­tale ud­for­drin­ger, en­som­hed el­ler mis­brug (mo­del­fo­to).

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af coronakrisen.

Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr. er må­l­ret­tet or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger, der ar­bej­der for at hjæl­pe dem, der er sær­ligt hårdt ramt – ek­sem­pel­vis ud­sat­te børn og de­res fa­mi­li­er, men­ne­sker med kro­ni­ske syg­dom­me el­ler med men­tale ud­for­drin­ger, en­som­hed el­ler misbrug.

”Med aku­t­pulj­en øn­sker vi at støt­te ind­sat­ser, der gav­ner de man­ge i he­le lan­det og de min­dre grup­per i lo­kal­sam­fun­de­ne. Vi hå­ber, at vi på den må­de kan væ­re med til at bi­dra­ge til tryg­he­den, og at vi i Dan­mark står sam­men og fast­hol­der vo­res vig­ti­ge fæl­les­ska­ber og om­sorg for dem, der har mest be­hov," si­ger Ida So­fie Jen­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand for Tryg­heds­grup­pen, som står bag Trygfonden.

Pulj­en kan sø­ges via et sær­ligt an­søg­nings­ske­ma – og Tryg­fon­dens se­kre­ta­ri­at be­stræ­ber sig på at gi­ve svar på an­søg­nin­gen in­den­for tre hver­da­ge, så mid­ler­ne hur­tigst mu­ligt kan kom­me ud og gø­re gavn, skri­ver Tryg­fon­den i en pressemeddelelse.

Usik­ker­he­den, uvis­he­den og ik­ke mindst det mang­len­de so­ci­a­le liv ram­mer nog­le grup­per sær­de­les hårdt.

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen og Trygfonden

"Det er nu og her, der er brug for hjælp. Der­for for­ven­ter vi og­så at kun­ne gi­ve svar på an­søg­nin­ger in­den for få da­ge. Usik­ker­he­den, uvis­he­den og ik­ke mindst det mang­len­de so­ci­a­le liv ram­mer nog­le grup­per sær­de­les hårdt. Det kan lan­dets man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner og min­dre lo­ka­le for­e­nin­ger gø­re no­get ved. Vi hå­ber der­for, de vil gø­re brug af aku­t­pulj­en, så vi sam­men kan få mid­ler­ne hur­tigt ud at le­ve til gavn for de mest ud­sat­te," si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den, Rie Od­s­b­jerg Werner.

Ud­over den so­ci­a­le aku­t­pul­je har Tryg­fon­den og­så en ga­ran­ti­pul­je på teg­ne­bræt­tet: Fon­den øre­mær­ker så­le­des 20 mio. kr. til virk­som­he­der, der har so­ci­alt an­svar som et bæ­ren­de ele­ment i de­res for­ret­nings­mo­del. Pulj­en etab­le­res i sam­ar­bej­de med Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond og be­står i, at Tryg­fon­den ga­ran­te­rer for lån i virk­som­he­dens sæd­van­li­ge pen­ge­in­sti­tut. Der ar­bej­des i øje­blik­ket på den kon­kre­te ud­mønt­ning af ordningen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer