Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

En række borgere har “mere eller mindre formelt” henvendt sig til Borgerretsfonden i sagen om regeringens kontroversielle beslutning om at aflive alle danske mink. Fonden får foretaget juridiske vurderinger af forholdene, som skal afklare, om der er grundlag for at vinde en retssag om statslig magtmisbrug.

Mink (modelfoto)
Minksa­gen har fon­dens op­mærk­som­hed, for­di fon­dens ker­ne­op­ga­ve er at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug (mo­del­fo­to).

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til at gå ind i sa­gen om re­ge­rin­gens kon­tro­ver­si­el­le be­slut­ning om at af­li­ve mink, som iføl­ge fle­re juri­di­ske eks­per­ter ud­gør et brud på grundloven.

Det er fle­re be­rør­te bor­ge­re, der har hen­vendt sig til Bor­ger­rets­fon­den med øn­sket om at få fon­dens hjælp til at be­skyt­te sig mod stats­lig magtmisbrug.

Det for­tæl­ler fon­dens for­mand Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

"Vi har i fon­den få­et for­skel­li­ge for­mer for hen­ven­del­ser om sa­gen. Ik­ke kun fra min­k­er­hver­vet. Der er og­så en mas­se an­dre i Nord­jyl­land, der er ble­vet ramt ret hårdt øko­no­misk el­ler men­ne­ske­ligt, som så­dan set ik­ke har no­get med mink at gø­re,” si­ger formanden.

Minksa­gen har fon­dens op­mærk­som­hed, for­di fon­dens ker­ne­op­ga­ve er at be­skyt­te bor­ge­re mod magtmisbrug.

At det of­fent­li­ge bru­ger si­ne be­fø­jel­ser på en an­den må­de end be­stemt af den de­mo­kra­tisk le­gi­ti­me­re­de stats­magt, det er jo en for­drej­ning af mag­ten i fon­dens forstand.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – be­sty­rel­ses­for­mand, Borgerretsfonden

"Og magt­mis­brug vil der au­to­ma­tisk væ­re, når det of­fent­li­ge ik­ke har haft lov­hjem­mel til sin hand­ling. At det of­fent­li­ge bru­ger si­ne be­fø­jel­ser på en an­den må­de end be­stemt af den de­mo­kra­tisk le­gi­ti­me­re­de stats­magt, det er jo en for­drej­ning af mag­ten i fon­dens for­stand,” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Iføl­ge for­man­den er magt­mis­bru­get i minksa­gen der­for og­så åbenlyst.

"Der er ik­ke no­gen dis­kus­sion. Der er ik­ke no­gen juri­ster, der er i tvivl. Og Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets egen rap­port læg­ger hel­ler ik­ke fin­gre­ne imel­lem,” si­ger hun.

Egen drift

Selv­om fon­den har få­et en del hen­ven­del­ser fra bå­de min­kav­le­re og an­dre bor­ge­re, så vil det væ­re af egen drift, hvis Bor­ger­rets­fon­den ta­ger sa­ger op re­la­te­ret til minksa­gen. Og det vil­le fon­den for­ment­lig ha­ve gjort, og­så hvis in­gen an­dre hav­de hen­vendt sig, si­ger fon­dens formand.

“Det er jo en sag, hvor vi skal over­ve­je, om vi bør spil­le en rol­le. Så selv hvis vi ik­ke hav­de mod­ta­get hen­ven­del­ser, så vil­le vi ha­ve væ­ret op­mærk­som­me på den," si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Al­li­ge­vel har fon­den ik­ke en­de­ligt be­slut­tet at gå ind i sagen.

Selv hvis vi ik­ke hav­de mod­ta­get hen­ven­del­ser, så vil­le vi ha­ve væ­ret op­mærk­som­me på den.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – be­sty­rel­ses­for­mand, Borgerretsfonden

“Vi ind­hen­ter al­tid en juri­disk vur­de­ring ude­fra først – en vur­de­ring af, om en rets­sag fak­tisk kan vin­des el­ler en un­der­sø­gel­se gi­ver me­ning. Og hvis en ek­stern sag­kyn­dig vur­de­ring for­tæl­ler, at rets­sa­ger kan vin­des – for ek­sem­pel fra min­kav­ler­ne el­ler af an­dre bor­ge­re, der er ble­vet ramt – så ta­ger vi den op i be­sty­rel­sen og sen­der den over vo­res re­vi­sion for et fun­dat­stjek. Det er vo­res fa­ste pro­ce­du­re,” si­ger hun.

Der­u­d­over skal be­sty­rel­sen og­så fo­re­ta­ge en “no­get me­re over­ord­net” vur­de­ring af sa­gen, si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Hvis ek­sem­pel­vis de be­rør­te bor­ge­re er ble­vet kom­pen­se­ret, så kan det ta­le for, at bor­ger­nes rets­sik­ker­hed ef­ter­føl­gen­de er sik­ret i en grad, så en rets­sag er overflødig.

“I be­sty­rel­sen kom­mer vi til at ind­dra­ge over­vej­el­ser om, hvor­vidt det gi­ver me­ning for fon­dens for­mål at gå ind i sa­gen. Det kan for ek­sem­pel kom­me an på, hvad der sker po­li­tisk – om der i for­vej­en bli­ver sat gang i den helt sto­re un­der­sø­gel­se. Det er klart, at en un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion kan kom­me læn­ge­re end en un­der­sø­gel­se fra os el­ler en rets­sag i for­hold til at af­dæk­ke, hvad der er fo­re­gå­et,” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer