Richard Sand og jagtfond smidt på porten af Valdemars Slot

Indtil for nylig rummede slottet både en naturskole og Nordeuropas største samling af jagttrofæer. Men efter en ”kontraktstridig” opsigelse af lejeaftalen er Børge Hinsch Fonden med advokat Richard Sand i spidsen smidt på slotsporten. Til gengæld har Bech-Bruun-advokaten sikret den underskudgivende naturskole støtte fra Hempel Fonden, hvor han også er formand.

Et ud­stop­pet flod­he­ste­ho­ved og fle­re ekso­ti­ske hjor­te­dyr med ge­vi­rer var blandt de jagt­tro­fæ­er, som tid­li­ge­re kun­ne op­le­ves på Val­de­mars Slot. Bil­le­det er et skærm­bil­le­de af slot­tets Instagramprofil.

Er man til dø­de, ud­stop­pe­de dyr, har lof­te­ta­gen på Val­de­mars Slot læn­ge væ­ret ste­det at ta­ge hen.

Op­pe un­der ta­get på det hi­sto­ri­ske Val­de­mars Slots rø­de ho­ved­byg­ning på øen Tåsin­ge ved Fyn, har det nem­lig i åre­vis væ­ret mu­ligt for be­sø­gen­de at gå på op­da­gel­se i Nor­dens stør­ste sam­ling af jagttrofæer.

Sam­lin­gen, der rum­mer fle­re tu­sind gen­stan­de, her­i­blandt 500 fuld­mon­te­re­de el­ler ho­ved­mon­te­re­de jagt­tro­fæ­er, hund­red­vis af ge­vi­rer, ud­stop­pe­de fug­le og fisk, olie­ma­le­ri­er, akva­rel­ler og ke­ra­mi­ske fi­gu­rer af na­tur­kunst­ne­ren Knud Kyhn, samt utal­li­ge et­no­gra­fi­ka fra Grøn­land, Sy­døst­a­si­en og Afri­ka, har hvert år lok­ket mel­lem 25.000 og 30.000 gæ­ster til.

Men det er slut nu.

I 2021 be­slut­te­de eje­ren af Val­de­mars Slot at luk­ke slot­tet for be­sø­gen­de gæ­ster, og i for­å­ret 2022 op­sag­de de le­je­af­ta­len med Bør­ge Hin­sch Fon­den, der står bag museet.

Det frem­går af Bør­ge Hin­sch Fon­dens års­rap­port for 2022:

”(…) uden no­gen for­ud­gå­en­de af­ta­le med fon­den desvær­re valg­te at luk­ke Val­de­mars Slot for be­sø­gen­de gæ­ster i 2021, hvil­ket er i strid med den ind­gå­e­de le­je­af­ta­le. Den­ne kon­trakt­stri­di­ge luk­ning af mu­se­et for be­sø­gen­de er i for­å­ret 2022 desvær­re ble­vet ef­ter­fulgt af en op­si­gel­se fra eje­rens si­de af fon­dens le­je­af­ta­le, som her­ef­ter vil ud­lø­be 1. maj 2023,” skri­ver fonds­be­sty­rel­sen blandt an­det i sin ledelsesberetning.

Ud­over be­sty­rel­ses­for­mand ad­vo­kat og kon­sul Ri­chard Sand be­står be­sty­rel­sen i Bør­ge Hin­sch Fon­den og­så af kon­sul og di­rek­tør Jan Kros­steig, kon­sul og di­rek­tør An­ders Hil­lerup samt pro­fes­sor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Jens Hem­m­ings­en Schovs­bo, der og­så er be­sty­rel­ses­kam­me­rat med Ri­chard Sand i Al­ler­fon­den.

En halv million kroner i kompensation

Bør­ge Hin­sch Fon­den har si­den 1999 ejet, op­be­va­ret, kon­ser­ve­ret, sup­ple­ret og frem­vist den spek­taku­læ­re sam­ling til of­fent­lig­he­den i lo­ka­ler­ne på Val­de­mars Slot.

Fon­den blev stif­tet af stor­vildtjæ­ge­ren og tøm­mer­meste­ren Bør­ge Hin­sch, der før sin død i 1995 do­ne­re­de sin sam­ling af blandt an­det et­no­gra­fi­ka og jagt­tro­fæ­er, som han hav­de sam­let over he­le ver­den, til fonden.

Iføl­ge fon­dens for­mål skal mu­se­et og dets sam­ling ”ind­gå i den ge­ne­rel­le op­lys­ning og un­der­vis­ning in­den­for jagt og na­tur og sam­ti­dig med­vir­ke til at be­va­re og frem­me bæ­re­dyg­tig tro­fæj­agt og jagt samt ska­be en bed­re for­stå­el­se hos om­gi­vel­ser­ne for be­tyd­nin­gen af bæ­re­dyg­tig tro­fæj­agt og jagt som væ­ren­de et me­get væ­sent­ligt ele­ment i al god vildt- og na­tur­for­valt­ning,” frem­går det af fon­dens hjemmeside.

Det er på det bagtæp­pe, at fon­den i 2006 etab­le­re­de Bør­ge Hin­sch Fon­dens Na­tursko­le, der blandt an­det til­by­der na­tur­for­mid­lings­ar­ran­ge­men­ter året rundt. Ind­til for ny­ligt hav­de og­så na­tursko­len adres­se på Val­de­mars Slot.

Iføl­ge Bør­ge Hin­sch Fon­dens års­rap­port ”ude­luk­ke­de” eje­ren af Val­de­mars Slot nem­lig na­tursko­len ”kon­trakt­s­stri­digt” fra at ”an­ven­de si­ne fa­ci­li­te­ter på sel­ve slot­tet,” og der­for har na­tursko­len si­den 2021 haft hjem­sted ved Bülows­hu­set i Nor­re­sko­ven på Tåsinge.

Som kom­pen­sa­tion for den ”kon­trakt­stri­di­ge ude­luk­kel­se af fon­den fra at an­ven­de de le­je­de lo­ka­ler til Na­tursko­len,” ud­be­tal­te ”ud­le­jer på Val­de­mars Slot” 500.000 kro­ner til fon­den, frem­går det af årsrapporten.

Valdemars Slot: Lejekontrakt løb kun til efteråret 2022

Fun­dats har ret­tet hen­ven­del­se til Lou­i­se Al­bi­nus, der er nu­væ­ren­de ejer af Val­de­mars Slot og spurgt hen­de, om hun kan gen­ken­de bil­le­det af, at Bør­ge Hin­sch Fon­den skul­le væ­re ude­luk­ket fra slot­tet "kon­trakt­stri­digt."

I en mail til Fun­dats op­ly­ser hun:

"Jeg kan op­ly­se at jeg køb­te Val­de­mars­slot til­ba­ge i fa­mi­li­en den 15/5 - 2022. Sel­ska­bet Val­de­mars Slot Gods A/S i lik­vi­da­tion, drev virk­som­he­den frem til da, og jeg over­tog Val­de­mars Slot på et tids­punkt, hvor le­je­af­ta­len med Bør­ge Hin­sch Fon­den vil­le ud­lø­be ef­ter sit ind­hold (Fon­den hav­de kun kon­trakt til ef­ter­å­ret 2022, hvor kon­trak­ten ef­ter sit ind­hold op­hør­te)," skri­ver Lou­i­se Al­bi­nus og tilføjer:

"Det pas­se­de mig godt da den ty­pe ud­lej­ning ik­ke pas­ser ind i mi­ne pla­ner for Val­de­mars Slots frem­ti­di­ge drift. Jeg har ik­ke be­talt no­gen kom­pen­sa­tion, da drif­ten på Val­de­mars Slot al­le­re­de på tids­punk­tet for min over­ta­gel­se var ophørt."

Lou­i­se Al­bi­nus gør des­u­den op­mærk­som på, at Val­de­mars Slot Gods A/S i lik­vi­da­tion ik­ke hav­de øko­no­misk mu­lig­hed for at hol­de slot­tet åbent, og at det var der­for, der blev be­talt kompensation.

Hun skri­ver yderligere:

"Som du må­ske ved blev slot­tet tømt for møble­ment for­ud for min over­ta­gel­se. Der var der­for ej hel­ler af den grund mu­lig­hed for at hol­de åbent, da der sim­pelt­hen ik­ke var no­get at vi­se frem," ud­ta­ler Lou­i­se Al­bi­nus blandt an­det i mai­len til Fundats.

Richard Sand i dobbeltrolle

Ud­over vær­di­en af fon­dens mu­se­ums- og fo­to­sam­ling be­står fon­dens ak­ti­ver af in­ve­ste­rings­be­vi­ser for cir­ka 20 mil­li­o­ner kro­ner. Fon­dens fi­nan­si­el­le ind­tæg­ter lå i år 2022 på godt en mil­li­on kro­ner, mens ind­tæg­ter­ne i 2021 kun nå­e­de op på 271.072 kro­ner.

Men på trods af re­la­tivt la­ve af­kast­mu­lig­he­der hol­der fonds­be­sty­rel­sen sig ik­ke til­ba­ge for at op­ret­hol­de et re­la­tivt højt om­kost­nings­ni­veau. Så­le­des ud­be­tal­te be­sty­rel­sen sid­ste år ho­norar til sig selv for 242.000 kroner.

Der­u­d­over be­nyt­ter fon­den Ri­chard Sands ad­vo­kat­part­ner­sel­skab, Bech-Bruun som ad­vo­kat li­ge­som det er Sands egen se­kre­tær i ad­vo­kat­fir­ma­et, Elisa­beth Wag­ner Bir­ke­holm, der står an­ført som fon­dens ad­mi­ni­stra­tor og kon­takt­punkt på fon­dens hjem­mesi­de. Den in­ter­es­se­for­bund­ne re­la­tion ko­ste­de fon­den ad­mi­ni­stra­tions- og ad­vo­kat­ho­norar for i alt godt 339.00 kro­ner sid­ste år. Alt i alt løb de sam­le­de om­kost­nin­ger op i 669.000 kro­ner, sva­ren­de til me­re end to tred­je­de­le af fon­dens for­mu­e­af­kast i 2022.

Da drif­ten af na­tursko­len og mu­se­et sid­ste år ko­ste­de 849.000 kro­ner, hvoraf 616.000 gik til na­tursko­lens fa­ste na­tur­vej­le­der, er fon­den af­hæn­gig af ek­ster­ne mid­ler til at dæk­ke underskuddet.

Her har fon­den den for­del, at Ri­chard Sand og­så er be­sty­rel­ses­for­mand for Hem­pel Fon­den. Iføl­ge regn­ska­ber­ne har Hem­pel Fon­den så­le­des støt­tet Bør­ge Hin­sch Fon­den med i alt 475.000 kro­ner i de se­ne­ste to regn­skabsår. Pen­ge­ne er gå­et til et nyt til­tag i re­gi af na­tursko­len kal­det Pro­jekt Børn; Mærk Naturen.

Fun­dats har si­den be­gyn­del­sen af au­gust ad­skil­li­ge gan­ge for­søgt at kom­me i kon­takt med Ri­chard Sand for at stil­le ham spørgs­mål ved­rø­ren­de Bør­ge Hin­sch Fon­den og en ræk­ke an­dre fon­de, hvor han sid­der i be­sty­rel­sen og sam­ti­dig be­nyt­ter Bech-Bruun som ad­mi­ni­stra­tor el­ler fondsad­vo­kat. Hver­ken Ri­chard Sand selv el­ler hans se­kre­tæ­rer i Bech-Bruun er vendt til­ba­ge på henvendelserne.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer