Annoncespot_img

Bikubenfonden lancerer podcast om kunst

Bikubenfonden lancerer kunstpodcasten ’Vision’, som er en serie om kunstens betydning. Podcasten er en udvidelse af fondens eksisterende debatsaloner på kunstområdet.

Bikubenfonden: Vision – podcast om kunstens betydning
De før­ste epi­so­der af kunst­podca­sten Vi­sion ta­ger ud­gangs­punkt i sa­lo­ner­ne ’Kol­lek­ti­vets ska­ber­kraft’ og ’Kunst i of­fent­li­ge rum’.

Bi­ku­ben­fon­den er klar med et nyt til­tag for at bi­dra­ge end­nu me­re til den of­fent­li­ge sam­ta­le om kun­sten og dens be­tyd­ning i samfundet.
Fon­den har lan­ce­ret de før­ste af­snit af kunst­podca­sten ’Vi­sion’ – en se­rie om kun­stens be­tyd­ning, der ta­ger af­sæt i fon­dens ek­si­ste­ren­de de­batsa­lo­ner på kunstområdet.

”Med kunst­podca­sten Vi­sion vil vi bi­dra­ge til, at sam­ta­len om kun­sten kan nå et stør­re pu­bli­kum, end vi har mu­lig­hed for ved li­ve-sa­lo­ner­ne, der­med gi­ver vi de­bat­ten mu­lig­hed for at le­ve vi­de­re uden for sa­lons­ce­nen. Vi ser et stort be­hov for, at vi­den, tan­ker og hold­nin­ger om kunst ud­veks­les og ud­bre­des bå­de for kunst­mil­jø­et, men og­så for an­dre in­ter­es­se­re­de og i sam­fun­det ge­ne­relt, og der­for ud­kom­mer sa­lo­ner­ne i et pod­cast-for­mat,” si­ger chef for kun­st­om­rå­det i Bi­ku­ben­fon­den, Met­te Marcus i en pressemeddelelse.

Po­dca­sten dyk­ker ned i de tan­ker og pro­ces­ser, der lig­ger bag ak­tu­el­le vær­ker, ud­stil­lin­ger og fo­re­stil­lin­ger, og lyt­te­ren kan for­dy­be sig i kun­stens uni­vers og få kun­sten sat i perspektiv.

De før­ste epi­so­der af kunst­podca­sten Vi­sion ta­ger ud­gangs­punkt i sa­lo­ner­ne ’Kol­lek­ti­vets ska­ber­kraft’ og ’Kunst i of­fent­li­ge rum’.

Epi­so­de nr. 1 ’Kol­lek­ti­vets ska­ber­kraft’ hand­ler om sam­ska­bel­se som greb in­den for scenekunsten.

Epi­so­de nr. 2, ’Kunst i of­fent­li­ge rum’ dis­ku­te­rer ra­di­kal nytænk­ning in­den for of­fent­lig kunst og hvor­dan et 168 ti­mers langt of­fent­ligt vi­de­o­værk kan pul­se­re dy­na­misk med omgivelserne.

Po­dcast­se­ri­en pro­du­ce­res af Mun­ck Stu­dios for Bi­ku­ben­fon­den og kan lyt­tes på: pod​cast​.bi​ku​ben​fon​den​.dk

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer