Borgerretsfonden overvejer at trække staten i retten i minksagen

En ræk­ke bor­ge­re har “me­re el­ler min­dre for­melt” hen­vendt sig til Bor­ger­rets­fon­den i sa­gen om re­ge­rin­gens kon­tro­ver­si­el­le be­slut­ning om at af­li­ve al­le dan­ske mink. Fon­den får fo­re­ta­get juri­di­ske vur­de­rin­ger af for­hol­de­ne, som skal af­kla­re, om der er grund­lag for at vin­de en rets­sag om stats­lig magtmisbrug.

Mink (modelfoto)
Minksa­gen har fon­dens op­mærk­som­hed, for­di fon­dens ker­ne­op­ga­ve er at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug (mo­del­fo­to).

Bor­ger­rets­fon­den er sat i ver­den for at be­skyt­te bor­ge­re mod magt­mis­brug fra blandt an­dre sta­ten. Fon­den er ble­vet spurgt, om den er vil­lig til at gå ind i sa­gen om re­ge­rin­gens kon­tro­ver­si­el­le be­slut­ning om at af­li­ve mink, som iføl­ge fle­re juri­di­ske eks­per­ter ud­gør et brud på grundloven.

Det er fle­re be­rør­te bor­ge­re, der har hen­vendt sig til Bor­ger­rets­fon­den med øn­sket om at få fon­dens hjælp til at be­skyt­te sig mod stats­lig magtmisbrug.

Det for­tæl­ler fon­dens for­mand Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

"Vi har i fon­den få­et for­skel­li­ge for­mer for hen­ven­del­ser om sa­gen. Ik­ke kun fra min­k­er­hver­vet. Der er og­så en mas­se an­dre i Nord­jyl­land, der er ble­vet ramt ret hårdt øko­no­misk el­ler men­ne­ske­ligt, som så­dan set ik­ke har no­get med mink at gø­re,” si­ger formanden.

Minksa­gen har fon­dens op­mærk­som­hed, for­di fon­dens ker­ne­op­ga­ve er at be­skyt­te bor­ge­re mod magtmisbrug.

At det of­fent­li­ge bru­ger si­ne be­fø­jel­ser på en an­den må­de end be­stemt af den de­mo­kra­tisk le­gi­ti­me­re­de stats­magt, det er jo en for­drej­ning af mag­ten i fon­dens forstand.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – be­sty­rel­ses­for­mand, Borgerretsfonden

"Og magt­mis­brug vil der au­to­ma­tisk væ­re, når det of­fent­li­ge ik­ke har haft lov­hjem­mel til sin hand­ling. At det of­fent­li­ge bru­ger si­ne be­fø­jel­ser på en an­den må­de end be­stemt af den de­mo­kra­tisk le­gi­ti­me­re­de stats­magt, det er jo en for­drej­ning af mag­ten i fon­dens for­stand,” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Iføl­ge for­man­den er magt­mis­bru­get i minksa­gen der­for og­så åbenlyst.

"Der er ik­ke no­gen dis­kus­sion. Der er ik­ke no­gen juri­ster, der er i tvivl. Og Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets egen rap­port læg­ger hel­ler ik­ke fin­gre­ne imel­lem,” si­ger hun.

Egen drift

Selv­om fon­den har få­et en del hen­ven­del­ser fra bå­de min­kav­le­re og an­dre bor­ge­re, så vil det væ­re af egen drift, hvis Bor­ger­rets­fon­den ta­ger sa­ger op re­la­te­ret til minksa­gen. Og det vil­le fon­den for­ment­lig ha­ve gjort, og­så hvis in­gen an­dre hav­de hen­vendt sig, si­ger fon­dens formand.

“Det er jo en sag, hvor vi skal over­ve­je, om vi bør spil­le en rol­le. Så selv hvis vi ik­ke hav­de mod­ta­get hen­ven­del­ser, så vil­le vi ha­ve væ­ret op­mærk­som­me på den," si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Al­li­ge­vel har fon­den ik­ke en­de­ligt be­slut­tet at gå ind i sagen.

Selv hvis vi ik­ke hav­de mod­ta­get hen­ven­del­ser, så vil­le vi ha­ve væ­ret op­mærk­som­me på den.

Han­ne Ma­rie Mo­tz­feldt – be­sty­rel­ses­for­mand, Borgerretsfonden

“Vi ind­hen­ter al­tid en juri­disk vur­de­ring ude­fra først – en vur­de­ring af, om en rets­sag fak­tisk kan vin­des el­ler en un­der­sø­gel­se gi­ver me­ning. Og hvis en ek­stern sag­kyn­dig vur­de­ring for­tæl­ler, at rets­sa­ger kan vin­des – for ek­sem­pel fra min­kav­ler­ne el­ler af an­dre bor­ge­re, der er ble­vet ramt – så ta­ger vi den op i be­sty­rel­sen og sen­der den over vo­res re­vi­sion for et fun­dat­stjek. Det er vo­res fa­ste pro­ce­du­re,” si­ger hun.

Der­u­d­over skal be­sty­rel­sen og­så fo­re­ta­ge en “no­get me­re over­ord­net” vur­de­ring af sa­gen, si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Hvis ek­sem­pel­vis de be­rør­te bor­ge­re er ble­vet kom­pen­se­ret, så kan det ta­le for, at bor­ger­nes rets­sik­ker­hed ef­ter­føl­gen­de er sik­ret i en grad, så en rets­sag er overflødig.

“I be­sty­rel­sen kom­mer vi til at ind­dra­ge over­vej­el­ser om, hvor­vidt det gi­ver me­ning for fon­dens for­mål at gå ind i sa­gen. Det kan for ek­sem­pel kom­me an på, hvad der sker po­li­tisk – om der i for­vej­en bli­ver sat gang i den helt sto­re un­der­sø­gel­se. Det er klart, at en un­der­sø­gel­ses­kom­mis­sion kan kom­me læn­ge­re end en un­der­sø­gel­se fra os el­ler en rets­sag i for­hold til at af­dæk­ke, hvad der er fo­re­gå­et,” si­ger Han­ne Ma­rie Motzfeldt.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Ny strategi skal gøre Lundbeckfonden tydeligere i den offentlige debat

Skin­ner­ne er lagt for de næ­ste ti års ar­bej­de i Lund­beck­fon­den. En ny og usæd­van­ligt lang­sig­tet stra­te­gi for fon­dens sam­le­de ak­ti­vi­te­ter skal nem­lig give…

Kommentar: Revisor svigtede i Aggesen-sagen

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lej­lig­heds­sa­gen fra Fre­de­riks­berg Al­lé kun­ne ha­ve ko­stet bå­de Si­mon Ag­ge­sen og den in­te­ta­nen­de ledelse…

Ny Due Jensen-fond vil forandre Danmarks hospitalssystem

En ny fond er sat i ver­den, og må­let er klart: At for­an­dre det dan­ske ho­spi­tals­sy­stem. Ni­els Due Jen­sens Fond er, som nav­net an­ty­der, stiftet…

Her er læsernes foretrukne historier fra Fundats i 2020

  20 Hvem er de 100 mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark? Det har i en lang år­ræk­ke væ­ret et så­kaldt godt spørgs­mål. Si­den 1991 har…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Coronakrise

Strategiloyalitet og partnerskaber bliver vitalt i 2021: ”At tænke langsigtet er filantropiens vigtigste kendetegn”

Su­per­la­ti­ver­ne står nær­mest i kø, når den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia og næst­for­mand i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter Jes­per Ny­gård skal be­skri­ve den…

Fonde: Fortsat fokus på corona i 2021

Det er svært at spå om frem­ti­den, men 2021 bli­ver for­ment­lig end­nu et år med sto­re fonds­be­vil­lin­ger fo­ku­se­ret på cor­o­na. Så­dan ly­der det fra både…

Danskernes nyvundne naturbegejstring gavner Den Danske Naturfond

Sti­er­ne i de dan­ske sko­ve er ble­vet be­t­rå­dt som al­drig før, som­mer­fug­le, svam­pe og vil­de bær er ble­vet ana­ly­se­ret som al­drig før, og måltider…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…