SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

2019 blev et rekordgodt år for fonden SOS Børnebyerne, som passerede en kvart milliard kroner i indsamlingsresultat. Direktør Mads Klæstrup Kristensen tilskriver især væksten en ekstremt stor loyalitet blandt de privatpersoner, som støtter fonden, men også arv er en voksende indtægt. Direktøren er forberedt på, at corona-krisen vil få stor negativ indvirkning på både indtjeningen i 2020 og muligheden for at hjælpe de børn, der har allermest brug for hjælp.

SOS-mor og datter i Somaliland (foto: Lars Just)
SOS Bør­ne­by­er­ne er en af ver­dens stør­ste pri­va­te hu­ma­ni­tæ­re bør­ne­or­ga­ni­sa­tio­ner og ar­bej­der i me­re end 130 lan­de. Si­den 1949 har SOS Bør­ne­by­er­ne ar­bej­det på at sik­re for­æl­d­re­lø­se og ud­sat­te børn et kær­ligt hjem og en tryg op­vækst i en fa­mi­lie og en SOS-bør­ne­by. På fo­to­et ses en SOS-mor og dat­ter i Etio­pi­en (fo­to: Lars Just)

Kur­ven over det sam­le­de, år­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat i fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne vi­ser en pæn og jævn stig­ning år for år. Fra 220,1 mil­li­o­ner kro­ner i 2015 nå­e­de ind­sam­lings­re­sul­ta­tet i 2019 helt op på 254,9 mil­li­o­ner kro­ner, frem­går det af SOS Bør­ne­by­er­nes net­op of­fent­lig­gjor­te års­rap­port for 2019.

Det for­gang­ne år får der­med plads i hi­sto­ri­ebø­ger­ne som det hidtil før­ste, hvor SOS Bør­ne­by­er­ne, hvis for­mål er at gi­ve så man­ge for­æl­d­re­lø­se og ud­sat­te børn som mu­ligt en tryg barn­dom, hav­de ind­tæg­ter på over en kvart mil­li­ard kroner.

Den po­si­ti­ve øko­no­mi­ske ud­vik­ling glæ­der SOS Bør­ne­by­er­nes di­rek­tør Mads Klæ­strup Kri­sten­sen, der i høj grad til­skri­ver ud­vik­lin­gen en ek­stremt stor loy­a­li­tet blandt især de pri­vat­per­so­ner, som støt­ter fonden.

”Når jeg kig­ger til­ba­ge på 2019, er jeg bå­de glad for og stolt af det ar­bej­de, vi har gjort hjem­me i Dan­mark i for­hold til at hol­de fast i dem, der loy­alt støt­ter os. Men jeg er og­så glad for og stolt af, at vi bli­ver sta­dig bed­re til at bru­ge pen­ge­ne med ef­fek­ti­vi­tet og kva­li­tet ude i ver­den og der­med når ud til fle­re børn, og vi kan se frem til i 2020 at nå fle­re børn, end vi no­gen­sin­de har gjort før. Det, sy­nes jeg, er li­ge så vig­tigt som, at vi er go­de til at sam­le ind,” si­ger Mads Klæ­strup Kri­sten­sen til Fundats.

Meget lav frafaldsprocent

Års­rap­por­ten vi­ser, at 93 pro­cent af SOS Bør­ne­by­er­nes ind­tæg­ter i 2019 kom fra pri­va­te do­no­rer, virk­som­he­der og fon­de – med de pri­va­te støt­te­kro­ner som dem, der ve­je­de tun­gest i vægtskå­len. Af fon­dens ind­tæg­ter kom 51,9 pro­cent så­le­des fra fad­de­re, fast­gi­ve­re og gi­ve­re af ga­ver til børn.

Loy­a­li­te­ten blandt de pri­va­te støt­ter og fad­de­re er helt utrolig.

Mads Klæ­strup Kri­sten­sen – di­rek­tør, SOS Børnebyerne

”Vo­res vækst er byg­get på loy­a­li­tet. Loy­a­li­te­ten blandt de pri­va­te støt­ter og fad­de­re er helt utro­lig, og den kom­mer blandt an­det til ud­tryk ved en me­get lav fra­falds­pro­cent. Dem, der al­le­re­de har be­slut­tet sig for at gi­ve pen­ge til os, bli­ver ved med at gi­ve. Ind­tæg­ter­ne fra pri­va­te er der­med mo­to­ren i de res­sour­cer, vi kan fø­re ud til bør­ne­ne,” si­ger Mads Klæ­strup Kristensen.

– Hvor vig­tig er støt­ten fra pri­vat­per­so­ner for je­res virke?

”Den er helt af­gø­ren­de. Og det er vig­tigt at hu­ske, at de 245 kro­ner om må­ne­den, som det ko­ster at væ­re fad­der for et barn, for man­ge men­ne­sker ik­ke er et nemt be­løb at skul­le af­le­ve­re må­ned ef­ter må­ned. Det er et stort og be­vidst valg, som vi er su­pertak­nem­me­li­ge for. Uden den grund­ba­se på over 40.000 men­ne­sker rundt om­kring i Dan­mark, som støt­ter os, var der ik­ke no­get SOS – læn­ge­re er den ik­ke,” fast­slår Mads Klæ­strup Kristensen.

En sjettedel af indtægt fra arv

De pri­va­te dan­ske­res loy­a­li­tet kom­mer og­så til ud­tryk ved, at arv år for år bli­ver en sta­dig stør­re ind­tægtspost for SOS Bør­ne­by­er­ne. I 2019 modt­og fon­den 44,1 mil­li­o­ner kro­ner i arv, sva­ren­de til en sjet­te­del af de sam­le­de indtægter.

”Vi har flyt­tet os fra at til­hø­re ka­te­go­ri­en af or­ga­ni­sa­tio­ner, som ik­ke får man­ge ind­tæg­ter via arv, til at til­hø­re ka­te­go­ri­en, der får me­get. At den post vok­ser sta­bilt hos os, skyl­des et langt, sejt træk til­ba­ge fra før, jeg kom med om bord. Når folk, der har kendt os læn­ge, si­ger, at ‘den støt­te, jeg har gi­vet, mens jeg var i li­ve, vil jeg fort­sæt­te med, når jeg ik­ke er her me­re’, er det jo et ud­tryk for en kæm­pe­stor til­lid til os. Det er set med mi­ne øj­ne no­get af det fi­ne­ste, vi op­le­ver,” un­der­stre­ger direktøren.

Til­lid og de­di­ka­tion op­le­ver SOS Bør­ne­by­er­ne og­så fra den sta­dig stør­re mæng­de af fri­vil­li­ge, som fle­re da­ge om ugen mø­der op og uløn­net lø­ser ar­bejds­op­ga­ver i se­kre­ta­ri­a­tet på Ve­ster­bro i Kø­ben­havn. Net­op den sto­re ind­sats fra de fri­vil­li­ge er iføl­ge Mads Klæ­strup Kri­sten­sen en af de pri­mæ­re år­sa­ger til, at det år ef­ter år lyk­kes SOS Bør­ne­by­er­ne at le­ve op til mål­sæt­nin­gen om mak­si­malt at bru­ge 10 pro­cent af de ind­sam­le­de mid­ler på administration.

I 2019 lå ad­mi­ni­stra­tions­pro­cen­ten på 6,1 pro­cent, og den har nu fem år i træk lig­get ret sta­bilt i det leje.

Nog­le fri­vil­li­ge kom­mer ind på kon­to­ret to-tre da­ge om ugen, an­dre end­nu fle­re, og hjæl­per os med alt li­ge fra te­sta­men­ter til salg af fri­mær­ker el­ler faddermapper.

Mads Klæ­strup Kri­sten­sen – di­rek­tør, SOS Børnebyerne

”Ud over at væ­re ut­ro­ligt om­kost­nings­be­vid­ste, og ud over at dra­ge for­del af at væ­re en del af et in­ter­na­tio­nalt sy­stem, er det en kæm­pe­mæs­sig for­del for os, at vi får så me­get hjælp fra fri­vil­li­ge. Nog­le fri­vil­li­ge kom­mer ind på kon­to­ret to-tre da­ge om ugen, an­dre end­nu fle­re, og hjæl­per os med alt li­ge fra te­sta­men­ter til salg af fri­mær­ker el­ler fad­der­map­per. Vi får ge­ne­relt me­get hjælp, som ik­ke ko­ster os no­get – ek­sem­pel­vis og­så fra ad­vo­kat­fir­ma­et Kro­mann Re­u­mert, der hjæl­per os, når vi har brug for juri­di­ske vur­de­rin­ger,” si­ger Mads Klæ­strup Kristensen.

Coronavirus bliver et ”kæmpebump på vejen”

I di­a­me­tral mod­sæt­ning til glæ­den over fon­dens po­si­ti­ve øko­no­mi, la­ve ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger, loy­a­le støt­ter og nye re­kor­der i for­hold til an­de­len af børn, som får hjælp, er SOS Bør­ne­by­er­nes di­rek­tør stærkt be­kym­ret over coronakrisen.

I for­hold til SOS Bør­ne­by­er­nes øko­no­mi sid­der en grup­pe af regn­skabs-, øko­no­mi- og ad­mi­ni­stra­tion­s­kyn­di­ge dag­ligt og la­ver be­reg­nin­ger ud fra di­ver­se sce­na­ri­er. Men læ­ren ef­ter en marts må­ned, hvor tin­ge­ne har ud­vik­let sig ek­stremt vold­somt og hur­tigt, er, at det er umu­ligt at reg­ne sig frem til den ne­ga­ti­ve ef­fekt af smit­tens hær­gen i ind- og ud­land. Mads Klæ­strup Kri­sten­sen vil der­for hver­ken i pro­cent el­ler mil­li­o­ner gis­ne om, hvad cor­ona­kri­sen kom­mer til at ko­ste SOS Børnebyerne.

”Det, vi især har lært de se­ne­ste tre uger, er, at vi in­gen­ting véd! Dét, vi tro­e­de, vi vid­ste for to el­ler tre uger si­den, har æn­dret sig nu, og de pro­cent­sat­ser, vi sat­te ind ugen før, kan vi la­ve om i den næ­ste. Der­for er vi me­get op­mærk­som­me på ik­ke at mel­de no­get ud om, hvor­vidt det bli­ver en ned­gang på 11, 14 el­ler en helt an­den pro­cent. Men der er in­gen tvivl om, at det bli­ver et kæm­pe­bump på vej­en,” si­ger Mads Klæ­strup Kristensen.

Ikke bekymret for fondens overlevelse

Han er dog ik­ke be­kym­ret for SOS Bør­ne­by­er­nes frem­ti­di­ge eksistens.

”Vi er hel­di­ge, at vi kom­mer fra et godt sted og hel­dig­vis har haft en god start på året. Så vi er ik­ke dér, hvor vi kan bli­ve nødt til at luk­ke og sluk­ke. Men det er klart, at vi vil få en ned­gang i for­hold til virk­som­heds­sam­ar­bej­der, ar­bej­det i vo­res fri­vil­lig­grup­per, land­s­ind­sam­lin­ger m.v. Og hvis man­ge men­ne­sker mi­ster de­res job, træk­ker no­gen må­ske de­res støt­te til os. Ind­til vi­de­re er fra­fal­det dog ut­ro­ligt be­græn­set. Folk har væ­ret ek­stremt loy­a­le trods de usik­re ti­der,” si­ger Mads Klæ­strup Kristensen.

Hvis de og sam­fun­de­ne, de le­ver i, bli­ver ramt af cor­o­na, er der ik­ke no­get, der hed­der hjælpepakker.

Mads Klæ­strup Kri­sten­sen – di­rek­tør, SOS Børnebyerne

Det, der i dis­se da­ge især be­kym­rer SOS Bør­ne­by­er­nes di­rek­tør, er de børn især i Afri­ka, som det kan bli­ve van­ske­ligt at hjælpe.

”Det kan godt hol­de mig vå­gen om nat­ten, når jeg spe­ku­le­rer på de børn og de­res fa­mi­li­er, vi hjæl­per, og som i for­vej­en er de al­ler­mest sva­ge og ud­sat­te. Hvis de og sam­fun­de­ne, de le­ver i, bli­ver ramt af cor­o­na, er der ik­ke no­get, der hed­der hjæl­pe­pak­ker. Og jeg kan godt fryg­te, at vi skal til at æn­dre vo­res ind­sat­ser og må­de at ar­bej­de på. Hvor­dan skal vi for ek­sem­pel hjæl­pe de al­ler­fat­tig­ste fa­mi­li­er, hvis vi ik­ke kan ta­ge ud og be­sø­ge dem?” spør­ger Mads Klæ­strup Kristensen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer