Social- og indenrigsministeren arbejder på ”ambitiøs fondsstrategi”

Astrid Krag er ved at læg­ge sid­ste hånd på en mi­ni­ste­ri­el fonds­stra­te­gi, som via en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver skal in­vi­te­re al­le fon­de til di­a­log om et kom­men­de sam­ar­bej­de in­den­for hen­des res­sor­t­om­rå­de. Det skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ren i et blo­gind­læg hos Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter.

Astrid Krag (foto: Claus Bech)
So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag bars­ler med en ny fonds­stra­te­gi, som skal styr­ke mi­ni­ste­ri­ets di­a­log og sam­ar­bej­de med de pri­va­te fon­de (fo­to: Claus Bech).

So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et bars­ler med en ny fonds­stra­te­gi, som skal styr­ke mi­ni­ste­ri­ets di­a­log og sam­ar­bej­de med de pri­va­te fon­de.

Det skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag i et blo­gind­læg på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters hjem­mesi­de.

Det pri­mæ­re for­mål med stra­te­gi­en er at de­le vi­den til gavn for sår­ba­re og ud­sat­te men­ne­sker, skri­ver Astrid Krag.

”Det cen­tra­le i fonds­stra­te­gi­en vil væ­re, at mi­ni­ste­ri­et vil stil­le fag­lig rå­d­giv­ning og spar­ring til rå­dig­hed for fon­de. Det kan væ­re i for­hold til de ind­sat­ser, fon­de selv ud­vik­ler. El­ler i for­hold til de pro­jek­ter, fon­de be­vil­li­ger mid­ler til.”

Der­u­d­over vil so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ren gø­re det me­re ty­de­ligt, hvor der iføl­ge mi­ni­ste­ri­et er be­hov for fon­de­nes bi­dra­ge på so­ci­a­l­om­rå­det.

Helt kon­kret vil mi­ni­ste­ri­et in­vi­te­re til te­ma­mø­der mel­lem myn­dig­he­der, ci­vil­sam­fundsak­tø­rer og fon­de, hvor der er fo­kus på et be­stemt so­ci­al­po­li­tisk te­ma – for ek­sem­pel en be­stemt må­l­grup­pe

I sit blo­gind­læg op­for­drer mi­ni­ste­ren des­u­den fon­de­ne til at bi­dra­ge ak­tivt på so­ci­a­l­om­rå­det.

”Nu ser jeg frem til at gø­re vo­res stra­te­gi til vir­ke­lig­hed. Lad os ger­ne hø­re fra jer, om I kan se nog­le per­spek­ti­ver i vo­res ini­ti­a­ti­ver. Og så vil jeg ger­ne op­for­dre al­le go­de kræf­ter til at gå ind i et ak­tivt sam­ar­bej­de om­kring vi­den­ba­se­re­de so­ci­a­le ind­sat­ser og in­ve­ste­rin­ger – til glæ­de og gavn for bå­de den en­kel­te og sam­fun­det,” skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag i blo­gind­læg­get.

Læs he­le blo­gind­læg­get her.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden hæver aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer

Al­ders­græn­sen for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den hæ­ves fra de nu­væ­ren­de 70 år til 75 år. Det har Er­hvervs­sty­rel­sen på bag­grund af en an­søg­ning…

Svag fremgang i antallet af kvinder i fondenes bestyrelser

Li­ge­stil­lin­gen be­væ­ger sig fremad i be­sty­rel­ser­ne hos de sto­re dan­ske fon­de, men kun med små skridt. Det vi­ser en helt ny ana­ly­se fo­re­ta­get af…

Simon Aggesen risikerer at blive hængt op på erhvervsfondsloven: ”Det er værre end sagerne om EBH Fonden”

Hvis Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te den 460 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed un­der mar­kedspris, er det sand­syn­ligt, at Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen selv må til lom­mer­ne og…

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til talentfulde forskere og unge operasangere

Tu­ren går bå­de til forsk­nin­gens og ope­ra­ens ver­den i gen­nem­gan­gen af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor. Rund­t­u­ren star­ter hos Lund­beck­fon­den,…

Ny anbringelsesbekendtgørelse træder efter planen i kraft 1. november

En helt ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se træ­der ef­ter pla­nen i kraft 1. novem­ber 2020. De sid­ste ju­ste­rin­ger lig­ger nem­lig net­op nu på skri­ve­bor­det til god­ken­del­se hos…

Coronakrise

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…