Erhvervsordførere vil holde skarpt øje med fondenes grønne kommunikation

Erhvervsordførere fra Venstre, Socialdemokratiet og Konservative vil holde øje med fondenes grønne kommunikation men forholder sig afventende i forhold til lovgivning. “Fondene skal holde, hvad de lover, når det kommer til klimaindsats og bæredygtighed. Og gør de ikke det, så mener jeg, at de har et forklaringsproblem,” siger Helle Bonnesen, erhvervsordfører for Konservative.

Lou­i­se Scha­ck El­holm (V), Met­te Rei­s­smann (S) og Hel­le Bon­ne­sen (K).

Fonds­sek­to­ren bør i fæl­les­skab ar­bej­de på at und­gå gre­enwas­hing, når fon­de­ne bru­ger grøn­ne ord og an­pris­nin­ger om de­res al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Det me­ner bå­de Kon­ser­va­ti­ve, So­ci­al­de­mo­kra­ti­et og Ven­stre, der sam­ti­dig vil hol­de øje med ud­vik­lin­gen på området.

“Fon­de­ne skal hol­de, hvad de lover, når det kom­mer til kli­maind­sats og bæ­re­dyg­tig­hed. Og gør de ik­ke det, så me­ner jeg, at de har et for­kla­rings­pro­blem,” skri­ver Hel­le Bon­ne­sen, er­hvervsord­fø­rer for Kon­ser­va­ti­ve, i en kommentar. 

Hun un­der­stre­ger des­u­den, at “vi al­le skal hol­de et vå­gent øje med, at fon­de­ne le­ver op til de­res ansvar.”

Til­sva­ren­de mel­ding kom­mer i et skrift­ligt svar fra Met­te Rei­s­smann fra Socialdemokratiet:

“Der er grund til at væ­re op­mærk­som og føl­ge ud­vik­lin­gen, men en lov­mæs­sig re­gu­le­ring ik­ke er på ta­le pt.”

Ord­fø­rer­nes re­ak­tion sker ef­ter to eks­per­ter i sid­ste uge i Fun­dats ad­va­re­de om ri­si­ko­en for om­døm­me­tab, når fon­de­ne kom­mu­ni­ke­rer om de­res ini­ti­a­ti­ver in­den for bæ­re­dyg­tig­hed og kli­ma. Det skyl­des, at der i dag ik­ke er lov­giv­nings­mæs­si­ge ram­mer, når det kom­mer til fon­de­nes grøn­ne kom­mu­ni­ka­tion re­la­te­ret til de­res al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter. Som lov­giv­nin­gen er strik­ket sam­men er fon­de­nes ud­de­lin­ger nem­lig ik­ke om­fat­tet af krav el­ler re­gu­le­ring i for­hold til at und­gå gre­enwas­hing - hver­ken gen­nem mar­keds­fø­rings­lo­ven el­ler EUs tak­so­no­mi for bæ­re­dyg­ti­ge in­ve­ste­rin­ger. Det be­ty­der, at fon­de­ne ik­ke skal do­ku­men­te­re, hvad de selv væl­ger at kal­de grønt, kli­ma­ven­ligt el­ler bæredygtigt.

Lars Thø­ger Chri­sten­sen, som er pro­fes­sor på CBS og eks­pert i gre­enwas­hing, ad­va­rer så­le­des om, at det ska­ber en ri­si­ko for, at de filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter kan bli­ve gjort grøn­ne­re, end de re­elt kan bære:

”De stram­nin­ger, vi har set på an­dre om­rå­der, har til­sy­ne­la­den­de ik­ke vun­det ind­pas i fonds­sek­to­ren end­nu. Det be­ty­der, at der må­ske er me­re frit spil, når det kom­mer til bru­gen af bæ­re­dyg­ti­ge og grøn­ne ter­mer, når fon­de­ne ud­de­ler pen­ge. Det ska­ber en ri­si­ko for, at filan­tro­pi­en der­med kan bli­ve den are­na, hvor man gør sig grøn­ne­re, end man re­elt er,” si­ger han.

Øget fokus, men ikke mere bureaukrati

Gre­enwas­hing er et om­rå­de, som har nydt øget po­li­tisk be­vå­gen­hed de se­ne­ste år. Blandt an­det med en ek­stra­be­vil­ling på fi­nans­lo­ven for 2022 til for­bru­gerom­buds­man­den med hen­blik på at skær­pe til­sy­net med greenwashing.

Selv­om fon­de­nes al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i dag ik­ke er un­der­lagt det til­syn, be­ty­der det ef­ter ord­fø­rer­nes ud­ta­lel­ser at døm­me ik­ke, at fon­de­ne kan for­ven­te sig fri­ta­get fra po­li­tisk opmærksomhed.

Jeg no­te­rer mig, at der er brug for, at bran­chen er op­mærk­som på det her om­rå­de og selv gør noget

Lou­i­se Scha­ck El­holm – Er­hvervsord­fø­rer, Venstre

Fra Ven­stres er­hvervsord­fø­rer, Lou­i­se Scha­ck El­holm ly­der så­le­des en klar op­for­dring til, at fon­de­ne sæt­ter me­re fo­kus på området:

“Jeg no­te­rer mig, at der er brug for, at bran­chen er op­mærk­som på det her om­rå­de og selv gør no­get. De skal ik­ke tje­ne pen­ge på det her, men de får goodwill ud af de­res al­men­nyt­te. Der­for me­ner jeg hel­ler ik­ke umid­del­bart, at der skal re­gu­le­ring til, men fon­de­ne skal væ­re op­mærk­som­me på, hvad de kal­der grønt,” si­ger hun og fortsætter: 

"Al den re­gu­le­ring, der er ved at bli­ve im­ple­men­te­ret på om­rå­det fra EU er me­get tung og gi­ver me­get bu­reau­kra­ti. Der­for sy­nes jeg ik­ke, at vi skal læg­ge yder­li­ge­re ovenpå.”

I ste­det op­for­drer Lou­i­se Scha­ck El­holm fon­de­ne til “selv at gø­re no­get” og til even­tu­elt at gå sam­men om at op­stil­le nog­le kri­te­ri­er for, hvad der re­elt er grøn:

“Det har jeg li­ge nu til­lid til, at de godt selv kan,” si­ger hun.

Og­så fra de Kon­ser­va­ti­ves Hel­le Bon­ne­sen ly­der hold­nin­gen, at man vil for­hol­de sig afventende:

“Det ska­der først og frem­mest virk­som­he­der­ne selv, hvis de svig­ter de­res an­svar. Og jeg me­ner der­for, at vi skal af­ven­te med re­gu­le­ring og nye bu­reau­kra­ti­ske reg­ler,” si­ger hun.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer