Fondstilsyn går ind i sag om ligestillede formål i familiefond

Erhvervsstyrelsen beder Direktør K. W. Bruuns Familiefond om at redegøre for bestyrelsens fortolkning af uddelingsformålene. Det sker efter Fundats har afdækket, at bestyrelsesformandens familie igennem en årrække er blevet uretmæssigt begunstiget på bekostning af et almennyttigt uddelingsformål.

Erhvervsstyrelsen
Fondstil­sy­net for de er­hvervs­dri­ven­de fon­de er en del af Er­hvervs­sty­rel­sen, som hol­der til på Lan­ge­li­nie Al­lé i Kø­ben­havn (fo­to: Fundats).

Be­sty­rel­sen i Di­rek­tør K. W. Bruuns Fa­mi­lie­fond skal nu for­kla­re sin ud­de­lings­po­li­tik over­for fondsmyn­dig­he­den i Erhvervsstyrelsen.

Det frem­går af et brev, som Fun­dats har få­et ak­tind­sigt i.

Er­hvervs­sty­rel­sen er gå­et ind i sa­gen ef­ter vi i sid­ste må­ned kun­ne for­tæl­le, at fon­den over de se­ne­ste ot­te år har ud­delt i alt 117,5 mil­li­o­ner kro­ner til be­sty­rel­ses­for­mand An­ders Bruuns fa­mi­lie, sam­ti­dig med at kun 1,5 mil­li­on kro­ner er gå­et til et al­men­nyt­tigt ud­de­lings­for­mål, som iføl­ge vedtæg­ten er li­ge­stil­let med familieformålet.

Der­med er 98,7 pro­cent af fon­dens ud­de­lin­ger gå­et til fa­mi­li­en, mens kun 1,3 pro­cent er gå­et til al­men­nyt­ti­ge el­ler vel­gø­ren­de for­mål. Og det er iføl­ge fle­re eks­per­ter i strid med er­hvervs­fonds­lo­ven, for­di fon­de har pligt til at sik­re en ri­me­lig ba­lan­ce i ud­de­lin­ger­ne mel­lem fle­re li­ge­stil­le­de uddelingsformål.

I Er­hvervs­sty­rel­sens brev til i Di­rek­tør K. W. Bruuns Fa­mi­lie­fond frem­hæ­ver sty­rel­sen da og­så Er­hvervs­fonds­lo­vens be­stem­mel­ser om ud­de­lings­for­plig­tel­ser­ne og hen­vi­ser til det lov­for­be­re­den­de arbejde:

”Hvis det frem­går af vedtæg­ten, at der er fle­re ud­de­lings­for­mål og der­med fle­re ud­de­lings­be­ret­ti­ge­de, må der ik­ke over en år­ræk­ke ske en en­si­dig be­gun­sti­gel­se af det ene om­rå­de på be­kost­ning af de øv­ri­ge an­gi­ve om­rå­der. Over en gi­ven tids­pe­ri­o­de skal der så­le­des væ­re en ri­me­lig ba­lan­ce i ud­de­lin­ger­ne til de for­skel­li­ge ud­de­lings­be­ret­ti­ge­de. Be­sty­rel­sen er så­le­des an­svar­lig for at sik­re ud­de­ling til samt­li­ge ud­de­lings­for­mål, og at der ik­ke kon­se­kvent ud­de­les til no­gen på be­kost­ning af andre.”

Ci­ta­tet, som Er­hvervs­sty­rel­sen hen­vi­ser til, frem­går af lov­be­mærk­nin­ger­ne til § 77 i Erhvervsfondsloven.

Fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand har dog af­vist, at de fem ud­de­lings­for­mål er li­ge­stil­le­de. Han me­ner der­i­mod, at hans far­far, der stif­te­de fon­den, al­tid har øn­sket en pri­o­ri­te­ring af de fem uddelingsformål.

Fondens formål:

Fon­dens for­mål er at yde øko­no­misk støt­te til

a) di­rek­tør K.W. Bruuns og fru Ragn­hild Bruuns des­cen­dens og per­so­ner - her­un­der ef­ter­le­ven­de - knyt­tet til dis­se ved æg­te­skab el­ler fast samlivsforhold,

b) di­rek­tør K.W. Bruuns og fru Ragn­hild Bruuns fa­mi­lie i øvrigt,

c) så­dan­ne per­so­ner, som gen­nem ven­skabs­bånd, tje­ne­ste­for­hold el­ler på an­den må­de står el­ler har stå­et K.W. Bruun og fru Ragn­hild Bruun el­ler de­res fa­mi­lie nær,

d) dæk­ning af ud­gif­ter til op­ret­hol­del­se af min­der om di­rek­tør K.W. Bruun og fru Ragn­hilds fa­mi­lie, her­un­der slægts­bø­ger, grav­ste­der og lignende,

e) al­men­nyt­ti­ge el­ler al­ment vel­gø­ren­de formål.

Læs he­le vedtæg­ten her: Fun­dats for Di­rek­tør K.W. Bruun og Hu­strus Familiefond

”Det, der får os til age­re, som vi har gjort, og det, der får os til at si­ge, at for­må­le­ne ik­ke er li­ge­stil­le­de, det er vedtæg­tens punkt 3.3, hvor der står, at mid­ler til­de­les ’så­le­des at den i punkt 3.1.a nævn­te per­son­kreds til­go­de­ses før den i punkt 3.1.b nævn­te per­son­kreds og så frem­de­les’,” sag­de An­ders Bruun til Fundats.

Vedtæg­ter­ne in­de­hol­der dog ik­ke no­gen for­de­lings­nøg­le el­ler an­dre for­mer for for­de­lings­an­vi­sen­de pri­o­ri­te­ring af uddelingerne.

Skal indsende stiftelsesgrundlag

I bre­vet til fon­den be­der Er­hvervs­sty­rel­sen om en re­de­gø­rel­se for, ”hvor­dan be­sty­rel­sen for­tol­ker vedtæg­tens ud­de­lings­for­mål, her­un­der om vedtæg­ten ef­ter be­sty­rel­sens vur­de­ring in­de­hol­der en pri­o­ri­te­ring af de for­skel­li­ge formål.”

Der­u­d­over skal be­sty­rel­sen ind­sen­de even­tu­el­le re­le­van­te op­lys­nin­ger, som be­sty­rel­sen me­ner, kan
væ­re af re­le­vans for be­døm­mel­sen og for­tolk­nin­gen af uddelingsformålet.

”Det­te kun­ne ek­sem­pel­vis væ­re do­ku­men­ter, der knyt­ter sig til af­fat­tel­sen af den op­rin­de­li­ge vedtægt,” skri­ver styrelsen.

Ud­over sel­ve vedtæg­ter­ne er det iføl­ge fondsmyn­dig­he­der­nes prak­sis ale­ne det så­kald­te stif­tel­ses­grund­lag, der kan bru­ges til for­tolk­ning af fon­dens stiftervilje.

Den­ne prak­sis blev des­u­den slå­et fast af Hø­jeste­ret i sa­gen om Det Nis­sen­ske Fa­mi­lie­fond. Hvad stif­te­ren, den­nes fa­mi­lie el­ler ef­ter­føl­gen­de be­sty­rel­ses­med­lem­mer si­den har ud­talt om hen­sig­ten med fon­den kan der­for ik­ke til­læg­ges be­tyd­ning, når ud­de­lings­for­må­le­ne skal for­tol­kes og udmøntes.

Særligt begunstigede

Som et tred­je og sid­ste for­hold be­der Er­hvervs­sty­rel­sen fon­den om at for­kla­re, hvor­vidt nog­le af stif­te­rens ef­ter­kom­me­re er sær­ligt be­gun­sti­ge­de be­vil­lings­mod­ta­ge­re. Be­sty­rel­sen skal der­for over­ve­je, ”hvor­vidt fon­den ud­de­ler til sær­ligt be­gun­sti­ge­de per­so­ner el­ler en grup­pe af per­so­ner, i hvis ho­ve­d­in­ter­es­se fon­den er op­ret­tet el­ler fun­ge­rer, jf. er­hvervs­fonds­lo­vens § 21 b, nr. 2, som der­for bur­de væ­re re­gi­stre­ret som re­el­le eje­re,” skri­ver Erhvervsstyrelsen.

Det er fon­dens ad­vo­kat Sø­ren Holck-An­der­sen, som selv er be­sty­rel­ses­med­lem i fon­den, der va­re­ta­ger kor­re­spon­dan­cen med fondstilsynet.

Fun­dats har på den bag­grund bedt Sø­ren Holck-An­der­sen om en kom­men­tar til, at Er­hvervs­sty­rel­sen er gå­et ind i sa­gen om den en­si­di­ge be­gun­sti­gel­se af fa­mi­lie­for­må­let i Di­rek­tør K. W. Bruuns Familiefond.

Hver­ken ad­vo­ka­ten el­ler fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand er dog vendt til­ba­ge på vo­res henvendelser.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer