Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

En ræk­ke bor­ge­re har “me­re el­ler min­dre for­melt” hen­vendt sig til Bor­ger­rets­fon­den i sa­gen om re­ge­rin­gens kon­tro­ver­si­el­le be­slut­ning om at af­li­ve al­le dan­ske mink. Fon­den får fo­re­ta­get juri­di­ske vur­de­rin­ger af for­hol­de­ne, som skal af­kla­re, om der er grund­lag for at vin­de en rets­sag om stats­lig magtmisbrug.

Mink (modelfoto)
Minksa­gen har fon­dens op­mærk­som­hed, for­di fon­dens ker­ne­op­ga­ve er at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug (mo­del­fo­to).

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til at gå ind i sa­gen om re­ge­rin­gens kon­tro­ver­si­el­le be­slut­ning om at af­li­ve mink, som iføl­ge fle­re juri­di­ske eks­per­ter ud­gør et brud på grundloven.

Det er fle­re be­rør­te bor­ge­re, der har hen­vendt sig til Bor­ger­rets­fon­den med øn­sket om at få fon­dens hjælp til at be­skyt­te sig mod stats­lig magtmisbrug.

Det for­tæl­ler fon­dens for­mand Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

"Vi har i fon­den få­et for­skel­li­ge for­mer for hen­ven­del­ser om sa­gen. Ik­ke kun fra min­k­er­hver­vet. Der er og­så en mas­se an­dre i Nord­jyl­land, der er ble­vet ramt ret hårdt øko­no­misk el­ler men­ne­ske­ligt, som så­dan set ik­ke har no­get med mink at gø­re,” si­ger formanden.

Minksa­gen har fon­dens op­mærk­som­hed, for­di fon­dens ker­ne­op­ga­ve er at be­skyt­te bor­ge­re mod magtmisbrug.

At det of­fent­li­ge bru­ger si­ne be­fø­jel­ser på en an­den må­de end be­stemt af den de­mo­kra­tisk le­gi­ti­me­re­de stats­magt, det er jo en for­drej­ning af mag­ten i fon­dens forstand.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – be­sty­rel­ses­for­mand, Borgerretsfonden

"Og magt­mis­brug vil der au­to­ma­tisk væ­re, når det of­fent­li­ge ik­ke har haft lov­hjem­mel til sin hand­ling. At det of­fent­li­ge bru­ger si­ne be­fø­jel­ser på en an­den må­de end be­stemt af den de­mo­kra­tisk le­gi­ti­me­re­de stats­magt, det er jo en for­drej­ning af mag­ten i fon­dens for­stand,” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Iføl­ge for­man­den er magt­mis­bru­get i minksa­gen der­for og­så åbenlyst.

"Der er ik­ke no­gen dis­kus­sion. Der er ik­ke no­gen juri­ster, der er i tvivl. Og Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets egen rap­port læg­ger hel­ler ik­ke fin­gre­ne imel­lem,” si­ger hun.

Egen drift

Selv­om fon­den har få­et en del hen­ven­del­ser fra bå­de min­kav­le­re og an­dre bor­ge­re, så vil det væ­re af egen drift, hvis Bor­ger­rets­fon­den ta­ger sa­ger op re­la­te­ret til minksa­gen. Og det vil­le fon­den for­ment­lig ha­ve gjort, og­så hvis in­gen an­dre hav­de hen­vendt sig, si­ger fon­dens formand.

“Det er jo en sag, hvor vi skal over­ve­je, om vi bør spil­le en rol­le. Så selv hvis vi ik­ke hav­de mod­ta­get hen­ven­del­ser, så vil­le vi ha­ve væ­ret op­mærk­som­me på den," si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Al­li­ge­vel har fon­den ik­ke en­de­ligt be­slut­tet at gå ind i sagen.

Selv hvis vi ik­ke hav­de mod­ta­get hen­ven­del­ser, så vil­le vi ha­ve væ­ret op­mærk­som­me på den.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – be­sty­rel­ses­for­mand, Borgerretsfonden

“Vi ind­hen­ter al­tid en juri­disk vur­de­ring ude­fra først – en vur­de­ring af, om en rets­sag fak­tisk kan vin­des el­ler en un­der­sø­gel­se gi­ver me­ning. Og hvis en ek­stern sag­kyn­dig vur­de­ring for­tæl­ler, at rets­sa­ger kan vin­des – for ek­sem­pel fra min­kav­ler­ne el­ler af an­dre bor­ge­re, der er ble­vet ramt – så ta­ger vi den op i be­sty­rel­sen og sen­der den over vo­res re­vi­sion for et fun­dat­stjek. Det er vo­res fa­ste pro­ce­du­re,” si­ger hun.

Der­u­d­over skal be­sty­rel­sen og­så fo­re­ta­ge en “no­get me­re over­ord­net” vur­de­ring af sa­gen, si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Hvis ek­sem­pel­vis de be­rør­te bor­ge­re er ble­vet kom­pen­se­ret, så kan det ta­le for, at bor­ger­nes rets­sik­ker­hed ef­ter­føl­gen­de er sik­ret i en grad, så en rets­sag er overflødig.

“I be­sty­rel­sen kom­mer vi til at ind­dra­ge over­vej­el­ser om, hvor­vidt det gi­ver me­ning for fon­dens for­mål at gå ind i sa­gen. Det kan for ek­sem­pel kom­me an på, hvad der sker po­li­tisk – om der i for­vej­en bli­ver sat gang i den helt sto­re un­der­sø­gel­se. Det er klart, at en un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion kan kom­me læn­ge­re end en un­der­sø­gel­se fra os el­ler en rets­sag i for­hold til at af­dæk­ke, hvad der er fo­re­gå­et,” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…