Velux Fonden støtter samarbejde mellem museer og forskning

Velux Fonden uddeler 14 mio. kr. til tre projekter, der skal styrke forskning og formidling i et samarbejde mellem museer og universiteter.

Erin­drings­ind­sam­ling fra tid­li­ge­re værftsan­sat­te, nord­jysk kul­tur- og plan­te­hi­sto­rie samt kø­ben­havn­ske sprog­fæl­les­ska­ber og di­a­lek­ter. Det er om­drej­nings­punk­ter­ne for tre forsk­nings­pro­jek­ter, som Ve­lux Fon­den net­op har be­vil­get 14 mio. kr. til. 

“Årets pro­jek­ter vid­ner om, at der ik­ke er no­gen mod­sæt­ning mel­lem forsk­ning på in­ter­na­tio­nalt ni­veau og stærk, en­ga­ge­ren­de for­mid­ling med lo­kal for­ank­ring. Tvær­ti­mod er der et tæt og nød­ven­digt sam­spil,” si­ger Hen­rik Tro­ni­er, pro­gram­chef i Ve­lux Fon­den i en pressemeddelelse. 

Sam­ar­bej­det mel­lem mu­se­er og uni­ver­si­te­ter er et fo­ku­s­om­rå­de for fon­dens museumsprogram. 

“Forsk­ning er en mo­tor i mu­se­er­nes ud­vik­ling. Uden den ri­si­ke­rer for­mid­lin­gen at stiv­ne i for­æl­det vi­den og for­æl­de­de for­mer. Forsk­nin­gen kan byg­ge bro mel­lem for­ti­den og nye ak­tu­el­le per­spek­ti­ver og spørgs­mål, der er in­ter­es­san­te og en­ga­ge­ren­de for en bre­de­re del af be­folk­nin­gen, bå­de na­tio­nalt og lo­kalt,” ud­ta­ler Hen­rik Tronier. 

Der er syv mu­se­er og fi­re uni­ver­si­te­ter in­vol­ve­ret i pro­jek­ter­ne. Læs me­re om de en­kel­te pro­jek­ter her.

Ve­lux Fon­den har ud­delt ca. 88 mio. kr gen­nem mu­se­ums­pro­gram­met si­den 2015. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer