Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

De po­li­ti­ske ue­nig­he­der træk­kes hårdt op i valg­kamp­s­ti­der. Men på fonds­om­rå­det kan der her ef­ter val­get be­stemt og­så vi­se sig at væ­re po­li­tisk enig­hed om en ræk­ke æn­drin­ger.

Kon­so­li­de­rings­fradra­get skal hæ­ves, me­ner nem­lig en klar over­vægt af par­ti­er­ne i det nyvalg­te Fol­ke­ting. Og så er der fler­tal for at lem­pe op­løs­nings­be­stem­mel­ser­ne for al­me­ne fon­de. Li­ge­som et fler­tal og­så kan vi­se sig for at sam­le fondstil­sy­net un­der ét mi­ni­ste­ri­um og for at ge­nind­fø­re fonds­re­gi­ste­ret.

Det vi­ser en gen­nem­gang af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des se­rie om par­ti­er­nes syn på fond­spo­li­tik.

Få over­blik over par­ti­er­nes hold­nin­ger til fonds­om­rå­det her­un­der.

1. Flertal for at hæve konsolideringsfradraget

Det mest mar­kan­te fler­tal blandt de ads­purg­te par­ti­er hand­ler om at hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get. He­le 123 man­da­ter – alt­så et godt styk­ke over de 90 man­da­ter, der ud­gør et fler­tal – hæl­der mod at hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get.

Op­bak­nin­gen har dog en vis slag­si­de mod høj­re si­de af fol­ke­tings­sa­len. Så­le­des er bå­de SF og En­heds­li­sten kri­ti­ske over for at hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get ef­ter val­get, mens al­le de øv­ri­ge ads­purg­te par­ti­er til gen­gæld er åb­ne for at hæ­ve fradra­get, hvis den kom­men­de eva­lu­e­ring af at sæn­ke fradra­get fra 125 pct. til 104 pct. vi­ser, at sta­tens prove­nu ved lovæn­drin­gen over­sti­ger de 200 mio. kr., som var må­let.

2. Opløsningsbestemmelserne skal lempes

I alt 91 man­da­ter bak­ker ty­de­ligt op om at lem­pe op­løs­nings­be­stem­mel­ser­ne for al­me­ne fon­de, og yder­li­ge­re 66 man­da­ter vil over­ve­je en lem­pel­se. Der­med la­der der til at væ­re fler­tal for at æn­dre be­stem­mel­ser­ne, der fra fle­re si­der er ble­vet kri­ti­se­ret for at fast­lå­se man­ge fon­de med be­sked­ne for­mu­er i en si­tu­a­tion, hvor de hver­ken kan le­ve el­ler dø.

Bå­de Dansk Fol­ke­par­ti, Kon­ser­va­ti­ve, Li­be­ral Al­li­an­ce, Ven­stre og Ra­di­ka­le Ven­stre øn­sker nye reg­ler på om­rå­det, som skal gø­re det let­te­re at op­lø­se en fond. So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Al­ter­na­ti­vet og En­heds­li­sten ta­ger fle­re for­be­hold, men er over­ve­jen­de åb­ne for at æn­dre reg­ler­ne. Kun i So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti har man in­gen hold­ning til spørgs­må­let. In­gen af de ads­purg­te par­ti­er er af­vi­sen­de, og me­get ty­der der­med på, at den kom­men­de fol­ke­tings­pe­ri­o­de kan by­de på po­li­tisk stem­ning for at æn­dre op­løs­nings­be­stem­mel­ser­ne.

3. Solid opbakning til at samle fondstilsynet under ét ministerium

Fle­re af ord­fø­rer­ne på fonds­om­rå­det gav i valg-se­ri­en ud­tryk for, at de al­me­ne fon­de ik­ke får den sto­re po­li­ti­ske op­mærk­som­hed i Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg. Et par po­li­ti­ke­re hav­de i lø­bet af de­res tid som retsord­fø­re­re al­drig op­le­vet at se fon­de­ne på dags­or­de­nen, selv­om ram­me­vil­kå­re­ne for de al­me­ne fon­de, der til­sam­men ud­de­ler knap 5 mia. kr. om året til sam­funds­gavn­li­ge for­mål, hø­rer un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort.

I spørgs­må­let om at sam­le fondstil­sy­net un­der ét mi­ni­ste­ri­um er der ty­de­lig op­bak­ning fra 87 man­da­ter. Samt­li­ge par­ti­er und­ta­gen Ven­stre vil som mini­mum over­ve­je at sam­men­læg­ge de pri­mæ­re fondstil­syn, der i øje­blik­ket lig­ger i hen­holds­vis Er­hvervs- og Ci­vilsty­rel­sen, så de i mod­sæt­ning til nu sam­les i sam­me mi­ni­ste­ri­um. Dog har par­ti­er­ne i rød blok ge­ne­relt fle­re for­be­hold over for en sam­men­læg­ning end par­ti­er­ne i blå blok.

4. Solid opbakning til nyt fondsregister

En genåb­ning af fonds­re­gi­ste­ret har jævn­ligt væ­ret til de­bat si­den be­slut­nin­gen om at ned­læg­ge re­gi­ste­ret i 1991. Ind­til vi­de­re uden et fler­tal for en genåb­ning. Må­ske æn­drer den kom­men­de fol­ke­tings­pe­ri­o­de på dén si­tu­a­tion.

I alt 80 man­da­ter bak­ker så­le­des op om at genåb­ne fonds­re­gi­ste­ret, mens he­le 87 man­da­ter med vis­se for­be­hold vil over­ve­je idéen. Op­bak­nin­gen er ty­de­ligst på ven­stre­fløj­en, for En­heds­li­sten, Al­ter­na­ti­vet, SF og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er al­le po­si­ti­ve over for en genåb­ning. De re­ste­ren­de par­ti­er nø­jes med at me­ne, at en genåb­ning bør over­ve­jes. In­gen par­ti­er er helt af­vi­sen­de, selv­om fle­re ad­va­rer mod at væl­ge en bu­reau­kra­tisk tung løs­ning.

5. Mulighed for ændring af anbringelsesbekendtgørelsen

I blå blok er der umid­del­bart op­bak­ning fra 59 man­da­ter til at æn­dre an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen, der re­gu­le­rer, hvor­dan de al­me­ne fon­des for­mue må in­ve­ste­res.

Bå­de Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og Ven­stre er så­le­des åb­ne for at æn­dre be­kendt­gø­rel­sen, mens Dansk Fol­ke­par­ti som mini­mum ger­ne dis­ku­te­rer mu­lig­he­den.

Hos de øv­ri­ge par­ti­er ser tin­ge­ne til gen­gæld me­re uaf­kla­re­de ud. Ra­di­ka­le Ven­stre og En­heds­li­sten vil ger­ne over­ve­je, om det er på ti­de at løs­ne reg­ler­ne, mens hver­ken So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler Al­ter­na­ti­vet end­nu har lagt sig fast på en linje.

In­gen par­ti­er er dog af­vi­sen­de, og der­med kan der i sid­ste en­de og­så vi­se sig et fler­tal for at æn­dre an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen.

Figur 1: Partiernes holdning til fondspolitiske spørgsmål

 DF
(16)
Kons.
(12)
Lib​.Al.
(4)
Venst.
(43)
Soc.
(48)
Rad.
(16)
Alt.
(5)
SF
(14)
En­hl.
(13)
Skal kon­so­li­de­rings­fradra­get hæ­ves?JaJaJaJaJaMå­skeVed ik­keNejNej
Skal op­løs­nings­be­stem­mel­ser­ne lem­pes?JaJaJaJaMå­skeJaMå­skeVed ik­keMå­ske
Skal til­sy­net sam­les i ét mi­ni­ste­ri­um?Må­skeMå­skeJaNejJaJaJaJaMå­ske
Skal fonds­re­gi­ste­ret ge­nind­fø­res?Må­skeMå­skeVed ik­keMå­skeJaMå­skeJaJaJa
Skal an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen lem­pes?Ved ik­keJaJaJaMå­skeMå­skeMå­skeNejMå­ske

Figur 2: Mandater fordelt på fondspolitiske spørgsmål

 JaMå­skeNejVed ik­ke
Skal kon­so­li­de­rings­fradra­get hæ­ves?12316275
Skal op­løs­nings­be­stem­mel­ser­ne lem­pes?9166014
Skal til­sy­net sam­les i ét mi­ni­ste­ri­um?8741430
Skal fonds­re­gi­ste­ret ge­nind­fø­res?808704
Skal an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen lem­pes?59821416

(NB! Nye Bor­ger­li­ges 4 man­da­ter, samt de grøn­land­ske og færø­ske i alt 4 man­da­ter er ik­ke med­reg­net.)

Serie:

Go­de ram­mer for go­de do­na­tio­ner

Fun­dats sæt­ter fo­kus på ram­mer­ne for de ik­ke-er­hvervs­­dri­ven­de fon­de.

 

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

SOS Børnebyernes vækst er bygget på loyalitet

Kur­ven over det sam­le­de, år­li­ge ind­sam­lings­re­sul­tat i fon­den SOS Bør­ne­by­er­ne vi­ser en pæn og jævn stig­ning år for år. Fra 220,1 mil­li­o­ner kro­ner i…

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Fond og Pensiondanmark indgår partnerskab for at afhjælpe mangel på plejeboliger til ældre

An­tal­let af dan­ske­re over 80 år sti­ger mar­kant i dis­se år. Be­reg­nin­ger fra Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og Dan­marks Sta­ti­stik vi­ser, at bor­ge­re med fle­re end…

Partnerskaberne blomstrer mellem fonde og det offentlige

Na­tur, kul­tur, ar­ki­tek­tur, forsk­ning og so­ci­a­le for­mål. Det er blot et ud­snit af de man­ge for­mål, som dan­ske fon­de net­op nu støt­ter gen­nem for­ma­li­se­re­de…

Fonde: Partnerskaber er et afgørende filantropisk værktøj

Part­ner­ska­ber­ne blom­strer mel­lem dan­ske fon­de og den of­fent­li­ge sek­tor. Me­re end 60 for­skel­li­ge part­ner­ska­ber mel­lem det of­fent­li­ge og bå­de små og sto­re fon­de er…

Leo Fondet: 2019 var godt år for hudforskningen

Det er kun tre år si­den, at Leo Fon­det gen­nem­før­te en mo­der­ni­se­rings­pro­ces, etab­le­re­de et egent­ligt fonds­se­kre­ta­ri­at og æn­dre­de kon­cern­struk­tu­ren ved at sky­de et hol­dings­el­skab…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Coronakrise

Trygfonden afsætter 50 mio. i eksprespuljer under coronakrisen

Tryg­fon­den ryk­ker nu ud med en eks­pres­pul­je til ind­sat­ser for sår­ba­re men­ne­sker, der er sær­ligt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Den so­ci­a­le aku­t­pul­je på 30 mio. kr.…

Lego Fonden med stor bevilling til børn i nød under coronakrisen

”I en tid hvor man­ge fa­mi­li­er er hjem­me, og fle­re mil­li­o­ner er ramt af usik­ker­hed om­kring job­si­tu­a­tion, mad­for­sy­nin­ger el­ler ydel­ser fra sund­heds­sek­to­ren, er Le­go…

Novo Nordisk Fonden har uddelt 43 mio. kr. fra akut corona-pulje

  Der har væ­ret hur­tigt om­sæt­ning på No­vo Nor­disk Fon­dens ek­stra­or­di­næ­re pul­je til aku­t­te cor­o­navirus-til­tag. I lø­bet af få da­ge har fon­den be­vil­get 43,7 mil­li­o­ner…

Fonde holder vejret, inden turen (måske) går til Bornholm

  Ar­tik­len er op­da­te­ret d. 30. marts med in­for­ma­tion om, at be­sty­rel­sen i Fol­ke­mø­det mø­des den 3. april. ”Hvil­ke over­nat­nings­mu­lig­he­der har jeg un­der Fol­ke­mø­det?” og ”Hvor­dan…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.