Lauritzen Fonden og Esbjerg Kommune i partnerskab mod børnefattigdom

Lauritzen Fonden indgår tæt samarbejde med Esbjerg Kommune om en række projekter, som skal give fattige børn bedre muligheder for et godt liv som aktive samfundsborgere.

Lauritzen Fon­den og Es­b­jerg Kom­mu­ne har ind­gå­et part­ner­skab om en fæl­les ind­sats, som skal løf­te vil­kå­re­ne for børn, hvis liv er præ­get af fat­tig­dom. Det skri­ver Es­b­jerg Kom­mu­ne i en pressemeddelelse.

Cen­tralt i part­ner­ska­bet er et pi­lot­pro­jekt i et om­rå­de af Øster­by­en om­kring Ur­bansko­len, Ur­ban P, hvor kom­mu­nen og fon­den vil ska­be et bredt sam­ar­bej­de for at fin­de frem til de ud­for­drin­ger, der føl­ger med bør­ne­fat­tig­dom, og sæt­te ind med fæl­les handling.

”Som fond har vi et an­svar for at sik­re, at de mid­ler, vi ud­de­ler, har størst mu­lig ef­fekt. For at få det til at ske er vi nødt til at tæn­ke nyt og ind­gå i lang­sig­te­de part­ner­ska­ber med ak­tø­rer, der de­ler sam­me vi­sion og mål­sæt­nin­ger. I Es­b­jerg Kom­mu­ne har vi fun­det li­ge net­op det match og den lyst til at gø­re en for­skel for en sår­bar grup­pe af børn og un­ge. Vi glæ­der os til sam­ar­bej­det med Es­b­jerg Kom­mu­ne og de øv­ri­ge ak­tø­rer fra er­hvervs­li­vet og fri­vil­lig­om­rå­det, der al­le­re­de har ta­get godt i mod os,” si­ger Lauritzen Fon­dens di­rek­tør, In­ge Grøn­vold, i pressemeddelelsen.

For­man­den for Es­b­jerg Kom­mu­nes Børn & Fa­mi­lie­ud­valg, Di­a­na Mo­se Ol­sen (SF), ser po­si­ti­ve mu­lig­he­der i sam­ar­bej­det med fonden.

”Sam­men med Lauritzen Fon­den kan vi sæt­te ind med skræd­der­sy­e­de ind­sat­ser over for stør­re el­ler min­dre grup­per af børn og un­ge, som har be­hov for ek­stra støt­te. Det be­ty­der, at vi kan løf­te vil­kå­re­ne for de børn og un­ge, hvis liv desvær­re er præ­get af fat­tig­dom, og gi­ve dem nog­le mu­lig­he­der, som for­hå­bent­lig har po­si­tiv ef­fekt på de­res liv og­så i et læn­ge­re per­spek­tiv,” si­ger udvalgsformanden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer