BRFfonden arbejder på ny strategi og uddelingspolitik

BRFfonden har overskud af likviditet og får i 2016 udbytte på sin ejerandel i Jyske Bank. Derfor skal fonden i det kommende år redefinere sin fondsforvaltning og finde sit uddelingspolitiske ståsted. Det fremgår af fondens årsrapport for 2015.

BRF­fon­den træk­ker des­u­den nye kræf­ter ind i be­sty­rel­sen til det fo­re­stå­en­de ar­bej­de. Pr. 30. marts er be­sty­rel­ses­med­lem i Jy­ske Bank, Ri­na As­mus­sen og pro­fes­sor Li­se­lot­te Høj­gaard ind­t­rå­dt i be­sty­rel­sen i BRFfonden.

Ri­na As­mus­sen, der og­så er be­sty­rel­ses­med­lem i BRF­fon­dens he­le­je­de dat­ter­sel­skab, BRF Hol­ding A/S, træ­der di­rek­te ind på næst­for­mand­spo­sten. Ef­ter fu­sio­nen mel­lem BRF Kre­dit og Jy­ske Bank i 2014 ejer fon­den 25 pct. af ak­tier­ne i Jy­ske Bank via sit datterselskab.

Der­med får Ri­na As­mus­sen en frem­træ­den­de rol­le i fon­dens fo­re­stå­en­de stra­te­gi­ar­bej­de: BRF­fon­den skal i den kom­men­de tid klar­læg­ge stra­te­gi­en for fonds­for­valt­nin­gen og ram­mer­ne for de even­tu­el­le uddelinger.

”Når dis­se ram­mer er fast­lagt, vil der bli­ve ta­get stil­ling til den frem­ti­di­ge le­del­se og or­ga­ni­sa­tion af fon­dens ak­ti­vi­te­ter,” skri­ver fon­dens le­del­se i sin års­rap­port for 2015.

Be­sty­rel­ses­for­mand for BRF­fon­den, Lars Munch, si­ger i en mail til Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de, at be­sty­rel­sen tid­ligst af­slut­ter sit stra­te­gi­ar­bej­de ved års­skif­tet. Han kan der­for ik­ke på nu­væ­ren­de tids­punkt ud­ta­le sig nær­me­re om de mu­li­ge ind­sats­om­rå­der for fon­dens uddelinger.

Fon­den for­ven­ter at få over­skud i 2016, da Jy­ske Banks ge­ne­ral­for­sam­ling i marts må­ned be­slut­te­de at be­ta­le ud­byt­te til aktionærerne.

Ri­na As­mus­sen er des­u­den part­ner i kon­su­lentvirk­som­he­den Stan­ton Cha­se In­ter­na­tio­nal og har me­re end 20 års le­del­se­ser­fa­ring fra den fi­nan­si­el­le sek­tor i Danmark.

Pro­fes­sor Li­se­lot­te Høj­gaard er kli­nik­chef på Kli­nik for Kli­nisk Fy­si­o­lo­gi, Nu­k­lear­me­di­cin & PET på Rigs­ho­spi­ta­let. Hun er sam­ti­dig be­sty­rel­ses­for­mand i Dan­marks Grund­forsk­nings­fond og med­lem af be­sty­rel­sen i Ar­vid Nils­sons Fond.

De af­lø­ser Tro­els Wil­ler Be­hr og Jet­te Chri­sten­sen, som beg­ge ud­træ­der af BRF­fon­dens be­sty­rel­se som føl­ge af den vedtægts­be­stem­te aldersgrænse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer