Annoncespot_img

Civilstyrelsen klar med ny praksis

Fonds­myn­dig­heden i Civil­styrelsen har offent­lig­gjort hoved­linjer­ne i sin nye prak­sis om ud­deling­er til lige­stil­lede formål. Det sker efter Høje­ste­ret under­kendte styrel­sens hid­tidi­ge praksis.

Ci­vilsty­rel­sen har nu æn­dret sin prak­sis i re­la­tion til hånd­hæ­vel­sen af fonds­lo­vens § 29.

Det op­ly­ser sty­rel­sen på sin hjemmeside.

Æn­drin­gen af den hid­ti­di­ge prak­sis sker ef­ter Hø­jeste­ret den 30. april af­gjor­de sa­gen mel­lem Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond og fondsmyn­dig­he­den.

Hø­jeste­ret slog fast, at Ci­vilsty­rel­sen ik­ke har haft lov­mæs­sig hjem­mel til at kræ­ve, at fon­de over tid fo­re­ta­ger ud­de­ling med li­ge sto­re be­løb til for­skel­li­ge li­ge­stil­le­de for­mål i fundatsen.

Og selv­om dom­men umid­del­bart gi­ver fonds­be­sty­rel­ser­ne stør­re fri­hed til at pri­o­ri­te­re mel­lem for­skel­li­ge ud­de­lings­for­mål, så send­te dom­men og­så et sig­nal om, at be­sty­rel­ser­ne skal væ­re me­re om­hyg­ge­li­ge med at be­grun­de de­res uddelingsbeslutninger.
Det for­kla­re­de pro­fes­sor i fonds­ret, Ras­mus Feldthusen:

”Hø­jeste­ret slår imid­ler­tid for det før­ste fast, at fonds­be­sty­rel­ser skal til­go­de­se de for­mål, der er op­reg­net i vedtæg­ten på en sag­lig og loy­al må­de. Øn­sker be­sty­rel­sen at ud­de­le for­skel­li­ge be­løb til dis­se for­mål set over en årrække – uden at der er fast­sat en pri­o­ri­te­ring el­ler en for­de­lings­nøg­le i fun­dat­sen – skal be­sty­rel­sens be­slut­ning for det an­det væ­re ri­me­lig og sag­ligt be­grun­det, f.eks. i kon­kre­te el­ler ge­ne­rel­le ud­de­lings­be­hov in­den for de for­skel­li­ge uddelingsformål, op­spa­ring til sær­li­ge for­mål el­ler lig­nen­de, og det­te skal frem­gå af be­sty­rel­ses­pro­tokol­la­ter­ne,” sag­de Ras­mus Feldthusen.

Og net­op det­te krav til do­ku­men­ta­tion og be­grun­del­se for ud­de­lin­ger­ne, frem­går og­så af Ci­vilsty­rel­sens nye be­skri­vel­se af den kom­men­de praksis.

”Ved frem­ti­di­ge stikprø­ve­kon­trol­ler af fonds­regn­ska­ber vil sty­rel­sen an­mo­de be­sty­rel­ser­ne om at ind­sen­de en for­teg­nel­se over le­gat­mod­ta­ger­nes nav­ne med an­gi­vel­se af de en­kel­te le­ga­ters stør­rel­se, hvis det­te ik­ke i for­vej­en frem­går af regn­ska­bet. For­teg­nel­sen skal op­de­les, så­le­des at det frem­går, hvil­ket af fon­dens even­tu­el­le fle­re for­mål den en­kel­te ud­de­ling hø­rer un­der,” skri­ver Ci­vilsty­rel­sen og hen­le­der des­u­den op­mærk­som­he­den på, at be­slut­nin­ger­ne bør fø­res til protokol:

”En­de­lig vil sty­rel­sen til­ken­de­gi­ve, at be­slut­nin­gen om at ud­de­le for­skel­li­ge be­løb til li­ge­stil­le­de for­mål bør til­fø­res re­fe­ra­tet fra det be­sty­rel­ses­mø­de, hvor be­slut­nin­gen er truf­fet,” frem­går det af Ci­vilsty­rel­sens hjemmeside.

Læs he­le Ci­vilsty­rel­sens re­ak­tion på Hø­jeste­rets­dom­men her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer