Social- og indenrigsministeren arbejder på ”ambitiøs fondsstrategi”

Astrid Krag er ved at læg­ge sid­ste hånd på en mi­ni­ste­ri­el fonds­stra­te­gi, som via en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver skal in­vi­te­re al­le fon­de til di­a­log om et kom­men­de sam­ar­bej­de in­den­for hen­des res­sor­t­om­rå­de. Det skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ren i et blo­gind­læg hos Fon­de­nes Videnscenter. 

Astrid Krag (foto: Claus Bech)
So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag bars­ler med en ny fonds­stra­te­gi, som skal styr­ke mi­ni­ste­ri­ets di­a­log og sam­ar­bej­de med de pri­va­te fon­de (fo­to: Claus Bech).

So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et bars­ler med en ny fonds­stra­te­gi, som skal styr­ke mi­ni­ste­ri­ets di­a­log og sam­ar­bej­de med de pri­va­te fonde.

Det skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag i et blo­gind­læg på Fon­de­nes Vi­dens­cen­ters hjemmeside.

Det pri­mæ­re for­mål med stra­te­gi­en er at de­le vi­den til gavn for sår­ba­re og ud­sat­te men­ne­sker, skri­ver Astrid Krag.

”Det cen­tra­le i fonds­stra­te­gi­en vil væ­re, at mi­ni­ste­ri­et vil stil­le fag­lig rå­d­giv­ning og spar­ring til rå­dig­hed for fon­de. Det kan væ­re i for­hold til de ind­sat­ser, fon­de selv ud­vik­ler. El­ler i for­hold til de pro­jek­ter, fon­de be­vil­li­ger mid­ler til.”

Der­u­d­over vil so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ste­ren gø­re det me­re ty­de­ligt, hvor der iføl­ge mi­ni­ste­ri­et er be­hov for fon­de­nes bi­dra­ge på socialområdet.

Helt kon­kret vil mi­ni­ste­ri­et in­vi­te­re til te­ma­mø­der mel­lem myn­dig­he­der, ci­vil­sam­fundsak­tø­rer og fon­de, hvor der er fo­kus på et be­stemt so­ci­al­po­li­tisk te­ma – for ek­sem­pel en be­stemt målgruppe

I sit blo­gind­læg op­for­drer mi­ni­ste­ren des­u­den fon­de­ne til at bi­dra­ge ak­tivt på socialområdet.

”Nu ser jeg frem til at gø­re vo­res stra­te­gi til vir­ke­lig­hed. Lad os ger­ne hø­re fra jer, om I kan se nog­le per­spek­ti­ver i vo­res ini­ti­a­ti­ver. Og så vil jeg ger­ne op­for­dre al­le go­de kræf­ter til at gå ind i et ak­tivt sam­ar­bej­de om­kring vi­den­ba­se­re­de so­ci­a­le ind­sat­ser og in­ve­ste­rin­ger – til glæ­de og gavn for bå­de den en­kel­te og sam­fun­det,” skri­ver so­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Astrid Krag i blogindlægget.

Læs he­le blo­gind­læg­get her.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…