Fonde kan undergrave festivalers momsfritagelse

En lang række moms­fri­ta­ge­de musik­fe­sti­valer benytter fe­sti­valfonde til at under­støtte fe­sti­valer­nes økonomi. Men fondene risikerer stik imod hen­sigten at bringe arrangø­rerne bag fe­sti­valerne i konflikt med moms­loven. På en række konkrete områder kan kon­struk­tio­nen nemlig stride imod myndig­heder­nes betingel­ser for moms­fritagelse, vurderer flere eksperter.

Momsrefusion
 
Er der moms på reg­nin­gen el­ler ej? Det er for­ment­lig ik­ke et em­ne, der fyl­der spe­ci­elt me­get blandt som­me­rens gla­de festivalgæster.

Ik­ke de­sto min­dre kan spørgs­må­let be­ty­de for­skel­len på liv el­ler død for en lang ræk­ke mu­sik­festi­va­ler, som hvert år med en moms­fri­ta­gel­se i bag­hån­den stab­ler de sto­re fe­ster på be­ne­ne med hjælp fra de­res eg­ne fon­de.

Men iføl­ge fle­re eks­per­ter kan fon­de­ne stik imod hen­sig­ten brin­ge festi­va­lar­ran­gø­rer­ne på kant med moms­lo­ven. Loven be­stem­mer nem­lig, at moms­fri­tag­ne ar­ran­ge­men­ter skal fo­re­gå for ar­ran­gø­rens “egen reg­ning og ri­si­ko”, og her kan festi­val­fon­de­ne spæn­de ben for ar­ran­gø­ren, vur­de­rer fle­re eksperter:

"He­le fun­da­men­tet i moms­fri­ta­gel­sen er, at man sø­ger om moms­fri­ta­gel­se for hvert ar­ran­ge­ment. Én ar­ran­gør sø­ger om til­la­del­sen, og én ar­ran­gør får den. Får ar­ran­gø­ren til­la­del­sen, har ar­ran­gø­ren lov til at gen­nem­fø­re ar­ran­ge­men­tet for egen reg­ning og ri­si­ko. Ar­ran­gø­ren kan ik­ke de­le ri­si­ko­en med an­dre el­ler over­la­de en del af ri­si­ko­en til tred­je­mand," for­kla­rer Sø­ren En­gers Pe­der­sen, der er moms­di­rek­tør i rå­d­giv­nings­fir­ma­et Ba­ker Tilly.

Festivalfonde skal “hjælpe ved økonomiske vanskeligheder”

Når festi­val­fon­de­ne iføl­ge fle­re eks­per­ter ri­si­ke­rer at brin­ge festi­va­ler­ne i kon­flikt med moms­lo­ven, så er det alt­så grund­læg­gen­de for­di fon­de­ne – helt i over­ens­stem­mel­se med de­res for­mål – mind­sker den øko­no­mi­ske ri­si­ko for for­e­nin­gen, som ar­ran­ge­rer festivalen.

Roskil­de Festi­va­len op­ly­ser ek­sem­pel­vis på sin hjem­mesi­de, at Fon­den Roskil­de Festi­val har til for­mål “at hjæl­pe For­e­nin­gen Roskil­de Festi­val, hvis den­ne skul­le kom­me i øko­no­mi­ske van­ske­lig­he­der,” li­ge­som den i en in­tern kon­trakt til­t­rå­dt af fonds­be­sty­rel­sen op­ly­ser, at fon­den har “som pri­mært for­mål at op­byg­ge et øko­no­misk be­red­skab til støt­te for ar­ran­ge­men­tet Roskil­de Festival”.

Og­så f.eks. Festi­val­fon­den af 2006, som står bag Jel­ling Festi­val, har til for­mål at hjæl­pe festi­val­for­e­nin­gen øko­no­misk, op­ly­ser festi­va­len på sin hjemmeside.

Og hos Tøn­der Festi­val Fond frem­hæ­ve­de man i de øko­no­mi­ske træng­te år i star­ten af det­te år­ti i fle­re års­regn­ska­ber, at fon­den på grund af den dår­li­ge øko­no­mi vil­le “yde øko­no­misk støt­te til Tøn­der Festi­val For­e­ning i for­bin­del­se med af­hol­del­se af den kom­men­de Tøn­der Festi­val,” li­ge­som fon­den op­ly­ser, at den “støt­ter ho­ved­sa­ge­ligt Tøn­der Festi­val For­e­ning og Tøn­der Festi­va­lens Ven­ner ApS.”

Men for­di en moms­fri­ta­get ar­ran­gør af en festi­val har pligt til at på­ta­ge sig he­le ri­si­ko­en ved ar­ran­ge­men­tet, så kan festi­val­fon­de­nes øko­no­mi­ske sik­ker­heds­net un­der for­e­nin­ger­ne un­der­gra­ve be­tin­gel­ser­ne for moms­fri­ta­gel­sen, si­ger Sø­ren En­gers Pedersen:

"Hvis en fond gi­ver til­sagn om at dæk­ke et even­tu­elt un­der­skud i for­e­nin­gen el­ler gi­ver et be­løb i for­bin­del­se med op­start af næ­ste års festi­val, så må man si­ge, at fon­den mind­sker den øko­no­mi­ske ri­si­ko, der lig­ger på sel­ve festi­val­for­e­nin­gen," si­ger Sø­ren En­gers Pedersen.

Og iføl­ge Sø­ren En­gers Pe­der­sen er fon­de­nes sik­ker­heds­net der­for “pro­ble­ma­tisk” set fra moms­lo­vens perspektiv:

"Når der re­elt er ta­le om en un­der­skuds­ga­ran­ti, så har fon­den jo over­ta­get en væ­sent­lig del af den øko­no­mi­ske ri­si­ko på for­e­nin­gens veg­ne, og det me­ner jeg er pro­ble­ma­tisk,” si­ger Sø­ren En­gers Pedersen.

Sam­me po­in­te frem­fø­rer lek­tor i er­hvervs­for­valt­nings­ret Jet­te Thy­ge­sen fra Syd­dansk Uni­ver­si­tet, som for­sker i moms og punktafgifter:

“Myn­dig­he­der­ne vil mu­lig­vis vur­de­re, at for­e­nin­gen ik­ke bæ­rer ri­si­ko­en ale­ne, hvis den har en fond i ryg­gen. Det vil alt an­det li­ge med­fø­re, at fon­den i de til­fæl­de, hvor den evt. skal dæk­ke et un­der­skud i for­e­nin­gen, får et min­dre over­skud. Hvil­ket igen vel må be­ty­de, at fon­den bæ­rer en del af ri­si­ko­en,” si­ger hun.

Al handel skal foregå til markedspris

Kon­flik­ten med be­tin­gel­ser­ne for moms­fri­ta­gel­se kan alt­så op­stå al­le­re­de i fon­de­nes for­mål om at age­re øko­no­misk støt­te­ben til festi­val­for­e­nin­ger­ne, hvis de en dag skul­le kom­me i øko­no­mi­ske vanskeligheder.

Men og­så når fon­den be­slut­ter sig for at ud­de­le mid­ler til for­e­nin­gen – uan­set for­må­let med ud­de­lin­gen – kan myn­dig­he­der­ne mu­lig­vis tol­ke det som et brud på be­tin­gel­ser­ne for moms­fri­ta­gel­se, vur­de­rer eksperterne.

En del af festi­val­fon­de­nes rol­le er nem­lig at le­ve­re ydel­ser til for­e­nin­gen som ek­sem­pel­vis sce­ner, hegn, per­so­na­le, kon­su­lent­bi­stand med me­re. Og hvis for­e­nin­ger­ne sam­ti­dig el­ler på et se­ne­re tids­punkt mod­ta­ger en ud­de­ling fra fon­den, så kan myn­dig­he­der­ne be­trag­te det som en ra­bat på sam­hand­len mel­lem fond og for­e­ning. Og en så­dan ra­bat vil kun­ne stø­de imod moms­lo­vens krav om, at ar­ran­gø­ren kun må hand­le med le­ve­ran­dø­rer til markedspris.

Det for­tæl­ler pro­fes­sor i moms­ret Hen­rik Stens­gaard fra Aar­hus Universitet:

"Moms­mæs­sigt kan der mu­lig­vis væ­re et pro­blem i den tæt­te sam­men­kæd­ning mel­lem fon­den og for­e­nin­gen. Fon­den har jo la­vet et over­skud på tid­li­ge­re års sam­han­del, som fon­den så ka­na­li­se­rer til­ba­ge i for­e­nin­gen ved en ud­de­ling,” si­ger Hen­rik Stensgaard.

"Ved at op­byg­ge et over­skud i fon­den, som kan kom­me for­e­nin­gen til go­de på et se­ne­re tids­punkt, så er der be­stemt ri­si­ko for, at myn­dig­he­der­ne vil kun­ne kri­ti­se­re struk­tu­ren som en om­gå­el­se af be­tin­gel­sen om, at ar­ran­ge­men­tet skal fo­re­gå for egen reg­ning og ri­si­ko," si­ger Hen­rik Stens­gaard og uddyber:

"Øko­no­misk set er det jo li­ge me­get, om man år ef­ter år hand­ler til en for lav pris, el­ler om man lø­ben­de hand­ler på mar­kedspris for der­ef­ter at ka­na­li­se­re et over­skud til­ba­ge. Det gi­ver jo det sam­me re­sul­tat øko­no­misk set."

Lek­tor Jet­te Thy­ge­sen fra SDU er enig:

"Jeg me­ner godt, at en fond ved si­den af en moms­fri­ta­get for­e­ning kan ri­si­ke­re at brin­ge for­e­nin­gen i strid med moms­lo­ven. For når fon­den sæl­ger si­ne ydel­ser til mar­kedspris til for­e­nin­gen, og for­e­nin­gen ef­ter­føl­gen­de får pen­ge f.eks. i til­fæl­de af et un­der­skud, så kan man må­ske fra myn­dig­he­der­nes si­de si­ge, at for­e­nin­gen ik­ke har be­talt mar­kedspri­sen for ydel­ser­ne, for­di den får re­fun­de­ret en del af si­ne udgifter."

Og­så Sø­ren En­gers Pe­der­sen ser sam­me risiko:

"Hvis fon­den gi­ver et be­løb til for­e­nin­gen, for­di festi­va­len må­ske reg­ne­de væk året før, så er det me­get sand­syn­ligt, at myn­dig­he­der­ne vil be­trag­te ud­de­lin­gen som en kor­rek­tion af de pri­ser, man tid­li­ge­re har hand­let på," si­ger Sø­ren En­gers Pedersen.

Jet­te Thy­ge­sen gør dog og­så op­mærk­som på, at fon­dens for­hold til for­e­nin­gen er vig­tigt i sammenhængen:

"Hvis for­e­nin­gen står på li­ge fod med al­le an­dre, der og­så kan sø­ge mid­ler hos fon­den, så er pro­ble­met nok min­dre. Men hvis for­e­nin­gen er pri­vil­e­ge­ret i for­hold til an­dre an­sø­ge­re, så kan kon­struk­tio­nen væ­re et problem."

– Spil­ler det her en rol­le, hvis fon­den har som sit for­mål at hjæl­pe foreningen?

"Ja, for hvis fon­den har som sit for­mål at hjæl­pe den her for­e­ning, så er for­e­nin­gen jo pri­vil­e­ge­ret i sit for­hold til fon­den," si­ger Jet­te Thygesen.

Advokat: Modellen er godkendt

Mens fle­re eks­per­ter så­le­des me­ner, at festi­val­fon­de­ne kan brin­ge ar­ran­gør-for­e­nin­ger­ne i kon­flikt med moms­lo­ven, så un­der­stre­ger pro­fes­sor Hen­rik Stens­gaard dog og­så, at myn­dig­he­der­ne al­le­re­de kan ha­ve ac­cep­te­ret modellen:

"Spørgs­må­let er ik­ke af­kla­ret i rets­prak­sis. Og no­get kan ty­de på, at myn­dig­he­der­ne hel­ler ik­ke vil rej­se så­dan en sag. Iføl­ge fle­re festi­va­ler har Skat­testy­rel­sen nem­lig tid­li­ge­re sagt god for kon­struk­tio­nen,” si­ger han.

Ad­vo­kat Bru­no Måns­son er man­ge­årig juri­disk rå­d­gi­ver for en ræk­ke af de festi­va­ler, som be­nyt­ter sig af fonds­mo­del­len, blandt an­dre Roskil­de Festi­va­len. Fo­re­lagt eks­per­ter­nes vur­de­rin­ger ser han in­gen ri­si­ko for, at myn­dig­he­der­ne vil tol­ke mo­del­len som et brud på momsloven:

“Det er nok det mest for­tænk­te, jeg har hørt. Det er selv­føl­ge­lig rig­tig vig­tigt, at man har or­den i pe­nal­hu­set, og mo­del­len er fuld­stæn­dig trans­pa­rent. Der er in­gen sam­men­hæng mel­lem sam­hand­len og et til­skud fra fon­den til for­e­nin­gen. Det er ik­ke en brugs­for­e­ning, hvor du får di­vi­den­de. For­e­nin­gen får jo kun til­skud i det om­fang, at fon­dens be­sty­rel­se be­slut­ter, at for­e­nin­gen har et ud­de­lings­vær­digt pro­jekt,” si­ger han.

Hos Roskil­de Festi­val-grup­pen op­ly­ser man vi­de­re per mail:

“Roskil­de Festi­val-grup­pens juri­di­ske og or­ga­ni­sa­to­ri­ske struk­tur blev i 2004 ef­ter af­ta­le med Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets de­par­te­ment gen­nem­gå­et med di­rek­tio­nen i Told- og Skat­testy­rel­sen hvor­ef­ter Told- og Skat­testy­rel­sen i brev af 2. marts 2005 med­del­te at For­e­nin­gen Roskil­de Festi­val fort­sat kun­ne mod­ta­ge moms­fri­ta­gel­se på hidtil gæl­den­de vil­kår og at Sty­rel­sen hav­de til­lid til at For­e­nin­gen loy­alt ar­bej­de­de for det størst mu­li­ge re­sul­tat til ud­de­ling til al­men­nyt­ti­ge formål.”

Skat­testy­rel­sen har ik­ke in­den re­dak­tio­nens de­ad­li­ne kun­net be­kræf­te, at den ta­ger høj­de for moms-eks­per­ter­nes spe­ci­fik­ke be­tragt­nin­ger, når den gi­ver moms­fri­ta­gel­ser til for­e­nin­ger med festivalfonde.

Fonden Roskilde Festivals uddelinger fra 2001 til i dag

Mod­ta­gerBe­løb
For­e­nin­gen Roskil­de Festival17.820.000
Fon­den Gimle4.128.075
Gol­den Days/Bloom1.700.000
Ung­dom­mens Folkemøde1.700.000
Fon­den Ryt­misk Roskilde1.285.000
Frem­ti­dens Mad og Måltider900.000
Al­li­an­ce imod on­li­ne radikalisering800.000
Bei­rut & Beyond745.780
ALICE700.000
Mu­siks­tar­ter600.000
Tur­ning Tabels500.000
Ord­s­kælv500.000
Yout­hhu­bafri­ca500.000
Re­spon­sib­le Refund400.000
Odd Pro­ductions375.000
INSP!350.000
SØV start­s­ka­pi­tal350.000
This. v/filmby Aarhus350.000
Ja­zzhou­se300.000
Edi­tion S300.000
Dan­marks Rockmuseum300.000
Byg­nings­fon­den Roskil­de Festi­val Højskole300.000
In­for­ma­tion, Demokratiskole250.000
Roskil­de Skaterpark250.000
Hej TECH250.000
As­so­ci­a­tion At­las Azawan200.000
Ro­sen­ga­de på Fol­ke­mø­det 2016200.000
Be­gi­ven­heds­fon­den Odd Production200.000
In­ge­ni­ø­rer uden Grænser200.000
Kunst og Kul­tur Li­ve, Ro­den­ga­de somm200.000
By the La­ke Festival163.947
Bør­ne­Lun­ge­Fon­den150.000
Ung i Energi150.000
Uhørt150.000
Glo­bal & Jazzhouse150.000
Sko­vs­no­gen - Billedhuggerhaven150.000
Ga­dejuri­sten150.000
Rap for Refugees149.494
Pu­blic Works125.000
By the La­ke Festival112.156
Ve­nu­e­fon­den til LI­VEmu­sik kon­fe­ren­ce i Odense111.000
Rød­der, Fød­der Og Stemmer100.000
Fu­se­Box100.000
For­en. Strøm/Strøm Festival100.000
Pho­no Festival100.000
Det Fæl­les Bed­ste - Folketræf100.000
Roots&Hybrid festi­val, Det tur­ki­se telt100.000
Det Tur­ki­se Telt100.000
Guld­gre­ver­ne - Guldminen100.000
Ordskælv/I mor­gen er al­drig en ny dag100.000
Pla­stic Change100.000
Han­di-festi­val90.000
Blå Oslo81.540
Ha­ck­a­ton BEC75.000
Gol­den Pu­del Club75.000
Mayhem spil­le­sted75.000
Es­cho kunstgruppe75.000
Ca­fe OTO75.000
TAPE75.000
El­pee74.577
South Po­le, 400 tons CO260.870
Odd Productions/Frost Festival60.000
Preis für Po­pkul­tur (Tys­kland)59.798
Tri­kont50.000
T Rex50.000
UKK –Un­ge kunst­ne­re og kunstformidlere50.000
Mærk kø­det50.000
Kød­fri Mandag50.000
Glo­bal Copenhagen50.000
Tur­ning Tabels/Urban DK50.000
BLÅ Book­ing50.000
Ve­nu­e­fon­den50.000
For­e­nin­gen De små for­lag - KommaStreg50.000
Talk Town, Rik­ke Frisk, Kbh50.000
SheCan­Play50.000
La­bo­ra­to­ri­um for Æste­tik og Økologi50.000
Astrid No­a­cks Atelier50.000
Pas­si­ve Aggressive50.000
YEARS50.000
Yo­ung Boy Dan­cing Group50.000
Stel­la-Po­la­ris50.000
Pilot/Integration Wi­en50.000
Me­too Mosaik50.000
Ri­ck­Ci­ty Hamburg50.000
Guf (mu­si­ke­ren)50.000
Stri­de Stu­dio (VJ projekt)50.000
Re­gel­bau50.000
At­las49.000
Ha­ri Shankar Kishore43.500
Ki­ck­star­ter, al­bum by Ralf Chri­sten­sen & Kri­sti­an Leth40.000
Fa­nø Free Folk Festival40.000
Ho­nyland Palace40.000
DDS40.000
Stri­de Stu­dio (aw+Thomas)40.000
Kul­tur­hu­set Cyklopen40.000
In­dArt Zone/Pardon To Tu37.500
Plan B36.340
Gro­ove Ci­ty Record Store35.000
Sy­risk Kulturkaravane34.500
The Quie­tus25.848
At­las Magasin25.000
Da­nish Vaishyas25.000
Man­na25.000
DUP25.000
Vel­ness plader25.000
Mak­kum Records22.000
Kul­bro­ens Venner20.000
EMD (Elek­tro­nisk Mu­sik Danmark)20.000
Kul­turklyn­gen20.000
KOSO19.303
CPH:DOX15.000
Aar­hus Echo10.000
PSL Trust10.000
Ho­ved­t­o­tal42.055.228
Kil­de: Roskil­de Festi­val Gruppen

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer