Folkemødet 2019: Her bliver der zoomet ind på fondsbranchen og på fondene som aktører i samfundet

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gået årets folke­møde-pro­gram efter i sømmene og peger her på otte arran­gementer, hvor fonds­branchen og ikke mindst fondenes rolle i den dan­ske sam­funds­udvik­ling bliver sat til debat. Derud­over giver vi et overblik over de ar­ran­ge­men­ter, hvor en række fonde er repræ­sen­teret enten som arran­gører eller pa­nel­del­ta­ge­re i debatterne.

Folkemødet 2018 (foto: Joshua Tree Photography)
Fol­ke­mø­det 2018 (fo­to: Jos­hua Tree Photography)

Er fon­de­nes pen­ge gra­tis? Hvor­dan ar­bej­der dan­ske fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger med ver­dens­må­le­ne? Og la­ver vi pis­sedår­lig un­der­vis­ning for fondsmidler?

Det er blot nog­le af spørgs­må­le­ne til og fra de dan­ske fon­de på årets fol­ke­mø­de på Bornholm. 

Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har gen­nem­gå­et årets pro­gram for Fol­ke­mø­det og ud­valgt ot­te ar­ran­ge­men­ter med det til fæl­les, at de har sel­ve fonds­bran­chen som omdrejningspunkt. 

To af ar­ran­ge­men­ter­ne ka­ster lys over fon­de­nes ar­bej­de med FN's ver­dens­mål for bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling, mens tre af ar­ran­ge­men­ter­ne stil­ler skar­pt på fon­de­nes rol­le i den dan­ske folkeskole.

Der­u­d­over bli­ver græn­sen for filan­tro­pi­en i et de­mo­kra­ti sat bredt til de­bat. Uni­cef nyn­ner med på det gam­le Si­na­tra-num­mer ‘Stran­gers in the night’, når or­ga­ni­sa­tio­nen ka­ster lys over FN-sy­ste­mets og fon­de­nes dans med hin­an­den. Og re­vi­sions­fir­ma­et Ri dyk­ker ned i de sær­li­ge pa­ra­graf­fer, der gæl­der for fon­de, der mod­ta­ger of­fent­li­ge tilskud.

Fonde og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling

I år er Fol­ke­mø­de­ts over­ord­ne­de te­ma FN's ver­dens­mål for bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling. Det har og­så sat sit ty­de­li­ge præg på ar­ran­ge­men­ter­ne på fonds­om­rå­det. Bå­de tors­dag og fre­dag vil man så­le­des kun­ne op­le­ve ar­ran­ge­men­ter, der sæt­ter fo­kus på mu­lig­he­der­ne og ud­for­drin­ger­ne i de dan­ske fon­des ar­bej­de med verdensmålene. 

Fra ar­ran­gø­rer­ne bag beg­ge ar­ran­ge­men­ter ly­der det, at em­ne­val­get ik­ke blot skyl­des det over­ord­ne­de te­ma på fol­ke­mø­det, men i li­ge så høj grad er et ud­slag af, at fle­re og fle­re fon­de på for­skel­lig vis ar­bej­der med verdensmålene.

• God fonds­le­del­se, bæ­re­dyg­tig­hed og de sam­funds­mæs­si­ge aftryk


God fonds­le­del­se, bæ­re­dyg­tig­hed og de sam­funds­mæs­si­ge aftryk

 • Tid: Tors­dag, 16.30-17.15
 • Sted: N11, Nør­re­ga­de, Carlsbergfamilien
 • Ar­ran­ge­ret af: Carls­berg­fa­mi­li­en, Be­sty­rel­ses­for­e­nin­gen og Ko­mitéen for God Fondsledelse
 • Del­ta­ge­re: Be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, be­sty­rel­ses­for­mand i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, Bo Ry­gaard og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Le­ne Skole

“Over­ord­net set vil vi ger­ne stil­le skar­pt på de er­hvervs­dri­ven­de fon­des sto­re be­tyd­ning for Dan­mark,” for­tæl­ler Ma­ri­an­ne Phi­lip, for­mand for Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se. Sam­men med pro­fes­sor Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, står hun for at mo­de­re­re de­bat­ten til ar­ran­ge­men­tet ‘God fonds­le­del­se, bæ­re­dyg­tig­hed og de sam­funds­mæs­si­ge aftryk’.

“På sid­ste års fol­ke­mø­de de­bat­te­re­de vi be­sty­rel­ses­ar­bej­det i fon­de­ne og for­søg­te at af­mysti­fi­ce­re det. I år har vi valgt at ta­ge ud­gangs­punkt i de mu­lig­he­der, som be­sty­rel­ser­ne og fon­de­ne har for at bi­dra­ge til bæ­re­dyg­tig­hed i sam­fun­det, men og­så i de ud­for­drin­ger, de mø­der, i det ar­bej­de. For her skal man hu­ske på, at fon­de­ne er be­græn­set af de­res fun­dats – af de­res grund­lov, om man så må si­ge,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

Sam­men med Ras­mus Kri­sti­an Feldt­hu­sen vil hun for­sø­ge at gø­re de­bat­ten så kon­kret og nær­væ­ren­de som mu­lig ved at ta­ge ud­gangs­punkt i fi­re ca­se-si­tu­a­tio­ner om en fik­tiv fond og der­u­d­over lø­ben­de in­vol­ve­re spørgs­mål fra publikum. 

“Vi kom­mer til at drøf­te de ud­for­drin­ger, der dels kan væ­re i for­hold til at ind­dra­ge bæ­re­dyg­tig­hed i fon­de­ne som en over­ord­net stra­te­gi og dels i de en­kel­te ud­de­lin­ger. Der­u­d­over kom­mer vi og­så til at drøf­te fon­de og de er­hvervsvirk­som­he­der, de ejer el­ler kon­trol­le­rer, i for­hold til, hvor ar­bej­det med bæ­re­dyg­tig­hed skal ta­ge sit ud­gangs­punkt. Og, hvis vi kan nå det, vil vi og­så ger­ne dis­ku­te­re om ar­bej­det med bæ­re­dyg­tig­hed og­så bør ha­ve ind­fly­del­se på sam­men­sæt­nin­gen af be­sty­rel­ser­ne i for­hold til med­lem­mer­nes kom­pe­ten­cer på om­rå­det,” si­ger Ma­ri­an­ne Philip.

• 17 fonds­mil­li­ar­der til verdensmålene?

17 fonds­mil­li­ar­der til verdensmålene?

 • Tid: Fre­dag, 16.30-17.30
 • Sted: N5 – Grøn­be­chs Ho­tel, Folkescenen
 • Ar­ran­ge­ret af: Re­al­da­nia og Fon­de­nes Videnscenter
 • Del­ta­ge­re: For­mand for KR Fo­un­da­tion, Con­nie He­de­gaard, se­kre­ta­ri­ats­chef i Fon­dens Vi­dens­cen­ter, Han­ne Ras­mus­sen, adm. di­rek­tør i Nor­dea-fon­den, Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, adm. di­rek­tør i Re­al­da­nia, Jes­per Ny­gård og be­sty­rel­ses­for­mand i Tu­borg­fon­det, An­ne-Ma­rie Skov

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har net­op mod­ta­get de sid­ste be­sva­rel­ser i en stør­re un­der­sø­gel­se om­kring de dan­ske fon­des ar­bej­de med ver­dens­må­le­ne. Der er ud­sendt spør­ge­ske­ma­er til om­kring 4.000 fon­de, og godt 500 af dem har sendt et svar retur. 

På fol­ke­mø­det vil de før­ste tal fra det fo­re­stå­en­de ana­ly­se­ar­bej­de dan­ne ud­gangs­punkt for de­bat­ten til ar­ran­ge­men­tet ‘17 fonds­mil­li­ar­der til ver­dens­må­le­ne’. Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og Re­al­da­nia står bag ar­ran­ge­ment, der kom­mer til at hand­le om de dan­ske fon­des ar­bej­de med og en­ga­ge­ment i for­hold til at ind­fri verdensmålene. 

“Fon­de­ne er en sær­lig ak­tør ved si­den af ci­vil­sam­fun­det, virk­som­he­der­ne og sta­ten, der spil­ler en stor rol­le i den ud­vik­ling, der sker i sam­fun­det og i Dan­mark. Der­for er det selv­føl­ge­lig og­så in­ter­es­sant at se på, hvor­dan fon­de­ne for­hol­der sig til ver­dens­må­le­ne, som på re­la­tivt kort tid er ble­vet det sprog og de mål­sæt­nin­ger vi som ver­dens­sam­fund bru­ger, når vi skal lø­se nog­le af de helt sto­re sam­fund­spro­ble­mer i fæl­les­skab,” si­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef i Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, Ja­cob Møl­ler Overgaard.

Han un­der­stre­ger, li­ge­som Ma­ri­an­ne Phi­lip, at det er vig­tigt at hol­de sig for øje, at fon­de­ne via de­res fun­dat­ser kan væ­re un­der­lagt nog­le helt sær­li­ge be­græns­nin­ger i for­hold til at kun­ne im­ple­men­te­re ver­dens­må­le­ne bredt i de­res arbejde.

“Vi hå­ber på, at de, der mø­der op til de­bat­ten, bli­ver klo­ge­re på, hvor­dan fon­de­ne ge­ne­relt ar­bej­der, og vi sy­nes, det er vig­tigt, at folk får en vi­den om, hvor­dan fon­de­ne ar­bej­der filan­tro­pisk. Bå­de for­di de gør det me­get for­skel­ligt, men og­så for at man kan bli­ve klo­ge­re på, hvor­når det for ek­sem­pel ik­ke gi­ver me­ning for en fond at ar­bej­de ak­tivt med ver­dens­må­le­ne. For ek­sem­pel i for­hold til fon­dens vedtæg­ter, el­ler for­di fon­den al­le­re­de ar­bej­der i for­læn­gel­se af ver­dens­må­le­ne,” si­ger Ja­cob Møl­ler Overgaard.

De danske fonde og demokratiet 

• Hvor går græn­sen for filan­tro­pi­en i et demokrati?

Hvor går græn­sen for filan­tro­pi­en i et demokrati?

 • Tid: Lør­dag, 13:30 - 14:30
 • Sted: N5 – Grøn­be­chs Ho­tel, Folkescenen
 • Ar­ran­ge­ret af: Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter og Altinget
 • Del­ta­ge­re: Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den: Le­ne Sko­le, re­dak­tør hos Al­tin­get, næst­for­mand i No­vo Nor­disk Fon­den, Ma­ri­an­ne Phi­lip, Lars Re­bi­en Sø­ren­sen og næst­for­mand i fag­be­væ­gel­sens ho­ved­or­ga­ni­sa­tion, Ben­te Sorgenfrey

Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter læg­ger, sam­men med Al­tin­get, og­så op til en bred de­bat om fon­de­nes ind­fly­del­se på det dan­ske de­mo­kra­ti med ar­ran­ge­men­tet ‘Hvor går græn­sen for filan­tro­pi­en i et demokrati?’
“Dan­ske fon­de po­ster pen­ge ud i sam­fun­det som al­drig før og på­vir­ker ud­vik­lin­gen in­den for blandt an­det so­ci­a­l­om­rå­det, forsk­nin­gen, kli­ma­et og kul­tu­ren. Sam­ti­dig in­vi­te­res fon­de­ne of­te­re in­den­for, når stat og kom­mu­ner øn­sker pen­ge til po­li­tisk pri­o­ri­te­re­de ind­sat­ser,” skri­ver de i for­om­ta­len af de­res ar­ran­ge­ment, og læg­ger op til de­bat ud fra spørgsmålene:
“Er der en græn­se for, hvad fon­de­ne kan og bør bi­dra­ge med? Og hvad sker der med den de­mo­kra­ti­ske legitimitet?

Fonde og FN-systemet

• Stran­gers in the Night – Når FN og fon­de by­der op til dans

Stran­gers in the Night – Når FN og fon­de by­der op til dans

 • Tid: Fre­dag, 14.00-15.00,
 • Sted: A2 – FN Byen
 • Ar­ran­ge­ret af: Uni­cef Danmark
 • Del­ta­ge­re: Di­rek­tør i Hem­pel Fon­den, An­ders Holm, fhv. for­mand for Fol­ke­tin­get og fhv. mi­ni­ster, Mo­gens Lyk­ke­toft, Di­rector of Bu­si­ness, De­ve­l­op­ment and Part­ners­hips ved Uni­cef Dan­mark, Sus­an­ne Da­hl og He­ad of Pro­gram­me, Com­mu­ni­ties of Lear­ning Through Play ved Le­go Fo­un­da­tion, Kas­per Ot­tos­son Kanstrup

“Stran­gers in the night er tit­len på en kendt Frank Si­na­tra-sang. Men det er og­så en me­ta­for for FN’s for­hold til de filan­tro­pi­ske fon­de gen­nem ti­den,” si­ger Sus­an­ne Da­hl, der er di­rector of Bu­si­ness De­ve­l­op­ment and Part­ners­hips i Uni­cef Danmark.

“Vi skal som or­ga­ni­sa­tio­ner fin­de den fæl­les ryt­me. Det kan gå helt galt, hvis fon­de­ne bli­ver set som simp­le hæ­veau­to­ma­ter. Der er hver­ken vi el­ler fon­de­ne hel­dig­vis ik­ke læn­ge­re. Til gen­gæld kan vi op­nå så me­get me­re sam­men, når vi fin­der me­lo­di­en med ver­dens­må­le­ne som fæl­les ram­me og vi­sion for en bed­re frem­tid,” si­ger Sus­an­ne Da­hl og un­der­stre­ger at: “Det er ty­de­ligt i grund­la­get for ver­dens­må­le­ne, at de ik­ke kan nås, hvis ik­ke den pri­va­te sek­tor bi­dra­ger og en­ga­ge­res. Det kon­fron­te­rer fon­de over he­le ver­den med skel­sæt­ten­de og ek­si­sten­ti­el­le valg.”

På ar­ran­ge­men­tet på Fol­ke­mø­det hå­ber Sus­an­ne Da­hl, at bå­de del­ta­ger­ne i pa­ne­let og gæ­ster­ne vil bli­ve klo­ge­re på, hvad der skal til for at etab­le­re det go­de part­ner­skab i ar­bej­det med verdensmålene.

“Ti­den hvor de filan­tro­pi­ske fon­de le­ve­de ef­ter et mot­to­et om, at ‘den der le­ver stil­le, le­ver godt’ er for længst for­bi. Ten­den­sen i det dan­ske fondsland­skab i dag er, at der bli­ver bå­de fle­re pen­ge at de­le ud af og stør­re syn­lig­hed. Det stil­ler sto­re krav til fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter, og hel­dig­vis ta­ger de dan­ske fon­de i sti­gen­de grad an­svar for kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger og går i nye ret­nin­ger med nye ty­per af al­li­an­cer og ar­bejds­me­to­der. Og det er vig­tigt, hvis vi skal nå de am­bi­tiø­se mål. Men hvad be­ty­der det helt kon­kret for den rol­le fon­de­ne ind­ta­ger i sam­fun­det? Og hvad be­ty­der det om­vendt for FN’s må­de at ind­gå part­ner­ska­ber på?” spør­ger Sus­an­ne Dahl.

Fonde og revision

• Krav til fon­de og for­e­nin­ger med of­fent­li­ge tilskud

Krav til fon­de og for­e­nin­ger med of­fent­li­ge tilskud

 • Tid: Fre­dag, 9.00-10.00
 • Sted: N8 – Grøn­be­chs Ho­tel, Re­stau­rant Vilhelm
 • Ar­ran­ge­ret af: Ri Statsau­to­ri­se­ret Revisionsaktieselskab
 • Del­ta­ge­re: Adm. dir., part­ner, statsaut. re­visor i Ri Statsau­to­ri­se­ret Re­vi­sions­sel­skab, Mar­tin Sø­ren­sen, ge­ne­ral­se­kre­tær i Græn­se­for­e­nin­gen, Knud-Erik Ther­kel­sen, med­lem af for­ret­nings­ud­valg, DUF – Dansk Ung­doms Fæl­les­råd, Ras­mus Kjær Slot, af­de­lings­le­der i 3F In­ter­na­tio­nal, Jes­per Ni­el­sen og mar­ke­ting- og kom­mu­ni­ka­tions­chef i Ri Statsau­to­ri­se­ret Re­vi­sions­sel­skab, Mia Eton-McKinsey.

I re­vi­sions­sel­ska­bet Ri for­tæl­ler mar­ke­ting- og kom­mu­ni­ka­tions­chef Mia Eton-McK­in­sey, at der of­te kom­mer hen­ven­del­ser fra især fon­de og for­e­nin­ger, der er i tvivl om, hvor­dan de­res bud­get­ter skal re­vi­de­res i for­hold til til­skud fra det of­fent­li­ge. Af sam­me grund har Ri stab­let ar­ran­ge­men­tet ‘Krav til fon­de og for­e­nin­ger med of­fent­li­ge til­skud’ på be­ne­ne til fol­ke­mø­det, hvor net­op det om­rå­de er på programmet.

“Man kan må­ske tæn­ke, at re­vi­sion er re­vi­sion, men der er fak­tisk rig­tig stor for­skel på, hvor­dan man skal re­vi­de­re, når man er et al­min­de­ligt sel­skab i for­hold til, hvis man er en for­e­ning el­ler en fond,” si­ger Mia Eton-McKinsey.

“Der kom­me rig­tigt man­ge spørgs­mål – og og­så an­der­le­des spørgs­mål – til fon­de og for­e­nin­ger, end der gør til sel­ska­ber. Så det vil vi ger­ne be­ly­se,” si­ger hun. 

Ri har ud­valgt pa­nel­del­ta­ger­ne ud fra et øn­ske om at præ­sen­te­re så bred en pal­let­te som mu­ligt in­den for om­rå­det, “hvor de sam­ti­dig har nog­le be­rø­rings­fla­der, så det kan bli­ve en in­ter­es­sant snak,” si­ger Mia Eton-McKinsey.

Hun reg­ner med, at pu­bli­kum kom­mer til at del­ta­ge li­ge så me­get som pa­ne­let i de­bat­ten og spørgs­må­le­ne, og hå­ber på, at bå­de pa­nel­del­ta­ger­ne og gæ­ster­ne får ny vi­den med sig hjem.

“De skal re­elt læ­re no­get her. De skal vir­ke­lig fø­le, at de får no­get re­el vi­den og fag­lig­hed med hjem fra ar­ran­ge­men­tet. Hvis vo­res del­ta­ge­re og pu­bli­kum går hjem med den fø­lel­se, så er vi i mål,” si­ger Mia Eton-McKinsey.

Fonde og folkeskolen

‘Fol­ke­sko­le­læ­rer: Plea­se, send ik­ke fle­re pen­ge. Fol­ke­sko­len hol­der ik­ke til en Mær­sk-mil­li­ard me­re – giv i ste­det pen­ge­ne til bør­ne­nes øde­lag­te fri­tid’. Så­dan lød en over­skrift for ny­lig på Po­li­ti­kens de­bat­si­der. Kig­ger man pro­gram­met for Fol­ke­mø­det igen­nem med et fonds­fil­ter, la­der det da og­så til, at især fon­de­nes be­vil­lin­ger til og rol­le i for­hold til den dan­ske fol­ke­sko­le, er et højak­tu­elt em­ne. Her bli­ver det sat fo­kus på om­rå­det i tre for­skel­li­ge arrangementer.

• La­ver vi pis­sedår­lig un­der­vis­ning for fondsmidler?

La­ver vi pis­sedår­lig un­der­vis­ning for fondsmidler?

 • Tid: Fre­dag, 15.15-16.00
 • Sted: J7 – Pro­fes­sions­højsko­ler­nes Strandbar
 • Ar­ran­ge­ret af: UC Syd
 • Del­ta­ge­re: Di­rek­tør i Nor­dea-fon­den, Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, for­mand for Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, An­ders Bon­do Chri­sten­sen og pr­o­rek­tor for UC SYD, Ale­xan­der von Oettingen.

UC Syd, der blandt an­det er hjem­sted for fle­re for­skel­li­ge pro­fes­sions­ud­dan­nel­ser i det syd- og søn­derjy­ske, står for det før­ste ar­ran­ge­ment på fol­ke­sko­le­om­rå­det. Et ar­ran­ge­ment, der bæ­rer den li­ge­frem­me ti­tel: ‘La­ver vi pis­sedår­lig un­der­vis­ning for fondsmidler?’

Be­gre­bet ‘pis­sedår­lig un­der­vis­ning’ er dog ik­ke blot gre­bet ud af det blå, men blev lan­ce­ret på sid­ste års fol­ke­mø­de af Ale­xan­der von Oet­tin­gen, pr­o­rek­tor ved UC Syd. Han for­kla­rer, at kon­cep­tet hand­ler om at sæt­te fo­kus på den go­de un­der­vis­ning, ved først at gø­re sig klart, hvil­ken form for un­der­vis­ning, man net­op ik­ke vil have.

Ale­xan­der von Oet­tin­gen for­tæl­ler, at UC Syd har pla­ner om lø­ben­de at hol­de kon­cep­tet ‘pis­sedår­lig un­der­vis­ning’ op mod re­le­van­te te­ma­er in­den for fol­ke­sko­len, men at de er be­gyndt med det her ar­ran­ge­ment, for­di or­ga­ni­sa­tio­nen selv har op­le­vet, at fon­de­ne har få­et en stør­re og stør­re be­tyd­ning på de­res område.

“In­den for pro­fes­sions­højsko­le­sek­to­ren kan vi helt klart mær­ke, at det be­ty­der no­get i for­hold til, hvad der kræ­ves af ef­ter- og vi­de­reud­dan­nel­se, og hvil­ken vir­ke­lig­hed læ­rer­ne mø­der, når for ek­sem­pel A.P. Møl­ler Fon­den el­ler No­vo Nor­disk Fon­den do­ne­rer en el­ler halvan­den mil­li­ar­der kro­ner til fol­ke­sko­len,” si­ger Ale­xan­der von Oettingen.

Han me­ner, at der, ud over de for­de­le og re­a­li­se­rin­ger af spæn­den­de pro­jek­ter, som fon­de­nes do­na­tio­ner med­fø­rer, og­så føl­ger for­skel­li­ge udfordringer:

“Ud­for­drin­ger­ne kan væ­re, at nog­le af fon­de­ne har nog­le be­stem­te kon­cep­ter, alt­så en be­stemt form og fo­re­stil­ling på om­rå­det. Så det er jo ik­ke ba­re pen­ge, man mod­ta­ger, men og­så nog­le be­stem­te te­o­ri­er, vi skal ha­ve af­stemt med vo­res ud­dan­nel­ser og me­d­ar­bej­de­re, der må­ske har en an­den for­stå­el­se af, hvad der er vig­tigt. Så det kan bå­de væ­re en for­del – for uden fonds­mid­ler­ne vil­le der væ­re nog­le om­rå­der, som ek­sem­pel­vis tid­lig tysk, vi slet ik­ke vil­le kun­ne dæk­ke ind – og an­dre ste­der er det en ud­for­dring, vi skal ta­ge al­vor­ligt,” si­ger Ale­xan­der von Oettingen.

Han til­fø­jer, at ar­ran­ge­men­tet og­så vil læg­ge op til en stør­re me­ta-dis­kus­sion om kon­trol­len med fondene. 

“For nor­malt er det jo så­dan, at det, der kom­mer ind i fol­ke­sko­len og i ud­dan­nel­ser­ne, er be­stemt af Chri­sti­ans­borg. Så hvem be­stem­mer over fon­de­ne? Det er den sto­re de­mo­kra­ti­ske dis­kus­sion, der og­så er spæn­den­de,” si­ger han, og slutter:

“Så jeg hå­ber, at vi kan få de pro­blem­stil­lin­ger frem, der er, og få be­lyst de ba­lan­cer, man skal kun­ne hånd­te­re. Og så hå­ber jeg og­så, at vi kan få truk­ket nog­le af de for­skel­li­ge fron­ter op. For ek­sem­pel dem, der si­ger, at fon­de­ne skal helt ud af fol­ke­sko­len. For, for mig er Fol­ke­mø­det en fol­ke­lig de­bat – og den må ger­ne væ­re lidt skarp,” si­ger Ale­xan­der von Oettingen.

• Fon­de i folkeskolen

Fon­de i folkeskolen

 • Tid: Fre­dag, 16.30-17.15
 • Sted: F35 – Tech på top­pen, ved Folkemødehuset 
 • Ar­ran­ge­ret af: Astra, ATV, Vil­lum Fonden
 • Del­ta­ge­re: Di­rek­tør og for­mand for Bør­ne- og Kul­tur­ch­ef­for­e­nin­gen i Bal­lerup Kom­mu­ne, An­ne Vang Ras­mus­sen, læ­rer og med­lem af for­ret­nings­ud­val­get og for­mand for overenskomst­ud­val­get, Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, Gor­don Ørskov Mad­sen, pro­gram­chef i Vil­lum Fon­den, Agi Cson­ka, jour­na­list Anja Bo og di­rek­tør i Astra, Mi­k­kel Bohm.

‘Fon­de i fol­ke­sko­len – ele­fant i en glas­bu­tik el­ler vi­ta­mi­nind­sprøjt­ning?’ Så­dan ly­der un­der­tit­len til ar­ran­ge­men­tet ‘Fon­de i fol­ke­sko­len’ som blandt an­dre ATV (Aka­de­mi­et for de Tek­ni­ske Vi­den­ska­ber) er med til at ar­ran­ge­re. ATV er en uaf­hæn­gig, med­lem­s­dre­vet tæn­ket­ank, der ar­bej­der for, at Dan­mark skal væ­re en af fem før­en­de Sci­en­ce and En­gi­ne­e­ring-re­gio­ner i verden.

“Det, vi ger­ne vil de­bat­te­re, er, dels hvil­ke mu­lig­he­der, der er i, at der kom­mer så man­ge pen­ge fra fon­de­ne ind i fol­ke­sko­len. Men og­så, om fon­de­ne kan kom­me til at træ­de no­gen over tæ­er­ne og bli­ve for sty­ren­de,” si­ger Dort­he Bran­der Pe­der­sen, chef­kon­su­lent hos ATV.

“I ATV er vi jo gla­de for, at der er fo­kus på na­tur­fags­om­rå­det, for­di man ved, at der kom­mer til at mang­le in­ge­ni­ø­rer og fag­ud­dan­ne­de in­den for net­op det om­rå­de. Men i vo­res ud­dan­nel­ses­grup­pe, hvor der og­så sid­der nog­le af de sto­re fon­de, kom vi til at snak­ke om, at vi ger­ne vil­le ta­ge de­bat­ten om, hvad det egent­ligt be­ty­der, at der kom­mer de man­ge pen­ge til sko­ler­ne fra fon­de­ne sam­ti­dig med, at sta­ten skæ­rer ned på un­der­vis­nings­bud­get­ter­ne, si­ger Dort­he Bran­der Pedersen.

“Så vi hå­ber, at vi på ar­ran­ge­men­tet får en god snak om, hvil­ke mu­lig­he­der der er i at mod­ta­ge så man­ge pen­ge, og hvor­dan kan det bli­ve en hjælp, uden at det bli­ver for sty­ren­de,” si­ger hun.

• Er fon­de­nes pen­ge gratis?

Er fon­de­nes pen­ge gratis?

 • Tid: Lør­dag, 12.15-13.00
 • Sted: G20 – Dan­marks Lærerforening
 • Ar­ran­ge­ret af: Dan­marks Lærerforening
 • Del­ta­ge­re: Se­kre­ta­ri­ats­le­der i A.P. Møl­ler Fon­den, Hans Kri­sti­an Kri­sten­sen, for­mand for Overenskomst­ud­val­get og med­lem af for­ret­nings­ud­val­get i Dan­marks Læ­rer­for­e­ning, Gor­don Ørskov Mad­sen og di­rek­tør i Børn og Un­ge i Aar­hus Kom­mu­ne, Mar­tin Øster­gaard Christensen

Og­så Dan­marks Læ­rer­for­e­ning står bag et ar­ran­ge­ment om det sti­gen­de an­tal fonds­mid­ler i fol­ke­sko­len, når de spør­ger: ‘Er fon­de­nes pen­ge gratis?’.

Ar­ran­gø­rer­ne skri­ver selv om ar­ran­ge­men­tet at: “Pen­ge fra fon­de til lo­ka­le pro­jek­ter i fol­ke­sko­len har gen­nem de se­ne­re år få­et stør­re be­tyd­ning. I en tid med ud­bred­te be­spa­rel­ser på sko­le­om­rå­det gør fon­de­ne det mu­ligt at af­hol­de en bred vif­te af pro­jektor­ga­ni­se­re­de un­der­vis­nings­ak­ti­vi­te­ter og kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af me­d­ar­bej­de­re, som el­lers ik­ke vil­le ha­ve kun­net la­de sig gø­re. Der er imid­ler­tid rig­tig man­ge pen­ge på spil, og fon­de­ne på­vir­ker der­med bå­de ud­vik­lin­gen af de en­kel­te sko­ler og sko­le­væ­se­ner samt ud­dan­nel­ses­forsk­nin­gen – og der­med og­så ret­nin­gen for fol­ke­sko­len som helhed.”

Folkemøde-arrangementer med fonde som arrangør 

BegivenhedFonde der deltager eller er arrangørDagtidspunktPlacering
Jagten på en bevægende pædagogikNordea-fonden og TrygFondentorsdag13:00-13:50D1013/06/2019
Satser vi nok på både eliten og bredden i dansk forskning?Danmarks Frie Forskningsfondtorsdag13:00-14:00N813/06/2019
Ludfattige eller lykkelige liv på Bornholm?Realdaniatorsdag13:30-14:30F1113/06/2019
10 tiltag der gør en forskelGlad Fondentorsdag13:30-14:30J2013/06/2019
Kan dit projekt få støtte?Nordea-fondentorsdag13:45-15:00D1013/06/2019
Hvordan kan erhvervslivet bidrage til den sociale bundlinje?Askovfondentorsdag14:00-14:45J513/06/2019
Er Verdensmålene virkelig for alle?AIDS-Fondet og PlanBørnefondentorsdag14:00-14:45A4013/06/2019
Er STEM kun for drenge?LIFE (Novo Nordisk Fonden) og Villum Fondentorsdag14:00-14:50C2913/06/2019
Tre kolde fra kassen, takTuborgfondet og Fonden for Entrepenørskabtorsdag14:00-15:00H813/06/2019
Hvordan får vi flere børn til at blomstre?Nordea-fondentorsdag14:45-14:45D1013/06/2019
Et hav af viden - også for landkrabber: #1 TANGArrangeret af Velux Fondentorsdag15:00-15:30H113/06/2019
Dilemmadebat - er plast en løsning eller en udfordring?WWFtorsdag15:00-15:45A4013/06/2019
Se, lyt, mærk: Tuberkulose – helt tæt påLæger Uden Grænsertorsdag15:00-16:00A113/06/2019
Fra nedslidning til holdbarhed hele arbejdslivetForeningen Vellivtorsdag15:00-16:00G6113/06/2019
Huxi Bach & de bæredygtige byerRealdaniatorsdag15:15-16:00F1113/06/2019
Sådan stopper vi udbrændthed hos de NGO-ansatte ildsjæleForeningen Vellivtorsdag15:30-16:25F1913/06/2019
Turen går til Sundshedsreformens BermudatrekantDiakonissestiftelsentorsdag15:45-16:30J4213/06/2019
Skolevægring – hvad gør vi ved det?Fonden ConCuratorsdag16:00-17:00J1913/06/2019
EMPOWER4U: succesfuld overgang fra anbringelse til voksenlivBørnehjælpsdagentorsdag16:15-17:00J3613/06/2019
God fondsledelse, bæredygtighed og de samfundsmæssige aftrykCarlsbergfondet og Lundbeckfondentorsdag16:30-17:45N1113/06/2019
Når en medarbejder manglerForeningen Vellivtorsdag16:30-17:25F1913/06/2019
Seksuel vold i krig og konfliktLæger Uden Grænsertorsdag17:00-17:45A213/06/2019
Åbent hus: Besøg LIFEs første Mobil LabLIFE (Novo Nordisk Fonden)torsdag17:00-19:00C2913/06/2019
Et hav af viden - også for landkrabber: #2 PLASTICArrangeret af Velux Fondentorsdag17:30-18:00H113/06/2019
Skærmbesøg – en trussel eller fordel i ældreplejen?EGV-Fondentorsdag18:00-18:45F613/06/2019
Hvordan slipper vi af med plast i naturen?LIFE (Novo Nordisk Fonden)torsdag18:10-19:00C2913/06/2019
Egmont Fonden LIVE: Speeddate om 10 mio. til ordblinde-løftEgmont Fondenfredag8:30-9:30F1114/06/2019
Nye perspektiver til skolenFonden for Entrepenørskabfredag9:00-10:00H814/06/2019
Krav til fonde og foreninger med offentlige tilskudIngen fonde, men deltagelse fra: Ri Statsautoriseret Revisionsselskabfredag09:00-10:00N814/06/2019
Den gode barsel for fædre - Morgen dialogNordea-fonden og Mødrehjælpenfredag10:30-11:30D1014/06/2019
Unge uden for fællesskaberTrygfondenfredag10:30-11:30N314/06/2019
Anstændigt arbejde – for de få eller for alle?Gladfondenfredag10:30-11:30J2014/06/2019
Krisemonopolet: Hvordan hjælper vi piger i krig og konflikt?PlanBørnefondenfredag10:45-11:45J414/06/2019
Skolevægring // En gift for samfundetAskovfondenfredag11:00-11:45J514/06/2019
Statslig eller kommunal LGBTI-politik – hvem har ansvaret?Aids-fondet m.fl.fredag11:00-12:00G2514/06/2019
Kan dit projekt få støtte?Nordea-fondenfredag11:00-12:00D1014/06/2019
Kampen om tilliden: Er viden og fakta gået af mode?Novo Nordisk Fondenfredag11:00-12:00N814/06/2019
Unge på kanten af fællesskaber – ideer og løsningerTrygfondenfredag11:30-12:45N314/06/2019
Et hav af viden - også for landkrabber: #3 HAVHØSTVelux Fondenfredag12:00-12:30H114/06/2019
Hånden på Kogepladen: Hvordan bekæmper vi klima-angst?Fonden Københavns Madhusfredag12:00-13:00A114/06/2019
Hvordan kickstartes en ny guldalder for dansk Life Science?Novo Nordisk Fondenfredag12:00-13:00N814/06/2019
Kan Sociale Investeringer bidrage til den sociale velfærd?Askovfondenfredag14:00-14:45J514/06/2019
Strangers in the Night – Når FN og fonde byder op til dansUnicef, Hempel Fonden og Lego Foundation, fredag14:00-15:00A214/06/2019
Flere børn der blomstrer - pædagogik, sundhed og naturNordea-fondenfredag14:00-16:00D1014/06/2019
Småbørnsløftet: Trivsel, læring og udvikling for 20 mio. kr.Egmont Fondenfredag14:45-16:00K1314/06/2019
STEM på erhvervsuddannelserne – en fremtidsvej for de unge?Novo Nordisk Fondenfredag15:10-16:00C2914/06/2019
Laver vi pissedårlig undervisning for fondsmidler?Nordea-fondenfredag15:15-16:00J714/06/2019
Fonde i folkeskolenVillum Fondenfredag16:30-17:15F3514/06/2019
17 fondsmilliarder til verdensmålene?Realdania, Fondenes Videnscenter, KR Foundation, Tuborgfondet og Nordea-Fondenfredag16:30-17:30N514/06/2019
Stat eller privat, hvem holder hånden under dansk forskning?Novo Nordisk Fondenfredag16:30-17:30N814/06/2019
Leave No One Behind: Designer vi kun til gennemsnittet?Bevicafonden, Muskelsvindfondenfredag16:45-18:00A6014/06/2019
Et hav af viden - også for landkrabber: #4 HAVETS DNAVelux Fondenfredag17:00-17:30H114/06/2019
How do we cultivate creativity in STEM education?Life (Novo Nordisk Fonden) + Lego Fondenfredag17:00-17:50C2914/06/2019
Et hav af viden - også for landkrabber: #5 FISKERIVeluxlørdag10:30-11:00H115/06/2019
Sultkatastrofer vs. fedmeepidemiLundbeckfonden, deltagelse fra Læger Uden Grænserlørdag10:30-11:15B2015/06/2019
Hvad lever vi af i fremtiden? Forskningens 2030-plan manglerNovo Nordisk Fondenlørdag10:30-11:30N815/06/2019
Skal vi droppe dem der er for syge og for besværlige?Askovfondenlørdag11:00-11:45J515/06/2019
Er investeringer i verdensmåls-startups en flygtig trend ?Fonden for Entrepenørskab, Tuborgfondetlørdag11:30-12:30H815/06/2019
Optimisten' live: Esben Bjerre dykker ned i VerdensmålenePlanBørnefonden og Realdanialørdag12:00-13:00F1715/06/2019
Stop diskrimination på grund af en psykiatrisk diagnosePsykiatrifondenlørdag12:00-13:00K1815/06/2019
Er fondenes penge gratis?A.P. Møller Fondenlørdag12:15-13:00G2015/06/2019
Hvor går grænsen for filantropien i et demokrati?Fondenes Videnscenter, Altingetlørdag13.30-14.30N515/06/2019
Kan dit projekt få støtte?Nordea-fondenlørdag14:00-15:00D1015/06/2019
Det fælles bedste - tanker om kunst, samfund og politikCarlsbergfondet, Ny Carlsbergfondetlørdag14:30-15:30N1115/06/2019
Verdens Vigtigste Vandring - Verdensmål 11 for dig og migRealdanialørdag15:00-16:00B9815/06/2019
Socialøkonomi og beskæftigelseGladfondenlørdag16:30-17:30J2015/06/2019

re­search: Pe­ter Ot­ten­da­hl Jakobsen

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Om Folkemødet

Det årlige folke­møde på Bornholm går ud på at hylde det danske demo­krati og fæl­les­skab.

I 2018 deltog 1.136 fore­ninger, virksom­heder, in­ter­es­se­­or­ga­­nisa­tioner og politiske partier på Fol­ke­­mø­det, og 648 presse­akkre­di­te­rede journalister var til stede under de fire debatdage.

Fol­ke­­mø­det er skabt med inspi­ration fra den sven­­ske po­litiker­uge Alme­dals­veckan, der afholdes i uge 27 hvert år på Gotland.

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer