Bevica Fonden vil give fremtidens arkitekter tilgængelighed på hjernen

Næste generation af arkitekter skal ikke udtænke særlige løsninger for mennesker med bevægelseshandicap. Derimod skal tilgængelighed for alle være en forudsætning for al arkitektur og design. Bevica Fonden støtter med 4,9 mio. kr. en syvårig partnerskabsaftale med Kunstakademiets Arkitektskole, der skal gøre universelt design og tilgængelighed til en naturlig del af den faglige selvforståelse blandt fremtidens arkitekter og designere.

Til­gæn­ge­lig­hed skal i frem­ti­den ik­ke blot væ­re en ef­tertan­ke el­ler ses som et sær­ligt hen­syn, men skal der­i­mod væ­re en in­te­gre­ret del af ar­ki­tek­tur og de­sign. Det er bag­grun­den for Be­vi­ca Fon­dens nye part­ner­skab med Det Kon­ge­li­ge Dan­ske Kun­sta­ka­de­mis Sko­ler for Ar­ki­tek­tur, De­sign og Kon­ser­ve­ring (KADK).

Fon­dens for­mål er at gi­ve men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap de bed­ste mu­lig­he­der for et li­ge­vær­digt liv. Det ses og­så i fon­dens navn, som kom­mer fra de tre ord bevæ­gel­se, viden og care.

Fon­den har æn­dret sin ud­de­lings­po­li­tik så ud­de­lin­ger­ne nu må­l­ret­tes pro­jek­ter i part­ner­ska­ber, der kan styr­ke for­ud­sæt­nin­ger­ne for det selv­stæn­di­ge og uaf­hæn­gi­ge liv for men­ne­sker med bevægelseshandicap.

En af de ud­for­drin­ger Be­vi­ca Fon­den har valgt at fo­ku­se­re på, er pro­ble­mer­ne med til­gæn­ge­lig­hed i det byg­ge­de mil­jø. For selv­om lov­giv­nin­gen si­den 2008 har fast­sat kla­re krav til til­gæn­ge­lig­he­den i nye byg­nin­ger, har Sta­tens Byg­ge­forsk­nings­in­sti­tut vist, at der of­te er fejl og mang­ler, når der byg­ges nyt.

Det skyl­des iføl­ge di­rek­tø­ren for Be­vi­ca Fon­den, Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, ik­ke ond vil­je, men mang­len­de vi­den og fo­kus. I et in­ter­view med Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de si­ger hun:

“God ar­ki­tek­tur hand­ler og­så om li­ge­vær­dig­hed og in­klu­sion. Vi vil al­le­sam­men ger­ne om­fav­nes af god ar­ki­tek­tur og ek­sem­pel­vis føl­ges sam­men med vo­res fa­mi­lie ind ad den smuk­ke ho­ve­d­ind­gang og ik­ke hen­vi­ses til en sær­lig ind­gang med en knap så køn ram­pe. El­ler i vær­ste fald bli­ve ude­luk­ket fra at kom­me ind. Og der er man­ge go­de ek­semp­ler på, at til­gæn­ge­lig­hed kan in­te­gre­res i den ar­ki­tek­to­ni­ske løs­ning, og at de bed­ste løs­nin­ger ska­bes, når til­gæn­ge­lig­he­den tæn­kes ind fra star­ten og ik­ke bli­ver et add-on til sidst. Så vi skal ha­ve me­re fo­kus på, hvor­dan ar­ki­tek­tu­ren som et stærkt red­skab kan ska­be løs­nin­ger, der in­klu­de­rer os alle”.

Fonden som katalysator

For en for­holds­vis lil­le fond er det en stor mund­fuld. Der­for har fon­den valgt at æn­dre sin stra­te­gi på om­rå­det, så ind­sat­sen kan fo­ku­se­res og in­ten­si­ve­res. Si­den 2015 har Be­vi­ca Fon­den ik­ke ta­get imod an­søg­nin­ger, men i ste­det brugt si­ne res­sour­cer på at fin­de og ind­gå part­ner­ska­ber, som kan gi­ve me­re vær­di for pengene.

Det er en ud­vik­ling, som ses fle­re ste­der i den dan­ske fonds­ver­den. Man­ge fon­de vil ger­ne lø­se sam­fun­dets sto­re pro­ble­mer, men er for små til at lø­se dem ale­ne. De pro­blem­stil­lin­ger, fon­de­ne sø­ger at på­vir­ke, er så sto­re og kom­plek­se, at fon­de­ne ska­ber me­re vær­di ved at se sig selv som ka­ta­ly­sa­to­rer for løs­nin­gen af pro­ble­mer­ne, end som dem, der skal ska­be de egent­li­ge løs­nin­ger. For ek­sem­pel ved at ind­gå partnerskaber.

“Hvis vi vil gø­re no­get ved til­gæn­ge­lig­he­den, så er sam­ar­bej­det med Ar­ki­tekt­sko­len et godt sted at star­te, hvor man net­op prø­ver at ar­bej­de med de kom­men­de form­gi­ve­re af vo­res byrum og byg­nin­ger – så de har en bed­re for­stå­el­se for, hvem de for­mer no­get for, så de for­mer no­get for al­le,” si­ger Ma­ri­an­ne Kofoed.

Partnerskab om universelt design

Be­vi­ca Fon­den har be­vil­get 4,9 mio. kr. til sam­ar­bej­det med KADK. Pen­ge­ne til pro­jek­tet, som har tit­len, ‘Uni­ver­selt De­sign & til­gæn­ge­lig­hed for al­le: Ar­ki­tek­tur, by­er og rum’, skal bru­ges på en ræk­ke ak­ti­vi­te­ter, der over en sy­vårig pe­ri­o­de skal styr­ke bå­de forsk­nin­gen og un­der­vis­nin­gen på KADK.

Pen­ge­ne vil blandt an­det bli­ve brugt på et tre-årigt ad­junk­tur, hvor ad­junk­ten un­der­støt­tes af et tre-årigt Be­vi­ca gæ­ste­pro­fes­sorat, og på to ErhvervsPhD’er, som skal styr­ke kob­lin­gen til fa­gets prak­sis. Pen­ge­ne vil des­u­den støt­te en ræk­ke ar­ran­ge­men­ter – som stu­den­terwor­ks­hops og kon­kur­ren­cer, sym­po­si­er og som­mer­sko­le. På KADK ser man frem til sam­ar­bej­det med Be­vi­ca Fonden.

“Det er start­skud­det på et er­hvervs­sam­ar­bej­de med et yderst re­le­vant fo­kus: Hvor­dan vi som ar­ki­tek­ter og de­sig­ne­re kan væ­re med til at for­bed­re for­hol­de­ne for men­ne­sker med be­væ­gel­ses­ud­for­drin­ger – og hvor­dan en øget for­stå­el­se af men­ne­sker med sær­li­ge be­hov kan væ­re med til at ud­vik­le ar­ki­tek­tu­ren til gavn for he­le sam­fun­det,” si­ger fag­le­der for Ar­ki­tekt­sko­len Pe­ter Thu­le Kri­sten­sen i en pres­se­med­del­el­se om partnerskabet.

Net­op mu­lig­he­den for at sæt­te til­gæn­ge­lig­heds­pro­ble­ma­tik­ken ind en stør­re sam­men­hæng er et vig­tigt ele­ment i sam­ar­bej­det med KADK:

“Til­gæn­ge­lig­hed, som be­greb, ska­ber en mas­se as­so­ci­a­tio­ner i ho­ve­d­et, som ik­ke per au­to­ma­tik hand­ler om smuk ar­ki­tek­tur, men som må­ske me­re hand­ler om ram­per og lif­ter,” si­ger di­rek­tø­ren for Be­vi­ca Fonden.

Ved i ste­det at fo­ku­se­re på uni­ver­selt de­sign, bli­ver det mu­ligt at tæn­ke til­gæn­ge­lig­he­den som et ar­ki­tek­to­nisk parameter.

Uni­ver­selt de­sign er et nyt ar­ki­tek­to­nisk be­greb, som imø­de­kom­mer mang­fol­dig­he­den af bru­ge­re og de man­ge for­skel­li­ge be­hov, der fin­des i be­folk­nin­gen. Det hand­ler om at sik­re al­le li­ge ad­gang og del­ta­gel­se i det of­fent­li­ge liv og rum. Uni­ver­selt de­sign hand­ler ik­ke kun om han­di­cap­til­gæn­ge­lig­hed, men er en vi­sion for byg­ge­ri, der in­klu­de­rer men­ne­ske­lig mang­fol­dig­hed på tværs af funk­tions­ev­ne og al­der, køn og kultur.

“Am­bi­tio­nen er helt klart, at vi om ti til fem­ten år ik­ke læn­ge­re be­hø­ver at dis­ku­te­re til­gæn­ge­lig­hed og be­trag­te det som et add-on, men så er det må­ske en helt na­tur­lig del af ar­ki­tek­ter­nes selv­for­stå­el­se, at selv­føl­ge­lig for­mer man no­get som er for al­le, og man ved hvad det hand­ler om,” si­ger Ma­ri­an­ne Kofoed.

Ad­junk­tu­ret på KADK bli­ver etab­le­ret den 1. sep­tem­ber i år og erhvervsPhD’erne i 2017. Pro­jek­tet for­ank­res i en sty­re­grup­pe, hvor og­så Dan­ske Han­di­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner er re­præ­sen­te­ret. Og her glæ­der man sig over samarbejdet.

”I dag fin­des der man­ge ek­semp­ler på tog­per­ron­er og byg­ge­ri­er, der ik­ke er til­gæn­ge­li­ge for al­le. Der­for er det et rig­tig po­si­tivt part­ner­skab, som Kun­sta­ka­de­miets Ar­ki­tekt­sko­le og Be­vi­ca Fon­den har fun­det ind i, for det er et stort øn­ske for os, at der kom­mer et øget fo­kus på at sik­re li­ge­vær­dig­hed i byg­ge­ri og uden­dørs are­a­ler,” si­ger Dan­ske Han­di­ca­por­ga­ni­sa­tio­ners for­mand, Thor­kild Ole­sen, i pres­se­med­del­el­se i for­bin­del­se med of­fent­lig­gø­rel­sen projektet.

Ny strategi kræver tilvænning

Be­vi­ca er or­ga­ni­sa­to­risk delt op i Be­vi­ca Fon­den, Be­vi­ca Le­ga­ter og Be­vi­ca In­nova­tion. Der vil sta­dig væ­re mu­lig­hed for at op­nå støt­te til en­kelt­per­so­ner og til min­dre pro­jek­ter via le­ga­ter­ne. Men de stør­re do­na­tio­ner fra fon­den vil frem­over væ­re for­be­holdt de stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der, par­n­ter­skabspro­jek­ter og sær­li­ge calls.

“Der er sik­kert no­gen, som sy­nes det er ær­ger­ligt, for det er ik­ke så man­ge ste­der man kan sø­ge til sær­li­ge pro­jek­ter, som er for men­ne­sker med be­væ­gel­ses­han­di­cap. Men vi tror på at vi kan ska­be mest mu­lig vær­di ved at ud­vik­le pro­jek­ter i di­a­log og sam­ar­bej­de med vo­res in­ter­es­sen­ter, an­dre fon­de og vi­den­sin­sti­tu­tio­ner. Men det er en ny ar­bejds­form for Be­vi­ca og vo­res in­ter­es­sen­ter, så det er en ar­bejds­form der er i pro­ces og un­der ud­vik­ling,” si­ger Ma­ri­an­ne Kofoed.

I Be­vi­ca Le­ga­ter kan der højst sø­ges om støt­te op til 50.000 kr. En­kelt­per­so­ner med be­væ­gel­ses­han­di­cap kan sø­ge mid­ler fra den så­kald­te Pul­je til Den Go­de Op­le­vel­se – for ek­sem­pel til at hol­de en fe­rie el­ler kø­be hjælpemidler.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Baggrund

Bevica Fonden blev stiftet i 1872 af filantropen og præsten Hans Knudsen – dengang under navnet “Samfundet og Hjemmet for Vanføre”.

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer