Bagger-Sørensen Fonden sælger fra og opruster uddelingspolitikken

Den tid­li­ge­re Dan­dy Fon­den har solgt si­ne ak­tier i Bag­ger-Sø­ren­sen-fa­mi­li­ens hol­ding- og in­ve­ste­rings­sel­skab. Med nye ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger øn­sker be­sty­rel­sen at re­a­li­se­re sin ud­de­lings­po­li­tik in­den­for en ræk­ke syg­doms- og forskningsområder. 

Dandy – kvikker bestandig
Ind­til 2002 hed Bag­­ger-Sø­ren­­sen Fon­den 'Dan­dy Fon­den', men skif­te­de navn da tyg­ge­gum­mi­mær­ker­ne i 2002 blev solgt til en bri­tisk kon­cern, mens fa­mi­li­en be­holdt pro­duk­tions­fa­ci­li­te­ter­ne i Vejle.

Be­sty­rel­sen i Bag­­ger-Sø­ren­­sen Fon­den har am­bi­tio­ner om at øge ud­de­lin­ger­ne in­den­for en ræk­ke syg­­doms- og forsk­nings­om­rå­der. Og for at ind­fri mål­sæt­nin­ger­ne har den tid­li­ge­re Dan­dy Fond fra­solgt si­ne ak­tier i fa­mi­li­ens hol­­ding- og in­ve­ste­rings­sel­skab, Bag­ger Sø­ren­sen & Co. A/S.

”Den ak­tiepost, fon­den eje­de i vo­res hol­dings­el­skab, var me­get pas­siv, for­di vi i fa­mi­li­en egent­lig al­drig har truk­ket pen­ge ud af virk­som­he­den. Det be­tød, at fon­den hel­ler ik­ke fik no­get ud­byt­te på den re­la­tivt sto­re ak­tiepost. Helt grund­læg­gen­de vil­le vi ger­ne gø­re me­re godt med fon­dens mid­ler, og der­for solg­te vi ak­tier­ne til­ba­ge til fa­mi­li­en og in­ve­ste­re­de i no­get, der gi­ver me­re af­kast,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Bag­­ger-Sø­ren­­sen Fon­den, Claus Bagger-Sørensen.

Øn­sket om et stør­re af­kast til ud­de­lings­for­mål har nød­ven­dig­gjort, at fon­den er om­re­gi­stre­ret fra en al­men fond til en er­hvervs­dri­ven­de fond og har in­ve­ste­ret en del af salgs­prove­nu­et på godt 200 mio. kr. i ejendomme.

”Vi har byg­get et ho­ved­kon­tor til hol­dings­el­ska­bet og de an­dre er­hvervsak­ti­vi­te­ter, vi har i Bag­­ger-Sø­ren­­sen og Co. A/S. Det er så der, vi har la­vet en lang le­je­kon­trakt med fon­den, så­dan at den er sik­ret et ens­ar­tet af­kast hvert år i en læn­ge­re år­ræk­ke,” si­ger Claus Bagger-Sørensen.

Flere penge til mindre sygdomme

Det er net­op det nye sta­bi­le ind­tægts­grund­lag, som gi­ver be­sty­rel­sen mu­lig­hed for at igang­sæt­te et me­re stra­te­gisk ud­de­lings­ar­bej­de i fon­den, for­tæl­ler bestyrelsesformanden.

”Det bli­ver ik­ke et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, men det bli­ver et be­løb der er væ­sent­lig stør­re end den ene mil­li­on, vi hidtil har ud­delt om året. Fra i år for­dob­ler vi be­lø­bet på vo­res hæ­der­spri­ser. Der­u­d­over er vi ved at kig­ge på at la­ve nog­le forsk­nings­sponsora­ter el­ler nog­le sam­ar­bej­der med uni­ver­si­te­ter for en­ten at frem­me vis­se om­rå­der el­ler få nog­le forsk­nings­ka­pa­ci­te­ter til Dan­mark in­den for nog­le af de min­dre syg­doms­om­rå­der, som vi har fo­kus på,” si­ger Claus Bag­­ger-Sø­ren­­sen med hen­vis­ning til de ind­sats­om­rå­der, som frem­går af fon­dens nye uddelingspolitik.

Det dre­jer sig blandt an­det om min­dre syg­dom­me som cøli­aki, au­tis­me og Neu­ro­fi­bro­ma­to­sis Recklinghausen.

”Der er ik­ke så man­ge pa­tien­ter in­den­for de om­rå­der, og der­for er der ik­ke så me­get forsk­ning i dem som der f.eks. er in­den­for di­a­be­tes, som vi og­så kig­ger på. Men al­le de om­rå­der, vi be­skæf­ti­ger med i ud­de­lings­po­li­tik­ken, er nog­le om­rå­der, som vi i vo­res fa­mi­lie har væ­ret di­rek­te be­rørt af,” for­kla­rer Claus Bagger-Sørensen.

Claus Bag­­ger-Sø­ren­­sen er fjer­de ge­ne­ra­tion af fa­mi­li­en som i 1915 star­te­de det ka­ra­­mel- og tab­let­ko­ge­ri, der se­ne­re blev til tyg­ge­gum­mi­fa­bri­kan­ten Dan­dy, som og­så pro­du­ce­re­de de kend­te mær­ker Sti­mor­ol, V6 og Dirol.

Ind­til 2002 hed fon­den Dan­dy Fon­den, men skif­te­de navn da tyg­ge­gum­mi­mær­ker­ne i 2002 blev solgt til den bri­ti­ske kon­cern Cad­bury Schwep­pes, mens fa­mi­li­en be­holdt pro­duk­tions­fa­ci­li­te­ter­ne i Vejle.

Frem til 2017 hav­de fa­mi­li­en sta­dig tyg­ge­gum­mi­pro­duk­tion på Dan­­dy-vej i Vej­le. Det ske­te gen­nem sel­ska­bet Fer­tin Phar­ma A/S, som pro­du­ce­rer me­di­cinsk tyg­ge­gum­mi blandt an­det til brug i ni­ko­tin­tyg­ge­gum­mi. Si­den har Bag­­ger-Sø­ren­­sen og Co. fra­solgt 70 pct. af ak­tier­ne i Fer­tin til ka­pi­tal­fon­den EQT.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…