Velliv Foreningen sætter særskilt fokus på ngo-branchen på Folkemødet

På årets folkemøde på Bornholm har Velliv Foreningen blandt andet valgt at fokusere på ngo-branchen. Det sker med arrangementet ‘Sådan stopper vi udbrændthed hos de ngo-ansatte ildsjæle’.

Pro­gram­chef i Vel­liv For­e­nin­gen, Lars Bo Pe­der­sen, for­tæl­ler, at idéen til at hol­de et ar­ran­ge­men­tet spe­ci­fikt om ngo-sek­to­ren på Fol­ke­mø­det kom i kølvan­det på en an­søg­ning fra og be­vil­ling til Børns Vil­kår. Med en ny og stør­re per­so­na­le­grup­pe søg­te Børns Vil­kår nem­lig om støt­te til et pro­jekt om­kring triv­sel i organisationen. 

“Og der­u­d­over har vi gen­nem det se­ne­ste års tid set, at ar­bejds­for­hol­de­ne og -be­tin­gel­ser­ne i ngo-bran­chen er ble­vet hyp­pigt de­bat­te­ret, og at der blandt an­det og­så har væ­ret en del ud­skift­ning blandt top­le­de­re i nog­le af or­ga­ni­sa­tio­ner­ne,” si­ger Lars Bo Pedersen.

Om Vel­livs ar­ran­ge­ment på Fol­ke­mø­det si­ger han:

“Først og frem­mest hå­ber jeg, at vi får be­lyst, hvad det er for en dy­na­mik, der gør, at tin­ge­ne, er hår­de­re for an­sat­te i ngo-bran­chen. Det hand­ler bå­de om de am­bi­tio­ner, de an­sat­te selv har, hvil­ke le­del­ses­ud­for­drin­ger der er, men og­så om at for­stå hvad det er for nog­le be­tin­gel­ser, der er for bran­chen. For det er jo en bran­che, hvor pen­ge­ne skal ren­des ind he­le ti­den, og hvor an­sæt­tel­ses­for­hol­de­ne for nog­le er me­get usikre.” 

Lars Bo Pe­der­sen me­ner, at der la­der til at væ­re en sær­lig ud­for­dring i for­hold til at sty­re og le­de ngo’erne for bå­de le­del­sen og me­d­ar­bej­der­ne, for­di ngo’erne of­test kæm­per for sto­re sa­ger, der kan væ­re me­get svæ­re el­ler helt umu­li­ge at løse.

“Hvis man ik­ke er me­get op­mærk­som på, at man har et for­mål som kan væ­re nær­mest uover­sti­ge­lig og ulad­sig­gø­r­ligt at nå, kan man jo ri­si­ke­re at lø­be sig selv syg i ar­bejds­funk­tio­ner. Det er no­get, man skal væ­re rig­tig op­mærk­som på i or­ga­ni­sa­tio­ner­ne, for det kan be­ty­de, at man træk­ker me­get hårdt på me­d­ar­bej­der­ne, hvis de ik­ke får nog­le kla­re græn­ser for ar­bej­det – hvor­når det star­ter og hvor­når det slut­ter,” si­ger Lars Bo Pedersen.

“Så vi hol­der ar­ran­ge­men­tet for at få dy­na­mi­k­ker­ne be­lyst og for at ta­ge en de­bat om, hvad vi kan gø­re for at prø­ve at for­bed­re dem. For løs­nin­gen skal jo kom­me fra ngo’erne selv. Det vil si­ge, at le­del­sen, me­d­ar­bej­der­ne og be­sty­rel­sen skal sæt­te sig ned og fin­de ud af, hvad man kan gø­re ved det her. Hvor­dan man får gjort no­get sy­ste­ma­tisk for at fore­byg­ge, at folk bræn­der ud, si­ger Lars Bo Pe­der­sen, der til­fø­jer: “Jeg har en for­vent­ning om, at der er en del an­sat­te fra ngo’er på Fol­ke­mø­det, så jeg hå­ber, at de kan fin­de ba­re li­ge 45 mi­nut­ter til at kig­ge på sig selv og­så,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer