Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den af­sæt­ter to aku­t­pul­jer, der bå­de skal hjæl­pe de mest ud­sat­te og sår­ba­re i sam­fun­det og de men­ne­sker, der kæm­per med kro­nisk syg­dom el­ler med kon­se­kven­ser­ne af at væ­re iso­le­ret i eget hjem. Fon­den be­stræ­ber sig på at be­sva­re an­søg­nin­ger in­den­for tre hver­da­ge.

Udsatte børn (modelfoto)
Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr. er må­l­ret­tet or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger, der ar­bej­der for at hjæl­pe dem, der er sær­ligt hårdt ramt – ek­sem­pel­vis ud­sat­te børn og de­res fa­mi­li­er, men­ne­sker med kro­ni­ske syg­dom­me el­ler med men­tale ud­for­drin­ger, en­som­hed el­ler mis­brug (mo­del­fo­to).

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen.

Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr. er må­l­ret­tet or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger, der ar­bej­der for at hjæl­pe dem, der er sær­ligt hårdt ramt – ek­sem­pel­vis ud­sat­te børn og de­res fa­mi­li­er, men­ne­sker med kro­ni­ske syg­dom­me el­ler med men­tale ud­for­drin­ger, en­som­hed el­ler mis­brug.

”Med aku­t­pulj­en øn­sker vi at støt­te ind­sat­ser, der gav­ner de man­ge i he­le lan­det og de min­dre grup­per i lo­kal­sam­fun­de­ne. Vi hå­ber, at vi på den må­de kan væ­re med til at bi­dra­ge til tryg­he­den, og at vi i Dan­mark står sam­men og fast­hol­der vo­res vig­ti­ge fæl­les­ska­ber og om­sorg for dem, der har mest be­hov," si­ger Ida So­fie Jen­sen, der er be­sty­rel­ses­for­mand for Tryg­heds­grup­pen, som står bag Tryg­fon­den.

Pulj­en kan sø­ges via et sær­ligt an­søg­nings­ske­ma – og Tryg­fon­dens se­kre­ta­ri­at be­stræ­ber sig på at gi­ve svar på an­søg­nin­gen in­den­for tre hver­da­ge, så mid­ler­ne hur­tigst mu­ligt kan kom­me ud og gø­re gavn, skri­ver Tryg­fon­den i en pres­se­med­del­el­se.

Usik­ker­he­den, uvis­he­den og ik­ke mindst det mang­len­de so­ci­a­le liv ram­mer nog­le grup­per sær­de­les hårdt.

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den

"Det er nu og her, der er brug for hjælp. Der­for for­ven­ter vi og­så at kun­ne gi­ve svar på an­søg­nin­ger in­den for få da­ge. Usik­ker­he­den, uvis­he­den og ik­ke mindst det mang­len­de so­ci­a­le liv ram­mer nog­le grup­per sær­de­les hårdt. Det kan lan­dets man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner og min­dre lo­ka­le for­e­nin­ger gø­re no­get ved. Vi hå­ber der­for, de vil gø­re brug af aku­t­pulj­en, så vi sam­men kan få mid­ler­ne hur­tigt ud at le­ve til gavn for de mest ud­sat­te," si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den, Rie Od­s­b­jerg Wer­ner.

Ud­over den so­ci­a­le aku­t­pul­je har Tryg­fon­den og­så en ga­ran­ti­pul­je på teg­ne­bræt­tet: Fon­den øre­mær­ker så­le­des 20 mio. kr. til virk­som­he­der, der har so­ci­alt an­svar som et bæ­ren­de ele­ment i de­res for­ret­nings­mo­del. Pulj­en etab­le­res i sam­ar­bej­de med Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond og be­står i, at Tryg­fon­den ga­ran­te­rer for lån i virk­som­he­dens sæd­van­li­ge pen­ge­in­sti­tut. Der ar­bej­des i øje­blik­ket på den kon­kre­te ud­mønt­ning af ord­nin­gen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.