Annoncespot_img

Isobro genindfører fundraisingpris

Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, Isobro, har valgt at genindføre to priser: Fundraising- og engagementsprisen. De bliver uddelt på organisations årlige fundraisingkonference til september.

Isobro – fundraisingkonference 2019
”Vi er ildsjæ­le­sek­to­ren – det er det, vi er dre­vet af. Så hvis ik­ke vi skal hyl­de, at folk en­ga­ge­rer sig i vo­res sag, hvem skul­le så?” spør­ger Met­te Grover­mann, se­kre­ta­ri­ats­chef i Isobro.

“Der har sim­pelt­hen væ­ret for få bal­lo­ner på fun­dra­i­sing­kon­fe­ren­cer­ne,” si­ger Met­te Grover­mann, se­kre­ta­ri­ats­chef i Isobro.

Det var i hvert fald, hvad der stod i en eva­lu­e­ring fra en af del­ta­ger­ne – og i Iso­bro var man ik­ke et se­kund i tvivl om, hvad det betød:

”Det be­ty­der jo, at vi skal ha­ve no­get, vi kan klap­pe ad og fe­ste over her på kon­fe­ren­cen,” for­tæl­ler Met­te Grovermann.

Da først mang­len var ita­le­sat, var Iso­bro og­så hur­tig til at fin­de løs­nin­gen på pro­ble­met: Re­lan­ce­rin­gen af to pri­ser, nem­lig fun­dra­i­sing­pri­sen og en­ga­ge­ments­pri­sen. Pri­ser, der beg­ge vil bli­ve ud­delt på den år­li­ge fun­dra­i­sing­kon­fe­ren­ce, Iso­bro står for.

Der har sim­pelt­hen væ­ret for få bal­lo­ner på fundraisingkonferencerne.

Met­te Grover­mann – se­kre­ta­ri­ats­chef, Isobro

”For, det vi mang­le­de på kon­fe­ren­cen, var i vir­ke­lig­he­den fejrin­gen af os selv. Den be­gej­string, der er i en fun­dra­i­sin­gaf­de­ling, når man når en kampag­nes mål, el­ler man fin­der ud af, at man har få­et en arv på to mil­li­o­ner kro­ner. Den der be­gej­string over ‘at nu kan vi gø­re no­get me­re for vo­res ud­sat­te må­l­grup­pe’ – den vil vi ger­ne de­le på tværs af sek­to­rer. Og det er det, vi vil sik­re os med ud­de­lin­gen af de her to pri­ser,” si­ger Met­te Grovermann.

Er selv gået på jagt efter kandidaterne

Iso­bro af­holdt for før­ste gang fun­dra­i­sing­kon­fe­ren­cen i 2013. En kon­fe­ren­ce, der be­står af en blan­ding af præ­sen­ta­tion af ny vi­den på om­rå­det, net­wor­king, fag­lig stolt­hed og en hyl­dest af bran­chen selv.

På kon­fe­ren­cen i 2013 lan­ce­re­de Iso­bro og­så for før­ste gang fun­dra­i­sing­pri­sen. Men mens sel­ve kon­fe­ren­cen over de næ­ste år vok­se­de støt i bå­de an­tal­let af del­ta­ge­re og i om­fang, faldt indstil­lin­ger­ne til fun­dra­i­sing­pri­sen om­vendt hur­tigt i an­tal; fra om­kring 70 de før­ste år og helt ned til om­kring 5, to og tre år ef­ter ind­fø­rel­sen af prisen.

Til sidst så Iso­bro ik­ke no­gen an­den ud­vej end at af­skaf­fe pri­ser­ne igen, ”for hvor glad er man li­ge for at vin­de en pris, hvis der ik­ke er no­gen mod­kan­di­da­ter?” spør­ger Met­te Grovermann.

”Så vi blev eni­ge om, at nu la­ver vi fun­dra­i­sing­pri­sen igen, men tro­en på, at det er or­ga­ni­sa­tio­ner­ne selv, der indstil­ler kan­di­da­ter­ne, den må vi op­gi­ve. Det er med an­dre ord os, der må ud at fin­de dem,” si­ger Met­te Grovermann.

Hun er nu gå­et på jagt via Goog­le og Face­book ef­ter eg­ne­de kan­di­da­ter og og­så for at sik­re sig så mang­fol­digt og bredt et felt som mu­ligt. Met­te Grover­mann un­der­stre­ger dog, at de for­skel­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner sta­dig er me­re end vel­kom­ne til at indstil­le eg­ne kan­di­da­ter og til at kom­me med tips.

Det handler om penge

Met­te Grover­mann for­tæl­ler, at ram­mer­ne for fun­dra­i­sing­pri­sen end­nu ik­ke lig­ger helt fast, men grund­kri­te­ri­et gør: Fun­dra­i­sing­pri­sen kan kun ud­de­les til en kampag­ne, or­ga­ni­sa­tion el­ler per­son, der har ind­sam­let en mæng­de penge.

”Men der­fra kom­mer det til at hand­le om det kon­kre­te felt af indstil­le­de kan­di­da­ter,” si­ger Met­te Grover­mann, og for­kla­rer, at det sam­me ind­sam­le­de be­løb for ek­sem­pel kan væ­re hen­holds­vis en kæm­pe be­drift for en lil­le or­ga­ni­sa­tion, og hen­holds­vis et min­dre godt re­sul­tat for en stor organisation.

Vi er ildsjæ­le­sek­to­ren – det er det, vi er dre­vet af. Så hvis ik­ke vi skal hyl­de, at folk en­ga­ge­rer sig i vo­res sag, hvem skul­le så?

Met­te Grover­mann – se­kre­ta­ri­ats­chef, Isobro

”Vi ved sta­dig ik­ke, hvad der bli­ver af­gø­ren­de – der skal vi kig­ge på det sam­le­de felt. Men den kre­a­ti­vi­tet, der er lagt for da­gen hos den en­kel­te or­ga­ni­sa­tion, kom­mer og­så til at tæl­le,” si­ger hun.

Ved si­den af at Met­te Grover­mann selv er gå­et på jagt ef­ter kan­di­da­ter, har hun og­så bedt om tips fra bran­chen – og så har hun al­li­e­ret sig med en ‘ba­ck­ing group’, be­stå­en­de af pro­fes­sio­nel­le fun­dra­i­se­re, der skal god­ken­de bu­de­ne, før de bli­ver of­fi­ci­el­le kan­di­da­ter til prisen.

Engagementsprisen

Ud over at ge­nind­fø­re fun­dra­i­sing-pri­sen har Iso­bro og­så valgt at ge­nind­fø­re den så­kald­te en­ga­ge­ments­pris. Det er en pris, der mod­sat fun­dra­i­sing­pri­sen, ik­ke gi­ves på bag­grund af ind­sam­le­de mid­ler, men som man kan bli­ve indstil­let til, hvis man for ek­sem­pel har for­må­et at ska­be op­mærk­som­hed om­kring en over­set problematik.

”El­ler det kan væ­re en ildsjæl, der ba­re gri­ber en sag og ren­der med fak­len, som man stort set ik­ke har set det før,” si­ger Met­te Grovermann.

”Vi er ildsjæ­le­sek­to­ren – det er det, vi er dre­vet af. Så hvis ik­ke vi skal hyl­de, at folk en­ga­ge­rer sig i vo­res sag, hvem skul­le så?” spør­ger hun.

Iso­bros fundraisingkonference
  • Iso­bro af­hol­der hvert år en fun­dra­i­sing­kon­fe­ren­ce for bran­chen, hvor pro­gram­met blandt an­det står på fle­re for­skel­li­ge fag­li­ge op­læg og mu­lig­hed for networking.
  • I år af­hol­des kon­fe­ren­cen den 3. sep­tem­ber, mens Iso­bro den 4. sep­tem­ber er vært for to ma­sterclas­ses om fundraising.
  • Sid­ste år var der 330 gæ­ster på kon­fe­ren­cen, og i år reg­ner Iso­bro med at kun­ne by­de godt 350 gæ­ster velkommen.
  • Årets te­ma er ‘Re­la­tion, re­ten­tion and re­sult’. Om te­ma­et for­kla­rer Met­te Grover­mann at: ”Det, vi ger­ne vil si­ge med årets te­ma, er, at det kan godt væ­re, at vi får nog­le nye ind­sam­lings­ka­na­ler – at tin­ge­ne bli­ver di­gi­ta­li­se­ret, og at der er et el­ler an­det, der er enormt hot el­ler spæn­den­de. Men dem, der sid­der og bru­ger ka­na­ler­ne, er sta­dig så­dan nog­le som mig og dig, og vi har egent­ligt ik­ke æn­dret os så me­get. Vi vil sta­dig ses, og vi vil sta­dig fø­le, at vi er vig­ti­ge for or­ga­ni­sa­tio­nen. Så ka­na­len har æn­dret sig, men det at la­ve en re­la­tion og for­ny den re­la­tio­nen til do­noren, det er dy­best set det samme.”

Mens fun­dra­i­sing­pri­sen ud­lø­ser en præ­mie på 8.000 kro­ner, er præ­mi­en for en­ga­ge­ments­pri­sen i ste­det lag­ka­ge til he­le den vin­den­de or­ga­ni­sa­tion. Men, skul­le man for­la­des til at få den tan­ke, at fun­dra­i­sing­pri­sen der­med er me­re hæ­der­fuld end en­ga­ge­ments­pri­sen kan man godt tro om igen, si­ger Met­te Grovermann.

”Vi har valgt den præ­mie for at un­der­stre­ge, at en­ga­ge­ments­pri­sen er en, man har op­nå­et i fæl­les­skab. Så vi hyl­der pen­ge med pen­ge, og vi hyl­der en­ga­ge­men­tet med fæl­les­skab – det er det, vi øn­sker at sig­na­le­re. For det kræ­ver og­så no­get af en or­ga­ni­sa­tion at ha­ve så me­get ela­sti­ci­tet, at man tør la­de en ildsjæl si­ge ‘nu vil jeg det, og nu vil jeg det der’, for­kla­rer Met­te Grover­mann. Hun til­fø­jer: ”Og hvem kan ik­ke li­de lag­ka­ge”? Det er da de fær­re­ste, der ik­ke er med på den.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer