Realdania overvejer større klima-ansvar for investeringer

De medlemsbaserede filantropiske organisationer, Realdania og Tryghedsgruppen har begge vandtætte skotter mellem formueinvesteringerne og de filantropiske formål. I alt er 14 mia. kr. investeret i traditionelle aktieporteføljer uden restriktioner på fossile aktier. Men i Realdania er klima en væsentlig del af det filantropiske arbejde, og ifølge Trygfondens målinger er klimatruslen årsag til en voksende bekymring i befolkningen. Realdanias ledelse barsler nu med et skærpet samfundsansvar, og ender sandsynligvis med en aktiv ’engagement’-tilgang til investeringerne. Derudover indfører Realdania åbenhed om aktielister.

Den glo­ba­le op­varm­ning og kli­mapro­ble­mer­ne be­kym­rer i sti­gen­de grad dan­sker­ne. Mar­kant fle­re dan­ske­re gi­ver i Tryg­fon­dens tryg­heds­må­lin­ger ud­tryk for, at de be­kym­rer sig over om kli­mapro­ble­mer­ne kom­mer ud af kon­trol. Men i lan­dets to stør­ste ud­de­len­de for­e­nin­ger har be­kym­rin­ger­ne end­nu ik­ke ført til, at de sto­re filan­tro­pi­ske ak­tø­rer har ak­ti­ve­ret de­res mil­li­ard­for­mu­er i kam­pen for at fore­byg­ge klimaforandringer.

Hel­ler ik­ke de 150.000 med­lem­mer i Re­al­da­nia har til­sy­ne­la­den­de brugt de­res ind­fly­del­se til at rej­se krav om, at for­e­nin­gens pen­ge in­ve­ste­res i over­ens­stem­mel­se med FNs glo­ba­le kli­maaf­ta­le, som i øje­blik­ket ra­ti­fi­ce­res af EU-lan­de­ne. Af­ta­len skal sik­re, at klo­dens tem­pe­ra­turstig­nin­ger hol­des un­der to gra­der og tæt på 1,5 grad.

Re­al­da­nia stil­ler krav om, at for­e­nin­gens ka­pi­tal­for­val­te­re skal sik­re, at for­mu­en in­ve­ste­res i sel­ska­ber, som le­ver op til bå­de FNs PRI-reg­ler samt Glo­bal Com­pa­ct, som dog ik­ke ude­luk­ker in­ve­ste­rin­ger i CO2-udledning.

”Der­med har fos­si­le brænd­stof­fer og C02-pro­ble­met ik­ke væ­ret en del af vo­res po­li­tik på ka­pi­tal­for­valt­nings­om­rå­det, selv­om vi på det filan­tro­pi­ske om­rå­de har fle­re kli­ma­re­la­te­re­de pro­jek­ter. Vi har de se­ne­re år haft tra­di­tion for en skarp ad­skil­lel­se mel­lem vo­res kom­merci­el­le in­ve­ste­rin­ger og vo­res filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter for net­op at und­gå et mis­match mel­lem de to mål­sæt­nin­ger,” si­ger in­ve­ste­rings­di­rek­tør i Re­al­da­nia Pe­ter Johansen.

Hellere ’engagement’ end eksklusion

I Re­al­da­nia spil­ler kli­mapro­ble­mer­ne nu en stør­re rol­le, og for­e­nin­gen har fle­re pro­jek­ter in­den­for fore­byg­gel­se af de kli­ma­ska­der, som er for­år­sa­get af kli­ma­for­an­drin­ger­ne, sær­ligt pro­ble­mer med over­svøm­mel­ser ef­ter skybrud.

”De se­ne­ste tre-fi­re år har der så væ­ret en ræk­ke nye mar­keds­ud­vik­lin­ger in­den for om­rå­det sam­funds­ansvar, her­un­der di­vest-be­væ­gel­sen om fos­si­le brænd­stof­fer. Sam­ti­dig er vo­res eget fo­kus på at age­re an­svar­ligt i det sam­fund, som vi er en del af, ble­vet skær­pet. Der­for er vi gå­et i gang med en pro­ces, som skal løf­te Re­al­da­ni­as til­gang til sam­funds­ansvar. Det gæl­der bå­de, når vi er in­ve­stor, når vi ar­bej­der filan­tro­pisk og i vo­res dag­lig­dag i øv­rigt,” si­ger Pe­ter Johansen.

Kli­ma­hen­syn på in­ve­ste­rings­om­rå­det er et af de om­rå­der, som vil bli­ve over­ve­jet som del af den nye po­li­tik for sam­funds­ansvar, som le­del­sen i Re­al­da­nia ar­bej­der på i øje­blik­ket. Pe­ter Jo­han­sen un­der­stre­ger, at Re­al­da­nia he­le ti­den føl­ger ud­vik­lin­gen i sam­fun­det, og at det ak­tu­elt ik­ke er til at si­ge, om pro­ces­sen en­der med, at kli­ma­hen­syn bli­ver en in­te­gre­ret del af Re­al­da­ni­as investeringspolitik.

”Jeg fo­re­stil­ler mig, at det mest sand­syn­li­ge er, at vi en­der med at få en me­re ak­tiv ’engagement’-tilgang til in­ve­ste­rin­ger­ne, hvor vi for­sø­ger at på­vir­ke ak­tie­sel­ska­ber­ne, bå­de hvad an­går car­bon foot­print, men og­så an­dre sam­funds­ansvar­li­ge spørgs­mål. Ak­tivt ejer­skab og ’engagement’-tilgang til fos­si­le brænd­stof­fer vil lig­ge me­re na­tur­ligt for Re­al­da­nia end en ren eks­klu­sion,” si­ger Pe­ter Johansen.

Det vil i så fald be­ty­de, at Re­al­da­nia vil scre­e­ne og in­vol­ve­re sig me­re i ak­tie­in­ve­ste­rin­ger­ne via ek­ster­ne konsulenter.

”Vi er jo ik­ke ret sto­re som in­ve­sto­rer i en in­ter­na­tio­nal sam­men­hæng, men hvis vi går sam­men med an­dre, som har en lig­nen­de til­gang til en­ga­ge­ment og prø­ver at på­vir­ke de en­kel­te ak­tie­sel­ska­ber, så tror jeg, vi kan få en ef­fekt. Og det er jo ef­fek­ten, vi er in­ter­es­se­re­de i – det lig­ger i Re­al­da­ni­as dna,” si­ger Pe­ter Johansen.

Re­al­da­nia har in­ve­ste­rin­ger for 21 mia. kr., hvoraf cir­ka halv­de­len er i børsno­te­re­de ak­tier. Der­u­d­over er 10-15 pct. in­ve­ste­ret i uno­te­re­de aktier.

Ud over de kom­merci­el­le in­ve­ste­rin­ger har Re­al­da­nia og­så im­pact in­ve­ste­rin­ger i ek­sem­pel­vis be­va­rings­vær­di­ge ejen­dom­me, som lig­ger in­den for de filan­tro­pi­ske formål.

Udløbsdato på den fossile æra

I Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­den er det 70 mand sto­re re­præ­sen­tant­skab den øver­ste myn­dig­hed, og det er de knap en mil­li­on for­sik­rings­kun­der i Tryg, der sam­men ejer Tryg­heds­grup­pens mil­li­ard­for­mue. Men selv­om Tryg­heds­grup­pens dat­ter­sel­skab Tryg For­sik­ring A/S er eks­po­ne­ret for kli­ma­ska­der i sin for­sik­rings­por­te­føl­je, og selv­om Tryg­fon­dens må­lin­ger alt­så vi­ser, at dan­sker­ne be­kym­rer sig om kli­ma­trus­len, så har kli­mapå­virk­nin­gen fra Tryg­heds­grup­pens ak­tiepor­te­føl­jer end­nu ik­ke væ­ret et tema.

”Vi har ik­ke spe­ci­elt fo­kus på ener­gi­sek­to­ren el­ler fos­si­le brænd­stof­fer, men vi gør en hel del ud af at prø­ve at gø­re dan­sker­ne me­re tryg­ge ved at fo­ku­se­re på ind­brud i Dan­mark. Og­så på tra­fik­sik­ker­hed. Chan­cen for, at vi kan fore­byg­ge det næ­ste ind­brud, tror vi er stør­re, end at vi kan fore­byg­ge den næ­ste storm. Det er her, vi kan gø­re no­get ved pro­ble­mer­ne, sam­ti­dig med at det smit­ter po­si­tivt af på Tryg,” si­ger di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen, Sø­ren Kristiansen.

Tryg­heds­grup­pen ud­de­ler hvert år 550 mio. kr. til tryg­heds­ska­ben­de for­mål via Tryg­fon­den. Grup­pens ka­pi­tal­for­valt­ning be­står blandt an­det af in­ve­ste­rin­ger for 7,2 mia. kr. som ud­gør 22 pct. af for­mu­en. I øje­blik­ket er 2,5 mia. kr. pla­ce­ret i ak­tier hos for­skel­li­ge ka­pi­tal­for­val­te­re uden in­struk­ser om at hol­de pen­ge­ne ude af de mest CO2-ud­le­den­de kul- og olie­sel­ska­ber på CU200-listen.

Men et af med­lem­mer­ne af re­præ­sen­tant­ska­bet, Magnus Sko­vrind Pe­der­sen, har i sin egen­skab af be­sty­rel­ses­med­lem i MP Pen­sion ar­bej­det for eks­klu­sion af fos­si­le ak­tier fra pen­sions­for­mu­en. Han me­ner det er op­lagt, at Tryg­heds­grup­pen kan ar­bej­de me­re kli­ma­ven­ligt med sin investeringsportefølje.

"En in­ve­ste­rings­stra­te­gi der fore­byg­ger og imø­de­går ud­for­drin­ger­ne ved kli­ma­for­an­drin­ger­ne lig­ger helt i tråd med Tryg­heds­grup­pens nu­væ­ren­de sig­te og kul­tur. Ind­til vi­de­re har jeg kun mødt åben­hed i Tryg­heds­grup­pen, når jeg har rejst spørgs­må­let. Så vi kan sik­kert ta­ge det op in­den­for en over­sku­e­lig pe­ri­o­de,” si­ger Magnus Sko­vrind Pedersen.

Magnus Sko­vrind Pe­der­sen me­ner, at kli­ma­for­an­drin­ger­ne og den glo­ba­le op­varm­ning på læn­ge­re sigt er en uom­gæn­ge­lig pro­blem­stil­ling, som Tryg­heds­grup­pen kom­mer til at for­hol­de sig til.

”På den kor­te ba­ne er der dog nog­le vig­ti­ge dis­kus­sio­ner om Tryg­fon­dens stør­rel­se og fo­kus, som jeg og de an­dre re­præ­sen­tan­ter læg­ger me­get ener­gi i. Men på læn­ge­re sigt er vi jo al­le nødt til at for­hol­de os til kli­ma­for­an­drin­ger­ne – om vi vil det el­ler ej. Bå­de for­di vi har et sam­funds­ansvar, men og­så for­di vi ri­si­ke­rer at hav­ne med ’stran­ded as­sets’ og un­der­vur­de­re vær­di­ska­bel­sen i de nye grøn­ne tek­no­lo­gi­er. Den over­vej­el­se sni­ger sig og­så ind i ek­sem­pel­vis pen­sions­sek­to­ren, som jo ik­ke har ry for at ta­ge chan­cer," si­ger Magnus Sko­vrind Pedersen.

Han hen­vi­ser der­med til den øko­no­mi­ske dis­kus­sion om, at FNs kli­maaf­ta­le fra Pa­ris be­ty­der, at der i re­a­li­te­ten er sat en ud­løbs­da­to for den fos­si­le æra og at olie- og kul­sel­ska­ber­nes da­ge er ved at væ­re tal­te. Hvil­ket in­de­bæ­rer, at ak­tier i sel­ska­ber­ne på tids­punkt ri­si­ke­rer at ’stran­de’.

Åbne aktielister

Som led i Re­al­da­ni­as nye sam­funds­ansvar­spo­li­tik vil for­e­nin­gen gi­ve med­lem­mer og of­fent­lig­hed mu­lig­hed for stør­re indsigt.

”Før som­mer­fe­ri­en blev det be­slut­tet, at vi øger vo­res åben­hed om­kring en ræk­ke in­for­ma­tio­ner, der ved­rø­rer vo­res in­ve­ste­rin­ger. Det sid­der vi og for­be­re­der i øje­blik­ket og reg­ner med at of­fent­lig­gø­re det i for­bin­del­se med vo­res års­regn­skab for 2016. Vi kom­mer til at of­fent­lig­gø­re vo­res in­ve­ste­rin­ger i de en­kel­te børsno­te­re­de ak­tie­sel­ska­ber, hvil­ke ka­pi­tal­for­val­te­re vi sam­ar­bej­der med samt hvil­ke in­ve­ste­rings­u­ni­vers vi har for­mu­le­ret på de en­kel­te in­ve­ste­rings­man­da­ter. Det be­ty­der, at vi bli­ver langt me­re trans­pa­ren­te i 2017,” si­ger in­ve­ste­rings­di­rek­tør Pe­ter Johansen.

Iføl­ge di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen Sø­ren Kri­sti­an­sen har man her ik­ke tid­li­ge­re væ­ret ude for, at no­gen har spurgt til de kon­kre­te aktieinvesteringer.

”Men nu vil vi ta­ge det op på næ­ste be­sty­rel­ses­mø­de og dis­ku­te­re, om vi skal ha­ve åb­ne ak­tie­li­ster li­ge som i pen­sions­sel­ska­ber­ne, så vo­res med­lem­mer kan se, hvad vi in­ve­ste­rer i,” si­ger Sø­ren Kristiansen.

Tryg­heds­grup­pen har i en år­ræk­ke haft fo­kus på im­pact in­ve­ste­rin­ger i ek­sem­pel­vis Falck He­alt­hca­re, som skal væ­re med til at un­der­støt­te grup­pens for­mål på så­kaldt tryg­heds­ska­ben­de mar­ke­der. Der­u­d­over har Tryg­heds­grup­pen og­så in­ve­ste­ret i Den So­ci­a­le Ka­pi­tal­fond i tråd med det ene af Tryg­fon­dens fo­ku­s­om­rå­der, trivsel.

 

---
Ar­tik­len er op­da­te­ret den 25. ok­to­ber 2016, for­di Re­al­da­nia ik­ke men­te, at det ty­de­ligt nok frem­gik, at Re­al­da­nia kun over­ve­jer om de skal ta­ge stør­re kli­ma­hen­syn i in­ve­ste­rin­ger­ne, men at be­sty­rel­sen end­nu ik­ke har be­slut­tet den nye skær­pe­de po­li­tik for sam­funds­ansvar. Dog er det be­slut­tet, at Re­al­da­nia vil of­fent­lig­gø­re si­ne ak­tiepo­si­tio­ner, her­un­der in­ve­ste­rin­ger­ne i kli­ma­be­la­sten­de selskaber.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer