Eksperter om fond bag Roskilde Festivalen: En farlig konstruktion

De frivillige bestyrelses­med­lem­mer i Fonden Roskilde Fe­sti­val løber en stor risiko, mener flere eksper­ter. Med­lem­mer­ne skal nemlig tage ansvar for en fond, der på grund af fes­ti­val­ens særlige kon­struk­tion ikke kun skal tænke på sig selv. I kritiske situa­tioner kan be­sty­rel­sen derfor handle i god tro og allige­vel hænge på et erstatnings­ansvar, lyder be­kym­ring­en. Fonden Roskilde Festival deler ikke eksper­ternes bekym­ring, men retter alligevel de interne retningslinjer.

Roskilde Festival – organisationsdiagram
Roskil­de Festi­val – organisationsdiagram.

Når mu­sik­ken spil­ler på Roskil­de Festi­va­len, tæn­ker de fær­re­ste nok over, at en sær­lig fond­s­kon­struk­tion ud­gør ry­gra­den i festivalen.

Men nu ad­va­rer en ræk­ke eks­per­ter om fle­re fald­gru­ber ved fond­s­kon­struk­tio­nen bag festi­va­len, som de kal­der bå­de be­kym­ren­de, far­lig og ri­si­ko­fyldt. Iføl­ge eks­per­ter­ne kan den fri­vil­li­ge be­sty­rel­se i fon­den nem­lig kom­me til at hæn­ge på et er­stat­nings­ansvar, hvis øko­no­mi­en i festi­va­len en dag kom­mer un­der pres.

“Med den­ne kon­struk­tion kan man godt væ­re op­rig­tig be­kym­ret for, om be­slut­nin­ger­ne nu og­så bli­ver truf­fet de rig­ti­ge ste­der. Det er en far­lig og ri­si­ko­fyldt kon­struk­tion,” si­ger ad­vo­kat og eks­pert i fonds­be­sty­rel­sers er­stat­nings­ansvar Sø­ren Bergenser.

Pro­fes­sor Sø­ren Fri­is Han­sen fra CBS for­sker i sel­skabs­ret og fon­de, og han er enig:

"Der er ik­ke no­get ulov­ligt i kon­struk­tio­nen i sig selv. Men man skal væ­re op­mærk­som på, at kon­struk­tio­nen stil­ler be­ty­de­li­ge krav til de per­so­ner, der sid­der i en or­ga­ni­sa­tion som den­ne her. For hvis man sid­der i en fonds­be­sty­rel­se, så skal man va­re­ta­ge fon­dens og kun fon­dens in­ter­es­ser," si­ger Sø­ren Fri­is Hansen.

Den sideordnede fondskonstruktion

Om­drej­nings­punk­tet for eks­per­ter­nes kri­tik er Roskil­de Festi­va­lens sær­li­ge or­ga­ni­sa­tion, som i ho­ved­træk og­så er ud­bredt til en lang ræk­ke an­dre dan­ske mu­sik­festi­va­ler. Or­ga­ni­sa­tio­nen be­står af bå­de en for­e­ning og en fond, som ejer et ak­tie­sel­skab, og hver en­hed spil­ler hver sin rol­le i den sam­le­de or­ga­ni­sa­tion. Til­sam­men kal­des de tre en­he­der ‘Roskil­de Festi­val-grup­pen’ (se or­ga­ni­sa­tions­di­a­gram ovenfor).

Mens for­e­nin­gen or­ga­ni­se­rer festi­va­len, skal fon­den på si­de­linj­en fun­ge­re som en pen­ge­tank for for­e­nin­gen. Hos Roskil­de Festi­va­len er det og­så fon­den, der står for bl.a. øl- og vin­sal­get un­der festi­va­len. Sam­ti­dig skal den tje­ne pen­ge på at le­ve­re event­løs­nin­ger til stør­re ar­ran­ge­men­ter som f.eks. 1. maj i Fæl­led­par­ken, DHL-lø­bet og Fol­ke­mø­det på Bornholm.

Det er en far­lig og ri­si­ko­fyldt konstruktion.

Sø­ren Ber­gen­ser – ad­vo­kat, eks­pert i fonds­be­sty­rel­sers erstatningsansvar

For­di for­e­nin­gen er moms­fri­ta­get, har den brug for fon­den som sin pen­ge­tank. For­e­nin­gen skal nem­lig iføl­ge moms­lo­ven ud­de­le he­le sit over­skud ef­ter hver festi­val – et krav, der uden fon­dens op­bak­ning vil­le gø­re for­e­nin­gen sår­bar i til­fæl­de af et un­der­skud og des­u­den be­græn­ser for­e­nin­gens mu­lig­hed for at in­ve­ste­re i frem­ti­dens festivaler.

Men den tæt­te kind­dans mel­lem for­e­nin­gen og fon­den er ri­si­ka­bel set fra et fonds­ret­ligt per­spek­tiv, me­ner alt­så bå­de Sø­ren Ber­gen­ser, Sø­ren Fri­is Han­sen og en ræk­ke an­dre fond­s­eks­per­ter, som Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har væ­ret i kon­takt med.

Som or­ga­ni­sa­tio­nen er skru­et sam­men, kan fon­dens fri­vil­li­ge be­sty­rel­se nem­lig let en­de i en si­tu­a­tion, hvor den kom­mer på kant med er­hvervs­fonds­lo­ven. Iføl­ge loven må en fond ude­luk­ken­de va­re­ta­ge si­ne eg­ne in­ter­es­ser, og dén be­stem­mel­se kan let bli­ve tru­et, vur­de­rer eksperterne.

"Ak­tie­sel­ska­bet skal va­re­ta­ge ak­tie­sel­ska­bets og kun ak­tie­sel­ska­bets in­ter­es­ser, og det er at tje­ne pen­ge til ak­tio­næ­rer­ne. Fon­den skal ale­ne va­re­ta­ge fon­dens in­ter­es­ser, som er at de­le pen­ge ud til for­må­le­ne fra fun­dat­sen. Og for­e­nin­gen skal va­re­ta­ge med­lem­mer­nes in­ter­es­ser, som de er be­skre­vet i for­e­nin­gens for­mål. Og de her tre over­ord­ne­de sig­ter vil ik­ke al­tid væ­re de sam­me," si­ger Sø­ren Fri­is Hansen.

Beslutninger koordineres af forretningsudvalg

Iføl­ge festi­va­lens egen be­skri­vel­se af or­ga­ni­sa­tio­nen (pdf) ko­or­di­ne­res fon­dens og for­e­nin­gens be­slut­nin­ger i et så­kaldt for­ret­nings­ud­valg, som iføl­ge be­skri­vel­sen og­så i vis­se si­tu­a­tio­ner træf­fer be­slut­nin­ger på veg­ne af de øv­ri­ge en­he­der i festi­val-grup­pen. Ud­val­get har til for­mål at und­gå, at fon­den træf­fer be­slut­nin­ger, som er imod festi­va­lens sam­le­de interesser.

Sø­ren Ber­gen­ser har i sin bog, ’Er­hvervs­fonds­le­del­sens Er­stat­nings­ansvar’, gen­nem­gå­et de dan­ske dom­me og af­gø­rel­ser på er­hvervs­fonds­om­rå­det i pe­ri­o­den 1963 til 2016. Og kon­struk­tio­nen i Roskil­de Festi­val-grup­pen med et ko­or­di­ne­ren­de for­ret­nings­ud­valg, be­kym­rer ham:

“Jeg kan godt ha­ve en vis be­kym­ring for, om den er­hvervs­dri­ven­de fond i re­a­li­te­ten har sin egen be­slut­nings­kom­pe­ten­ce. Rent fonds­ret­lig er det helt cen­tralt, at for­ret­nings­ud­val­get ik­ke må ha­ve den re­el­le be­slut­nings­kom­pe­ten­ce. Og her bli­ver det en smu­le mud­ret, for fon­den er en sel­ve­jen­de in­sti­tu­tion, og der er ik­ke no­gen uden for fon­den, der kan træf­fe be­slut­nin­ger for fon­den,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Sam­me be­kym­ring ly­der fra Sø­ren Fri­is Hansen:

"Det er kun fon­dens in­ter­es­ser, der skal væ­re sty­ren­de for, hvad fon­den gør. Så det her stil­ler sto­re krav til dem, som sid­der i be­sty­rel­sen. For de skal så­dan set væ­re pa­ra­te til at til­si­de­sæt­te al­le ret­nings­linjer ude­fra, der ik­ke er i fon­dens in­ter­es­ser. Be­sty­rel­sen må al­drig væ­re bun­det af ret­nings­linjer ude­fra," si­ger han.

Det er kun fon­dens in­ter­es­ser, der skal væ­re sty­ren­de for, hvad fon­den gør. Så det her stil­ler sto­re krav til dem, som sid­der i be­sty­rel­sen. For de skal så­dan set væ­re pa­ra­te til at til­si­de­sæt­te al­le ret­nings­linjer ude­fra, der ik­ke er i fon­dens interesser.

Sø­ren Fri­is Han­sen – pro­fes­sor, for­sker i sel­skabs­ret og fon­de, CBS

Iføl­ge Roskil­de Festi­va­len selv skal fon­den ik­ke op­fat­tes som en en­hed, der er ad­skilt fra festi­va­len. Det er nem­lig ude­luk­ken­de af øko­no­mi­ske år­sa­ger, at festi­va­len er op­delt i for­skel­li­ge en­he­der. Festi­va­len “er i sit ud­spring og i sin vir­ke­lig­hed én fæl­les og sam­let or­ga­ni­sa­tion,” skri­ver festi­va­len i sin organisationsbeskrivelse.

Og der­for er det nød­ven­digt, at fond, dat­ter­sel­skab og for­e­ning “ar­bej­der sam­men i ét ko­or­di­ne­ret fæl­les­skab, med et fæl­les mål og en fæl­les stra­te­gi­plan,” fort­sæt­ter festivalen.

“Det, at de ko­or­di­ne­rer, stræk­ker sig dog ik­ke læn­ge­re end til en be­kym­ring over, hvor­dan tin­ge­ne for­hol­der sig i re­a­li­te­ten. Men når de skri­ver, at for­ret­nings­ud­val­get i vis­se si­tu­a­tio­ner træf­fer be­slut­nin­ger på veg­ne af al­le en­he­der­ne, så går de over stre­gen. Der­for in­de­bæ­rer kon­struk­tio­nen en ri­si­ko for, at man træf­fer be­slut­nin­ger i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Beslutningskraft skrives væk fra fonden

I Roskil­de Festi­val-grup­pens in­ter­ne kon­trakt om de en­kel­te en­he­ders an­svar og rol­ler er der så­le­des fle­re ek­semp­ler på, at be­sty­rel­sen har skre­vet un­der på, at for­ret­nings­ud­val­get træf­fer be­slut­ning på veg­ne af grup­pens enheder.

Do­ku­men­tet fast­slår og­så, at fon­den har som sit pri­mæ­re for­mål at op­byg­ge et øko­no­misk be­red­skab til støt­te for ar­ran­ge­men­tet Roskil­de Festival.

Men iføl­ge fon­dens fun­dats er for­må­let et an­det – nem­lig “at støt­te ini­ti­a­ti­ver, der er til gavn for børn og un­ge, samt at støt­te hu­ma­ni­tært, an­det al­ment vel­gø­ren­de, al­men­nyt­tigt og kul­tu­relt ar­bej­de, her­un­der For­e­nin­gen Roskil­de Festival.”

Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand Chri­sti­an Fol­den Lund me­ner dog ik­ke, at de to for­mu­le­rin­ger dæk­ker over no­get forskelligt:

"Jeg me­ner, at de to ting dæk­ker over det sam­me. Som der og­så står på vo­res hjem­mesi­de, så er fon­dens over­ord­ne­de for­mål det sam­me som for­e­nin­gens," si­ger han.

Af kon­trak­ten frem­går og­så, at for­ret­nings­ud­val­get “ta­ger stil­ling til i hvil­ket el­ler hvil­ke fora sa­ger el­ler pro­jek­ter skal behandles.”

Den be­stem­mel­se vur­de­rer pro­fes­sor Sø­ren Fri­is Han­sen dog er i strid med kra­vet en fonds­be­sty­rel­ses selvbestemmelsesret:

"Hvis en sag ved­rø­rer fon­den, så er det fon­dens be­sty­rel­se, der skal be­hand­le sa­gen. Og det skal be­sty­rel­sen ik­ke spør­ge an­dre om. Det skal den jo ba­re gø­re – det er dens pligt."

Chri­sti­an Fol­den Lund af­vi­ser dog og­så, at den del af kon­trak­ten skal ta­ges for pålydende:

"Det sker hel­ler ik­ke. Det som skal be­hand­les i fon­den, bli­ver be­hand­let i fon­den. Og det som skal be­hand­les i for­e­nin­gen, bli­ver be­hand­let i for­e­nin­gen. At der er en ko­or­di­ne­ren­de en­hed på top­pen af fon­den er net­op for at sik­re, at tin­ge­ne lan­der det rig­ti­ge sted. Men det er ik­ke så­dan, at for­ret­nings­ud­val­get be­slut­ter, hvad der skal be­hand­les det ene el­ler det an­det sted."

Kon­trak­ten fast­slår des­u­den, at for­ret­nings­ud­val­get “træf­fer be­slut­ning i uop­sæt­te­li­ge sa­ger el­ler hvor for­tro­lig­hed af hen­syn til den sam­le­de or­ga­ni­sa­tion er af af­gø­ren­de betydning.”

Chri­sti­an Fol­den Lund vur­de­rer, at af­ta­len på det­te punkt er helt almindelig:

"Ho­ved­reg­len er at for­ret­nings­ud­val­get er en ko­or­di­ne­ren­de en­hed, som mø­de­for­be­re­der de en­kel­te sa­ger. Og så be­slut­ter vi de ting i fon­den, som skal be­slut­tes her. Der er så la­vet en und­ta­gel­ses­be­stem­mel­se, som går ud på, at hvis der skal træf­fes en me­get hur­tig be­slut­ning, så kan for­ret­nings­ud­val­get træf­fe be­slut­ning og ef­ter­føl­gen­de få det god­kendt i de en­kel­te be­sty­rel­ser. Det sam­me kan ske, hvis en be­slut­ning kræ­ver en sær­lig for­tro­lig­hed. Som jeg er ori­en­te­ret er den­ne be­stem­mel­se fuld­stæn­dig pa­ral­lel med be­stem­mel­ser­ne for en­hver di­rek­tion, som hand­ler om, at hvis man skal træf­fe en hur­tig be­slut­ning, så kan di­rek­tio­nen gø­re det. Det er en helt al­min­de­lig be­stem­mel­se, som gæl­der i en­hver virk­som­hed,” si­ger Chri­sti­an Fol­den Lund.

Men af­ta­len er iføl­ge Sø­ren Fri­is Han­sen ik­ke i orden:

"For­ret­nings­ud­val­get kan ik­ke træf­fe be­slut­nin­ger som be­skre­vet. I for­e­nin­gen, i ak­tie­sel­ska­bet og i fon­den er der nog­le le­del­ser, og le­del­ser­ne træf­fer al­le be­slut­nin­ger. Man kan ik­ke ud­de­le­ge­re be­slut­nings­kom­pe­ten­cen til et ud­valg uden for den juri­di­ske or­ga­ni­sa­tion. Og hen­sy­net til for­tro­lig­hed el­ler den sam­le­de or­ga­ni­sa­tion kan ik­ke bru­ges som et ar­gu­ment. Be­sty­rel­ser­ne har ret og pligt til at vi­de, hvad der foregår."

På fle­re punk­ter gi­ver den in­ter­ne kon­trakt alt­så an­led­ning til be­kym­ring, si­ger Sø­ren Bergenser:

“Struk­tu­ren læg­ger jo op til, at fle­re be­slut­nin­ger træf­fes i for­ret­nings­ud­val­get. I det til­fæl­de er be­slut­nin­ger­ne i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven, for­di de træf­fes uden for ram­mer­ne af den er­hvervs­dri­ven­de fond,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Struk­tu­ren læg­ger jo op til, at fle­re be­slut­nin­ger træf­fes i for­ret­nings­ud­val­get. I det til­fæl­de er be­slut­nin­ger­ne i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven, for­di de træf­fes uden for ram­mer­ne af den er­hvervs­dri­ven­de fond.

Sø­ren Ber­gen­ser – ad­vo­kat, eks­pert i fonds­be­sty­rel­sers erstatningsansvar

Han af­vi­ser des­u­den og­så, at for­ret­nings­ud­val­get kan an­sæt­te og af­ske­di­ge fon­dens di­rek­tør, og at fon­dens di­rek­tør skal re­fe­re­re til for­e­nin­gens for­mand, selv­om den in­ter­ne kon­trakt be­stem­mer dette:

”For­ret­nings­ud­val­get må ik­ke an­sæt­te og af­ske­di­ge di­rek­tio­nen i fon­den. Det skal ale­ne fonds­be­sty­rel­sen gø­re. Og fonds­di­rek­tø­ren kan kun re­fe­re­re til fonds­be­sty­rel­sen. Be­sty­rel­sen og di­rek­tio­nen i fon­den skal va­re­ta­ge fon­dens in­ter­es­se – full stop,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Fondens interesser kan komme under pres

Iføl­ge Sø­ren Ber­gen­ser er det net­op cen­tralt, at en fonds­be­sty­rel­se he­le ti­den sik­rer sig, at dens be­slut­nin­ger ude­luk­ken­de er truf­fet med øje for fon­dens eg­ne in­ter­es­ser, som de frem­går af fun­dat­sen. Og dét hen­syn kan kom­me un­der pres, når festi­val­grup­pen i si­ne in­ter­ne vedtæg­ter på for­skel­li­ge om­rå­der be­græn­ser fon­dens selvbestemmelse:

“Det her er helt sik­kert tænkt igen­nem så­dan, at det ik­ke skal kun­ne an­gri­bes rent fonds­ret­ligt. På den må­de er det en sne­dig kon­struk­tion. Og hvis festi­va­len sør­ger for he­le ti­den at tæn­ke sig godt om, så kan den gø­re tin­ge­ne, så de i hvert fald udadtil ser pæ­ne og or­dent­li­ge ud i over­ens­stem­mel­se med vedtæg­ter­ne i de for­skel­li­ge en­he­der i sam­men­slut­nin­gen. Men festi­va­len le­ger med il­den, for de fle­ste ste­der stræk­ker de for­mu­le­rin­ger­ne så langt, som de kan,” si­ger Sø­ren Bergenser.

Sø­ren Fri­is Han­sen er enig og kon­klu­de­rer, at fon­dens be­sty­rel­se skal hol­de tun­gen li­ge i munden:

"For­di der er en over­ord­net sam­men­blan­ding af for­skel­li­ge en­he­der, som iso­le­ret set ik­ke er ulov­lig, så stil­ler den her or­ga­ni­sa­tions­form sto­re krav til be­sty­rel­ses­med­lem­mer­ne. For de ri­si­ke­rer at hav­ne i en si­tu­a­tion, hvor de er nødt til at si­ge for­ret­nings­ud­val­get imod og næg­te at føl­ge dets an­be­fa­lin­ger for i ste­det at va­re­ta­ge fon­dens in­ter­es­ser. Der kan jo op­stå kon­flik­ter mel­lem fon­den og de an­dre en­he­der, hvor fon­dens be­sty­rel­se har pligt til at sæt­te fon­dens in­ter­es­ser for­an den sam­le­de or­ga­ni­sa­tions in­ter­es­ser," slut­ter Sø­ren Fri­is Hansen.

Man skal væ­re op­mærk­som på at føl­ge de reg­ler, der er. Men det gør vi og­så. Vi er uaf­hæn­gi­ge af foreningen.

Chri­sti­an Fol­den Lund – be­sty­rel­ses­for­mand, Fon­den Roskil­de Festival

Be­sty­rel­ses­for­mand Chri­sti­an Fol­den Lund er dog ik­ke enig med Sø­ren Ber­gen­ser og Sø­ren Fri­is Han­sen i, at struk­tu­ren er ri­si­ko­fyldt el­ler farlig:

“Nej, er sva­ret. Man skal væ­re op­mærk­som på at føl­ge de reg­ler, der er. Men det gør vi og­så. Vi er uaf­hæn­gi­ge af for­e­nin­gen,” si­ger han.

Fonden Roskilde Festival korrigerer kontrakten

Ef­ter in­ter­viewet er be­sty­rel­ses­for­mand Chri­sti­an Fol­den Lund vendt til­ba­ge med en kor­rek­tion af yder­li­ge­re to punk­ter i festi­va­lens in­ter­ne kontrakt.

Han op­ly­ser, at det ik­ke er kor­rekt, som det el­lers an­fø­res bog­sta­ve­ligt i kon­trak­ten, at fon­dens di­rek­tør re­fe­re­rer til for­e­nin­gens for­mand. Han op­ly­ser li­ge­le­des, at det ik­ke er kor­rekt, at fon­dens di­rek­tør an­sæt­tes og af­ske­di­ges af forretningsudvalget:

“Di­rek­tør for fon­den re­fe­re­rer til og an­sæt­tes og af­ske­di­ges af fon­dens be­sty­rel­se. I dag er di­rek­tø­ren for fon­den Sig­ne Lop­d­rup an­sat i RKS og via ma­na­ge­ment-af­ta­ler stil­let til rå­dig­hed for fon­den. Og re­fe­re­rer til fon­dens be­sty­rel­se i den sam­men­hæng og in­gen an­dre. Da vi i dag har sam­me di­rek­tør i RKS, for­e­ning og fon­den har vi be­myn­di­get for­ret­nings­ud­val­get til at stå for det prak­ti­ske i for­bin­del­se med an­sæt­tel­se og af­ske­di­gel­se af di­rek­tio­nen. Det­te sker dog ude­luk­ken­de på man­dat fra den en­kel­te be­sty­rel­se og lø­ben­de hø­ring,” skri­ver Chri­sti­an Fol­den Lund.

Dokumentation

Læs kon­trak­ten mel­lem Roskil­de Festi­val Grup­pens en­he­der her (pdf).

Ud­drag fra kon­trakt mel­lem Fon­den Roskil­de Festi­val, For­e­nin­gen Roskil­de Festi­val og Roskil­de Kul­tur­ser­vi­ce A/S

Roskil­de Festi­val-grup­pen, Or­ga­ni­sa­tio­nen, An­svar og Kompetencer

 • Roskil­de Festi­val-grup­pen er i sit ud­spring og i sin vir­ke­lig­hed én fæl­les og sam­let or­ga­ni­sa­tion. Op­split­ning i 3 juri­di­ske en­he­der er ale­ne be­tin­get af øn­sket om, at op­nå det øko­no­misk mest hen­sigts­mæs­si­ge re­sul­tat, i for­hold til de for al­men­nyt­tig virk­som­hed gæl­den­de rammebetingelser.
 • For­ret­nings­ud­val­get har an­sva­ret for at ko­or­di­ne­re den over­ord­ne­de og stra­te­gi­ske le­del­se af den sam­le­de Roskil­de Festi­val or­ga­ni­sa­tion med hen­blik på, at sik­re den i pkt. 1 nævn­te sam­men­hæng og for­ret­nings­ud­val­get har an­sva­ret for at ud­ar­bej­de op­læg om:
 • For­ret­nings­ud­val­get træf­fer be­slut­ning i uop­sæt­te­li­ge sa­ger el­ler hvor for­tro­lig­hed, af hen­syn til den sam­le­de or­ga­ni­sa­tion, er af af­gø­ren­de be­tyd­ning, med ef­ter­føl­gen­de ori­en­te­ring, når og hvor det­te i sa­gens na­tur er muligt.
 • For­ret­nings­ud­val­get:
  • fast­læg­ger ram­mer for løn- og ar­bejds­vil­kår for di­rek­tio­nen og de i RKS an­sat­te me­d­ar­bej­de­re og over­ord­ne­de vil­kår for de frivillige
  • an­sæt­tel­se og af­ske­di­gel­se af direktionen
  • ta­ger stil­ling til i hvil­ket el­ler hvil­ke fora sa­ger el­ler pro­jek­ter skal behandles
 • Di­rek­tio­nen va­re­ta­ger den dag­li­ge le­del­se af den sam­le­de Roskil­de Festi­val or­ga­ni­sa­tion og re­gi­stre­res i Er­hvervs­sty­rel­sen som di­rek­tion i Fon­den og RKS.
 • Di­rek­tio­nen har det over­ord­ne­de le­del­ses­ansvar for Roskil­de Festi­val or­ga­ni­sa­tio­nens, ad­mi­ni­stra­tion og øko­no­mi med hen­blik på at ska­be sun­de og le­ve­dyg­ti­ge virk­som­he­der, der kan dan­ne ram­me om den lang­sig­te­de løs­ning af Roskil­de Festi­val or­ga­ni­sa­tio­nens opgaver
 • Den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør re­fe­re­rer til for­man­den for for­e­nin­gens bestyrelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer