Ny fond vil hjælpe fattige ude i verden

Virk­som­hed­s­e­jer Jan Ro­bert Pe­der­sen har la­vet vel­gø­ren­heds­ar­bej­de i In­do­nesi­en ef­ter det vold­som­me jord­s­kælv i 2018. Nu har han stif­tet en fond – DDJ Fo­un­da­tion, der skal sam­le pen­ge ind og la­ve vel­gø­ren­hed. Før­ste pro­jekt er i Fi­lip­pi­ner­ne, hvor fon­den vil gi­ve mi­krolån og virk­som­heds­rå­d­giv­ning til fat­ti­ge kvin­der – og un­der­vi­se kvin­der, børn og un­ge i sund­hed og præ­ven­tion.

DDJ Foundation
Jan Ro­bert Pe­der­sen, der står bag fon­den DDJ Fo­un­da­tion, sam­le­de sid­ste år pen­ge ind til byg­ning af 45 hu­se ef­ter jord­s­kæl­vet på Lom­bok i In­do­nesi­en. På bil­le­det ses nog­le af be­bo­er­ne for­an et af de før­ste hu­se.

Egent­lig er Jan Ro­bert Pe­der­sen virk­som­hed­s­e­jer, iværk­sæt­ter og co­ach, men nu har han stif­tet en al­men fond, der skal hjæl­pe men­ne­sker i nød ude i ver­den. Fon­den hed­der DDJ Fo­un­da­tion, og de tre ver­sa­ler står for Don’t think, Don’t talk, Just do it.

”Der er alt for me­gen snak om, hvor synd det er for men­ne­sker i nød, men min idé med fon­den er net­op; lad vær med kun at snak­ke om det og tæn­ke på det. Ba­re gør det,” ly­der det fra Jan Ro­bert Pe­der­sen, 56 år, adm. di­rek­tør og ejer af Absa­lon Resour­ces.

Et fir­ma, der især sæl­ger brænd­stof til he­li­kop­te­re. Yder­li­ge­re er han di­rek­tør og part­ner i iværk­sæt­ter­fir­ma­et Air­blue Che­mi­cals, der di­stri­bu­e­rer mil­jø­ven­li­ge ke­mi­ka­li­er. Og nu kan han alt­så og­så skri­ve fonds­stif­ter på cv’et.

Net­op ak­tion­s­til­gan­gen bag DDJ Fo­un­da­tion har Jan Ro­bert Pe­der­sen selv brugt i et vel­gø­ren­heds­ar­bej­de, han af­slut­te­de i ja­nu­ar må­ned på øen Lom­bok i In­do­nesi­en, der i 2018 blev hårdt ramt af jord­s­kælv.

Jan Ro­bert Pe­der­sens kæ­re­ste dri­ver et re­tre­at-cen­ter på Lom­bok, og det var dér hun var un­der jord­s­kæl­vet.

”Der ske­te ik­ke no­get med dem, men da­gen ef­ter jord­s­kæl­vet rin­ge­de min dat­ter hjem og for­tal­te om al­le for­fær­de­lig­he­der­ne og øde­læg­gel­ser­ne, og jeg sag­de; så gør no­get. Hjælp dem,” for­tæl­ler Jan Ro­bert Pe­der­sen.

Op­for­drin­gen blev til en ind­sam­ling på Face­book på i før­ste om­gang 50.000 kro­ner – uden at vi­de, hvad pen­ge­ne skul­le bru­ges til. En uge ef­ter jord­s­kæl­vet fløj Jan Ro­bert Pe­der­sen til Lom­bok, og far og dat­ter fandt si­den ud af, at den bed­ste må­de at hjæl­pe på var at byg­ge hu­se til nog­le af de man­ge men­ne­sker, der hav­de mi­stet de­res hjem un­der jord­s­kæl­vet.

Der blev la­vet en af­ta­le med et sav­værk om at le­ve­re træ til hu­se, den øver­ste le­der af lands­by­en Ke­ran­dan­gan blev ta­get i ed, og det lyk­kes Jan Ro­bert Pe­der­sen og dat­te­ren Ma­ria Høj­gaard Pe­der­sen at sam­le pen­ge ind til 45 hu­se. I alt om­kring 250.000 kro­ner.

”Det sid­ste hus kom op i ja­nu­ar, og vo­res hu­se hu­ser nu om­kring 450 men­ne­sker – ud af lands­by­ens i alt 1.000 ind­byg­ge­re,” for­tæl­ler Jan Ro­bert Pe­der­sen.

Fire filippinere i Vietnam

Ud over vel­gø­ren­heds­ar­bej­det på Lom­bok har fi­re fi­lip­pi­ne­re, som Jan Ro­bert Pe­der­sen mød­te for tre år si­den på en turist­tur i Ha Long-bug­ten i Viet­nam, og­så haft stor ind­fly­del­se på, at han nu ka­ster sig ud i filan­tro­pi via en fond.

”De var fi­re al­min­de­li­ge men­ne­sker; en præst, en læ­rer, en ar­bejds­mand og en mul­ti­me­di­e­de­sig­ner, som i de­res fri­tid la­ve­de hu­ma­ni­tært ar­bej­de. For 4.000 dol­lars om året brød­fød­te de 100 børn med et må­l­tid om da­gen, ser­ve­ret på bør­ne­nes sko­le.”

”Jeg sad med en fø­lel­se af – det er da egent­lig ut­ro­ligt, at helt al­min­de­li­ge men­ne­sker har det over­skud, og den har sid­det i min hjer­ne si­den. Det at vi al­min­de­li­ge men­ne­sker fak­tisk kan gø­re en for­skel,” for­kla­rer Jan Ro­bert Pe­der­sen.

Produkter og dansk sundhed

Jan Robert Pedersen vil gerne gøre en forskel – nu har han stiftet en fond, der skal hjælpe mennesker i nød og fattigdom rundt i verden.
Jan Ro­bert Pe­der­sen vil ger­ne gø­re en for­skel – nu har han stif­tet en fond, der skal hjæl­pe men­ne­sker i nød og fat­tig­dom rundt i ver­den.

De fi­re fi­lip­pi­ne­re er da og­så ble­vet en del af de pro­jek­ter, som DDJ Fo­un­da­tion i før­ste om­gang ka­ster sig over. De før­ste pro­jek­ter fo­re­går net­op i Fi­lip­pi­ner­ne, hvor fon­den vil gi­ve mi­krolån og virk­som­heds­rå­d­giv­ning til fat­ti­ge kvin­der – og un­der­vi­se kvin­der, børn og un­ge i sund­hed og præ­ven­tion.

”Tan­ken er at hjæl­pe kvin­der­ne med at fin­de pro­duk­ter, der kan sæl­ges og så lå­ne kvin­der­ne pen­ge – uden ren­ter – til at få sal­get op at stå. Sam­ti­dig vil jeg ger­ne bre­de den dan­ske sund­heds­til­gang med sund­heds­ple­jer­sker ud til de fi­lip­pin­ske kvin­der, børn og un­ge i for­hold til kost, sund­hed og præ­ven­tion,” for­tæl­ler Jan Ro­bert Pe­der­sen.

På et tids­punkt træk­ker DDJ Fo­un­da­tion sig ud af pro­jek­ter­ne, og så er det me­nin­gen, at de fi­re fi­lip­pi­ne­re skal fort­sæt­te dem. Der­ef­ter ryk­ker fon­den vi­de­re til an­dre pro­jek­ter og an­dre lan­de.

”Det bli­ver li­ge­som på Lom­bok. Vi kan ik­ke hjæl­pe al­le, men en lil­le­bit­te del, og pro­jek­ter­ne skal væ­re enk­le, over­sku­e­li­ge og uden ret me­gen ad­mi­ni­stra­tion,” si­ger Jan Ro­bert Pe­der­sen.

Han un­der­stre­ger, at fon­den skal la­ve hjæl­pe­ar­bej­de i det små.

”Vi skal al­drig no­gen­sin­de væ­re Rø­de Kors. De gør et fan­ta­stisk ar­bej­de, de stod da­gen ef­ter jord­s­kæl­vet på Lom­bok med vand, mad, tæp­per. Men Rø­de Kors ryk­ker vi­de­re, og ef­ter de sto­re nød­hjælp­sor­ga­ni­sa­tio­ner op­står der et tom­rum, hvor vi som fond kan hjæl­pe.”

Fondens konstruktion

Sel­ve fon­den er en al­men fond med en start­ka­pi­tal på 300.000 kro­ner – pen­ge som Jan Ro­bert Pe­der­sen har tjent på sin virk­som­hed Absa­lon Resour­ces.

”Yder­li­ge­re for­ven­ter jeg at sæt­te mel­lem 5 og 10 pro­cent af mit år­li­ge over­skud fra mit fir­ma ind til an­ven­del­se i fon­den,” for­kla­rer Jan Ro­bert Pe­der­sen.

Sam­ti­dig vil han – som i Lom­­bok-pro­jek­tet – sam­le pen­ge ind fra an­dre.

”DDJ Fo­un­da­tion bli­ver en ind­sam­len­de fond, hvor pri­mært an­dre fon­de og virk­som­he­der, som kan se en ide i at ud­vik­le og hjæl­pe an­dre ste­der i ver­den, for­hå­bent­lig vil do­ne­re pen­ge til pro­jek­ter­ne,” si­ger Jan Ro­bert Pe­der­sen.

Hvor man­ge pen­ge han for­ven­ter at sam­le ind fra an­dre, har han end­nu ik­ke sat tal på.

Vil gøre en forskel

Når Jan Ro­bert Pe­der­sen væl­ger at stif­te en al­men fond, hand­ler det om at gø­re en for­skel.

”Fon­de har en høj tro­vær­dig­hed, og når for­må­let er at gø­re en for­skel og hjæl­pe an­dre, er fon­de en god kon­struk­tion,” me­ner Jan Ro­bert Pe­der­sen.

DDJ Fo­un­da­tion får hjem­sted i Es­b­jerg, hvor Jan Ro­bert Pe­der­sen og­så bor.

Pro­jek­ter­ne på Fi­lip­pi­ner­ne for­ven­ter han at kun­ne star­te op ef­ter som­mer­fe­ri­en.

Skri­bent

Dorthe Kirkgaard Nielsen
Dort­he Kirk­gaard Ni­el­sen
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Unge sætter sig på magten i ny fond i Esbjerg

Som en del af be­stræ­bel­ser­ne på at styr­ke Es­b­jergs po­si­tion som ud­dan­nel­ses- og stu­di­e­by og flyt­te by­ens kul­tu­rel­le fo­kus me­re i ret­ning af by­ens…

Fonden Fjerde Maj Kollegiet kommer under tilsyn

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg kom­mer nu un­der fondstil­syn fra Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne. Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne har så­le­des bedt fon­den om at ind­sen­de blandt…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Coronakrise

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Louis-Hansen Fonden kommer kulturinstitutioner til undsætning

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond har do­ne­ret 25 mil­li­o­ner kro­ner til 27 ud­valg­te kul­turin­sti­tu­tio­ner, som fon­den har lang­va­ri­ge re­la­tio­ner til. Fon­den har…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.