Smilfonden og Rigshospitalet åbner kreativt værksted for børn og unge

‘Smilet’ bli­ver det før­ste be­man­de­de kre­a­ti­ve værk­sted for børn og un­ge på et ho­spi­tal. Værk­ste­det får to fuld­tids­an­sat­te børnekunstformidlere.

Smilet (foto: Rigshospitalet)
‘Smilet’ er pla­ce­ret ved Ho­ve­d­ind­gan­gen på Rigs­ho­spi­ta­let. Det er etab­le­ret af Smil­fon­den i sam­råd med og sam­ar­bej­de med Rigs­ho­spi­ta­let (fo­to: Lin­da Sven­strup Munk / Rigshospitalet).

Smil­fon­den og Rigs­ho­spi­ta­let åb­ner i fæl­les­skab det kre­a­ti­ve værk­sted ‘Smilet’, som skal dan­ne ram­men om et fri­sted for al­le børn og un­ge med til­knyt­ning til Rigshospitalet.

Værk­ste­det skal gi­ve børn og un­ge på tværs af di­ag­no­ser, de­res sø­sken­de og børn af sy­ge for­æl­dre et frirum og en pau­se væk fra syg­dom, hvor de kan la­de op ved at ska­be no­get selv sam­men med an­dre børn og un­ge og de­res familie.

Det skri­ver Rigs­ho­spi­ta­let i en pressemeddelelse.

Værk­ste­det bli­ver det før­ste be­man­de­de kre­a­ti­ve værk­sted for børn og un­ge på et ho­spi­tal. To fuld­tids­an­sat­te bør­ne­kunst­for­mid­le­re skal hjæl­pe med at gø­re værk­ste­det til et kre­a­tivt la­bo­ra­to­ri­um, der kan ska­be livs­glæ­de og over­skud til bed­re at kun­ne ta­ck­le en hver­dag med sygdom.

For at ska­be fø­lel­sen af frirum får værk­ste­det og­så unik­ke kre­a­ti­ve om­gi­vel­ser, der ad­skil­ler sig fra det om­kring­lig­gen­de hospital.

Smil­fon­dens di­rek­tør Sis­se Fi­sker er glad for, at ‘Smilet’ en­de­lig kan åb­ne ef­ter lang tids for­be­re­del­ser og pau­ser på grund af coronasituationen:

“Jeg glæ­der mig utro­lig me­get over, at Smil­fon­dens kre­a­ti­ve værk­sted ‘Smilet’ nu er åb­net på Rigs­ho­spi­ta­let. Jeg er me­get tak­nem­me­lig for det sam­ar­bej­de Smil­fon­den har med Rigs­ho­spi­ta­let, hvor vi med et kre­a­tivt værk­sted ska­ber et per­ma­nent frirum, der kan gi­ve pau­se fra syg­dom og nye fæl­les­ska­ber på de tids­punk­ter der pas­ser bar­net. Jeg tror og hå­ber på, at ‘Smilet’ får en kæm­pe vær­di for de ind­lag­te og am­bu­lan­te børn, samt de­res fa­mi­li­er,” si­ger hun.

De to bør­ne­kunst­for­mid­le­re, Ti­na Borum og Rik­ke Ton­ne­sen, glæ­der sig til at kom­me i gang med det kre­a­ti­ve ar­bej­de og gø­re en for­skel for børn, un­ge og de­res for­æl­dre på Rigshospitalet.

“I ‘Smilet’ skal vi for­me, ska­be, byg­ge og eks­pe­ri­men­te­re sam­men med bør­ne­ne og de­res fa­mi­li­er. Der vil bli­ve ar­bej­det med per­ler, pi­be­ren­se­re, ispin­de, bal­lo­ner, gips, glas og lys. Der skal ma­les og teg­nes, der skal klip­pes og kli­stres, mo­del­le­res og skul­p­tu­re­res, og der vil væ­re plads til at la­ve mo­del­ler, pro­to­ty­per, col­la­ge mv.,” si­ger Ti­na Borum og Rik­ke Tonnesen.

For­mand for Rigs­ho­spi­ta­lets Kul­tur­ud­valg, Met­te Fri­is, har sto­re for­vent­nin­ger til det nye værksted.

“Vi ved bå­de fra er­fa­rin­ger fra Rigs­ho­spi­ta­let og fra lit­te­ra­tu­ren, at de po­si­ti­ve ge­vin­ster ved kre­a­tiv ud­fol­del­se er uen­de­li­ge, ik­ke mindst for børn og un­ge i en sår­bar og svær si­tu­a­tion. Det er der­for en me­get stor glæ­de for os, at vi nu kan til­by­de bå­de børn og un­ge, der er i be­hand­ling samt sø­sken­de og børn til sy­ge for­æl­dre at få adspre­del­se og po­si­ti­ve op­le­vel­ser, sam­men med pro­fes­sio­nel­le kul­tur­for­mid­le­re i et helt unikt og cen­tralt be­lig­gen­de kre­a­tivt værk­sted på Rigs­ho­spi­ta­let,” si­ger hun og fortsætter:

“Vi er tak­nem­me­li­ge over Smil­fon­dens ini­ti­a­tiv, og at de har gjort det­te til­tag mu­ligt. Det er et vig­tigt sup­ple­ment til alt det ar­bej­de, der i for­vej­en fo­re­går på Rigs­ho­spi­ta­let med at styr­ke børns triv­sel un­der ind­læg­gel­sen. Vi ken­der ik­ke til ho­spi­tals­værk­ste­der af den­ne ka­li­ber an­dre ste­der i ver­den, og vi hå­ber, at det kan dan­ne sko­le for frem­ti­di­ge værk­ste­der på ho­spi­ta­ler rundt om i Dan­mark og ik­ke mindst i Bør­ne­ri­get, når det åb­ner på Rigs­ho­spi­ta­let i 2025,” slut­ter Met­te Friis.

Om ‘Smilet’

‘Smilet’ er pla­ce­ret ved Ho­ve­d­ind­gan­gen på Rigs­ho­spi­ta­let i for­hal­len, til ven­stre for informationen.

Der er gjort me­get ud af udsmyk­nin­gen og in­dret­nin­gen, så der er plads til al­le uan­set om de kom­mer i kø­re­stol, seng el­ler med for­skel­li­ge ap­pa­ra­ter og udstyr.

Krea-værk­ste­­det er for al­le børn med en til­knyt­ning til Rigs­ho­spi­ta­let – ind­lag­te børn, am­bu­lan­te børn, sø­sken­de og børn til ind­lag­te for­æl­dre. For­æl­dre er og­så me­get vel­kom­ne sam­men med de­res børn og un­ge op til 18 år.

Smilet er etab­le­ret af Smil­fon­den i sam­råd med og sam­ar­bej­de med Rigshospitalet.

Smilet er fi­nan­si­e­ret af Smil­fon­den med støt­te fra en ræk­ke fon­de og pri­va­te do­no­rer, her­un­der bl.a.:

  • Re­al­da­nia – Underværker
  • Min­de­gaard Invest
  • He­in­rich og Lauri­ne Jes­sens Fond
  • Lemvigh-Müller Fon­den
  • Au­gusti­nus Fonden
  • Coo­lu­ni­te Fonden
  • Ol­ga og Es­per Bo­els Fond
  • H. Vang­sted Invest

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde vil gøre det ”cool” at blive håndværker

”Alar­me­ren­de.” Så al­vor­lig er si­tu­a­tio­nen iføl­ge ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­man-Bang, når det gæl­der den be­sked­ne an­del af dan­ske un­ge, som star­ter på…

Nye erhvervsfonde i 2020: Lokale fællesskaber, storfonde og Remee var blandt initiativtagerne

Små lands­by­sam­fund og sto­re fon­de stod bag en stor del af årets 29 nystif­te­de er­hvervs­fon­de (se li­sten ne­derst i ar­tik­len for me­re in­for­ma­tion).   Det er…

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Ny Carlsbergfondet giver 20 mio. til kunstvidenskabelig forskning

‘Den dan­ske skrift­de­sign­tra­di­tion 1890-1970’, ‘Na­tio­nal­gal­le­ri­er i en bryd­nings­tid’ og ‘Dansk-ja­pan­ske kunst­for­bin­del­ser før og ef­ter An­den Ver­denskrig’. Så­dan ly­der tit­ler­ne på tre af de 13 nye…

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Coronakrise

Færre ansøgninger til Færchfonden i kølvandet på coronaen

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fær­ch­fon­den var bå­de for­be­redt på at få ek­stra man­ge an­søg­nin­ger og vil­lig til at åb­ne ek­stra­or­di­nært me­get for pen­ge­kas­sen for at…

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…