Novo Nordisk Fonden
– og humlebien der ikke burde kunne flyve

Steffen Lüders har overtaget depechen som tredje deltager i interview-stafetten, hvor vi sætter ansigter på de mennesker, der arbejder med at omsætte fondenes visioner og strategier til praksis. Han er chef for kommunikation og stakeholder relations i Novo Nordisk Fonden og Novo A/S. I interviewet fortæller han om sit skifte fra PR-bureauet Mannov til fondsverdenen. Om fondens rolle som aktiv samfundsaktør og kommuni­ka­tio­nens betydning for fondsbranchen. Med tre spørgsmål sender han stafetten videre til direktør i Villum Fonden, Lars Hansen.

Steffen Pierini Lüders

“Vi har en fan­ta­stisk si­tu­a­tion i Dan­mark. Men som så­dan er fonds­struk­tu­ren jo li­ge­som en hum­le­bi – den bur­de ik­ke kun­ne flyve.”

Så­dan ka­rak­te­ri­se­rer St­ef­fen Lü­ders er­hvervs­fon­de­nes sær­li­ge kon­struk­tion, som ba­lan­ce­rer in­ter­es­ser­ne mel­lem me­get lang­sig­te­de ma­jo­ri­tetsak­tio­næ­rer, kort­sig­te­de mindretals­aktio­nærer og mo­der­ne filan­tro­pi. Han for­tæl­ler om vig­tig­he­den af at få fon­de­ne til at for­tæl­le me­re om de­res be­tyd­ning for det dan­ske sam­fund. Des­u­den løf­ter han slø­ret for styr­kel­sen af ind­sats­om­rå­der, som bli­ver den del af den nye for­tæl­ling om No­vo Nor­disk Fon­den, som han skal væ­re med til at ud­fol­de de næ­ste par år.

Men før vi når så langt, skal han sva­re på det før­ste sta­fet-spørgs­mål fra Bi­ku­ben­fon­dens che­f­rå­d­gi­ver, Sus­an­ne Dahl.

 

– – –

Sta­fet-spørgs­mål 1

Hvor­dan har du op­le­vet dit skift fra er­hvervs­li­vet til filantropien?

 

“Den stør­ste for­skel er nok, at jeg ik­ke læn­ge­re ejer min ka­len­der. Plud­se­lig har jeg mø­der boo­k­et halvan­det år frem i ti­den. Jeg har fun­det ud af, at man fak­tisk skal pla­ce­re tids­punk­ter i sin ka­len­der, hvor man kan ar­bej­de. Og så er der selv­føl­ge­lig den for­skel, at i Man­nov var jeg selv topchefen.”

“Jeg star­te­de i Man­nov helt til­ba­ge i 1992, hvor jeg var fre­elan­cer, og før det hav­de jeg væ­ret seks år på In­sti­tut­tet for Frem­tids­forsk­ning, hvor jeg stod for de­res kom­mu­ni­ka­tion. Da jeg star­te­de i Man­nov hav­de jeg mit eget rå­d­giv­nings­fir­ma ved si­den af, og ef­ter et par år fandt vi ud af, at jeg skul­le væ­re ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør og me­de­jer af sel­ska­bet. Så fra ja­nu­ar 1995 var jeg ho­ve­d­ak­tio­nær i Man­nov. For et par år si­den blev jeg ar­bej­den­de formand.”

St­ef­fen Lü­ders for­tæl­ler, hvor­for han for et år si­den tog sprin­get fra at væ­re ar­bej­den­de besty­relsesformand i PR-bu­reau­et Man­nov til en chef­stil­ling i No­vo Nor­disk Fonden.

“Jeg hav­de det som blom­men i et æg hos Man­nov – et stærkt net­værk blandt de stør­ste sel­ska­ber op­byg­get gen­nem et kvart år­hund­re­de, me­get spæn­den­de op­ga­ver og dyg­ti­ge kol­le­ga­er. Men da mu­lig­he­den op­stod for at bru­ge al min tid hos No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo A/S, så vid­ste jeg, at det var tid til at skif­te. For hvor kun­ne jeg el­lers væ­re på en så spæn­den­de rej­se, hvor det er mu­ligt at ha­ve så me­get po­si­tiv ind­virk­ning på men­ne­sker og sam­fund? Jeg var ked af at si­ge far­vel til Man­nov, der har væ­ret mit barn i 25 år, men No­vo Nor­disk Fon­den er en fan­ta­stisk ar­bejds­plads med man­ge dyg­ti­ge og in­spi­re­ren­de kol­le­ga­er og en vig­tig op­ga­ve, som vi de­ler med man­ge an­dre fonde."

"Jeg til­t­rå­d­te en ny­op­ret­tet stil­ling – der har ik­ke før væ­ret en de­ci­de­ret kom­mu­ni­ka­tions- el­ler sta­ke­hol­der re­la­tions­af­de­ling. Op­ga­ver­ne har hørt ind un­der di­ver­se le­de­re he­r­in­de som de­res ek­stra­om­rå­der. Så det skul­le jeg byg­ge op, og det er jeg i fuld gang med."

St­ef­fen Lü­ders ti­tel i den ny­op­ret­te­de stil­ling – chef for kom­mu­ni­ka­tion og sta­ke­hol­der re­la­tions – pe­ger på et vig­tigt fo­kus for No­vo Nor­disk Fonden:

“Sta­ke­hol­der re­la­tions og kom­mu­ni­ka­tion hø­rer sam­men. Vi har rig­tig me­get med man­ge for­skel­li­ge men­ne­sker at gø­re i for­skel­li­ge stil­lin­ger og funk­tio­ner, og det er mit an­svar at sik­re, at vi har go­de, for­nuf­ti­ge re­la­tio­ner med de folk vi har be­tyd­ning for, som er interes­serede i at vi­de, hvad vi la­ver – el­ler som skal hjæl­pe os. Det kan væ­re alt fra myn­dig­heder til forsk­nings­mil­jø­er, po­li­ti­ke­re og an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner, og det kan og­så væ­re in­den for er­hvervs­livet. Det er me­get bredt. Vo­res af­de­lings op­ga­ve er at un­der­støt­te det ar­bej­de som No­vo Nor­disk Fon­den la­ver, og de stra­te­gi­er og mål vi har. Ik­ke ba­re de ting vi selv la­ver, men og­så det re­sten af hu­set laver.”

“På nog­le om­rå­der min­der mit ar­bej­de de to ste­der me­get om hin­an­den. I Man­nov hav­de jeg en hel mas­se kun­der og lær­te en mas­se for­skel­li­ge ting. Her har jeg in­ter­nt en hel mas­se for­skel­li­ge af­de­lin­ger og folk med for­skel­li­ge op­ga­ver, som jeg hjæl­per med man­ge for­skel­li­ge ting – alt fra hardco­re in­ve­ste­ring til al­men­nyt­tig grundforskning.

I mod­sæt­ning til tra­di­tio­nelt kom­mu­ni­ka­tions­ar­bej­de ser Lü­ders sta­ke­hol­der re­la­tions som no­get me­get ak­tivt og medskabende.

“Jeg kun­ne ik­ke hol­de ud ba­re at ha­ve så­dan en kom­mu­ni­ka­tions­stil­ling, hvor du ale­ne var eks­pe­di­tions­kon­tor for de ting, der blev la­vet an­dre ste­der i or­ga­ni­sa­tio­nen. Sta­ke­hol­der re­la­tions er med til at for­me en or­ga­ni­sa­tion, og vi er of­te en del af de teams, der ud­for­mer og plan­læg­ger nye pro­jek­ter. For ek­sem­pel er vi i gang med at at ud­vik­le nye til­tag in­den for ud­dan­nel­se og in­nova­tion, og der er vi med helt fra star­ten af pro­ces­sen. Vi er med til at drøf­te hvem vi skal sam­ar­bej­de med, hvem der kan no­get på om­rå­det, hvem vi skal hø­re, hvem vi skal ind­dra­ge og hvor­dan vi skal gø­re det. Og vi er og­så med til at gø­re det. Vi er en del af maskinrummet”.

 

– – –

Sta­fet-spørgs­mål 2

Hvil­ken rol­le vil kom­mu­ni­ka­tion og sta­ke­hol­der re­la­tions få
for No­vo Nor­disk Fon­den og for fondsbranchen?

 

“Det der med, at den der le­ver stil­le, le­ver godt – det gæl­der ik­ke for fon­de­ne, der har en pligt til at væ­re helt trans­pa­ren­te om­kring hvad de gør, så dem der ger­ne vil kan få no­get at vi­de. Og så må fon­de­ne og­så væ­re go­de til at kom­mu­ni­ke­re til al­le dem, som de me­ner bør ken­de til hvad fon­de­ne gør.”

“Jeg sy­nes ge­ne­relt, at en del fon­de har kom­mu­ni­ke­ret for lidt, hvis man ser hi­sto­risk på det. Man­ge har haft hjem­mesi­der hvor man har lagt si­ne ak­ti­vi­te­ter frem. Det er ik­ke for­di, de har holdt ting skjult, men man gjor­de ik­ke så me­get ved det. Der har hel­ler ik­ke væ­ret så stor in­ter­es­se fra om­ver­den, men den er kom­met de se­ne­ste år. Og den er kom­met for at blive.”

“Som rå­d­gi­ver i Man­nov har jeg ar­bej­det for man­ge af de stør­re fon­de igen­nem en del år, og væ­ret med i den pro­ces, som en del af fon­de­ne har væ­ret igen­nem, hvor de er vok­set er­hvervs­mæssigt og ud­de­lings­mæs­sigt. Men og­så hvor de har mo­der­ni­se­ret sig, bå­de le­del­ses­mæs­sigt og kom­mu­ni­ka­tions­mæs­sigt. Den pro­ces har jeg væ­ret en del af og og­så skub­bet på som rådgiver.”

Og pro­ces­sen har væ­ret un­der­vejs et styk­ke tid. Det il­lu­stre­rer St­ef­fen Lü­ders med en hi­sto­rie om en præ­sen­ta­tion, som han holdt på et fonds­se­mi­nar om god fonds­le­del­se i marts 2017. Og for læn­ge siden.

“Det var me­get sjovt, for jeg tog fat i den præ­sen­ta­tion jeg hav­de gi­vet for fem år si­den på et til­sva­ren­de mø­de. I præ­sen­ta­tio­nen si­ger jeg, at nu skal I alt­så til at væ­re me­re åb­ne og kom­mu­ni­ke­re no­get me­re, for når folk ik­ke for­står jer er det så­dan set je­res egen skyld. Og når der er ne­ga­tiv pres­se, bun­der det blandt an­det i, at man ik­ke ved nok om, hvad I la­ver. Og det er kun jer selv, der kan gø­re no­get ved det. Jeg hav­de fak­tisk en præ­sen­ta­tion til, som var yder­li­ge­re tre el­ler fi­re år æl­dre, hvor jeg sag­de det sam­me. Men jeg tænk­te, at det var lidt for søgt og­så at hi­ve den frem – og de 10 år gam­le sli­des var des­u­den og­så ret pri­mi­ti­ve. Si­den har fon­de­ne over en bred kam opju­ste­ret de­res ak­ti­vi­te­ter – ik­ke mindst på kommunika­tions­området. Så, der er sket me­get de sid­ste 5 år, og det sy­nes jeg er bå­de rig­tig godt og vigtigt”

En af po­in­ter­ne i præ­sen­ta­tio­nen er, at fon­de­ne har et fæl­les an­svar for at ska­be go­de ram­me­vilkår for he­le bran­chen. Sam­ti­dig med at fon­de­nes ud­de­lin­ger bli­ver stør­re, bli­ver øn­sket om me­dind­fly­del­se og­så stør­re, og St­ef­fen Lü­ders me­ner, at de sto­re fon­de har et sær­ligt an­svar for at ska­be stør­re vi­den om og for­stå­el­se for fon­de­nes virke.

Danske fonde har mere til fælles end de er forskellige

“De stør­re fon­de er ble­vet me­get trans­pa­ren­te om­kring hvad de gør. De er ak­ti­ve på de so­ci­a­le me­di­er og la­ver nye til­tag og ori­en­te­rer sig me­re end no­gen­sin­de om­kring om­ver­de­nen – og de dis­ku­te­rer og in­vol­ve­rer. Det sy­nes jeg er den rig­ti­ge udvikling.”

“Der er ik­ke no­gen for­mel or­ga­ni­sa­tion i dag, der sam­ler fon­de­ne, men fon­de­ne har forskel­lige net­værk, hvor man drøf­ter re­le­van­te em­ner. Der er et di­rek­tør­ne­t­værk, der er et kommu­ni­ka­tions­netværk, der er et forsk­nings­net­værk og fle­re andre.”

“Man skal og­så hu­ske på, at fon­de­ne er ret for­skel­li­ge i de­res hi­sto­ri­er og hvad de fo­ku­se­rer på, men de har og­så rig­tig me­get til fæl­les. Og de har nok me­get me­re til fæl­les, end de er forskellige.”

“Jeg me­ner godt, jeg kan kon­klu­de­re, at der blandt fon­de­ne er et øn­ske om et tæt­te­re sam­arbejde. Hvor­dan det præ­cist skal ud­for­me sig, det må ti­den vi­se. Fon­de­ne sam­ar­bej­der i dag, og de kom­mer til at skul­le sam­ar­bej­de end­nu me­re i fremtiden.”

 

– – –

Sta­fet-spørgs­mål 3

Hvor­dan ser du fon­dens rol­le som ak­tiv samfundsaktør?
– Og kom­mer je­res ud­de­lin­ger til at be­ty­de for det so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re område?

 

For St­ef­fen Lü­ders hand­ler fon­de­nes rol­le som ak­tiv sam­fundsak­tør ik­ke kun om de al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

“Kig­ger du på de er­hvervs­dri­ven­de fon­de og på den sam­funds­mæs­si­ge ef­fekt af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne, så er den nok end­nu stør­re, end det som fon­de­ne bi­dra­ger med i form af uddelinger.”

Og det er her hum­le­bi­en kom­mer ind i bil­le­det. Det er nem­lig den dan­ske mo­del for er­hvervs­dri­ven­de fon­de, han ser som en hum­le­bi – én der fly­ver rig­tig flot, selv­om det ik­ke egent­lig ik­ke bur­de kun­ne la­de sig gø­re i for­hold til tra­di­tio­nel øko­no­misk for­ret­nings­te­o­ri. ”De sto­re er­hvervs­dri­ven­de fon­de har en lang­sig­tet ejer­skabs­mo­del, som har vist sig at ska­be sær­de­les go­de re­sul­ta­ter. Det er ik­ke en sove­pu­de for virk­som­he­der­nes ud­vik­ling. Tværtimod.”

“Jeg sy­nes vi har en helt fan­ta­stisk si­tu­a­tion i Dan­mark. Vi har en me­get stor kon­cen­tra­tion af sto­re fon­de, hvor især de er­hvervs­dri­ven­de fon­de er med til at be­va­re virk­som­he­der og ar­bejds­plad­ser på dan­ske hæn­der og er med til at sik­re ho­ved­kon­tor, ud­vik­ling og et mil­jø, som jeg tror de fær­re­ste er klar over, hvor stor be­tyd­ning egent­lig har.

Og det er blandt an­det den hi­sto­rie St­ef­fen Lü­ders skal hjæl­pe fon­den med at fortælle.

“Blot som et ek­sem­pel. Næ­sten halv­de­len af al­le me­d­ar­bej­de­re i No­vo Nor­disk er an­sat i Dan­mark, og virk­som­he­den be­tal­te over 5 mia. i sel­skabs­skat i Dan­mark sid­ste år. Det er det hø­je­ste for no­gen virk­som­he­der over­ho­ve­det. Men kun 0,3% af om­sæt­nin­gen kom fra Dan­mark. Og de an­sat­te i Dan­mark be­tal­te her­u­d­over næ­sten fem mia. i ind­komstskat. Og der blev in­ve­ste­ret for 4,7 mia. i pro­duk­tion i Dan­mark i 2016. Plus al den in­ve­ste­ring, forsk­ning og føl­ge­virk­som­he­der, der er. Der er cir­ka 40.000 job i Dan­mark – ud over dem som er i No­vo-grup­pen – som er af­hæn­gi­ge af det der fo­re­går i No­vo Nor­disk. Så en virk­som­hed som No­vo Nor­disk har en enorm be­tyd­ning for det dan­ske samfund.”

“En del af det over­skud, der bli­ver skabt i No­vo Nor­disk kom­mer al­le ak­tio­næ­rer­ne til gavn, og vi mod­ta­ger ud­byt­te på li­ge fod med al­le an­dre ak­tio­næ­rer. Det­te har væ­ret med til at vi har kun­net øge vo­res ud­de­lin­ger til det dan­ske sam­fund. Sid­ste år ud­del­te vi over fi­re mil­li­ar­der. Det vil­le vi al­drig kun­ne gø­re uden at No­vo Nor­disk hav­de væ­ret den dy­na­mo, som den har væ­ret i er­hvervs­li­vet. Så det er jo en fan­ta­stisk ord­ning set med dan­ske øjne”

“Hvis No­vo Nor­disk var ble­vet solgt til ud­lan­det for ti el­ler fem­ten år si­den, så hav­de vi helt sik­kert ik­ke haft så­dan nog­le tal.

Sociale og humanitære områder bliver en del af den nye fortælling

De øge­de ud­de­lin­ger fra No­vo Nor­disk Fon­den hand­ler blandt an­det om fon­dens ind­sats på det so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re om­rå­de, som Sus­an­ne Da­hl spurg­te til i sit tred­je stafet-spørgsmål.

“Jeg tror at de fle­ste i dag op­fat­ter No­vo Nor­disk Fon­den som en fond, der helt pri­mært støt­ter of­fent­lig grund­forsk­ning, og det vil helt sik­kert fort­sæt­te med at væ­re et helt cen­tralt ele­ment for os, men om nog­le år vil fon­den bli­ve set som en me­get bre­de­re fond, end man har væ­ret hidtil.”

“Vi har i vo­res vedtæg­ter tre helt over­ord­ne­de mål for vo­res ud­de­lin­ger. Det før­ste er læ­ge­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Mål num­mer to er at un­der­støt­te forsk­nings­ba­se­ret ho­spi­talsvirk­som­hed in­den for di­a­be­tes i Dan­mark. Og num­mer tre er at støt­te an­dre viden­ska­be­lige for­mål og so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re formål.”

“I for­hold til vo­res øv­ri­ge ud­de­lin­ger har den hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le ind­sats fyldt min­dre. Det kom­mer til at æn­dre sig. Det er no­get fon­den ar­bej­der med at kon­kre­ti­se­re. Vi er i gang med at la­ve vo­res stra­te­gi for om­rå­der­ne, og det er hen­sig­ten, at vi kom­mer til at øge vo­res be­vil­lin­ger på de to om­rå­der – li­ge som vi øger på al­le vo­res ud­de­lings­om­rå­der. Vi er i gang med at fin­de ud af, hvor­dan det skal gri­bes an. Hvad er det der skal støt­tes og hvor­dan? Hvor er det vi kan gø­re en sær­lig nyt­te? I 2016 ud­del­te vi 25 mio. til om­rå­det, så det er ik­ke helt ube­ty­de­ligt, men det kom­mer til at bli­ve væ­sent­lig større.”

Hvad der helt kon­kret er i stø­be­ske­en, kan St­ef­fen Lü­ders ik­ke si­ge me­re om før til næ­ste år.

“Vi er en vi­densvirk­som­hed og har vi­den som bag­grund – det er fun­da­men­tet i alt hvad vi la­ver på al­le vo­res uddelingsområder.”

”Jeg tror, at of­fent­lig­he­den i de kom­men­de år vil få en bre­de­re for­stå­el­se af vo­res for­skel­li­ge ind­sats­om­rå­der. For­tæl­lin­gen kom­mer til at ud­vik­le sig. Det bli­ver ret spændende.”

Steffen Lüders sender stafetten videre til direktør Lars Hansen i Villum Fonden

Vil­lum Fon­den er i færd med at de­fi­ne­re en ny stra­te­gi for si­ne ud­de­lin­ger. Kan du ka­ste lys over, hvad den­ne stra­te­gi in­de­hol­der, og hvad der er bag­grun­den for den?

I er en af de stør­ste og mest ud­de­len­de fon­de i Dan­mark, men sam­ti­dig og­så en af de fon­de, der er mest ukendt i be­folk­nin­gen. Er det en be­vidst stra­te­gi fra je­res si­de, og hvad er je­res pla­ner på kommunikationssiden?

Hvor­dan ser du Vil­lum Fon­dens rol­le som sam­fundsak­tør i frem­ti­den, og hvad har I gjort jer af over­vej­el­ser om de stør­re fon­des sam­funds­ansvar og sam­spil med de­res interessenter?

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Serie:

Interview-stafet

I en serie af interviews sætter nyhedsbrevet Danmarks Fonde ansigter på de mennesker, der arbejder med at omsætte fondenes visioner og strategier til praksis. Serien fungerer som en stafet, hvor den aktuelle interviewperson får mulighed for at sende tre nysgerrige spørgsmål videre til en kollega i den danske fondsverden – som dermed bliver den næste vi interviewer.

Interviews i serien:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer