Annoncespot_img

Nyt fondsnetværk åbner dørene i juni

Dansk Erhverv inviterer nu til etablering af et nyt fondsnetværk for mindre og mellemstore fonde. ”Det største aktuelle behov er vidensdeling, men det er vigtigt, at de mindre fonde står sammen og anerkender deres kulturelle værdi for samfundet,” siger bestyrelsesformand i Niels Brock Fonden, Frederik Kortbæk, der har været initiativtager sammen med Dansk Erhverv.

Dansk Er­hverv står bag og læg­ger hus til en nyt net­værk for min­dre og mel­lem­sto­re fonde.

Den 6. ju­ni slår Dansk Er­hverv dø­re­ne op til et nyt fonds­net­værk for fonds­le­del­ser, der øn­sker at de­le vi­den og få in­spira­tion til at imø­de­gå ak­tu­el­le ud­for­drin­ger i den dan­ske fondsverden.

”Hvis det på mø­det be­slut­tes, at der skal etab­le­res et net­værk, kan det over tid bli­ve til en sam­men­slut­ning el­ler bran­che­for­e­ning,” skri­ver Dansk Er­hverv i sin in­vi­ta­tion til ud­de­len­de fon­de, der dri­ves af min­dre sekretariater.

Som Fun­dats for­tal­te i novem­ber, har Dansk Er­hverv få­et hen­ven­del­ser fra en ræk­ke fon­de, som ef­ter­ly­ser et forum for vi­dens­de­ling mel­lem min­dre og mel­lem­sto­re fonde.

Og det er net­op den­ne del af det sto­re fondsland­skab, som er må­l­grup­pen for det kom­men­de net­værk, for­tæl­ler ini­ti­a­tiv­ta­ger Fre­de­rik Kort­bæk, der si­den ef­ter­å­ret har son­de­ret be­ho­vet hos et stør­re an­tal fonde.

”Man­ge af de fonds­le­del­ser, jeg har væ­ret i kon­takt med, har væ­ret me­get po­si­ti­ve over­for ini­ti­a­ti­vet og har sagt, at det er li­ge, hvad der er brug for, og at det er på ti­de at dan­ne så­dan et net­værk,” si­ger Fre­de­rik Kort­bæk, der selv er be­sty­rel­ses­for­mand i en min­dre fond - nem­lig Ni­els Bro­ck Fonden.

Behov for vidensdeling

Han un­der­stre­ger, at der ik­ke lig­ger en fær­dig kø­re­plan for ud­vik­lin­gen af net­vær­ket til en even­tu­el sam­men­slut­ning el­ler brancheforening.

Hvor kan man i dag gå hen for at ta­le med nog­le an­dre om de ud­for­drin­ger, der er i ens egen fond?

Fre­de­rik Kort­bæk – me­di­ni­ti­a­tiv­ta­ger til nyt fondsnetværk

”Det er vig­tigt, at vi ta­ger det skridt for skridt på bag­grund af del­ta­ger­nes øn­sker. Tyng­den i det før­ste mø­de lig­ger i den di­a­log, der skal væ­re med med­lem­mer­ne. Det stør­ste ak­tu­el­le be­hov er vi­dens­de­ling, for hvor kan man i dag gå hen for at ta­le med nog­le an­dre om de ud­for­drin­ger, der er i ens egen fond? Hvor går man hen, hvis man vil vi­de no­get om ka­pi­tal­for­valt­ning? Hvor fin­der man en eg­net fond at fu­sio­ne­re med, el­ler hvor­dan får man etab­le­ret en re­le­vant kon­takt?” si­ger han.

Fre­de­rik Kort­bæk har tid­li­ge­re haft er­fa­ring med at stab­le bran­che­fæl­les­ska­ber på be­ne­ne for at fa­ci­li­te­re vi­dens­de­ling og in­ter­es­se­va­re­ta­gel­se. I slut­nin­gen af fir­ser­ne stod han så­le­des bag etab­le­rin­gen af bran­che­for­e­nin­gen Sik­rings­bran­chen, som se­ne­re blev en del af Sikkerhedsbranchen.

Og Fre­de­rik Kort­bæk læg­ger da hel­ler ik­ke skjul på, at en­de­må­let med fonds­net­vær­ket, set fra hans syns­punkt, er en egent­lig fondssammenslutning.

”Det er es­sen­ti­elt, at de min­dre fon­de står sam­men og an­er­ken­der de­res kul­tu­rel­le vær­di for sam­fun­det og fast­hol­der en lo­kal for­ank­ring. Jeg me­ner, det er vig­tigt, at vi kan træk­ke i flok,” si­ger han og hen­vi­ser ek­sem­pel­vis til de se­ne­re års sti­gen­de fonds­død blandt små fonde.

På det før­ste mø­de vil der blandt an­det væ­re op­læg af pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Ras­mus Feldt­hu­sen og pro­fes­sor ved Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School An­ker Brink Lund. Sidst­nævn­te vil net­op ta­le om nog­le af de ”liv­stru­en­de ud­for­drin­ger,” som man­ge fon­de står overfor.

Pionerens privilegium

I den for­bin­del­se un­der­stre­ger Fre­de­rik Kort­bæk, at selv­om tan­ken er at etab­le­re et be­ta­lings­net­værk dre­vet af Dansk Er­hverv, så er al­le me­get op­mærk­som­me på den øko­no­mi­ske vir­ke­lig­hed, som man­ge små fon­de be­fin­der sig i. Det­te vil der og­så bli­ve ta­get høj­de for i for­hold til med­lem­s­kon­tin­gen­tet, som end­nu ik­ke er fastsat.

Det skal væ­re an­tal­let af fon­de og ik­ke stør­rel­sen af kon­tin­gen­ter­ne, der får net­vær­ket til at lø­be rundt

Fre­de­rik Kort­bæk – me­di­ni­ti­a­tiv­ta­ger til nyt fondsnetværk

”Det skal væ­re an­tal­let af fon­de og ik­ke stør­rel­sen af kon­tin­gen­ter­ne, der får net­vær­ket til at lø­be rundt. Des­u­den er det vig­tigt, at det er fon­de­ne selv, der dri­ver ud­vik­lin­gen i fonds­fæl­les­ska­bet og ik­ke hver­ken fon­de­nes rå­d­gi­ve­re el­ler Dansk Er­hverv,” si­ger han.

Før­ste mø­de vil væ­re gra­tis, og Fre­de­rik Kort­bæk op­for­drer al­le fon­de i må­l­grup­pen til at deltage.

”Det er et net­værk un­der op­byg­ning, og der­for er der mu­lig­hed for at ny­de pio­ne­rens pri­vil­e­gi­um – alt­så at dem, der er med fra be­gyn­del­sen, har mu­lig­hed for at på­vir­ke hvil­ken form og ret­ning, som fonds­net­vær­ket skal ta­ge,” si­ger han.

Der er til­mel­dings­frist den 2. ju­ni, men al­le­re­de nu kan man til­mel­de sig net­værks­mø­det i Dansk Er­hverv her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

[2023-nummer-19]

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer