Social- og indenrigsministeren arbejder på ”ambitiøs fondsstrategi”

Astrid Krag er ved at lægge sidste hånd på en ministeriel fondsstrategi, som via en række initiativer skal invitere alle fonde til dialog om et kommende samarbejde indenfor hendes ressortområde. Det skriver social- og indenrigsministeren i et blogindlæg hos Fondenes Videnscenter.

Astrid Krag (foto: Claus Bech)
So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag bars­ler med en ny fonds­stra­te­gi, som skal styr­ke mi­ni­ste­ri­ets di­a­log og sam­ar­bej­de med de pri­va­te fon­de (fo­to: Claus Bech).

So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et bars­ler med en ny fonds­stra­te­gi, som skal styr­ke mi­ni­ste­ri­ets di­a­log og sam­ar­bej­de med de pri­va­te fonde.

Det skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag i et blo­gind­læg på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters hjemmeside.

Det pri­mæ­re for­mål med stra­te­gi­en er at de­le vi­den til gavn for sår­ba­re og ud­sat­te men­ne­sker, skri­ver Astrid Krag.

”Det cen­tra­le i fonds­stra­te­gi­en vil væ­re, at mi­ni­ste­ri­et vil stil­le fag­lig rå­d­giv­ning og spar­ring til rå­dig­hed for fon­de. Det kan væ­re i for­hold til de ind­sat­ser, fon­de selv ud­vik­ler. El­ler i for­hold til de pro­jek­ter, fon­de be­vil­li­ger mid­ler til.”

Der­u­d­over vil so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ren gø­re det me­re ty­de­ligt, hvor der iføl­ge mi­ni­ste­ri­et er be­hov for fon­de­nes bi­dra­ge på socialområdet.

Helt kon­kret vil mi­ni­ste­ri­et in­vi­te­re til te­ma­mø­der mel­lem myn­dig­he­der, ci­vil­sam­fundsak­tø­rer og fon­de, hvor der er fo­kus på et be­stemt so­ci­al­po­li­tisk te­ma – for ek­sem­pel en be­stemt målgruppe

I sit blo­gind­læg op­for­drer mi­ni­ste­ren des­u­den fon­de­ne til at bi­dra­ge ak­tivt på socialområdet.

”Nu ser jeg frem til at gø­re vo­res stra­te­gi til vir­ke­lig­hed. Lad os ger­ne hø­re fra jer, om I kan se nog­le per­spek­ti­ver i vo­res ini­ti­a­ti­ver. Og så vil jeg ger­ne op­for­dre al­le go­de kræf­ter til at gå ind i et ak­tivt sam­ar­bej­de om­kring vi­den­ba­se­re­de so­ci­a­le ind­sat­ser og in­ve­ste­rin­ger – til glæ­de og gavn for bå­de den en­kel­te og sam­fun­det,” skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag i blogindlægget.

Læs he­le blo­gind­læg­get her.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer