Erhvervsstyrelsen i problematisk dobbeltrolle med Realdania

Efter sidste folketingsvalg er Erhvervsstyrelsen havnet i en problematisk dobbeltrolle i forhold til Realdania. Styrelsen har som myndighed pligt til at føre legalitetstilsyn med Realdania. Samtidig er Erhvervsstyrelsen indtrådt i en tre-årig partnerskabsaftale med Realdania i landdistriktsprojektet, På Forkant. Erhvervsstyrelsen står nu med et inhabilitets­problem, mener forvaltningsretseksperter. Det erkender ledelsen i styrelsen, der forsøger at hindre problemet ved at spalte dobbeltrollen mellem to vicedirektører.

Ar­tik­len er op­da­te­ret den 24.11.2016 med ef­ter­føl­gen­de kom­men­tar fra Er­hvervs­sty­rel­sens di­rek­tør Be­ti­na Ha­gerup (se ne­derst i artiklen). 

Erhvervsstyrelsens organisation
Er­hvervs­sty­rel­sens organisation

Den så­kald­te su­per­sty­rel­se, Er­hvervs­sty­rel­sen, har ef­ter­hån­den få­et så man­ge res­sor­t­om­rå­der un­der sig, at det nu gi­ver ha­bi­li­tets­pro­ble­mer i en kon­kret part­ner­skabs­af­ta­le med Re­al­da­nia. For sam­ti­dig med at Er­hvervs­sty­rel­sen skal fø­re til­syn med den fonds­lig­nen­de for­e­ning, er sty­rel­sen part­ner med Re­al­da­nia og Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) i en tre-årig projekt­aftale om at ud­de­le støt­te til 25 kom­mu­ner i landdistrikterne.

Det er Re­al­da­nia, der fi­nan­si­e­rer ud­de­lin­ger­ne med i alt 18 mil­li­o­ner kro­ner, mens sty­rel­sen bi­dra­ger med 1,8 mio. kr. samt fle­re em­beds­mænd fra sty­rel­sen, der ind­går i et fæl­les På For­kant-se­kre­ta­ri­at, som be­tje­ner part­ner­ska­bets styregruppe.

Men det er en uhel­dig kon­struk­tion, bå­de for Er­hvervs­sty­rel­sen og for of­fent­lig­he­den, me­ner en for­valt­nings­ret­s­eks­pert med spe­ci­a­le i de for­valt­nings­ret­li­ge aspek­ter, der ved­rø­rer sel­ska­ber, fon­de og øv­ri­ge virksomhedstyper.

”Ge­ne­relt må jeg si­ge, at kom­bi­na­tio­nen af af­ta­le­part og myn­dig­hed er be­tæn­ke­lig. Det kan hånd­te­res, og si­ne ste­der er det for­ud­sat i lov­giv­nin­gen. Pro­ble­met er, at selv om man gør sig sto­re an­stren­gel­ser for, at der ik­ke skal kom­me fal­ske lod­der i vægtskå­len, når Erhvervs­styrelsen fø­rer til­syn med en sam­ar­bejds­part­ner, så gi­ver det let an­led­ning til mi­stan­ke om for­skel­s­be­hand­ling, og der­med svæk­kes til­li­den til myn­dig­he­den. Det er be­stemt ik­ke hen­sigts­mæs­sigt,” si­ger pro­fes­sor i er­hvervs­for­valt­nings­ret ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet, Bent Ole Gram Mortensen.

Part­ner­skabs­af­ta­len blev op­rin­de­ligt un­der­skre­vet i de­cem­ber 2014 af KL, Mi­ni­ste­ri­et for By, Bo­lig og Land­di­strik­ter, Mil­jø­mi­ni­ste­ri­ets Na­tursty­rel­sen og Re­al­da­nia. Den­gang hed pro­jek­tet Yder­om­rå­der­ne på forkant.

Ef­ter fol­ke­tings­val­get i 2015 blev Mi­ni­ste­ri­et for By, Bo­lig og Land­di­strik­ter ned­lagt og i den ef­ter­føl­gen­de res­sor­tom­læg­ning blev part­ner­skabspro­jek­tet over­flyt­tet til Er­hvervs­sty­rel­sen. Kort ef­ter valg­te KL at træk­ke si­ne folk ud af den dag­li­ge se­kre­ta­ri­ats­be­tje­ning, og partner­skabs­aftalen blev her­ef­ter gen-un­der­skre­vet i fe­bru­ar i år, nu med Er­hvervs­sty­rel­sen som partner.

"Der er op­stå­et et in­ha­bi­li­tets­pro­blem, da Er­hvervs­sty­rel­sen ind­t­rå­d­te som part­ner i pro­jek­tet. En myn­dig­hed kan ik­ke væ­re til­syns­myn­dig­hed for en juri­disk en­hed, som den sam­ti­dig er pro­jekt­part­ner med," si­ger eks­pert i for­valt­nings- og of­fent­lig­heds­ret, forsk­nings­chef eme­ri­tus ved Dan­marks Me­die- og Jour­na­list­højsko­le, Oluf Jørgensen.

Samarbejde med myndigheder skaber værdi

For Re­al­da­nia er det væ­sent­ligt at ha­ve de re­le­van­te myn­dig­he­der med i pro­jek­tet for at op­nå de bedst mu­li­ge re­sul­ta­ter for land­di­strikt­ud­vik­lin­gen i de in­vol­ve­re­de kommuner.

”Det er vig­tigt for os at ha­ve de ak­tø­rer med i pro­jek­ter­ne, der kan flyt­te på tin­ge­ne og der­med væ­re med til at lø­se ud­for­drin­ger­ne. Må­let med pro­jek­tet På For­kant er at hjæl­pe 25 kom­mu­ner med at ud­vik­le nog­le lang­sig­te­de stra­te­gi­pla­ner, der skal for­bed­re de­res mu­lig­he­der for at ska­be en po­si­tiv ud­vik­ling. Og det har i vo­res op­tik væ­ret cen­tralt at få den myn­dig­hed, som plan­loven hø­rer un­der, med i den ind­sats,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia, Jes­per Nygård.

Det er sam­ti­dig et ker­ne­prin­cip i Re­al­da­ni­as filan­tro­pi­ske virk­som­hed at for­sø­ge at ska­be bre­de og re­le­van­te sam­ar­bej­der om­kring de pro­blem­stil­lin­ger, de ar­bej­der med, for­kla­rer Jes­per Nygård.

”Vo­res fo­kus er sam­ska­bel­se, co-cre­a­tion og ’sam­men kan vi lø­se no­get, som vi ik­ke kan hver for sig’. I det lys vil­le et så­dant pro­jekt om kom­mu­na­le pla­ner ik­ke ha­ve sam­me vær­di uden kom­mu­ner, kom­mu­ner­nes or­ga­ni­sa­tion og den na­tio­na­le myn­dig­hed med an­sva­ret for om­rå­det. Det gæl­der det­te pro­jekt og en mæng­de an­dre pro­jek­ter, vi ar­bej­der med,” si­ger han.

Re­al­da­nia, der sid­ste år ud­del­te for me­re end 700 mio. kr. til al­men­nyt­ti­ge for­mål, er en så­kaldt ’om­dan­net tid­li­ge­re fi­nan­si­el virk­som­hed’ li­ge som Tryghedsgruppen/Trygfonden og For­e­nin­gen Østif­ter­ne. I alt fin­des der kun ot­te af slagsen. Iføl­ge lov­grund­la­get for den ty­pe juri­di­ske en­he­der skal Er­hvervs­sty­rel­sen fø­re le­ga­li­tet­stil­syn med Realdania.

Er­hvervs­sty­rel­sens le­del­se har ik­ke øn­sket at stil­le op til in­ter­view om pro­blem­stil­lin­gen, men i en skrift­lig kom­men­tar for­kla­rer sty­rel­sen, hvad den gør for at hånd­te­re inhabilitetsproblemet.

”Sty­rel­sen har i for­bin­del­se med lig­nen­de sa­ger om mu­lig­hed for til­skud til pro­jek­ter e.l., som sty­rel­sen en­ga­ge­rer sig i, in­ter­ne ret­nings­linjer. Or­ga­ni­sa­to­risk in­de­bæ­rer det blandt an­det, at det med­lem af di­rek­tio­nen, som har an­svar for for­valt­nin­gen af en do­na­tion, ik­ke sam­ti­dig di­rek­te el­ler in­di­rek­te må ha­ve an­svar for an­dre op­ga­ver i sty­rel­sen med væ­sent­lig di­rek­te el­ler in­di­rek­te be­tyd­ning for den på­gæl­den­de gi­ver af do­na­tio­nen. Det­te gør sig i sær­de­les­hed gæl­den­de ift. sty­rel­sens til­syns- og kon­trol­virk­som­hed,” skri­ver sty­rel­sen i en mail til nyheds­bre­vet Dan­marks Fonde.

Er­hvervs­sty­rel­sen ud­dy­ber, hvor­dan de or­ga­ni­sa­to­ri­ske skil­le­linjer mel­lem tilsyns­myndig­heden og part­ner­skabspro­jek­tet med Re­al­da­nia er im­ple­men­te­ret i direktionen.

”Som an­ført oven­for er mu­li­ge ha­bi­li­tets­pro­ble­mer bl.a. for­søgt hin­dret ved, at det er for­skel­li­ge om­rå­der og for­skel­li­ge vi­ce­di­rek­tø­rer i Er­hvervs­sty­rel­sen, der va­re­ta­ger rol­ler­ne som hen­holds­vis til­syns­myn­dig­hed over­for om­dan­ne­de tid­li­ge­re fi­nan­si­el­le virk­som­he­der og som sam­ar­bejds­part­ner i part­ner­skabspro­jek­tet med Re­al­da­nia,” skri­ver Er­hvervs­sty­rel­sen i mailen.

---

Præ­ci­se­ring den 24.11.2016:
Dan­marks Fon­de hav­de på bag­grund af Er­hvervs­sty­rel­sens skrift­li­ge kom­men­tar til in­ha­bi­li­tets­pro­blem­stil­lin­gen skre­vet i un­der­over­skrif­ten i den­ne ar­ti­kel, at Er­hvervs­sty­rel­sen “er­ken­der”, at den står med et in­ha­bi­li­tets­pro­blem. Sty­rel­sen er ef­ter­føl­gen­de vendt til­ba­ge og gjort op­mærk­som på, at Dan­marks Fon­de har mis­for­stå­et den skrift­li­ge kom­men­tar. Kom­men­ta­ren skal for­stås så­le­des, at Sty­rel­sen har for­søgt at hin­dre mu­li­ge in­ha­bi­li­tets­pro­ble­mer, som føl­ge af sty­rel­sens dob­bel­trol­le i for­hold til Realdania.

I for­bin­del­se med den ef­ter­føl­gen­de hen­ven­del­se ud­ta­ler Er­hvervs­sty­rel­sens di­rek­tør Be­ti­na Ha­gerup: ”Sty­rel­sen me­ner ik­ke at stå i et ha­bi­li­tets­pro­blem. Det har vi blandt an­det hin­dret ved, at det er for­skel­li­ge om­rå­der og for­skel­li­ge vi­ce­di­rek­tø­rer i Er­hvervs­sty­rel­sen, der va­re­ta­ger rol­ler­ne som hen­holds­vis til­syns­myn­dig­hed over­for om­dan­ne­de tid­li­ge­re fi­nan­si­el­le virk­som­he­der og som sam­ar­bejds­part­ner i part­ner­skabspro­jek­tet med Realdania.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

’På Forkant’ støtter kommunale strategier

”På forkant” er et partnerskabsprojekt mellem Realdania, KL og Erhvervsstyrelsen. Der deltager 25 kommuner, som hver kan søge om støtte på op til 500.000 kroner til indkøb af konsulent­bistand til at udvikle langsigtede strategiplaner for landdistriktudviklingen i den enkelte kom­mune.

Sekretariatet ledes til daglig af et privat konsulentfirma, Bark A/S (tidligere Dansk Bygningsarv A/S).

Projektet har en styregruppe på kontorchef-niveau med repræsentanter fra hver af de tre partnere. Styregruppen godkender bevillingerne til de enkelte ansøger-kommuner efter ind­stilling fra sekretariatet.

Realdania har bevilget 18,2 mio. kr. til projektet. Erhvervs- og Vækstministeriet v/Erhvervs­styrelsen har bevilget 1,8 mio. kr. og bidrager desuden med styrelsens embedsmænd (tre AC årsværk) til det fælles sekretariat. KL har for­pligtet sig til at stille analysekapacitet, svarende til 0,9 mio. kr.

Projektet løber i en tre-årig periode fra 2014-2017 og er netop blevet midtvejsevalueret af Epinion. Evalueringen kan læses på På Forkants hjemmeside.

Kilde: Erhvervsstyrelsen og partnerskabsaftalen om Yderområder på forkant med omstillingen.

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer