Chokoladefabriksfond uddeler 6,9 mio. kr. til sociale formål

I 2018 ud­del­te He­in­rich og Lauri­ne Jes­sens Fond 6,9 mio. kr til so­ci­a­le for­mål, hvor om­trent to tredje­dele gik til syg­doms­be­kæm­pen­de og so­ci­a­le orga­ni­sa­tioner.

Heinrich Jessens Chokoladefabrik
Il­lu­stra­tion fra re­k­la­me­tryks­ag ud­gi­vet i 1935.

I 1961 fandt de før­ste ud­de­lin­ger sted af ar­ven ef­ter cho­ko­la­de­fa­bri­kan­ten He­in­rich Jes­sen og hu­stru Lauri­ne Jes­sen. Be­vil­lin­ger­ne gik pri­mært til støt­te for vær­digt træn­gen­de en­kelt­per­so­ner. I 1997 fik fon­den god­kendt en æn­dring af for­må­let, så det nu var mu­ligt at ud­de­le til an­dre pro­jek­ter in­den for det so­ci­a­le om­rå­de.

I dag står der i fon­dens vedtæg­ter at “Fun­dat­sens for­mål er at yde hjælp til men­ne­sker, der må an­ses for vær­di­ge og træn­gen­de. In­den for den­ne ram­me skal per­so­ner, der er sy­ge el­ler gam­le og så­dan­ne, hvis øko­no­mi­ske kår ik­ke sva­rer til de­res op­dra­gel­se og stil­ling i øv­rigt, ha­ve for­trin­s­ret. Hjæl­pen kan og­så ha­ve form af støt­te til pro­jek­ter, her­un­der in­den for or­ga­ni­sa­tio­ner m.m., hvis for­mål er at yde hjælp til så­dan­ne per­so­ner.”

Un­der den­ne ram­me har fon­den i 2018 ud­delt 6,9 mio. kr., hvor støt­te til pro­jek­ter teg­ner sig for ca. 4,5 mio. kr., hvil­ket er næ­sten 1,7 mio. me­re end året før. Årets stør­ste ud­de­ling i den­ne ka­te­go­ri var 400.000 kr. til Bo­fæl­les­ska­bet El­me­bo i Di­a­na­lund, der hu­ser per­so­ner med ned­sat funk­tions­ev­ne.

Fon­dens er­hvervs­mæs­si­ge ak­ti­vi­tet er he­le­jer­skab af HLJ In­du­stri A/S, hvis ind­tæg­ter kom­mer af ak­ti­ve in­ve­ste­rings­for­ret­nin­ger i vær­di­pa­pi­rer.

Re­sul­ta­top­gø­rel­sen for fon­den vi­ser et un­der­skud på 3,7 mio. kr. for 2018 mod et over­skud på 12,3 mio. kr. for året for­in­den.

Det ne­ga­ti­ve re­sul­tat var iføl­ge fon­den på­vir­ket af re­gu­le­rin­ger i vær­di­pa­pi­rer i bå­de fond og dat­ter­sel­skab.

Se ud­de­lin­ger­ne (i kro­ner) for­delt på ka­te­go­ri­er her:

 20182017
Fa­ste le­ga­ter til en­kelt­per­so­ner670.000680.000
En­gangs­hjælp til en­kelt­per­so­ner1.754.0001.744.000
Til­skud til or­ga­ni­sa­tio­ner mm.4.480.0002.831.000
I alt (kro­ner)6.904.0005.255.000

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Ingen har overblik over landets fondstilsyn

Det kan ly­de ut­ro­ligt i et land, der ple­jer at glæ­de sig over si­ne om­fat­ten­de re­gi­stre, men ik­ke de­sto min­dre er det sandt: In­gen…

Otte år uden fondstilsyn

Det kan væ­re sær­de­les van­ske­ligt for myn­dig­he­der­ne at hol­de styr på til­sy­net med fon­de, der und­ta­ges fra en­ten er­hvervs­fonds­lo­ven el­ler fonds­lo­ven. Det vi­ser hi­sto­ri­en om…

Grundlæggende udfordringer med reglerne for undtagelsesfonde og selvejende institutioner

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Fon­de og sel­ve­jen­de in­sti­tu­tio­ner, der ud­fø­rer op­ga­ver for el­ler mod­ta­ger til­skud til sin drift…

Region Sjælland professionaliserer kampen om fondsmidler

I en pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år skal et nystar­tet fond­s­kon­tor i Re­gion Sjæl­land for­sø­ge at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Coronakrise

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.