Bagger-Sørensen Fonden sælger fra og opruster uddelingspolitikken

Den tid­li­ge­re Dan­dy Fon­den har solgt si­ne ak­tier i Bag­ger-Sø­ren­sen-fa­mi­li­ens hol­ding- og in­ve­ste­rings­sel­skab. Med nye ejen­doms­in­ve­ste­rin­ger øn­sker be­sty­rel­sen at re­a­li­se­re sin ud­de­lings­po­li­tik in­den­for en ræk­ke syg­doms- og forsk­nings­om­rå­der.

Dandy – kvikker bestandig
Ind­til 2002 hed Bag­­ger-Sø­ren­­sen Fon­den 'Dan­dy Fon­den', men skif­te­de navn da tyg­ge­gum­mi­mær­ker­ne i 2002 blev solgt til en bri­tisk kon­cern, mens fa­mi­li­en be­holdt pro­duk­tions­fa­ci­li­te­ter­ne i Vej­le.

Be­sty­rel­sen i Bag­­ger-Sø­ren­­sen Fon­den har am­bi­tio­ner om at øge ud­de­lin­ger­ne in­den­for en ræk­ke syg­­doms- og forsk­nings­om­rå­der. Og for at ind­fri mål­sæt­nin­ger­ne har den tid­li­ge­re Dan­dy Fond fra­solgt si­ne ak­tier i fa­mi­li­ens hol­­ding- og in­ve­ste­rings­sel­skab, Bag­ger Sø­ren­sen & Co. A/S.

”Den ak­tiepost, fon­den eje­de i vo­res hol­dings­el­skab, var me­get pas­siv, for­di vi i fa­mi­li­en egent­lig al­drig har truk­ket pen­ge ud af virk­som­he­den. Det be­tød, at fon­den hel­ler ik­ke fik no­get ud­byt­te på den re­la­tivt sto­re ak­tiepost. Helt grund­læg­gen­de vil­le vi ger­ne gø­re me­re godt med fon­dens mid­ler, og der­for solg­te vi ak­tier­ne til­ba­ge til fa­mi­li­en og in­ve­ste­re­de i no­get, der gi­ver me­re af­kast,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Bag­­ger-Sø­ren­­sen Fon­den, Claus Bag­­ger-Sø­ren­­sen.

Øn­sket om et stør­re af­kast til ud­de­lings­for­mål har nød­ven­dig­gjort, at fon­den er om­re­gi­stre­ret fra en al­men fond til en er­hvervs­dri­ven­de fond og har in­ve­ste­ret en del af salgs­prove­nu­et på godt 200 mio. kr. i ejen­dom­me.

”Vi har byg­get et ho­ved­kon­tor til hol­dings­el­ska­bet og de an­dre er­hvervsak­ti­vi­te­ter, vi har i Bag­­ger-Sø­ren­­sen og Co. A/S. Det er så der, vi har la­vet en lang le­je­kon­trakt med fon­den, så­dan at den er sik­ret et ens­ar­tet af­kast hvert år i en læn­ge­re år­ræk­ke,” si­ger Claus Bag­­ger-Sø­ren­­sen.

Flere penge til mindre sygdomme

Det er net­op det nye sta­bi­le ind­tægts­grund­lag, som gi­ver be­sty­rel­sen mu­lig­hed for at igang­sæt­te et me­re stra­te­gisk ud­de­lings­ar­bej­de i fon­den, for­tæl­ler be­sty­rel­ses­for­man­den.

”Det bli­ver ik­ke et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, men det bli­ver et be­løb der er væ­sent­lig stør­re end den ene mil­li­on, vi hidtil har ud­delt om året. Fra i år for­dob­ler vi be­lø­bet på vo­res hæ­der­spri­ser. Der­u­d­over er vi ved at kig­ge på at la­ve nog­le forsk­nings­sponsora­ter el­ler nog­le sam­ar­bej­der med uni­ver­si­te­ter for en­ten at frem­me vis­se om­rå­der el­ler få nog­le forsk­nings­ka­pa­ci­te­ter til Dan­mark in­den for nog­le af de min­dre syg­doms­om­rå­der, som vi har fo­kus på,” si­ger Claus Bag­­ger-Sø­ren­­sen med hen­vis­ning til de ind­sats­om­rå­der, som frem­går af fon­dens nye ud­de­lings­po­li­tik.

Det dre­jer sig blandt an­det om min­dre syg­dom­me som cøli­aki, au­tis­me og Neu­ro­fi­bro­ma­to­sis Reck­ling­hau­sen.

”Der er ik­ke så man­ge pa­tien­ter in­den­for de om­rå­der, og der­for er der ik­ke så me­get forsk­ning i dem som der f.eks. er in­den­for di­a­be­tes, som vi og­så kig­ger på. Men al­le de om­rå­der, vi be­skæf­ti­ger med i ud­de­lings­po­li­tik­ken, er nog­le om­rå­der, som vi i vo­res fa­mi­lie har væ­ret di­rek­te be­rørt af,” for­kla­rer Claus Bag­­ger-Sø­ren­­sen.

Claus Bag­­ger-Sø­ren­­sen er fjer­de ge­ne­ra­tion af fa­mi­li­en som i 1915 star­te­de det ka­ra­­mel- og tab­let­ko­ge­ri, der se­ne­re blev til tyg­ge­gum­mi­fa­bri­kan­ten Dan­dy, som og­så pro­du­ce­re­de de kend­te mær­ker Sti­mor­ol, V6 og Dirol.

Ind­til 2002 hed fon­den Dan­dy Fon­den, men skif­te­de navn da tyg­ge­gum­mi­mær­ker­ne i 2002 blev solgt til den bri­ti­ske kon­cern Cad­bury Schwep­pes, mens fa­mi­li­en be­holdt pro­duk­tions­fa­ci­li­te­ter­ne i Vej­le.

Frem til 2017 hav­de fa­mi­li­en sta­dig tyg­ge­gum­mi­pro­duk­tion på Dan­­dy-vej i Vej­le. Det ske­te gen­nem sel­ska­bet Fer­tin Phar­ma A/S, som pro­du­ce­rer me­di­cinsk tyg­ge­gum­mi blandt an­det til brug i ni­ko­tin­tyg­ge­gum­mi. Si­den har Bag­­ger-Sø­ren­­sen og Co. fra­solgt 70 pct. af ak­tier­ne i Fer­tin til ka­pi­tal­fon­den EQT.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Novo Nordisk Fonden hæver aldersgrænsen for bestyrelsesmedlemmer

Al­ders­græn­sen for be­sty­rel­ses­med­lem­mer i No­vo Nor­disk Fon­den hæ­ves fra de nu­væ­ren­de 70 år til 75 år. Det har Er­hvervs­sty­rel­sen på bag­grund af en an­søg­ning…

Svag fremgang i antallet af kvinder i fondenes bestyrelser

Li­ge­stil­lin­gen be­væ­ger sig fremad i be­sty­rel­ser­ne hos de sto­re dan­ske fon­de, men kun med små skridt. Det vi­ser en helt ny ana­ly­se fo­re­ta­get af…

Simon Aggesen risikerer at blive hængt op på erhvervsfondsloven: ”Det er værre end sagerne om EBH Fonden”

Hvis Fon­den Ek­si­sten­sen solg­te den 460 kva­drat­me­ter sto­re lej­lig­hed un­der mar­kedspris, er det sand­syn­ligt, at Fre­de­riks­bergs borg­me­ster Si­mon Ag­ge­sen selv må til lom­mer­ne og…

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til talentfulde forskere og unge operasangere

Tu­ren går bå­de til forsk­nin­gens og ope­ra­ens ver­den i gen­nem­gan­gen af nog­le af den for­gang­ne uges ud­de­lin­ger i den dan­ske fonds­sek­tor. Rund­t­u­ren star­ter hos Lund­beck­fon­den,…

Ny anbringelsesbekendtgørelse træder efter planen i kraft 1. november

En helt ny an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se træ­der ef­ter pla­nen i kraft 1. novem­ber 2020. De sid­ste ju­ste­rin­ger lig­ger nem­lig net­op nu på skri­ve­bor­det til god­ken­del­se hos…

Coronakrise

Fonden Naturkraft får en miserabel start

”Den­ne her dag har vi glæ­det os til me­get læn­ge.” Så­dan lød det fra den ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i fon­den Na­tur­kraft Pe­ter Sand, da snore­ne den…

Diversificeret ejendomsportefølje sikrer robust overskud i Dades-fond

Aa­se og Ej­ner Da­ni­el­sens Fond le­ve­re­de et over­skud på 242 mio. kr., hvoraf be­sty­rel­sen har hen­lagt 50 mio. kr. til frem­ti­di­ge ud­de­lin­ger. Det frem­går…

Lars Munch: Staten må indse, at kultur ikke skal ligge nederst i hierarkiet

Mu­se­et for mo­der­ne kunst Lou­i­si­a­na har haft et fuld­stæn­dig frem­ra­gen­de 2020, når man ser på de ak­ti­vi­te­ter og ud­stil­lin­ger, mu­se­ums­gæ­ster­ne i Hum­le­bæk er ble­vet…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…