Gæmelke aflyser medlems-indflydelse i Foreningen Nordea Liv & Pension

Medlemmerne i Foreningen NLP får alligevel ikke mulighed for at komme med forslag til foreningens kommende almennyttige arbejde, som bestyrelsen ellers tidligere har annonceret. I stedet har bestyrelsen hyret et konsulentbureau, som har lavet et forslag til mulige indsatsområder. “Vi må respektere, at repræsentantskabet er valgt til at træffe de beslutninger,” siger formand Peter Gæmelke.

De 300.000 kun­der i Nor­dea Liv & Pen­sion får al­li­ge­vel ik­ke yder­li­ge­re ind­fly­del­se på, hvor­dan de ot­te mil­li­ar­der kro­ner i de­res nystif­te­de for­e­ning, For­e­nin­gen NLP, skal bru­ges. I ste­det har be­sty­rel­sen få­et et kon­su­lent­bu­reau til at fo­re­slå mu­li­ge ind­sats­om­rå­der for for­e­nin­gens kom­men­de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Kon­su­len­ter­nes op­læg ta­ger ud­gangs­punkt i ana­ly­ser af, hvor­dan for­e­nin­gen kan op­nå go­de sam­funds­mæs­si­ge ef­fek­ter af de pen­ge, den skal bru­ge til al­men­nyt­ti­ge tiltag.

Op­læg­get er ble­vet dis­ku­te­ret i re­præ­sen­tant­ska­bet, og be­sty­rel­sen ar­bej­der nu på en en­de­lig stra­te­gi for for­e­nin­gens vi­de­re ar­bej­de. Der­for skal med­lem­mer­ne hel­ler ik­ke spør­ges, hvil­ke al­men­nyt­ti­ge om­rå­der, de øn­sker, at for­e­nin­gen skal ar­bej­de med, el­ler hvor stor en del af for­e­nin­gens over­skud de vil bru­ge til uddelinger.

”Vi har ik­ke væ­ret i di­a­log med med­lem­mer­ne om, hvor ba­lan­cen mel­lem bonus­ud­be­ta­lin­ger og al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger skal lig­ge. Min af­vej­ning er, at jeg på den ene si­de ger­ne vil gå ud og lyt­te til med­lem­mer­ne og al­le de syns­punk­ter, de har. På den an­den si­de er jeg og­så nødt til at respek­te­re, at vi har et valgt re­præ­sen­tant­skab, som og­så skal fø­le, at de har ind­fly­del­se på ud­vik­lin­gen og ret­nin­gen. De er jo net­op valgt for at væ­re med til at ta­ge de be­slut­nin­ger,” si­ger Pe­ter Gæ­mel­ke, der er for­mand for For­e­nin­gen NLP.

Kun­der­ne i Nor­dea Liv & Pen­sion blev sid­ste år ud­skilt fra Tryg­heds­grup­pen sam­men med en for­mu­e­an­del på ot­te mil­li­ar­der kro­ner og et sæt vedtæg­ter, der min­der om dem, der er i Tryg­heds­grup­pen. Tryg­heds­grup­pen, der og­så står bag Tryg­fon­den, er i dag ale­ne ejet af kun­der­ne i Tryg For­sik­ring A/S.

For­e­nin­gen NLPs vedtæg­ter er alt­så ik­ke ud­for­met af for­e­nin­gens egen med­lems­ba­se, som er kun­der­ne i Nor­dea Liv & Pen­sion. Tryg­heds­grup­pen ud­pe­ge­de og­så den over­gangs­be­sty­rel­se, som sad ind­til fe­bru­ar i år, hvor med­lem­mer­ne i For­e­nin­gen NLP fik mu­lig­hed for at væl­ge de­res eget re­præ­sen­tant­skab ved et lands­dæk­ken­de kamp­valg. Godt ot­te pro­cent af for­e­nin­gens med­lem­mer delt­og i re­præ­sen­tant­skabsval­get. Un­der valg­kam­pen be­to­ne­de be­sty­rel­sen vig­tig­he­den af med­lem­s­ind­dra­gel­se og lag­de op til, at for­e­nin­gens med­lem­mer skul­le ta­ges med på råd, når for­e­nin­gens frem­ti­di­ge pri­o­ri­te­rin­ger og mål­sæt­nin­ger for det al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de skal fastlægges.

FNLP vil støtte det gode arbejdsliv

I april ud­send­te For­e­nin­gen NLP en nyheds­mail un­der over­skrif­ten ”For­e­nin­gen NLP lyt­ter til med­lem­mer­ne”, hvor se­kre­ta­ri­a­tet op­for­dre­de med­lem­mer­ne til at mel­de sig, hvis de øn­ske­de at gi­ve in­put om for ek­sem­pel med­lems­bonus, med­lem­stil­bud el­ler al­men­nyt­ti­ge aktiviteter.

”Al­le med­lem­mer har nu mu­lig­hed for at kom­me med in­put til for­e­nin­gen ved at del­ta­ge i fo­kus­grup­per, wor­ks­hops og ske­maun­der­sø­gel­ser,” an­non­ce­re­de sekretariatet.

Det er dog end­nu ik­ke sket, og iføl­ge Pe­ter Gæ­mel­ke kom­mer det hel­ler ik­ke til at ske in­den re­præ­sen­tant­ska­bet, som er for­e­nin­gens øver­ste myn­dig­hed, læg­ger sig fast på for­e­nin­gens mål og virke.

”Vi vil respek­te­re, at re­præ­sen­tan­ter­ne er valgt for at ha­ve ind­fly­del­se på for­e­nin­gens stra­te­gi. Be­sty­rel­sen ar­bej­der på et op­læg til re­præ­sen­tant­ska­bet i novem­ber må­ned, så de på det de­mo­kra­ti­ske grund­lag, de er valgt på, kan væ­re med til at ta­ge stil­ling,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Det nye re­præ­sen­tant­skab har på et læn­ge­re stra­te­gi­se­mi­nar dis­ku­te­ret mu­li­ge ind­sats­om­rå­der for de al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter på bag­grund af op­læg­get fra konsulentfirmaet.

”Vi har ik­ke lagt os fast end­nu, men vi vil væ­re med til at sik­re, at med­lem­mer­ne har et godt ar­bejds­liv, så man og­så får en god pen­sio­ni­st­til­væ­rel­se. Vi ved for ek­sem­pel, at der i Dan­mark er 35.000 sy­ge­mel­din­ger på grund af stress om da­gen – kan vi gø­re no­get ved det? Det be­ty­der, at der vil væ­re no­get al­men­nyt­tigt ar­bej­de, som ale­ne kom­mer vo­res med­lem­mer til go­de, men og­så no­get, som har en bre­de­re al­men­nyt­tig ka­rak­ter, der kom­mer he­le sam­fun­det til go­de. Det kun­ne for ek­sem­pel væ­re in­den for forsk­ning og ud­vik­ling på se­ni­o­r­om­rå­det,” si­ger Pe­ter Gæ­mel­ke om de over­ord­ne­de stra­te­gi­ske linjer.

Dog lig­ger det fast, at for­e­nin­gen fra­væl­ger kun at fo­ku­se­re på pen­sio­ni­st­til­væ­rel­sen, men og­så væl­ger at kon­cen­tre­re sig om den ak­ti­ve del af arbejdslivet.

Pengegrisen bliver ikke slagtet

Iføl­ge Dan­marks Fon­des op­lys­nin­ger øn­sker et min­dre­tal på cir­ka 10 ud af de 50 re­præ­sen­tan­ter, at for­e­nin­gens for­mue skal de­les ud til de nu­væ­ren­de kun­der i Nor­dea Liv & Pen­sion, hvor­ef­ter for­e­nin­gen skal lukkes.

Thor­kil Em­borg er en af de re­præ­sen­tan­ter, der gik til valg på at luk­ke for­e­nin­gen ned og ud­be­ta­le pen­ge­ne til med­lem­mer­ne. Med 685 stem­mer, var han den kan­di­dat i re­gion ho­ved­sta­den, der fik tred­je­f­lest stemmer.

Han har haft sin pen­sions­op­spa­ring i pen­sions­sel­ska­bet fra den tid, hvor det var et rent kun­de­e­jet pen­sions­sel­skab, som den­gang hed Tryg Liv, og alt­så før det end­te som et dat­ter­sel­skab i Nor­dea-kon­cer­nen. Han me­ner, at for­mu­en til­hø­rer med­lem­mer­ne og pen­ge­ne der­for skal udbetales.

”Nog­le af re­præ­sen­tan­ter­ne har det syns­punkt, at de jo først er kom­met med ef­ter 2002, hvor sel­ska­bet blev over­ta­get af Nor­dea, og der­for har de ik­ke væ­ret med til at op­byg­ge den for­mue, som nu lig­ger i for­e­nin­gen. Det kan jeg godt for­stå, folk er lidt lor­ne ved,” si­ger Thor­kil Em­borg, der trak sig til­ba­ge fra ar­bejds­mar­ke­det i 2008 fra en stil­ling som ad­mi­ni­stre­ren­de direktør.

Han me­ner, at med­lem­mer­ne selv skal væl­ge, hvor­dan de­res pen­ge i for­e­nin­gen skal bruges.

”Min kong­stan­ke er, at man skal spør­ge med­lem­mer­ne, om de vil ha­ve ka­pi­ta­len ud­be­talt, el­ler om de vil la­de den stå til god­gø­ren­de for­mål. Så kan folk ba­re væl­ge, og dem der har moral­ske an­fæg­tel­ser, el­ler som ger­ne vil støt­te di­ver­se vel­dæ­di­ge for­mål, kan så væl­ge at la­de dem stå i for­e­nin­gen. Man kun­ne end­da gra­du­e­re det, så man kun­ne la­de ek­sem­pel­vis halv­de­len stå og få re­sten ud­be­talt,” si­ger Thor­kil Emborg.

Han me­ner dog, at det med den nu­væ­ren­de sam­men­sæt­ning af re­præ­sen­tant­ska­bet bli­ver svært at nå frem til en så­dan model.

”Det er svært at få la­vet om på, før vi får valgt nog­le nye re­præ­sen­tan­ter til re­præ­sen­tant­ska­bet, for de fle­ste nu­væ­ren­de med­lem­mer sy­nes til­sy­ne­la­den­de, at det er me­get rart at sid­de og væ­re god­gø­ren­de for de her pen­ge,” si­ger han.

For­e­nin­gens for­mand er til­freds med, at et fler­tal i re­præ­sen­tant­ska­bet går ind for den linje, som er lagt fast i vedtæg­ter­ne, og som han selv og­så he­le ti­den har stå­et for, da han som be­sty­rel­ses­med­lem i Tryg­heds­grup­pen var med til at gen­nem­fø­re ud­skil­lel­sen af med­lem­mer­ne fra Nor­dea Liv & Pension.

”Der er en­kel­te syns­punk­ter om, at he­le for­mu­en skal ud­be­ta­les til med­lem­mer­ne, og der er en­kel­te an­dre, der sy­nes, at det he­le skal bru­ges til so­ci­a­le for­an­stalt­nin­ger. For mig som for­mand hand­ler det om at fin­de et kom­pro­mis, så vi kan ska­be en vel­fun­ge­ren­de or­ga­ni­sa­tion,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Som en del af kom­pro­mi­set lig­ger det og­så fast, at med­lem­mer­ne skal ha­ve no­get af for­e­nin­gens over­skud ud­be­talt som bonus i for­hold til stør­rel­sen af de­res pen­sions­op­spa­ring i Nor­dea Liv & Pen­sion. Den sam­me mo­del, som i år blev ind­ført i Tryg­heds­grup­pen for kun­der­ne i Tryg.

Det kræ­ver dog, at der er et over­skud at de­le ud af. For ind­til vi­de­re har FNLPs ot­te mil­li­ar­der kro­ner væ­ret pla­ce­ret i ak­tiepor­te­føl­jer, der har væ­ret præ­get af den ge­ne­rel­le ned­gang på aktiemarkedet.

”Bonus-de­len bli­ver for­ment­lig først fra 2018, men det skal de kom­men­de må­ne­ders øko­no­mi­ske ud­vik­ling vi­se,” si­ger Pe­ter Gæmelke.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer