Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stemning for en række politiske ændringer af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalgte partier vil nemlig hæve konsolideringsfradraget, ligesom der er flertal for at lempe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Desuden kan der også vise sig flertal for at samle fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og måske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

De po­li­ti­ske ue­nig­he­der træk­kes hårdt op i valg­kamp­s­ti­der. Men på fonds­om­rå­det kan der her ef­ter val­get be­stemt og­så vi­se sig at væ­re po­li­tisk enig­hed om en ræk­ke ændringer.

Kon­so­li­de­rings­fradra­get skal hæ­ves, me­ner nem­lig en klar over­vægt af par­ti­er­ne i det nyvalg­te Fol­ke­ting. Og så er der fler­tal for at lem­pe op­løs­nings­be­stem­mel­ser­ne for al­me­ne fon­de. Li­ge­som et fler­tal og­så kan vi­se sig for at sam­le fondstil­sy­net un­der ét mi­ni­ste­ri­um og for at ge­nind­fø­re fondsregisteret.

Det vi­ser en gen­nem­gang af Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des se­rie om par­ti­er­nes syn på fondspolitik.

Få over­blik over par­ti­er­nes hold­nin­ger til fonds­om­rå­det herunder.

1. Flertal for at hæve konsolideringsfradraget

Det mest mar­kan­te fler­tal blandt de ads­purg­te par­ti­er hand­ler om at hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get. He­le 123 man­da­ter – alt­så et godt styk­ke over de 90 man­da­ter, der ud­gør et fler­tal – hæl­der mod at hæ­ve konsolideringsfradraget.

Op­bak­nin­gen har dog en vis slag­si­de mod høj­re si­de af fol­ke­tings­sa­len. Så­le­des er bå­de SF og En­heds­li­sten kri­ti­ske over for at hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get ef­ter val­get, mens al­le de øv­ri­ge ads­purg­te par­ti­er til gen­gæld er åb­ne for at hæ­ve fradra­get, hvis den kom­men­de eva­lu­e­ring af at sæn­ke fradra­get fra 125 pct. til 104 pct. vi­ser, at sta­tens prove­nu ved lovæn­drin­gen over­sti­ger de 200 mio. kr., som var målet.

2. Opløsningsbestemmelserne skal lempes

I alt 91 man­da­ter bak­ker ty­de­ligt op om at lem­pe op­løs­nings­be­stem­mel­ser­ne for al­me­ne fon­de, og yder­li­ge­re 66 man­da­ter vil over­ve­je en lem­pel­se. Der­med la­der der til at væ­re fler­tal for at æn­dre be­stem­mel­ser­ne, der fra fle­re si­der er ble­vet kri­ti­se­ret for at fast­lå­se man­ge fon­de med be­sked­ne for­mu­er i en si­tu­a­tion, hvor de hver­ken kan le­ve el­ler dø.

Bå­de Dansk Fol­ke­par­ti, Kon­ser­va­ti­ve, Li­be­ral Al­li­an­ce, Ven­stre og Ra­di­ka­le Ven­stre øn­sker nye reg­ler på om­rå­det, som skal gø­re det let­te­re at op­lø­se en fond. So­ci­al­de­mo­kra­ti­et, Al­ter­na­ti­vet og En­heds­li­sten ta­ger fle­re for­be­hold, men er over­ve­jen­de åb­ne for at æn­dre reg­ler­ne. Kun i So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti har man in­gen hold­ning til spørgs­må­let. In­gen af de ads­purg­te par­ti­er er af­vi­sen­de, og me­get ty­der der­med på, at den kom­men­de fol­ke­tings­pe­ri­o­de kan by­de på po­li­tisk stem­ning for at æn­dre opløsningsbestemmelserne.

3. Solid opbakning til at samle fondstilsynet under ét ministerium

Fle­re af ord­fø­rer­ne på fonds­om­rå­det gav i valg-se­ri­en ud­tryk for, at de al­me­ne fon­de ik­ke får den sto­re po­li­ti­ske op­mærk­som­hed i Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg. Et par po­li­ti­ke­re hav­de i lø­bet af de­res tid som retsord­fø­re­re al­drig op­le­vet at se fon­de­ne på dags­or­de­nen, selv­om ram­me­vil­kå­re­ne for de al­me­ne fon­de, der til­sam­men ud­de­ler knap 5 mia. kr. om året til sam­funds­gavn­li­ge for­mål, hø­rer un­der Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets ressort. 

I spørgs­må­let om at sam­le fondstil­sy­net un­der ét mi­ni­ste­ri­um er der ty­de­lig op­bak­ning fra 87 man­da­ter. Samt­li­ge par­ti­er und­ta­gen Ven­stre vil som mini­mum over­ve­je at sam­men­læg­ge de pri­mæ­re fondstil­syn, der i øje­blik­ket lig­ger i hen­holds­vis Er­hvervs- og Ci­vilsty­rel­sen, så de i mod­sæt­ning til nu sam­les i sam­me mi­ni­ste­ri­um. Dog har par­ti­er­ne i rød blok ge­ne­relt fle­re for­be­hold over for en sam­men­læg­ning end par­ti­er­ne i blå blok.

4. Solid opbakning til nyt fondsregister

En genåb­ning af fonds­re­gi­ste­ret har jævn­ligt væ­ret til de­bat si­den be­slut­nin­gen om at ned­læg­ge re­gi­ste­ret i 1991. Ind­til vi­de­re uden et fler­tal for en genåb­ning. Må­ske æn­drer den kom­men­de fol­ke­tings­pe­ri­o­de på dén situation.

I alt 80 man­da­ter bak­ker så­le­des op om at genåb­ne fonds­re­gi­ste­ret, mens he­le 87 man­da­ter med vis­se for­be­hold vil over­ve­je idéen. Op­bak­nin­gen er ty­de­ligst på ven­stre­fløj­en, for En­heds­li­sten, Al­ter­na­ti­vet, SF og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er al­le po­si­ti­ve over for en genåb­ning. De re­ste­ren­de par­ti­er nø­jes med at me­ne, at en genåb­ning bør over­ve­jes. In­gen par­ti­er er helt af­vi­sen­de, selv­om fle­re ad­va­rer mod at væl­ge en bu­reau­kra­tisk tung løsning.

5. Mulighed for ændring af anbringelsesbekendtgørelsen

I blå blok er der umid­del­bart op­bak­ning fra 59 man­da­ter til at æn­dre an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen, der re­gu­le­rer, hvor­dan de al­me­ne fon­des for­mue må investeres.

Bå­de Det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce og Ven­stre er så­le­des åb­ne for at æn­dre be­kendt­gø­rel­sen, mens Dansk Fol­ke­par­ti som mini­mum ger­ne dis­ku­te­rer muligheden.

Hos de øv­ri­ge par­ti­er ser tin­ge­ne til gen­gæld me­re uaf­kla­re­de ud. Ra­di­ka­le Ven­stre og En­heds­li­sten vil ger­ne over­ve­je, om det er på ti­de at løs­ne reg­ler­ne, mens hver­ken So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler Al­ter­na­ti­vet end­nu har lagt sig fast på en linje.

In­gen par­ti­er er dog af­vi­sen­de, og der­med kan der i sid­ste en­de og­så vi­se sig et fler­tal for at æn­dre anbringelsesbekendtgørelsen.

Figur 1: Partiernes holdning til fondspolitiske spørgsmål

DF
(16)
Kons.
(12)
Lib​.Al.
(4)
Venst.
(43)
Soc.
(48)
Rad.
(16)
Alt.
(5)
SF
(14)
En­hl.
(13)
Skal kon­so­li­de­rings­fradra­get hæves?JaJaJaJaJaMå­skeVed ik­keNejNej
Skal op­løs­nings­be­stem­mel­ser­ne lempes?JaJaJaJaMå­skeJaMå­skeVed ik­keMå­ske
Skal til­sy­net sam­les i ét ministerium?Må­skeMå­skeJaNejJaJaJaJaMå­ske
Skal fonds­re­gi­ste­ret genindføres?Må­skeMå­skeVed ik­keMå­skeJaMå­skeJaJaJa
Skal an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen lempes?Ved ik­keJaJaJaMå­skeMå­skeMå­skeNejMå­ske

Figur 2: Mandater fordelt på fondspolitiske spørgsmål

JaMå­skeNejVed ik­ke
Skal kon­so­li­de­rings­fradra­get hæves?12316275
Skal op­løs­nings­be­stem­mel­ser­ne lempes?9166014
Skal til­sy­net sam­les i ét ministerium?8741430
Skal fonds­re­gi­ste­ret genindføres?808704
Skal an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­sen lempes?59821416

(NB! Nye Bor­ger­li­ges 4 man­da­ter, samt de grøn­land­ske og færø­ske i alt 4 man­da­ter er ik­ke medregnet.)

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Gode rammer for gode donationer

Fundats sætter fokus på rammerne for de ikke-erhvervs­drivende fonde.

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer