Færre fonde foretager uddelinger

Den samlede andel af bevilgende fonde i Danmark faldt markant fra 2019 til 2020, og antallet af fonde, der ikke deler penge ud, er nu igen højere end antallet af bevilgende. CBS-professor Anker Brink Lund forventer, at tendensen til, at flere fonde må lukke eller ikke er i stand til at dele ud, fortsætter i de kommende år.

Pro­fes­sor An­ker Brink Lund for­ven­ter en stig­ning de kom­men­de år i an­tal­let af fon­de, der dre­jer nøg­len om el­ler ik­ke er i stand til at de­le pen­ge ud. Fonds­do­na­tio­ner­ne vil iføl­ge pro­fes­soren sær­ligt bli­ve sav­net i lo­kal­sam­fun­de­ne. Bil­le­det er fra tor­vet i Mariager.

”Når jeg kig­ger frem, tror jeg desvær­re, at vi vil se fle­re fon­de i de kom­men­de år, der dør el­ler ik­ke er i stand til at de­le ud, end vi vil se op­ret­tel­sen af nye fon­de. Det vil på læn­ge­re sigt be­ty­de, at vi får en øget do­mi­nans af de 200 stør­ste fon­de, mens re­sten en­ten syg­ner hen el­ler får til­sku­e­rens pas­si­ve rolle.”

Så­dan ly­der vur­de­rin­gen fra én af lan­dets før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sor An­ker Brink Lund fra Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School (CBS), i kølvan­det på en ny ana­ly­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter om de dan­ske fon­des be­vil­lin­ger i pe­ri­o­den 2016-2020.

Ana­ly­sen, der er ba­se­ret på tal fra Dan­marks Sta­ti­stik, vi­ser blandt an­det, at der fra 2019 til 2020 ske­te et mar­kant fald i an­tal­let af fon­de, som fo­re­tog be­vil­lin­ger. 5.280 fon­de del­te pen­ge ud i 2019, og året ef­ter faldt an­tal­let af fon­de med 864 til 4.416 – sva­ren­de til en ned­gang på 16 procent.

Til­sva­ren­de steg grup­pen af ik­ke-be­vil­gen­de fon­de med 664: Fra 4.471 i 2019 til 5.135 i 2020.

Med an­dre ord var der i 2020 flest fon­de, som ik­ke del­te pen­ge ud.

Ana­ly­sen fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter un­der­stre­ger sam­ti­dig de se­ne­re års ten­dens til, at der bli­ver sta­dig fær­re knap­penå­le på fonds­dan­marks­kor­tet. I pe­ri­o­den fra 2016 til 2020 faldt an­tal­let af fon­de med 707 – fra 10.258 til 9.551. Ale­ne fra 2019 til 2020 blev der 200 fær­re fon­de i Danmark.

I na­tio­nalt per­spek­tiv ser ud­vik­lin­gen må­ske ik­ke så al­vor­lig ud, men i lo­kal­sam­fun­de­ne kan svæk­ke­de små­fon­de godt få me­get sto­re konsekvenser

An­ker Brink Lund – Pro­fes­sor, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School

Når An­ker Brink Lund kal­ku­le­rer med, at an­tal­let af fon­de, der en­ten dre­jer nøg­len om el­ler ik­ke er i stand til at de­le pen­ge ud, i de kom­men­de år over­sti­ger an­tal­let af ny­op­ret­te­de fon­de, vil fonds­do­na­tio­ner­ne iføl­ge pro­fes­soren sær­ligt bli­ve sav­net i lokalområderne.

”Man­ge af de små og mel­lem­sto­re fon­de de­ler især ud lo­kalt. Så i na­tio­nalt per­spek­tiv ser ud­vik­lin­gen må­ske ik­ke så al­vor­lig ud, men i lo­kal­sam­fun­de­ne kan svæk­ke­de små­fon­de godt få me­get sto­re kon­se­kven­ser,” si­ger An­ker Brink Lund.

Lavt renteniveau udfordrer især små fonde

I Dan­ske Bank For­valt­nings­af­de­ling, der er den stør­ste af lan­dets 10 god­kend­te be­sty­re­re af mid­ler fra blandt an­dre fon­de, un­der­stre­ger di­rek­tør Erik Jo­han­nes­sen, at af­de­lin­gen ik­ke la­ver sta­ti­stik over kun­der­nes be­vil­lin­ger. Dan­ske Bank For­valt­nings­af­de­ling har der­for iføl­ge di­rek­tø­ren ik­ke no­gen vi­den om, hvor­vidt fon­de­ne de­ler me­re el­ler min­dre ud fra år til år – el­ler om de slet ik­ke fo­re­ta­ger uddelinger.

Erik Jo­han­nes­sen nik­ker dog gen­ken­den­de til, at man­ge små fon­de de se­ne­re år har haft svært ved at ska­be det øko­no­mi­ske grund­lag for at fo­re­ta­ge uddelinger.

”På grund af det la­ve ren­te­ni­veau har vi set en trend de se­ne­re år med, at især små fon­de har haft svært ved at ska­be et af­kast til at kun­ne de­le ud jævn­før de­res fun­dats. Der­for har de en­ten søgt om op­løs­ning el­ler er ble­vet fu­sio­ne­ret, og der har vi i fle­re til­fæl­de hjul­pet fon­de­ne i pro­ces­sen,” si­ger Erik Johannessen.

På grund af det la­ve ren­te­ni­veau har vi set en trend de se­ne­re år med, at især små fon­de har haft svært ved at ska­be et af­kast til at kun­ne de­le ud jævn­før de­res fundats

Erik Jo­han­nes­sen – Di­rek­tør, Dan­ske Bank Forvaltningsafdeling

An­ker Brink Lund ser fle­re mu­li­ge for­kla­rin­ger på, at det sam­le­de an­tal be­vil­gen­de fon­de er fal­det så vold­somt fra 2019 til 2020.

”En af for­kla­rin­ger­ne kan væ­re, at man­ge fon­de i 2019 har be­nyt­tet sig af, at myn­dig­he­der­ne har lem­pet lidt på for­mu­e­kra­vet. Det be­ty­der, at det er ble­vet let­te­re end tid­li­ge­re at bli­ve ned­lagt som fond, og det kan ha­ve få­et no­gen til at de­le det he­le ud i 2019. Det gør så mu­lig­vis, at an­tal­let af ud­de­len­de fon­de var højt i 2019 og til­sva­ren­de mar­kant la­ve­re i 2020,” si­ger An­ker Brink Lund.

Der­u­d­over er CBS-pro­fes­soren enig med Erik Jo­han­nes­sen i, at det la­ve ren­te­ni­veau har be­ty­det, at fle­re små og mel­lem­sto­re fon­de ik­ke har væ­ret i stand til at få for­ren­tet fond­s­ka­pi­ta­len på en så­dan må­de, at de har haft øko­no­mi til uddelinger.

”Så når de ik­ke ud­de­ler, er det ik­ke for­di, de sny­der og bed­ra­ger, men sim­pelt­hen for­di, de ik­ke har no­get at de­le ud af, når de lø­ben­de ud­gif­ter er be­talt. De på­gæl­den­de fon­de har val­get mel­lem at luk­ke, og så er pen­ge­ne jo væk på kort tid, el­ler de kan ven­te på bed­re ti­der, det vil si­ge hø­je­re for­rent­ning,” si­ger An­ker Brink Lund.

Har ikke kunnet mødes fysisk på grund af corona

Ad­vo­kat og di­rek­tør Ole Re­in­holdt fra For­valt­nings­in­sti­tut­tet for Lo­ka­le Pen­ge­in­sti­tut­ter be­kræf­ter i en mail til Fun­dats, at in­sti­tut­tet kan gen­ken­de, at sær­ligt de min­dre fon­de har haft fær­re el­ler slet in­gen ud­de­lin­ger i 2020.

År­sa­gen er, skri­ver Ole Re­in­holdt, at ”be­sty­rel­ser­ne ik­ke har kun­net mø­des fy­sisk på grund af covid19”.

Og­så Erik Jo­han­nes­sen fra Dan­ske Bank For­valt­nings­af­de­ling me­ner, at cor­ona­kri­sen kan ha­ve haft en fin­ger med i spillet.

”En mu­lig for­kla­ring på fal­det i 2020 kan væ­re re­la­te­ret til covid19, for ek­sem­pel for fon­de, hvis for­mål er at ud­de­le rej­se­le­ga­ter, og be­sty­rel­ser, som har haft ud­for­drin­ger med at mø­des fy­sisk,” si­ger Erik Johannessen.

An­ker Brink Lund kø­ber ik­ke umid­del­bart for­kla­rin­gen om de umu­lig­gjor­te fy­si­ske møder.

”Jeg tror ik­ke, at mang­len­de mø­der i be­sty­rel­ser­ne un­der cor­o­na kan væ­re for­kla­rin­gen på de fær­re be­vil­lin­ger i 2020. Men der kan væ­re ta­le om fon­de, som på grund af cor­o­na for ek­sem­pel ik­ke har delt pen­ge ud til kon­cer­ter og an­dre ty­per af ar­ran­ge­men­ter, der ik­ke kun­ne gen­nem­fø­res un­der pan­de­mi­en,” si­ger An­ker Brink Lund.

Har et legitimitetsproblem

Ole Re­in­holdts vur­de­ring er, at det sto­re fald fra 2019 til 2020 i an­tal­let af be­vil­gen­de fon­de ik­ke er kom­met for at blive.

”Vi kan ik­ke ud fra vo­res da­ta kon­sta­te­re, at tren­den er fort­sat – tvær­ti­mod kan det kon­sta­te­res, at fle­re fon­de og le­ga­ter ud­de­ler me­re og fle­re fon­de nu be­nyt­ter sig af at mø­des di­gi­talt,” skri­ver Ole Re­in­holdt i sin mail.

Og­så Erik Jo­han­nes­sen for­ven­ter, at fle­re fon­de igen kom­mer til at de­le pen­ge ud.

”Nu sti­ger ren­ten lidt, og der er væ­sent­lig for­skel på at ha­ve in­ve­ste­ret i en ét pro­cents ob­liga­tion og en fi­re pro­cents ob­liga­tion. Ale­ne det gør, at fle­re fon­de får mu­lig­hed for at få over­skud, når de har be­talt de­res fa­ste ud­gif­ter, så de der­med kan la­ve ud­lod­nin­ger jævn­før de­res fun­dats,” si­ger Erik Johannessen.

Når An­ker Brink Lund fort­sat er be­kym­ret, skyl­des det blandt an­det, at der, som pro­fes­soren ud­tryk­ker det, ik­ke kom­mer nye fon­de til i sær­lig stor stil i ste­det for dem, der ik­ke kan kla­re mo­sten. In­ci­ta­men­tet til at stif­te nye fon­de er i dis­se år me­get be­græn­set, på­pe­ger han.

Når vi nu igen har en over­vægt af fon­de, der ik­ke de­ler ud, vi­ser det, at vi på læn­ge­re sigt har et legitimitetsproblem

An­ker Brink Lund – Pro­fes­sor, Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School

Der­u­d­over har An­ker Brink Lund en grund­læg­gen­de be­kym­ring re­la­te­ret til fal­det i de ud­de­len­de fonde.

”Når vi nu igen har en over­vægt af fon­de, der ik­ke de­ler ud, vi­ser det, at vi på læn­ge­re sigt har et le­gi­ti­mi­tets­pro­blem – især hvis det er de sam­me fon­de, der år ef­ter år ik­ke de­ler ud, for så er de ik­ke rig­tigt al­men­nyt­ti­ge læn­ge­re. Mo­del­len er jo ik­ke la­vet med hen­blik på at spa­re pen­ge op. Vi er der­for nødt til at fin­de må­der, vi kan hjæl­pe de små og mel­lem­sto­re fon­de til en­ten at fu­sio­ne­re, få ned­bragt de­res ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger el­ler på en in­tel­li­gent må­de få lov til at bru­ge af grund­ka­pi­ta­len, så de går til­ba­ge til det for­mål, stif­ter op­rin­de­ligt har gi­vet dem. For­hå­bent­lig kan vi sam­ti­dig ska­be in­ci­ta­men­ter til at etab­le­re nye fon­de, her­i­blandt fon­de der er ba­se­ret på lø­ben­de do­na­tio­ner,” si­ger An­ker Brink Lund.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer