Heinrich og Laurine Jessens Fond – uddelinger 2018

He­in­rich og Lauri­ne Jes­sens Fond støt­ter so­ci­a­le for­mål – for­trins­vis til en­kel­te per­so­ner. I 2018 ud­del­te fon­den 6,9 mio. kr. Se li­sten over mod­ta­ge­re her.

He­in­rich og Lauri­ne Jes­sens Fond støt­ter so­ci­a­le for­mål – for­trins­vis til en­kel­te per­so­ner. I 2018 ud­del­te fon­den 6,9 mio. kr. Se li­sten over mod­ta­ge­re her.

ModtagerBeløbKategori
Faste legater til enkeltpersoner670.0001 - Faste legater til enkeltpersoner
Engangshjælp til enkeltpersoner1.754.0002 - Engangshjælp til enkeltpersoner
ADHD-foreningen115.0003 - Tilskud til projekter
Astma-Allergi Danmark125.0003 - Tilskud til projekter
Baunegård Grupperne & Baunegård Skole30.0003 - Tilskud til projekter
Beboerrådgivningen i Avedøre Stationsby35.0003 - Tilskud til projekter
Boligselskabet Friheden23.0003 - Tilskud til projekter
Botilbud Toftekær9.0003 - Tilskud til projekter
Cystisk Fibrose Foreningen100.0003 - Tilskud til projekter
Dansk Blindesamfund122.0003 - Tilskud til projekter
Dansk Folkehjælp30.0003 - Tilskud til projekter
Dansk Handicap Forbund250.0003 - Tilskud til projekter
Dansk MPN Forening50.0003 - Tilskud til projekter
Den Selvejende Institution HovedHuset30.0003 - Tilskud til projekter
Diakonissestiftelsens Hospice216.0003 - Tilskud til projekter
ELMEBO Bofællesskab400.0003 - Tilskud til projekter
Fonden Børnehjælpsdagen af 6. maj 1904132.0003 - Tilskud til projekter
Foreningen BetterLiving160.0003 - Tilskud til projekter
Foreningen Hjernebarnet183.0003 - Tilskud til projekter
Foreningen Støt Soldater & Pårørende272.0003 - Tilskud til projekter
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn25.0003 - Tilskud til projekter
Handicappede Børns Ferier156.0003 - Tilskud til projekter
Handicaprideklubben Ildhestene100.0003 - Tilskud til projekter
Hjerteforeningen240.0003 - Tilskud til projekter
HortonForeningen150.0003 - Tilskud til projekter
Hospice Sønderjylland362.0003 - Tilskud til projekter
Julemærkefonden227.0003 - Tilskud til projekter
KFUMs Soldatermission200.0003 - Tilskud til projekter
KIU - patientforeningen Kræft i Underlivet50.0003 - Tilskud til projekter
Patientforeningen Lungekræft80.0003 - Tilskud til projekter
Randers Krisecenter27.0003 - Tilskud til projekter
Samvirkende Menighedsplejer16.0003 - Tilskud til projekter
Sankt Lukas Stiftelsen100.0003 - Tilskud til projekter
SIND Landsforeningen for psykisk sundhed150.0003 - Tilskud til projekter
SMILfonden100.0003 - Tilskud til projekter
Svømme- og idrætsforeningen SIM15.0003 - Tilskud til projekter
Ungdommens Røde Kors - Vinterferielejren200.0003 - Tilskud til projekter

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…