Chokoladefabriksfond uddeler 6,9 mio. kr. til sociale formål

I 2018 uddelte Heinrich og Laurine Jes­sens Fond 6,9 mio. kr til sociale for­mål, hvor om­trent to tredje­dele gik til syg­doms­be­kæm­pen­de og sociale orga­ni­sa­tioner.

Heinrich Jessens Chokoladefabrik
Il­lu­stra­tion fra re­k­la­me­tryks­ag ud­gi­vet i 1935.

I 1961 fandt de før­ste ud­de­lin­ger sted af ar­ven ef­ter cho­ko­la­de­fa­bri­kan­ten He­in­rich Jes­sen og hu­stru Lauri­ne Jes­sen. Be­vil­lin­ger­ne gik pri­mært til støt­te for vær­digt træn­gen­de en­kelt­per­so­ner. I 1997 fik fon­den god­kendt en æn­dring af for­må­let, så det nu var mu­ligt at ud­de­le til an­dre pro­jek­ter in­den for det so­ci­a­le område.

I dag står der i fon­dens vedtæg­ter at “Fun­dat­sens for­mål er at yde hjælp til men­ne­sker, der må an­ses for vær­di­ge og træn­gen­de. In­den for den­ne ram­me skal per­so­ner, der er sy­ge el­ler gam­le og så­dan­ne, hvis øko­no­mi­ske kår ik­ke sva­rer til de­res op­dra­gel­se og stil­ling i øv­rigt, ha­ve for­trin­s­ret. Hjæl­pen kan og­så ha­ve form af støt­te til pro­jek­ter, her­un­der in­den for or­ga­ni­sa­tio­ner m.m., hvis for­mål er at yde hjælp til så­dan­ne personer.”

Un­der den­ne ram­me har fon­den i 2018 ud­delt 6,9 mio. kr., hvor støt­te til pro­jek­ter teg­ner sig for ca. 4,5 mio. kr., hvil­ket er næ­sten 1,7 mio. me­re end året før. Årets stør­ste ud­de­ling i den­ne ka­te­go­ri var 400.000 kr. til Bo­fæl­les­ska­bet El­me­bo i Di­a­na­lund, der hu­ser per­so­ner med ned­sat funktionsevne.

Fon­dens er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­tet er he­le­jer­skab af HLJ In­du­stri A/S, hvis ind­tæg­ter kom­mer af ak­ti­ve in­ve­ste­rings­for­ret­nin­ger i værdipapirer.

Re­sul­ta­top­gø­rel­sen for fon­den vi­ser et un­der­skud på 3,7 mio. kr. for 2018 mod et over­skud på 12,3 mio. kr. for året forinden.

Det ne­ga­ti­ve re­sul­tat var iføl­ge fon­den på­vir­ket af re­gu­le­rin­ger i vær­di­pa­pi­rer i bå­de fond og datterselskab.

Se ud­de­lin­ger­ne (i kro­ner) for­delt på ka­te­go­ri­er her:

20182017
Fa­ste le­ga­ter til enkeltpersoner670.000680.000
En­gangs­hjælp til enkeltpersoner1.754.0001.744.000
Til­skud til or­ga­ni­sa­tio­ner mm.4.480.0002.831.000
I alt (kro­ner)6.904.0005.255.000

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer