Fagforening: Fonde bør tage ansvar for arbejdsforholdene i kulturbranchen

Har fondene et medansvar for at forbedre arbejdsvilkårene hos de fondsstøttede kulturinstitutioner og organisationer? Ja, mener Bikubenfonden, der har haft fokus på området i en årrække. Også Det Obelske Familiefond vurderer bevillingsmodtagernes lønforhold uden dog at ville inddrages i arbejdsmarkedspolitiske problemer på kulturområdet. Fondene har selv en interesse i at bidrage til bedre arbejdsvilkår i kulturlandskabet, mener Dansk Magisterforening.

De dan­ske fon­de ud­de­ler i om­eg­nen af 2,5 mil­li­ar­der kro­ner om året til den dan­ske kul­tur­bran­che. Pen­ge­ne kun­ne med for­del væ­ret be­tin­ge­de af overenskomst­lig­nen­de ar­bejds­for­hold hos be­vil­lings­mod­ta­ger, ly­der det fra Dansk Magi­ster­for­e­ning. Fo­to: Jakob Mørch

Dansk Magi­ster­for­e­ning, der or­ga­ni­se­rer en del af lan­dets kul­tur­ar­bej­de­re, op­for­drer nu de dan­ske fon­de til at bak­ke op om ker­nen i det kul­tur­for­slag, som re­ge­rin­gens støt­te­par­ti­er frem­lag­de i au­gust, og som Al­tin­get har be­skre­vet.

For­sla­get går ud på, at det frem­over skal væ­re slut for dansk kul­tur­liv at mod­ta­ge of­fent­li­ge støt­te­kro­ner, hvis den på­gæl­den­de kul­turin­sti­tu­tion ik­ke har en overenskomst el­ler overenskomst­lig­nen­de ar­bejds­for­hold for dens medarbejdere.

Og det er et bud­skab, som Dansk Magi­ster­for­e­ning hå­ber, at lan­dets kul­tur­fon­de vil la­de sig in­spi­re­re af, så in­gen kul­turin­sti­tu­tio­ner el­ler kul­tur­pro­jek­ter frem­over mod­ta­ger fonds­støt­te, med­min­dre de kan ga­ran­te­re overenskom­ster el­ler i det mind­ste overenskomst­lig­nen­de ar­bejds­for­hold for de­res medarbejdere.

”Jeg vil ger­ne op­for­dre fon­de­ne til at bak­ke op om det her. Fon­de­nes mål er at gø­re en po­si­tiv for­skel for sam­fun­det og kul­tur­li­vet, og det her er et om­rå­de, hvor de kan gø­re det,” si­ger An­ders Dalsa­ger, der er for­mand for Dansk Magi­ster­for­e­ning Kul­tur og Me­di­er og mu­se­ums­in­spek­tør på Krop­pe­dal Museum.

Problemer flere steder

Ar­bejds­for­hol­de­ne på fle­re af lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner har læn­ge væ­ret til debat.

Så sent som i au­gust må­ned kom Ar­bejds­til­sy­net med et tred­je på­bud til det fonds­støt­te­de kunst­mu­se­um Ar­ken i Ishøj.

På­bud­det lød, at hvis ik­ke mu­se­et hur­tigst mu­ligt ret­ter op på ar­bejds­mil­jø og ar­bejds­vil­kår, så ri­si­ke­rer dets me­d­ar­bej­de­re over en bred kam at bli­ve ramt af bå­de angst, de­pres­sion og hjer­te-kar-syg­dom­me.

Og det mo­der­ne kunst­mu­se­um i Is­høj er langt­fra den ene­ste kul­turin­sti­tu­tion, der har ondt i arbejdsforholdene.

Sid­ste som­mer fra­t­rå­d­te di­rek­tør for Aros Aar­hus Kunst­mu­se­um, Er­lend Høy­er­sten, med øje­blik­ke­lig virk­ning, ef­ter at en un­der­sø­gel­se hav­de fun­det al­vor­li­ge pro­ble­mer med ar­bejds­mil­jø og kræn­kel­ser på museet.

I Dansk Magi­ster­for­e­ning gen­ken­der An­ders Dalsa­ger billedet.

”Der er me­get stor for­skel fra in­sti­tu­tion til in­sti­tu­tion, og på man­ge kul­tur­ar­bejds­plad­ser er ar­bejds­mil­jø­et og ar­bejds­vil­kå­re­ne rig­tig go­de. Men vi hø­rer fra vo­res med­lem­mer, at der er alt for sto­re va­ri­a­tio­ner i ar­bejds­for­hol­de­ne i kul­tur­li­vet. Der er me­d­ar­bej­de­re, som ar­bej­der un­der et uri­me­ligt pres uden fast ar­bejds­tid og til al for lav en løn. Det med­vir­ker til stress og usik­ker­hed,” si­ger An­ders Dalsager.

Han har selv har mødt aka­de­mi­ske me­d­ar­bej­de­re, som var an­sat­te på kon­trak­ter for ufag­lær­te, hvor der in­gen mini­mumsløn var. Og Dansk Magi­ster­for­e­ning får til sta­dig­hed hen­ven­del­ser fra med­lem­mer, der bli­ver, el­ler er i fa­re for at bli­ve, sy­ge af de­res ar­bej­de i det dan­ske kulturliv.

”Det er helt uac­cep­ta­belt, og et ræs mod bun­den,” si­ger An­ders Dalsager.

Betingelse for fondsmidler

Selv­om det ser skidt ud nog­le ste­der i kul­tur­bran­chen, så kan en del af pro­ble­mer­ne lø­ses. Og her kan fon­de­ne spil­le en stor rol­le, me­ner An­ders Dalsager.

De pri­va­te fon­de do­ne­rer hvert år i om­eg­nen af 2,5 mil­li­ar­der kro­ner til kulturlivet.

De pen­ge kun­ne i hø­je­re grad end i dag, væ­re be­tin­ge­de af or­dent­li­ge ar­bejds­vil­kår for me­d­ar­bej­der­ne hos be­vil­lings­mod­ta­ger­ne, po­in­te­r­er An­ders Dalsager.

”Jeg vil fo­re­slå, at de dan­ske fon­de som led i de­res vur­de­rin­ger af an­sø­ge­re, un­der­sø­ger om der er overenskomst­lig­nen­de ar­bejds­for­hold hos be­vil­lings­mod­ta­ge­ren. Har me­d­ar­bej­der­ne en or­dent­lig løn, ar­bejds­tid, bar­sel og pen­sion?” si­ger An­ders Dalsager.

Han slår sam­ti­dig fast, at or­dent­li­ge ar­bejds­vil­kår ik­ke kan lø­se he­le pro­ble­met med dår­ligt ar­bejds­mil­jø, der og­så kan om­hand­le for ek­sem­pel dår­lig le­del­se, men det kan brin­ge kul­tu­r­or­ga­ni­sa­tio­ner­ne ”et godt styk­ke hen ad vejen.”

For at få et ind­tryk af ar­bejds­mil­jø­et hos den kon­kre­te in­sti­tu­tion an­be­fa­ler An­ders Dalsa­ger, at fon­de­ne i for­bin­del­se med be­vil­lin­ger­ne skæ­ver til de lov­plig­ti­ge ar­bejds­plads­vur­de­rin­ger, som al­le virk­som­he­der skal foretage.

”Ar­bejds­plads­vur­de­rin­ger­ne gi­ver net­op mu­lig­hed for at hol­de øje med ar­bejds­mil­jø­et,” si­ger An­ders Dalsager.

Bikubenfonden: Vi har et ansvar som fond

Fun­dats har væ­ret i kon­takt med fle­re af de sto­re kul­tur­fon­de og hørt dem om, hvor­dan de i prak­sis for­hol­der sig til ar­bejds­vil­kå­re­ne i lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner og organisationer.

Hos Bi­ku­ben­fon­den ly­der det, at fon­den er me­get op­mærk­som på pro­ble­mer­ne med ar­bejds­vil­kå­re­ne i de de­le af kul­tur­bran­chen, som ved­rø­rer fon­den. Det dre­jer sig om bil­led- og scenekunstområdet.

”Vi har ar­bej­det med det her i en år­ræk­ke, for­di vi an­er­ken­der, at der er pro­ble­mer med ar­bejds­for­hol­de­ne in­den­for kul­tu­r­om­rå­det. Som fond har vi en del af an­sva­ret for at for­bed­re for­hol­de­ne i bran­chen. Det skal vi gø­re i sam­ar­bej­de med de an­dre støt­te­gi­ve­re og par­ter, der er på om­rå­det,” si­ger Met­te Marcus, der er di­rek­tør i Bikubenfonden.

Hun for­tæl­ler, at fon­den lø­ben­de har ju­ste­ret sin prak­sis så den bi­dra­ger til bed­re arbejdsvilkår.

Når fon­den ind­går part­ner­skabs­for­løb med ek­sem­pel­vis kul­turin­sti­tu­tio­ner, har den, iføl­ge Met­te Marcus, blandt an­det fo­kus på struk­tu­rer og le­del­se. Hvis det hal­ter på nog­le af om­rå­der­ne, er fon­den klar til at hjælpe:

”Vi bi­står ger­ne med hjælp til, hvor­dan man for ek­sem­pel får la­vet or­dent­li­ge an­sæt­tel­ses­kon­trak­ter for de an­sat­te, hvor­dan man la­ver et sam­men­hæn­gen­de bud­get, el­ler hvor­dan man får en pro­fes­sio­nel be­sty­rel­se,” for­kla­rer Met­te Marcus.

Som no­get helt kon­kret ser fon­den al­tid kun­stin­sti­tu­tio­ner­nes ind­send­te bud­get­ter grun­digt igennem.

”Vi kig­ger på bud­get­ter­ne for at sik­re or­dent­li­ge ar­bejds­for­hold. Det skal frem­gå ty­de­ligt, at der for ek­sem­pel er ho­no­re­ring af kunst­ne­re,” si­ger Met­te Marcus.

Det Obelske Familiefond: Vi er ikke tilsynsmyndighed

En an­den fond, der kig­ger kul­turin­sti­tu­tio­ner­nes bud­get­ter igen­nem for at sik­re løn til kunst­ne­re, er Det Obel­ske Familiefond.

Det for­tæl­ler fon­dens di­rek­tør, Jo­hn Amund Tønnes.

”Vi prak­ti­se­rer helt kon­kret at læ­se pro­jekt­bud­get­ter igen­nem ved an­søg­ning og ta­ger kon­takt til an­sø­ger, hvis der ik­ke er bud­get­te­ret med kunst­ner­ho­norar. Det kan i sid­ste en­de be­ty­de, at vi af­vi­ser en be­vil­ling, hvis af­ta­len ik­ke er i or­den,” si­ger di­rek­tø­ren og for­kla­rer, at fon­dens ud­gangs­punkt for ho­nora­rer er af­ta­len ’Mini­mums­ho­norar for ud­stil­ling på mu­se­er,’ der blev ved­ta­get i 2020 af or­ga­ni­sa­tio­ner­ne UKK – Or­ga­ni­sa­tion for Kunst­ne­re, Ku­ra­to­rer og Kunst­for­mid­le­re, Bil­led­kunst­ner­nes For­bund, Dan­ske Bil­led­kunst­ne­res Fag­for­e­ning og Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Museer.

Jo­hn Amund Tøn­nes me­ner ik­ke, at fon­den kan skri­ve sig selv ”helt ud af lig­nin­gen,” når det kom­mer til an­sva­ret for at sik­re or­dent­li­ge ar­bejds­vil­kår i kul­tur­bran­chen, men han un­der­stre­ger, at an­sva­ret som ud­gangs­punkt lig­ger in­ter­nt i or­ga­ni­sa­tio­nen og i sid­ste en­de hos den på­gæl­den­de bestyrelse.

”Vi har ge­ne­relt stor til­lid til be­vil­lings­mod­ta­ger­ne og er i øv­rigt ik­ke til­syns­myn­dig­hed, men vi for­hol­der os lø­ben­de til, om or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er vel­fun­ge­ren­de. Sam­ti­dig er vi uaf­hæn­gi­ge og øn­sker ik­ke at bli­ve ind­dra­get i ar­bejds­mar­kedspo­li­tik el­ler i for­hand­lin­ger om overenskom­ster og vil­kår kunst­ne­re og in­sti­tu­tio­ner imel­lem,” si­ger Jo­hn Amund Tønnesen.

Om fon­den har tænkt sig at føl­ge trop, så­fremt de rø­de par­ti­ers kul­tur­for­slag bli­ver ved­ta­get i Fol­ke­tin­get, si­ger direktøren:

”Vi føl­ger ge­ne­relt vej­led­nin­ger og an­be­fa­lin­ger fra of­fent­li­ge myn­dig­he­der. Jeg øn­sker i øv­rigt ik­ke umid­del­bart at for­hol­de mig til et hy­po­te­tisk spørgs­mål på et po­li­tisk føl­somt om­rå­de, hvor vi ik­ke ken­der kon­se­kven­ser­ne af en even­tu­el regulering.”

A.P. Møl­ler fon­den op­ly­ser til Fun­dats, at fon­den i si­ne be­vil­lings­vil­kår for­ud­sæt­ter, at be­vil­lings­mod­ta­ger­nes ak­ti­vi­te­ter ”gen­nem­fø­res i over­ens­stem­mel­se med gæl­den­de lov­giv­ning og med respekt for me­d­ar­bej­de­res, fri­vil­li­ges og tred­je­mands rettigheder.”

Mens Nor­dea-fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, for­tæl­ler, at fon­den stil­ler krav til an­sø­ger­ne om, at de som mini­mum for­hol­der sig til ESG, for at kun­ne mod­ta­ge støtte.

”Det er vo­res me­to­de til at ta­ge an­svar for hver al­men­nyt­tig kro­ne, som vi ud­de­ler,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen gen­nem fon­dens presseafdeling.

Om det ak­tu­el­le for­slag fra SF, Ra­di­ka­le Ven­stre og En­heds­li­sten, skri­ver Nor­dea-fon­den, at den ”in­gen hold­ning har til par­tipo­li­tisk dis­kus­sion om arbejdsvilkår.”

Komplekst ansvar

Selv­om fon­de­ne ik­ke har no­get juri­disk an­svar for ar­bejds­vil­kå­re­ne hos de kul­turin­sti­tu­tio­ner, de støt­ter, så kan de me­get vel ha­ve et moralsk et – i hvert fald set med sam­fun­dets øjne.

Det for­tæl­ler ar­bejds­mar­keds­for­sker Hel­ge Hvid fra Roskil­de Universitetscenter.

”Ud­vik­lin­gen går i ret­ning af, at er­hvervsvirk­som­he­der af al­le slags får et an­svar. Det bli­ver for­ven­tet, at de ta­ger an­svar for sam­funds­mæs­si­ge for­hold. Tid­li­ge­re var det god lat­in at si­ge: ’Virk­som­he­der­nes an­svar er at tje­ne pen­ge, så må an­dre ta­ge sig af de sam­funds­mæs­si­ge for­hold.’ Men så­dan er det ik­ke læn­ge­re. An­sva­ret er ble­vet me­get me­re kom­plekst, og det gæl­der for al­le or­ga­ni­sa­tio­ner. Og­så for fon­de­ne. Det lig­ger ik­ke i lov­giv­nin­gen, men for­vent­nin­ger­ne går i den ret­ning,” si­ger Hel­ge Hvid.

Om, og hvor­dan, ten­den­sen en­der med at på­vir­ke ar­bejds­vil­kå­re­ne i kul­tur­bran­chen, kan Hel­ge Hvid ik­ke spå om.

Som han ser det, står det dan­ske ar­bejds­mar­ked net­op nu i et va­de­sted, hvor der på den ene si­de ud­vik­les fle­re ur­e­gu­le­re­de jobs, og hvor det på den an­den si­de lyk­kes at ska­be overenskomst­for­hold for grup­per af medarbejdere.

”Hvis vi går uden­for kul­tu­r­om­rå­det, kan vi se, at der er en be­væ­gel­se på nog­le om­rå­der, som ty­der på me­get ur­e­gu­le­re­de for­hold. Det gæl­der for ek­sem­pel plat­form­s­ø­ko­no­mi, over­sæt­te­r­om­rå­det og IT-om­rå­det. Sam­ti­dig ser vi og­så en be­væ­gel­se mod, at der fak­tisk kom­mer øget fo­kus på det her. At fle­re bli­ver or­ga­ni­se­re­de, og at der bli­ver la­vet fag­for­e­nings­af­ta­ler,” for­kla­rer for­ske­ren og næv­ner som ek­sem­pel mad­be­stil­lings­fir­ma­et Just Eat, der i 2021 teg­ne­de overenskomst med 3F.

Fondene har en interesse i gode arbejdsvilkår

Til­ba­ge hos Dansk Magi­ster­for­e­ning me­ner An­ders Dalsa­ger ik­ke kun, at det er et spørgs­mål om an­svar. Han me­ner og­så, at fon­de­ne selv har en in­ter­es­se i at bi­dra­ge til bed­re ar­bejds­vil­kår i det dan­ske kulturlandskab.

”Dår­li­ge ar­bejds­vil­kår og dår­ligt ar­bejds­mil­jø ska­ber høj me­d­ar­bej­derom­sæt­ning, hvor folk går ind og ud af ar­bejds­plad­sen. In­sti­tu­tio­ner­ne præ­ste­rer ik­ke så godt, som de kun­ne gø­re, og de ud­fol­der ik­ke al­le de kom­pe­ten­cer, som de har,” si­ger An­ders Dalsa­ger, og tilføjer:

”In­gen kan jo si­ge, at me­d­ar­bej­der­ne på Ar­ken li­ge nu er i stand til at le­ve op til alt det, de kan el­ler vil. Det kan in­gen un­der de arbejdsforhold.”

At grund­læg­gen­de ar­bejds­vil­kår har be­tyd­ning for en in­sti­tu­tion el­ler or­ga­ni­sa­tions præ­sta­tion på kun­st­om­rå­det, er Met­te Marcus fra Bi­ku­ben­fon­den helt enig i.

”Vi har net­op fo­kus på at væ­re med til at ind­fri det po­ten­ti­a­le, der er for kunst­ne­re og kun­stin­sti­tu­tio­ner. Det in­de­bæ­rer blandt an­det at sik­re, at de fi­nan­si­el­le ram­mer er, som de skal væ­re, så or­ga­ni­sa­tio­nen og der­med og­så ar­bejds­for­hol­de­ne er gun­sti­ge for, at de kan ud­fø­re det ar­bej­de, de er sat i ver­den for og der­med ind­fri den kunst­ne­ri­ske am­bi­tion, som jo er det, de er der for,” si­ger Met­te Marcus og for­kla­rer, at Bi­ku­ben­fon­den al­tid for­hol­der sig til den en­kel­te in­sti­tu­tion for at vur­de­re, hvad der er mest brug for i det kon­kre­te tilfælde.

”Men det er vig­tigt at si­ge, at vi ik­ke fø­ler, at vi er i mål end­nu. Vi har brug for at få in­put fra dem, som vi er i di­a­log med, så der er en lø­ben­de sam­ta­le og pro­ces med al­le de man­ge ak­tø­rer, som i sam­ar­bej­de skal ska­be de go­de ram­mer,” for­tæl­ler Met­te Marcus.

Hos Dansk Magi­ster­for­e­ning glæ­der An­ders Dalsa­ger sig over, at em­net er kom­met på dags­or­de­nen. Han stil­ler ger­ne sig selv og fag­for­e­nin­gen til rå­dig­hed for de fon­de, der ek­sem­pel­vis sav­ner vi­den på området.

”Vi vil ger­ne igang­sæt­te en di­a­log med fon­de­ne om, hvor­dan man spe­ci­fikt kan væ­re med til at sik­re nog­le ar­bejds­vil­kår, der kan få kul­tur­li­vet til at per­for­me end­nu bed­re,” si­ger An­ders Dalsager.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer