Bagger-Sørensen Fonden sælger fra og opruster uddelingspolitikken

Den tidligere Dandy Fonden har solgt sine aktier i Bagger-Sørensen-familiens holding- og investeringsselskab. Med nye ejendomsinvesteringer ønsker bestyrelsen at realisere sin uddelingspolitik indenfor en række sygdoms- og forskningsområder.

Dandy – kvikker bestandig
Ind­til 2002 hed Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den 'Dan­dy Fon­den', men skif­te­de navn da tyg­ge­gum­mi­mær­ker­ne i 2002 blev solgt til en bri­tisk kon­cern, mens fa­mi­li­en be­holdt pro­duk­tions­fa­ci­li­te­ter­ne i Vejle.

Be­sty­rel­sen i Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den har am­bi­tio­ner om at øge ud­de­lin­ger­ne in­den­for en ræk­ke syg­doms- og forsk­nings­om­rå­der. Og for at ind­fri mål­sæt­nin­ger­ne har den tid­li­ge­re Dan­dy Fond fra­solgt si­ne ak­tier i fa­mi­li­ens hol­ding- og in­ve­ste­rings­sel­skab, Bag­ger Sø­ren­sen & Co. A/S.

”Den ak­tiepost, fon­den eje­de i vo­res hol­dings­el­skab, var me­get pas­siv, for­di vi i fa­mi­li­en egent­lig al­drig har truk­ket pen­ge ud af virk­som­he­den. Det be­tød, at fon­den hel­ler ik­ke fik no­get ud­byt­te på den re­la­tivt sto­re ak­tiepost. Helt grund­læg­gen­de vil­le vi ger­ne gø­re me­re godt med fon­dens mid­ler, og der­for solg­te vi ak­tier­ne til­ba­ge til fa­mi­li­en og in­ve­ste­re­de i no­get, der gi­ver me­re af­kast,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den, Claus Bagger-Sørensen.

Øn­sket om et stør­re af­kast til ud­de­lings­for­mål har nød­ven­dig­gjort, at fon­den er om­re­gi­stre­ret fra en al­men fond til en er­hvervs­dri­ven­de fond og har in­ve­ste­ret en del af salgs­prove­nu­et på godt 200 mio. kr. i ejendomme.

”Vi har byg­get et ho­ved­kon­tor til hol­dings­el­ska­bet og de an­dre er­hvervsak­ti­vi­te­ter, vi har i Bag­ger-Sø­ren­sen og Co. A/S. Det er så der, vi har la­vet en lang le­je­kon­trakt med fon­den, så­dan at den er sik­ret et ens­ar­tet af­kast hvert år i en læn­ge­re år­ræk­ke,” si­ger Claus Bagger-Sørensen.

Flere penge til mindre sygdomme

Det er net­op det nye sta­bi­le ind­tægts­grund­lag, som gi­ver be­sty­rel­sen mu­lig­hed for at igang­sæt­te et me­re stra­te­gisk ud­de­lings­ar­bej­de i fon­den, for­tæl­ler bestyrelsesformanden.

”Det bli­ver ik­ke et to­cif­ret mil­li­onbe­løb, men det bli­ver et be­løb der er væ­sent­lig stør­re end den ene mil­li­on, vi hidtil har ud­delt om året. Fra i år for­dob­ler vi be­lø­bet på vo­res hæ­der­spri­ser. Der­u­d­over er vi ved at kig­ge på at la­ve nog­le forsk­nings­sponsora­ter el­ler nog­le sam­ar­bej­der med uni­ver­si­te­ter for en­ten at frem­me vis­se om­rå­der el­ler få nog­le forsk­nings­ka­pa­ci­te­ter til Dan­mark in­den for nog­le af de min­dre syg­doms­om­rå­der, som vi har fo­kus på,” si­ger Claus Bag­ger-Sø­ren­sen med hen­vis­ning til de ind­sats­om­rå­der, som frem­går af fon­dens nye uddelingspolitik.

Det dre­jer sig blandt an­det om min­dre syg­dom­me som cøli­aki, au­tis­me og Neu­ro­fi­bro­ma­to­sis Recklinghausen.

”Der er ik­ke så man­ge pa­tien­ter in­den­for de om­rå­der, og der­for er der ik­ke så me­get forsk­ning i dem som der f.eks. er in­den­for di­a­be­tes, som vi og­så kig­ger på. Men al­le de om­rå­der, vi be­skæf­ti­ger med i ud­de­lings­po­li­tik­ken, er nog­le om­rå­der, som vi i vo­res fa­mi­lie har væ­ret di­rek­te be­rørt af,” for­kla­rer Claus Bagger-Sørensen.

Claus Bag­ger-Sø­ren­sen er fjer­de ge­ne­ra­tion af fa­mi­li­en som i 1915 star­te­de det ka­ra­mel- og tab­let­ko­ge­ri, der se­ne­re blev til tyg­ge­gum­mi­fa­bri­kan­ten Dan­dy, som og­så pro­du­ce­re­de de kend­te mær­ker Sti­mor­ol, V6 og Dirol.

Ind­til 2002 hed fon­den Dan­dy Fon­den, men skif­te­de navn da tyg­ge­gum­mi­mær­ker­ne i 2002 blev solgt til den bri­ti­ske kon­cern Cad­bury Schwep­pes, mens fa­mi­li­en be­holdt pro­duk­tions­fa­ci­li­te­ter­ne i Vejle.

Frem til 2017 hav­de fa­mi­li­en sta­dig tyg­ge­gum­mi­pro­duk­tion på Dan­dy-vej i Vej­le. Det ske­te gen­nem sel­ska­bet Fer­tin Phar­ma A/S, som pro­du­ce­rer me­di­cinsk tyg­ge­gum­mi blandt an­det til brug i ni­ko­tin­tyg­ge­gum­mi. Si­den har Bag­ger-Sø­ren­sen og Co. fra­solgt 70 pct. af ak­tier­ne i Fer­tin til ka­pi­tal­fon­den EQT.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer