Nytteløse andelskasse-fonde fusionerer

I fem år har 16 lokale andelskassefonde kun kunnet se til, mens deres aktier i Danske Andelskassers Bank tog kursen nedad. Fondene har stadig til gode at uddele de første penge til fordel for de gamle andelshavere i lokalområderne. Nu fusionerer fondene til to og sparer administrationsomkostninger.

Lan­dets 16 er­hvervs­dri­ven­de an­delskas­se­fon­de slår nu re­ster­ne af de­res egen­ka­pi­tal sam­men og fu­sio­ne­rer i to nye fon­de. Den øko­no­mi­ske ud­vik­ling i de­res fæl­les in­ve­ste­ring – Dan­ske An­delskas­sers Bank A/S (DAB) – har tæ­ret hårdt på fon­de­nes ka­pi­tal­be­hold­nin­ger. Der­for har fon­de­ne hel­ler ik­ke haft mu­lig­hed for at ud­de­le pen­ge til al­men­nyt­ti­ge for­mål i de lo­kal­sam­fund, som i sin tid skab­te andelskasserne.

Be­sty­rel­ser­ne i de 16 fon­de ar­bej­der uløn­net og ta­ger nu skridt til at spa­re yder­li­ge­re på om­kost­nin­ger­ne til ad­mi­ni­stra­tion, års­regn­skab og revisorer.

”Vi kan se, at som si­tu­a­tio­nen er nu, er det ik­ke hen­sigts­mæs­sigt med de man­ge små fon­de med hver de­res ad­mi­ni­stra­tion. Der­for er vi ble­vet eni­ge om at fu­sio­ne­re og i ste­det la­ve en fond for Øst­dan­mark og en for Ve­st­dan­mark,” si­ger Bør­ge Ot­to­sen, der er for­mand for be­sty­rel­sen i An­delskas­sen Syd­jyl­lands Fond og og­så sid­der i ak­tio­nær­rå­det i An­delskas­sen Syd­jyl­land. Han un­der­stre­ger, at fu­sio­nen ik­ke skyl­des un­der­skud­det i fon­den, men ale­ne er be­grun­det i mu­lig­he­den for at spa­re administrationsomkostninger.

Al­le fon­de­ne har he­le de­res ka­pi­tal op­spa­ret i ak­tier i Dan­ske An­delskas­sers Bank, da det ene af fon­de­nes ho­ved­for­mål er at vi­dere­fø­re de gam­le an­delskas­sers virk­som­hed via bankak­tie­sel­ska­bet. Men an­delskas­se­ban­ken har de se­ne­re år haft svært ved at tje­ne pen­ge, blandt an­det for­di ban­ken er me­get eks­po­ne­ret mod den træng­te dan­ske land­brugs­sek­tor. Sid­ste år gen­nem­før­te ban­ken en ak­tie­ud­vi­del­se, som be­tød, at vær­di­en af an­delskas­se­fon­de­nes ak­tier i ban­ken blev nedskre­vet til 20 pro­cent af den op­rin­de­li­ge no­mi­nel­le værdi.

Si­den de 16 an­delskas­ser blev om­dan­net til et børsno­te­ret ak­tie­sel­skab i 2011 har fon­de­ne der­for ik­ke mod­ta­get ud­byt­te på ak­tier­ne i DAB A/S, og ud­vik­lin­gen i ban­ken har be­ty­det, at fon­de­nes egen­ka­pi­tal ved ud­gan­gen af 2015 er skrum­pet til en tred­je­del af den op­rin­de­li­ge regnskabsværdi.

En af fon­de­ne er An­delskas­sen Syd­jyl­lands Fond. Her be­ty­der kurs­re­gu­le­rin­gen på ak­tier­ne i Dan­ske An­delskas­sers Bank A/S, at fon­den ind­kas­se­rer et un­der­skud på 18 mio. kr. Der­med bli­ver fon­dens egen­ka­pi­tal re­du­ce­ret til godt 9 mio. kr. Den re­gi­stre­re­de ka­pi­tal ved fon­dens stif­tel­se for fem år si­den var 50 mio. kr.

Stadig lokalt fokus

Selv­om ti af fon­de­ne bli­ver til én fond i vest og seks af fon­de­ne bli­ver til en øst­fond, så er det pla­nen, at den nye kon­struk­tion fort­sat skal sik­re, at pen­ge­ne kom­mer til at ar­bej­de til for­del for lo­kal­sam­fun­de­ne og de men­ne­sker, som i sin tid var kun­der og an­dels­ha­ve­re i de lo­ka­le andelskasser.

”Vi op­gør hvor man­ge ak­ti­ver, hver fond pro­cen­tu­elt har bi­dra­get med. Når vi så på et tids­punkt får et over­skud, så vil ud­de­lings­ud­val­get kun­ne ud­de­le un­der hen­syn­ta­gen til de gam­le lo­ka­laf­de­lin­ger,” si­ger Bør­ge Ottosen.

Al­le fon­de­nes be­sty­rel­ser har ta­get prin­cip­be­slut­ning om at del­ta­ge i fu­sio­ner­ne, og fon­de­nes re­visor, De­loit­te og ad­vo­ka­ter Man­zan­ti-An­der­sen Kor­sø Jen­sen, er i øje­blik­ket i di­a­log med Er­hvervs­sty­rel­sen, som skal god­ken­de fusionerne.
Først når de to nye be­sty­rel­ser er på plads bli­ver det be­slut­tet, om fon­de­ne skal sæl­ge ud af ak­tier­ne i Dan­ske An­delskas­sers Bank for der­ved at spre­de ri­si­ko­en og øge sand­syn­lig­he­den for, at den gam­le koo­pe­ra­ti­ve ka­pi­tal igen kan vir­ke til gavn for de 16 andelskassesamfund.

Ik­ke al­le an­delskas­ser var med i Sam­men­slut­nin­gen af Dan­ske An­delskas­ser, og fle­re af dem er sta­dig ak­ti­ve pen­ge­in­sti­tut­ter. En af de selv­stæn­di­ge an­delskas­ser, Sdr. Lems An­delskas­se, lod sig i 2004 op­kø­be af Ring­kjø­bing Land­bo­bank og stif­te­de i den for­bin­del­se Sdr. Lems An­delskas­se­fond med en egen­ka­pi­tal på 7,2 mio. kr. Sdr. Lem An­delskas­ses­fond ud­del­te sid­ste år 406.000 kr. til 13 for­e­nin­ger i an­delskas­sens vir­ke­om­rå­de i Lem og Højmark.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer