Velliv Foreningen lancerer kampagne om mental sundhed på de danske arbejdspladser

Med en ny kampagne kaldet ‘Danmarks Mentale Sundheds­dag’ forsøger Velliv Forening­en at sætte mental sund­hed på program­met på de danske arbejds­pladser. Fore­ning­en vil ud­dele op til 10.000 kroner til arrange­menter på 500 danske arbejds­pladser i forbind­else med World Mental Health Day den 10. oktober. Derud­over har fore­ningen et særligt fokus på ngo-bran­chen på Folke­mødet på Born­holm.

Danmarks Mentale Sundhedsdag
"Det lang­sig­te­de mål er, at det bli­ver li­ge så na­tur­ligt at ta­le om men­tal sund­hed, som det er at ta­le om vej­ret, om kaf­fen er dår­lig, om bud­get­ter­ne ro­der, el­ler om ak­kor­den er umu­lig at nå," si­ger Lars Bæ­rentzen, kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent hos Vel­liv Foreningen.

Der bøl­ger en klin­gen­de lyd af et stør­re grup­pe­grin ud gen­nem te­le­fo­nen til Lars Bæ­rentzen, kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent hos Vel­liv For­e­nin­gen. Lat­te­ren skyl­des en in­tern jo­ke – no­get med en kol­le­gas ung­doms­fo­to på et gam­mel kø­re­kort – for­kla­rer Lars Bæ­rentzen, mens han dels skrid­ter gen­nem gan­ge­ne på jagt ef­ter et stil­le kon­tor at bli­ve in­ter­viewet i og dels for­sø­ger at få de sid­ste ef­ter­grin over den in­ter­ne jo­ke ud af sit system.

For an­led­nin­gen til in­ter­viewet er al­vor­lig og langt fra ly­den af lat­ter. Det hand­ler om, at fle­re og fle­re dan­ske­re har ondt i li­vet. At stress, de­pres­sion og angst la­der til at bli­ve me­re og me­re ud­bredt. Og, li­ge så vig­tigt, at det skran­ten­de men­tale hel­bred sta­dig er et ta­bu­belagt område.

I en ny kampag­ne vil Vel­liv For­e­nin­gen for­sø­ge at kom­me ta­bu­et til livs og sæt­te fo­kus på den men­tale sund­hed på de dan­ske ar­bejds­plad­ser. Kampag­nen hed­der ‘Dan­marks Men­tale Sund­heds­dag’ og er byg­get op om­kring, at Vel­liv For­e­nin­gen vil ud­de­le op til 10.000 kro­ner til for­skel­li­ge ar­ran­ge­men­ter på 500 dan­ske ar­bejds­plad­ser i for­bin­del­se med Wor­ld Men­tal He­alth Day. Ar­ran­ge­men­ter, der på for­skel­lig vis skal sæt­te fo­kus på men­tal sund­hed. På den må­de hæn­ger den al­vor­li­ge bag­grund for kampag­nen al­li­ge­vel og­så ulø­se­ligt sam­men med det fæl­les­grin, der strøm­me­de ud af te­le­fo­nen, da Lars Bæ­rentzen be­sva­re­de opkal­de. For Vel­liv For­e­nin­gens kampag­ne hand­ler net­op og­så om at ska­be ar­bejds­glæ­de – at vær­ne om og op­dyr­ke den fæl­les latter.

“Det her er en mu­lig­hed for at la­ve no­get, der må­ske og­så er lidt sjovt, si­ger Lars Bæ­rentzen, “for det lang­sig­te­de mål er, at det bli­ver li­ge så na­tur­ligt at ta­le om men­tal sund­hed, som det er at ta­le om vej­ret, om kaf­fen er dår­lig, om bud­get­ter­ne ro­der, el­ler om ak­kor­den er umu­lig at nå. At men­tal sund­hed bli­ver no­get, man kan snak­ke om, li­ge­som man snak­ker om, om man har ondt i nak­ken el­ler har få­et et hold i ryg­gen,” si­ger han.

Arrangementer som dialogstartere

Li­ge si­den Vel­liv For­e­nin­gen blev dan­net som en selv­stæn­dig for­e­nin­gen ud fra Tryg­heds­grup­pen i 2015, har for­e­nin­gen haft en am­bi­tion om at frem­me den men­tale sund­hed i Dan­mark gen­nem for­skel­li­ge til­tag. På Fol­ke­mø­det på Born­holm sæt­ter for­e­nin­gen blandt an­det fo­kus på men­tal sund­hed i smv’erne i ét ar­ran­ge­ment og fo­ku­se­rer i et an­det sær­skilt på ud­brændt­hed blandt an­sat­te i ngo-bran­chen. Den ak­tu­el­le kampag­ne ad­skil­ler sig dog fra for­e­nin­gens nor­ma­le vir­ke­om­rå­de, for­tæl­ler Lars Bærentzen:

“Kampag­nen ad­skil­ler sig me­get fra det, vi nor­malt gør. Nor­malt støt­ter vi jo kun pri­va­te små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der. Men i den her kampag­ne har vi valgt at støt­te al­le slags ar­bejds­plad­ser. Of­fent­li­ge og pri­va­te, små og sto­re virk­som­he­der – al­le kan søge.”

Det lang­sig­te­de mål er, at det bli­ver li­ge så na­tur­ligt at ta­le om men­tal sund­hed, som det er at ta­le om vej­ret, om kaf­fen er dår­lig, om bud­get­ter­ne ro­der, el­ler om ak­kor­den er umu­lig at nå.

Lars Bæ­rentzen – kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent, Vel­liv Foreningen

I tråd med den bre­de in­vi­ta­tion har Vel­liv For­e­nin­gen li­ge­le­des valgt at åb­ne bredt op for de ar­ran­ge­men­ter, ar­bejds­plad­ser­ne kan sø­ge om støt­te til. De­ad­li­ne for an­søg­nin­ger­ne er den 1. sep­tem­ber, og det over­ord­ne­de krav er blot, at ar­ran­ge­men­ter­ne på den ene el­ler an­den må­de skal sæt­te fo­kus på men­tal sund­hed i arbejdslivet.

“Det er jo ik­ke en de­ci­de­ret ind­sats, man kan sø­ge om hjælp til her. Kampag­nen har sim­pelt­hen til for­mål at få sat gang i sam­ta­len og di­a­lo­gen ude på ar­bejds­plad­ser­ne om­kring stress, angst, de­pres­sion og an­dre men­tale sund­heds­ud­for­drin­ger. Vi tror på, at det før­ste skridt til at frem­me men­tal sund­hed i ar­bejds­li­vet er, at vi bli­ver i stand til at ta­le om det. Her kan de events, som vi støt­ter, væ­re di­a­logstar­ter­ne, der kan få folk til at ta­le af­slap­pet om­kring men­tal sund­hed,” si­ger Lars Bærentzen.

På kampag­nens hjem­mesi­de, dan​marks​men​tales​und​heds​dag​.dk, fo­re­slår Vel­liv For­e­nin­gen selv bå­de fored­rag, wor­ks­hops, fir­maud­flug­ter og ‘gør-det-selv’-arrangementer som ve­je til at sæt­te den men­tale sund­hed på pro­gram­met. Og der­u­d­over vil for­e­nin­gen og­så ger­ne støt­te an­dre idéer, ar­bejds­plad­ser­ne måt­te kom­me frem med.

“Vo­res over­ord­ne­de for­mål er jo men­tal sund­hed i ar­bejds­li­vet. Og her ser vi ar­ran­ge­men­ter­ne som det, der må­ske kan hjæl­pe de sto­re pro­jek­ter frem. Jo nem­me­re folk har ved at ta­le om men­tal sund­hed, jo nem­me­re er det og­så at få igang­s­at rig­ti­ge ind­sat­ser,” si­ger Lars Bærentzen.

World Mental Health-dagen

Wor­ld He­alth Or­ga­niza­tion (WHO) an­slår, at de­pres­sion og angst ko­ster den glo­ba­le øko­no­mi en bil­li­on dol­lars hvert år i tabt ar­bejds­fortje­ne­ste – alt­så godt 6.630.000.000.000 dan­ske kro­ner. I Dan­mark vi­ser un­der­sø­gel­ser, at en ud af fem dan­ske­re i den ar­bejds­dyg­ti­ge al­der har men­tale hel­bredspro­ble­mer, som for ek­sem­pel stress, angst og de­pres­sion, og Psy­ki­a­tri­fon­den op­gør, at de år­li­ge sam­funds­mæs­si­ge om­kost­nin­ger ved psy­kisk syg­dom her­hjem­me lig­ger på om­kring 55 mil­li­ar­der kro­ner årligt.

Vo­res håb er jo, at det vir­ke­lig bli­ver he­le Dan­marks men­tale sund­heds­dag, og at så man­ge som mu­ligt vil væ­re med. Vo­res ind­sats er jo for de er­hvervsak­ti­ve, hvor an­dre hen­ven­der sig spe­ci­fikt til dem, der står uden for er­hvervs­li­vet, som for ek­sem­pel de studerende.

Lars Bæ­rentzen – kom­mu­ni­ka­tions­kon­su­lent, Vel­liv Foreningen

På ver­dens­plan har blandt an­dre FN og WHO hvert år si­den 1992 brugt da­to­en den 10. ok­to­ber til at ska­be ek­stra op­mærk­som­hed på pro­ble­mer­ne med men­tal sund­hed. Da­gen har ti­tel af of­fi­ci­el ‘Wor­ld Men­tal He­alth Day’, og ver­den over bli­ver da­gen bå­de brugt til at sæt­te fo­kus på men­tale sund­heds­pro­ble­mer og til at mo­bi­li­se­re støt­te og nye løs­nin­ger på området.

I Vel­liv For­e­nin­gen er kampag­nen ‘Dan­marks Men­tale Sund­heds­dag’ net­op in­spi­re­ret af og plan­lagt ud fra den glo­ba­le dag for men­tal sund­hed, og her hå­ber man der­for på, at kampag­nen kan væ­re med­vir­ken­de til, at mær­ke­da­gen og­så vin­der ud­bre­del­se i Danmark.

“Hvis man på ar­bejds­plad­ser­ne ik­ke kan få det til at fun­ge­re i plan­læg­nin­gen med et ar­ran­ge­ment li­ge den 10. ok­to­ber, er vi selv­føl­ge­lig og­så åb­ne for, at man kan gø­re det da­gen før el­ler ef­ter. Men, vi ser ger­ne at det sto­re tryk kom­mer den 10. ok­to­ber for at støt­te op om den of­fi­ci­el­le dag,” for­tæl­ler Lars Bærentzen.

I kampag­nen er Vel­liv For­e­nin­gen gå­et sam­men med ‘Part­ner­ska­bet sam­men om men­tal sund­hed’, der blandt an­det be­står af ar­bejds­gi­ve­re, er­hvervs- og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner samt af re­præ­sen­tan­ter fra fag­be­væ­gel­sen. Mens Vel­liv For­e­nin­gen be­ta­ler for kampag­nen, har med­lem­mer­ne af part­ner­ska­bet væ­ret med til at kva­li­fi­ce­re kampag­nen og at spre­de bud­ska­bet om den.

“Nu har vi lan­ce­ret den her dag i år, og så må vi se, om det er no­get, vi kan hol­de fast i. Vo­res håb er jo, at det vir­ke­lig bli­ver he­le Dan­marks men­tale sund­heds­dag, og at så man­ge som mu­ligt vil væ­re med. Vo­res ind­sats er jo for de er­hvervsak­ti­ve, hvor an­dre hen­ven­der sig spe­ci­fikt til dem, der står uden for er­hvervs­li­vet, som for ek­sem­pel de stu­de­ren­de. Så vi hå­ber, at kon­cep­tet kan vok­se og bli­ve me­re end ba­re de ar­ran­ge­men­ter Vel­liv For­e­nin­gen og vo­res part­ne­re støt­ter, og at det fak­tisk kan bli­ve for al­le,” si­ger Lars Bærentzen.

Spændt på modtagelsen

Lars Bæ­rentzen for­tæl­ler, at Vel­liv For­e­nin­gen er klar til at ud­de­le støt­te til me­re end 500 ar­ran­ge­men­ter, hvis man­ge af ud­de­lin­ger­ne kom­mer un­der de 10.000 kro­ner, man mak­si­malt kan sø­ge om. Men hvis der kom­mer fle­re an­søg­nin­ger, end Vel­liv For­e­nin­gen kan støt­te, til­fø­jer Lars Bæ­rentzen, at han hå­ber på, at de ar­bejds­plad­ser, der måt­te få af­slag, al­li­ge­vel vil bru­ge da­gen til at sæt­te fo­kus på det men­tale helbred.

Om Dan­marks Men­tale Sundhedsdag
  • Bag ‘Dan­marks Men­tale Sund­heds­dag’ står Vel­liv For­e­nin­gen og en ræk­ke partnere
  • Da­gen er in­spi­re­ret af og plan­lagt ud fra den in­ter­na­tio­na­le Wor­ld Men­tal He­alth Day, der fal­der den 10. ok­to­ber hvert år
  • Der kan sø­ges om op til 10.000 kro­ner til et event om men­tal sund­hed på ar­bejds­plad­sen fra den 1. ju­ni til den 1. sep­tem­ber via hjem­mesi­den dan​marks​men​tales​und​heds​dag​.dk
  • Det er helt frit for an­sø­ge­re at fin­de på, hvad et event om men­tal sund­hed er for dem.

“Det er før­ste gang, så nu må vi se, hvor­dan det er smar­test at gø­re det. Men det vil da væ­re fan­ta­stisk, hvis de ar­bejds­plad­ser, der ik­ke måt­te få en be­vil­ling, sta­dig væl­ger at hol­de et ar­ran­ge­ment,” si­ger han

Lars Bæ­rentzen for­tæl­ler, at der umid­del­bart er ble­vet ta­get godt imod den nye kampag­ne på de so­ci­a­le me­di­er, men at Vel­liv For­e­nin­gen er spændt på, hvor man­ge an­sø­ge­re, der kommer.

“Det er jo helt nyt for os, så vi ved jo ik­ke om der kom­mer 250 an­søg­nin­ger el­ler 10.000,” si­ger Lars Bæ­rentzen, “men vi hå­ber da på mindst 500 an­søg­nin­ger, og jeg tror og­så, at vi får fle­re, men det er jo spæn­den­de,” si­ger han.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer