Ny fond vil hjælpe fattige ude i verden

Virksomhedsejer Jan Robert Pedersen har lavet velgørenhedsarbejde i Indonesien efter det voldsomme jordskælv i 2018. Nu har han stiftet en fond – DDJ Foundation, der skal samle penge ind og lave velgørenhed. Første projekt er i Filippinerne, hvor fonden vil give mikrolån og virksomhedsrådgivning til fattige kvinder – og undervise kvinder, børn og unge i sundhed og prævention.

DDJ Foundation
Jan Ro­bert Pe­der­sen, der står bag fon­den DDJ Fo­un­da­tion, sam­le­de sid­ste år pen­ge ind til byg­ning af 45 hu­se ef­ter jord­s­kæl­vet på Lom­bok i In­do­nesi­en. På bil­le­det ses nog­le af be­bo­er­ne for­an et af de før­ste huse.

Egent­lig er Jan Ro­bert Pe­der­sen virk­som­hed­s­e­jer, iværk­sæt­ter og co­ach, men nu har han stif­tet en al­men fond, der skal hjæl­pe men­ne­sker i nød ude i ver­den. Fon­den hed­der DDJ Fo­un­da­tion, og de tre ver­sa­ler står for Don’t think, Don’t talk, Just do it.

”Der er alt for me­gen snak om, hvor synd det er for men­ne­sker i nød, men min idé med fon­den er net­op; lad vær med kun at snak­ke om det og tæn­ke på det. Ba­re gør det,” ly­der det fra Jan Ro­bert Pe­der­sen, 56 år, adm. di­rek­tør og ejer af Absa­lon Resources.

Et fir­ma, der især sæl­ger brænd­stof til he­li­kop­te­re. Yder­li­ge­re er han di­rek­tør og part­ner i iværk­sæt­ter­fir­ma­et Air­blue Che­mi­cals, der di­stri­bu­e­rer mil­jø­ven­li­ge ke­mi­ka­li­er. Og nu kan han alt­så og­så skri­ve fonds­stif­ter på cv’et.

Net­op ak­tion­s­til­gan­gen bag DDJ Fo­un­da­tion har Jan Ro­bert Pe­der­sen selv brugt i et vel­gø­ren­heds­ar­bej­de, han af­slut­te­de i ja­nu­ar må­ned på øen Lom­bok i In­do­nesi­en, der i 2018 blev hårdt ramt af jordskælv.

Jan Ro­bert Pe­der­sens kæ­re­ste dri­ver et re­tre­at-cen­ter på Lom­bok, og det var dér hun var un­der jordskælvet.

”Der ske­te ik­ke no­get med dem, men da­gen ef­ter jord­s­kæl­vet rin­ge­de min dat­ter hjem og for­tal­te om al­le for­fær­de­lig­he­der­ne og øde­læg­gel­ser­ne, og jeg sag­de; så gør no­get. Hjælp dem,” for­tæl­ler Jan Ro­bert Pedersen.

Op­for­drin­gen blev til en ind­sam­ling på Face­book på i før­ste om­gang 50.000 kro­ner – uden at vi­de, hvad pen­ge­ne skul­le bru­ges til. En uge ef­ter jord­s­kæl­vet fløj Jan Ro­bert Pe­der­sen til Lom­bok, og far og dat­ter fandt si­den ud af, at den bed­ste må­de at hjæl­pe på var at byg­ge hu­se til nog­le af de man­ge men­ne­sker, der hav­de mi­stet de­res hjem un­der jordskælvet.

Der blev la­vet en af­ta­le med et sav­værk om at le­ve­re træ til hu­se, den øver­ste le­der af lands­by­en Ke­ran­dan­gan blev ta­get i ed, og det lyk­kes Jan Ro­bert Pe­der­sen og dat­te­ren Ma­ria Høj­gaard Pe­der­sen at sam­le pen­ge ind til 45 hu­se. I alt om­kring 250.000 kroner.

”Det sid­ste hus kom op i ja­nu­ar, og vo­res hu­se hu­ser nu om­kring 450 men­ne­sker – ud af lands­by­ens i alt 1.000 ind­byg­ge­re,” for­tæl­ler Jan Ro­bert Pedersen.

Fire filippinere i Vietnam

Ud over vel­gø­ren­heds­ar­bej­det på Lom­bok har fi­re fi­lip­pi­ne­re, som Jan Ro­bert Pe­der­sen mød­te for tre år si­den på en turist­tur i Ha Long-bug­ten i Viet­nam, og­så haft stor ind­fly­del­se på, at han nu ka­ster sig ud i filan­tro­pi via en fond.

”De var fi­re al­min­de­li­ge men­ne­sker; en præst, en læ­rer, en ar­bejds­mand og en mul­ti­me­di­e­de­sig­ner, som i de­res fri­tid la­ve­de hu­ma­ni­tært ar­bej­de. For 4.000 dol­lars om året brød­fød­te de 100 børn med et må­l­tid om da­gen, ser­ve­ret på bør­ne­nes skole.”

”Jeg sad med en fø­lel­se af – det er da egent­lig ut­ro­ligt, at helt al­min­de­li­ge men­ne­sker har det over­skud, og den har sid­det i min hjer­ne si­den. Det at vi al­min­de­li­ge men­ne­sker fak­tisk kan gø­re en for­skel,” for­kla­rer Jan Ro­bert Pedersen.

Produkter og dansk sundhed

Jan Robert Pedersen vil gerne gøre en forskel – nu har han stiftet en fond, der skal hjælpe mennesker i nød og fattigdom rundt i verden.
Jan Ro­bert Pe­der­sen vil ger­ne gø­re en for­skel – nu har han stif­tet en fond, der skal hjæl­pe men­ne­sker i nød og fat­tig­dom rundt i verden.

De fi­re fi­lip­pi­ne­re er da og­så ble­vet en del af de pro­jek­ter, som DDJ Fo­un­da­tion i før­ste om­gang ka­ster sig over. De før­ste pro­jek­ter fo­re­går net­op i Fi­lip­pi­ner­ne, hvor fon­den vil gi­ve mi­krolån og virk­som­heds­rå­d­giv­ning til fat­ti­ge kvin­der – og un­der­vi­se kvin­der, børn og un­ge i sund­hed og prævention.

”Tan­ken er at hjæl­pe kvin­der­ne med at fin­de pro­duk­ter, der kan sæl­ges og så lå­ne kvin­der­ne pen­ge – uden ren­ter – til at få sal­get op at stå. Sam­ti­dig vil jeg ger­ne bre­de den dan­ske sund­heds­til­gang med sund­heds­ple­jer­sker ud til de fi­lip­pin­ske kvin­der, børn og un­ge i for­hold til kost, sund­hed og præ­ven­tion,” for­tæl­ler Jan Ro­bert Pedersen.

På et tids­punkt træk­ker DDJ Fo­un­da­tion sig ud af pro­jek­ter­ne, og så er det me­nin­gen, at de fi­re fi­lip­pi­ne­re skal fort­sæt­te dem. Der­ef­ter ryk­ker fon­den vi­de­re til an­dre pro­jek­ter og an­dre lande.

”Det bli­ver li­ge­som på Lom­bok. Vi kan ik­ke hjæl­pe al­le, men en lil­le­bit­te del, og pro­jek­ter­ne skal væ­re enk­le, over­sku­e­li­ge og uden ret me­gen ad­mi­ni­stra­tion,” si­ger Jan Ro­bert Pedersen.

Han un­der­stre­ger, at fon­den skal la­ve hjæl­pe­ar­bej­de i det små.

”Vi skal al­drig no­gen­sin­de væ­re Rø­de Kors. De gør et fan­ta­stisk ar­bej­de, de stod da­gen ef­ter jord­s­kæl­vet på Lom­bok med vand, mad, tæp­per. Men Rø­de Kors ryk­ker vi­de­re, og ef­ter de sto­re nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner op­står der et tom­rum, hvor vi som fond kan hjælpe.”

Fondens konstruktion

Sel­ve fon­den er en al­men fond med en start­ka­pi­tal på 300.000 kro­ner – pen­ge som Jan Ro­bert Pe­der­sen har tjent på sin virk­som­hed Absa­lon Resources.

”Yder­li­ge­re for­ven­ter jeg at sæt­te mel­lem 5 og 10 pro­cent af mit år­li­ge over­skud fra mit fir­ma ind til an­ven­del­se i fon­den,” for­kla­rer Jan Ro­bert Pedersen.

Sam­ti­dig vil han – som i Lom­bok-pro­jek­tet – sam­le pen­ge ind fra andre.

”DDJ Fo­un­da­tion bli­ver en ind­sam­len­de fond, hvor pri­mært an­dre fon­de og virk­som­he­der, som kan se en ide i at ud­vik­le og hjæl­pe an­dre ste­der i ver­den, for­hå­bent­lig vil do­ne­re pen­ge til pro­jek­ter­ne,” si­ger Jan Ro­bert Pedersen.

Hvor man­ge pen­ge han for­ven­ter at sam­le ind fra an­dre, har han end­nu ik­ke sat tal på.

Vil gøre en forskel

Når Jan Ro­bert Pe­der­sen væl­ger at stif­te en al­men fond, hand­ler det om at gø­re en forskel.

”Fon­de har en høj tro­vær­dig­hed, og når for­må­let er at gø­re en for­skel og hjæl­pe an­dre, er fon­de en god kon­struk­tion,” me­ner Jan Ro­bert Pedersen.

DDJ Fo­un­da­tion får hjem­sted i Es­b­jerg, hvor Jan Ro­bert Pe­der­sen og­så bor.

Pro­jek­ter­ne på Fi­lip­pi­ner­ne for­ven­ter han at kun­ne star­te op ef­ter sommerferien.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer