Fondsmidler til udstilling om børns baggårdsliv og forskning i autisme

A.P. Møller Fonden støtter udstilling på Arbejdermuseet om, hvordan baggårde i København så ud for 100 år siden. Inden for forskning er der penge fra Bagger-Sørensen Fonden til forskning i autisme og cøliaki, mens Novo Nordisk Fonden finansierer center for RNA-medicinforskning.

’Bør­ne­nes Bag­gård’ er tit­len på en ny fonds­støt­tet ud­stil­ling om bag­gårds­li­vet i Kø­ben­havn for 100 år siden.

Der er den su­re mand på lo­kum­met. Der er tøjvask på gam­mel­dags ma­ner. Og der er ri­si­ko for at se en rot­te el­ler to i skraldespanden.

Så­dan er en del af den vir­ke­lig­hed, der mø­der mu­se­ums­gæ­ster­ne på Ar­bej­der­mu­se­et i Kø­ben­havn til en ny ud­stil­ling om bag­gårds­li­vet i ho­ved­sta­den for 100 år siden.

Ud­stil­lin­gen med tit­len ’Bør­ne­nes Bag­gård’ er støt­tet af A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møl­lers Fond til al­me­ne For­maal med 5,3 mil­li­o­ner kroner.

”Bag­går­den gi­ver os mu­lig­hed for at læg­ge fle­re lag ind i for­tæl­lin­gen om ar­bej­der­fa­mi­li­ers hver­dag gen­nem de sid­ste 150 år. Og vi er stol­te af at kun­ne til­by­de et rum til læ­ring og leg, der gen­nem sans­ning, de­tal­jer og sceno­gra­fi gi­ver be­sø­gen­de mu­lig­hed for at gå på op­da­gel­se i hi­sto­ri­en,” si­ger Sø­ren Bak-Jen­sen, der er di­rek­tør for Ar­bej­der­mu­se­et, i en pressemeddelelse.

20 mio. kr. til indretning af ny park

Om få uger går an­lægs­ar­bej­det af en nye park på Jom­frustien i Ha­der­s­lev i gang. Det var der­for med stor glæ­de, kom­mu­nens borg­me­ster Mads Sk­au (V) modt­og nyhe­den om, at A.P. Møl­ler Fon­den har be­slut­tet at støt­te pro­jek­tet med 20 mil­li­o­ner kroner.

A.P. Møl­ler Fon­den støt­ter iføl­ge en pres­se­med­del­el­se fra Ha­der­s­lev Kom­mu­ne in­dret­nin­gen af den nye park, for­di det vig­ti­ge ar­bej­de med at kli­ma­sik­re Ha­der­s­lev be­trag­tes som en vel­kom­men an­led­ning til at bin­de en af Dan­marks hi­sto­ri­ske by­mid­ter na­tur­ligt og har­monisk sam­men med den nye mo­der­ne havnebydel.

”Par­ken på Jom­frustien er et stort og vig­tigt pro­jekt i Ha­der­s­lev Kom­mu­ne. Der­for er jeg me­get glad for, at vi nu mod­ta­ger den­ne støt­te, der gi­ver os mu­lig­hed for at ud­fol­de de fa­ci­li­te­ter i par­ken, der skal kom­me bor­ger­ne di­rek­te til go­de, nem­lig mø­de­ste­der­ne”, si­ger borg­me­ster i Ha­der­s­lev Kom­mu­ne, Mads Skau.

For­må­let med pro­jek­tet er at hånd­te­re stør­re regn­mæng­der og sik­re by­en og dens bor­ge­re mod over­svøm­mel­ser. Sam­ti­dig skal pro­jek­tet ud­vik­le Ha­der­s­lev og bin­de by­en bed­re sammen.

Jom­frusti­par­ken stræk­ker sig over 750 me­ter fra vest til øst med et sti­sy­stem på i alt 580 me­ter og bli­ver især ka­rak­te­ri­se­ret af det ud­strak­te blå-grøn­ne rum med åb­ne plæ­ner, fro­di­ge be­plant­nin­ger der øger bi­o­di­ver­si­te­ten, nye og gam­le træ­er og bas­si­ner, der kan rum­me op til 6.500 ku­bik­me­ter vand.

45 mio. kr. til historisk rute i Vejle

Gen­nem hund­red­vis af år har men­ne­sket van­dret langs Hær­vej­en. Den cir­ka 500 ki­lo­me­ter lan­ge vej slyn­ger sig smukt i det land­skab, som is­mas­ser­ne ef­ter­lod, da de trak sig til­ba­ge. I Vej­le Kom­mu­ne snor Hær­vejs­ru­ten sig for­bi nog­le af de stør­ste hi­sto­ri­ske be­gi­ven­he­der i Dan­marks­hi­sto­ri­en, blandt an­dre Egt­ved­pi­gens grav, Rav­ning­bro­en og Monu­men­t­om­rå­det i Jel­ling, og gen­nem fan­ta­stisk na­tur bå­de i is­tidsland­ska­bet ved Vej­le Ådal og i nord ved Gu­denå­ens og Skjer­nå­ens udspring.

Det er net­op de tre sam­lings­ste­der, Egt­ved­pi­gen, Ha­raldskær Avls­gård i Vej­le Ådal samt går­den Anes­min­de ved Monu­men­t­om­rå­det i Jel­ling, der er ker­nen i det Hær­vejspro­jekt i Vej­le Kom­mu­ne, som Nor­dea-fon­den net­op har be­slut­tet at støt­te med 45,4 mil­li­o­ner kroner.

”Med støt­ten kan vi op­fyl­de fle­re af vo­res bæ­re­dyg­tig­heds­mål­sæt­nin­ger og ska­be nog­le fan­ta­sti­ske op­le­vel­ser og go­de fa­ci­li­te­ter for Hær­ve­jens van­dre­re og cyk­len­de og for lo­ka­le bor­ge­re og for­e­nin­ger,” si­ger Vej­les borg­me­ster Jens Ej­ner Chri­sten­sen (V) i en nyhed på Nor­dea-fon­dens hjemmeside.

Vej­le Kom­mu­ne skal selv bi­dra­ge med et til­sva­ren­de beløb.

Pro­jekt­pe­ri­o­den for­ven­tes at bli­ve 2023-2026.

Støtte til forskning i autisme og cøliaki

Vi fort­sæt­ter ugens ud­de­lings­rund­t­ur med en hånd­fuld nyhe­der om fonds­støt­te til forskning.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den har net­op valgt at støt­te to in­ter­na­tio­nalt før­en­de dan­ske forsk­nings­mil­jø­er in­den for om­rå­der­ne au­tis­me og cøli­aki (glu­te­nal­ler­gi) med hver tre mil­li­o­ner kroner.

”Al­le, der per­son­ligt el­ler som på­rø­ren­de er be­rørt af au­tis­me el­ler cøli­aki, ved, at dis­se syg­dom­me har stor ind­fly­del­se på in­di­vi­dets og fa­mi­li­ens livskva­li­tet. Der­for øn­sker Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den gen­nem støt­te til to kli­ni­ske pro­jek­ter in­den for dis­se to syg­doms­om­rå­der at få en bed­re for­stå­el­se af de to syg­dom­me, hvil­ket i sid­ste en­de for­ven­tes at bi­brin­ge for­bed­re­de be­hand­lin­ger,” skri­ver fon­den i en pressemeddelelse.

Be­sty­rel­ses­for­mand Claus Bag­ger-Sø­ren­sen ud­tryk­ker sin glæ­de over, at Bag­ger-Sø­ren­sen Fon­den kan bi­dra­ge til gen­nem­fø­rel­sen af to væ­sent­li­ge kli­ni­ske forsk­nings­pro­jek­ter in­den for om­rå­der, der har fon­dens bevågenhed.

Forsk­nings­pro­jek­tet in­den for au­tis­me le­des af pro­fes­sor Ka­mil­la W. Miskowi­ak fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der nu kan sæt­te gang i det hidtil stør­ste stu­die af kog­ni­ti­ve funk­tio­ner hos i alt 50.000 per­so­ner med for­skel­li­ge ud­vik­lings­mæs­si­ge og psy­ki­a­tri­ske til­stan­de, her­un­der au­tis­me og ADHD. Forsk­nings­pro­jek­tet in­den for cøli­aki le­des af pro­fes­sor St­ef­fen Hus­by fra Syd­dansk Universitet.

Beg­ge pro­jek­ter har en lø­be­tid på tre år.

Forskningspris til amerikansk professor

”Vi er al­tid be­gej­stre­de for nye mid­ler til forsk­ning på om­rå­det, og vil gø­re vo­res bed­ste for, at den her pris fø­rer til nye og be­ty­de­li­ge forskningsresultater.”

Så­dan sag­de pro­fes­sor Ri­chard Lie­ber fra Nort­hWestern Uni­ver­si­ty i Chi­ca­go, ef­ter at El­sass Fon­dens pro­tek­tor Prin­ses­se Be­ne­dik­te for­le­den over­rak­te ham fon­dens forsk­nings­pris på en mil­li­on kro­ner. Pri­sen gi­ves for ba­ne­bry­den­de forsk­ning in­den for ce­re­bral pa­re­se (CP).

Ri­chard Lie­bers forsk­ning har bi­dra­get til at nu­an­ce­re for­stå­el­sen af CP, hvil­ket blandt an­det har ledt til bed­re be­hand­lings­mu­lig­he­der for men­ne­sker, der le­ver med diagnosen.

Hans forsk­ning har ba­net vej­en for ud­vik­ling af me­re ef­fek­ti­ve be­hand­lings­me­to­der med me­get stor be­tyd­ning for børn og voks­ne med CP i he­le verden

Tho­mas Sinkjær – Ko­mité­for­mand, El­sass Fon­dens forskningspris

Iføl­ge ko­mité­for­mand for forsk­nings­pri­sen Tho­mas Sinkjær er val­get fal­det på Ri­chard Lie­ber, for­di han har sat så mar­kan­te af­tryk sær­ligt in­den for det or­to­pæd­kirur­gi­ske felt.

”Pro­fes­sor Lie­ber er en in­spi­re­ren­de men­tor for for­ske­re og kli­ni­ke­re, der ar­bej­der med CP. Han har æn­dret vo­res for­stå­el­se af mus­k­lens op­byg­ning hos men­ne­sker med CP og styr­ket for­bin­del­sen mel­lem grund­forsk­ning og kli­nisk prak­sis. Hans forsk­ning har ba­net vej­en for ud­vik­ling af me­re ef­fek­ti­ve be­hand­lings­me­to­der med me­get stor be­tyd­ning for børn og voks­ne med CP i he­le ver­den,” for­kla­rer Tho­mas Sinkjær i en pres­se­med­del­el­se fra El­sass Fonden.

Det er tred­je gang, El­sass Fon­dens forsk­nings­pris er ble­vet ud­delt. Før­ste gang var i 2019, og si­den er den ud­delt hvert an­det år.

Vil sikre bedre behandling af stofskiftesygdomme

I et nyt forsk­nings­cen­ter ved Aar­hus Uni­ver­si­tet drøm­mer man om at gø­re en for­skel for pa­tien­ter med for ek­sem­pel di­a­be­tes, fedt­le­ver, ny­re­fi­bro­se og åreforkalkning.

Med 60 mil­li­o­ner kro­ner fra No­vo Nor­disk Fon­den kan pro­fes­sor Jør­gen Kjems nu se frem til at le­de et tvær­fag­ligt cen­ter for RNA-me­di­c­in­forsk­ning ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, som over en pe­ri­o­de på seks år vil ud­vik­le me­re ef­fek­ti­ve ty­per af be­hand­ling af stofskiftesygdomme.

For­u­den Jør­gen Kjems del­ta­ger et in­ter­di­sci­pli­nært team af top­for­ske­re be­stå­en­de af Kurt Go­t­helf fra Aar­hus Uni­ver­si­tet, Lou­i­se Dal­gaard fra Roskil­de Uni­ver­si­tet og Mar­kus Stof­fel fra ETH Zürich.

For­hå­bent­lig vil vi om 5-10 år ha­ve me­di­cin til en ræk­ke stof­skif­te­syg­dom­me, hvor­til der i dag kun fin­des in­ef­fek­ti­ve el­ler slet in­gen behandlinger

Jør­gen Kjems – Pro­fes­sor, Aar­hus Universitet

RNA fin­des i al­le vo­res cel­ler og fun­ge­rer som bud­brin­ger fra vo­res DNA-ko­de til pro­te­in­pro­duk­tio­nen. Det sær­li­ge ved at an­ven­de RNA i ud­vik­lin­gen af me­di­cin, mod­sat tra­di­tio­nel­le læ­ge­mid­ler, er, at man i prin­cip­pet kan pro­gram­me­re me­di­ci­nen til at på­vir­ke mæng­den af et hvil­ket som helst pro­te­in i kroppen.

”Be­vil­lin­gen er en stor an­er­ken­del­se fra fon­den og gør en enorm for­skel for vo­res forsk­ning. For­hå­bent­lig vil vi om 5-10 år ha­ve me­di­cin til en ræk­ke stof­skif­te­syg­dom­me, hvor­til der i dag kun fin­des in­ef­fek­ti­ve el­ler slet in­gen be­hand­lin­ger. Vi hå­ber på den må­de at gø­re en for­skel for den sto­re grup­pe af pa­tien­ter, der li­der af stof­skif­te­syg­dom­me,” si­ger Jør­gen Kjems i en pres­se­med­del­el­se fra Aar­hus Uni­ver­si­tet Na­tu­ral Sciences.

Forskning skal give mere viden om iskapper

No­vo Nor­disk Fon­den står og­så bag en be­vil­ling på 42 mil­li­o­ner kro­ner til pro­fes­sor Chri­sti­ne Schøtt Hvid­berg fra Ni­els Bo­hr In­sti­tu­tet ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, som sam­men med si­ne for­sker­kol­le­ger skal bru­ge de man­ge fond­s­pen­ge til at ud­vik­le be­reg­nings­mo­del­ler for is­kap­per­nes bi­drag til frem­ti­dens vandstandsstigninger.

Der er i dag stor usik­ker­hed om, hvor me­get van­det i ver­dens­ha­ve­ne kom­mer til at sti­ge i frem­ti­den. Det skyl­des blandt an­det, at de mo­del­ler, som bru­ges til at reg­ne på frem­ti­dens vand­stands­stig­nin­ger, er man­gel­ful­de. Det gæl­der især bi­dra­get fra ver­dens sto­re is­kap­per i Grøn­land og på Antarktis.

“De mo­del­ler, som vi be­nyt­ter i dag, er for simp­le og har sto­re usik­ker­he­der. De er ik­ke tids­sva­ren­de, og de mang­ler at ta­ge en mas­se dy­na­mi­k­ker og me­ka­nis­mer i is­kap­per­ne i be­tragt­ning. Der­for er det hel­ler ik­ke til at for­ud­si­ge præ­cist, hvor me­get tem­pe­ra­tu­ren skal sti­ge, før vi for ek­sem­pel op­le­ver ka­ta­stro­fes­ce­na­ri­et, som er et de­ci­de­ret is­kap­pe­kol­laps,” si­ger Chri­sti­ne Schøtt Hvid­berg i en nyhed på No­vo Nor­disk Fon­dens hjemmeside.

Be­vil­lin­gen er fra fon­dens Chal­len­ge Pro­gram­me. I alt er der i år in­den­for pro­gram­met ud­delt 378,7 mil­li­o­ner kro­ner til syv modtagere.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer