Smilfonden og Rigshospitalet åbner kreativt værksted for børn og unge

‘Smilet’ bliver det første bemandede kreative værksted for børn og unge på et hospital. Værkstedet får to fuldtidsansatte børnekunstformidlere.

Smilet (foto: Rigshospitalet)
‘Smilet’ er pla­ce­ret ved Ho­ve­d­ind­gan­gen på Rigs­ho­spi­ta­let. Det er etab­le­ret af Smil­fon­den i sam­råd med og sam­ar­bej­de med Rigs­ho­spi­ta­let (fo­to: Lin­da Sven­strup Munk / Rigshospitalet).

Smil­fon­den og Rigs­ho­spi­ta­let åb­ner i fæl­les­skab det kre­a­ti­ve værk­sted ‘Smilet’, som skal dan­ne ram­men om et fri­sted for al­le børn og un­ge med til­knyt­ning til Rigshospitalet.

Værk­ste­det skal gi­ve børn og un­ge på tværs af di­ag­no­ser, de­res sø­sken­de og børn af sy­ge for­æl­dre et frirum og en pau­se væk fra syg­dom, hvor de kan la­de op ved at ska­be no­get selv sam­men med an­dre børn og un­ge og de­res familie.

Det skri­ver Rigs­ho­spi­ta­let i en pressemeddelelse.

Værk­ste­det bli­ver det før­ste be­man­de­de kre­a­ti­ve værk­sted for børn og un­ge på et ho­spi­tal. To fuld­tids­an­sat­te bør­ne­kunst­for­mid­le­re skal hjæl­pe med at gø­re værk­ste­det til et kre­a­tivt la­bo­ra­to­ri­um, der kan ska­be livs­glæ­de og over­skud til bed­re at kun­ne ta­ck­le en hver­dag med sygdom.

For at ska­be fø­lel­sen af frirum får værk­ste­det og­så unik­ke kre­a­ti­ve om­gi­vel­ser, der ad­skil­ler sig fra det om­kring­lig­gen­de hospital.

Smil­fon­dens di­rek­tør Sis­se Fi­sker er glad for, at ‘Smilet’ en­de­lig kan åb­ne ef­ter lang tids for­be­re­del­ser og pau­ser på grund af coronasituationen:

“Jeg glæ­der mig utro­lig me­get over, at Smil­fon­dens kre­a­ti­ve værk­sted ‘Smilet’ nu er åb­net på Rigs­ho­spi­ta­let. Jeg er me­get tak­nem­me­lig for det sam­ar­bej­de Smil­fon­den har med Rigs­ho­spi­ta­let, hvor vi med et kre­a­tivt værk­sted ska­ber et per­ma­nent frirum, der kan gi­ve pau­se fra syg­dom og nye fæl­les­ska­ber på de tids­punk­ter der pas­ser bar­net. Jeg tror og hå­ber på, at ‘Smilet’ får en kæm­pe vær­di for de ind­lag­te og am­bu­lan­te børn, samt de­res fa­mi­li­er,” si­ger hun.

De to bør­ne­kunst­for­mid­le­re, Ti­na Borum og Rik­ke Ton­ne­sen, glæ­der sig til at kom­me i gang med det kre­a­ti­ve ar­bej­de og gø­re en for­skel for børn, un­ge og de­res for­æl­dre på Rigshospitalet.

“I ‘Smilet’ skal vi for­me, ska­be, byg­ge og eks­pe­ri­men­te­re sam­men med bør­ne­ne og de­res fa­mi­li­er. Der vil bli­ve ar­bej­det med per­ler, pi­be­ren­se­re, ispin­de, bal­lo­ner, gips, glas og lys. Der skal ma­les og teg­nes, der skal klip­pes og kli­stres, mo­del­le­res og skul­p­tu­re­res, og der vil væ­re plads til at la­ve mo­del­ler, pro­to­ty­per, col­la­ge mv.,” si­ger Ti­na Borum og Rik­ke Tonnesen.

For­mand for Rigs­ho­spi­ta­lets Kul­tur­ud­valg, Met­te Fri­is, har sto­re for­vent­nin­ger til det nye værksted.

“Vi ved bå­de fra er­fa­rin­ger fra Rigs­ho­spi­ta­let og fra lit­te­ra­tu­ren, at de po­si­ti­ve ge­vin­ster ved kre­a­tiv ud­fol­del­se er uen­de­li­ge, ik­ke mindst for børn og un­ge i en sår­bar og svær si­tu­a­tion. Det er der­for en me­get stor glæ­de for os, at vi nu kan til­by­de bå­de børn og un­ge, der er i be­hand­ling samt sø­sken­de og børn til sy­ge for­æl­dre at få adspre­del­se og po­si­ti­ve op­le­vel­ser, sam­men med pro­fes­sio­nel­le kul­tur­for­mid­le­re i et helt unikt og cen­tralt be­lig­gen­de kre­a­tivt værk­sted på Rigs­ho­spi­ta­let,” si­ger hun og fortsætter:

“Vi er tak­nem­me­li­ge over Smil­fon­dens ini­ti­a­tiv, og at de har gjort det­te til­tag mu­ligt. Det er et vig­tigt sup­ple­ment til alt det ar­bej­de, der i for­vej­en fo­re­går på Rigs­ho­spi­ta­let med at styr­ke børns triv­sel un­der ind­læg­gel­sen. Vi ken­der ik­ke til ho­spi­tals­værk­ste­der af den­ne ka­li­ber an­dre ste­der i ver­den, og vi hå­ber, at det kan dan­ne sko­le for frem­ti­di­ge værk­ste­der på ho­spi­ta­ler rundt om i Dan­mark og ik­ke mindst i Bør­ne­ri­get, når det åb­ner på Rigs­ho­spi­ta­let i 2025,” slut­ter Met­te Friis.

Om ‘Smilet’

‘Smilet’ er pla­ce­ret ved Ho­ve­d­ind­gan­gen på Rigs­ho­spi­ta­let i for­hal­len, til ven­stre for informationen.

Der er gjort me­get ud af udsmyk­nin­gen og in­dret­nin­gen, så der er plads til al­le uan­set om de kom­mer i kø­re­stol, seng el­ler med for­skel­li­ge ap­pa­ra­ter og udstyr.

Krea-værk­ste­det er for al­le børn med en til­knyt­ning til Rigs­ho­spi­ta­let – ind­lag­te børn, am­bu­lan­te børn, sø­sken­de og børn til ind­lag­te for­æl­dre. For­æl­dre er og­så me­get vel­kom­ne sam­men med de­res børn og un­ge op til 18 år.

Smilet er etab­le­ret af Smil­fon­den i sam­råd med og sam­ar­bej­de med Rigshospitalet.

Smilet er fi­nan­si­e­ret af Smil­fon­den med støt­te fra en ræk­ke fon­de og pri­va­te do­no­rer, her­un­der bl.a.:

  • Re­al­da­nia – Underværker
  • Min­de­gaard Invest
  • He­in­rich og Lauri­ne Jes­sens Fond
  • Lemvigh-Müller Fon­den
  • Au­gusti­nus Fonden
  • Coo­lu­ni­te Fonden
  • Ol­ga og Es­per Bo­els Fond
  • H. Vang­sted Invest

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer