Karsten Ohrt trækker sig fra Ny Carlsbergfondet

Bestyrelsesformand i Ny Carlsbergfondet, Karsten Ohrt, trækker sig på grund af sygdom.

Ny Carlsbergfondets bestyrelse
Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, fra ven­stre: Kar­sten Ohrt, Sti­ne Høholt og Mor­ten Kyn­d­rup (fo­to: Les Kaner)

Kar­sten Ohrt, be­sty­rel­ses­for­mand i Ny Carls­berg­fon­det, har ef­ter læn­ge­re tids al­vor­lig syg­dom be­slut­tet at træk­ke sig fra sin post.

Det op­ly­ser Carls­berg­fon­det og Ny Carls­berg­fon­det i en pressemeddelelse. 

”Jeg har af fle­re om­gan­ge haft den sto­re glæ­de at væ­re med­lem af Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se, si­den 2014 som for­mand. Det har væ­ret et me­get stort pri­vil­e­gi­um at stå i spid­sen for en af Dan­marks mest ind­fly­del­ses­ri­ge fon­de, og jeg er stolt over de man­ge vær­ker og kunst­pro­jek­ter, som vi gen­nem ti­den har støt­tet,” ud­ta­ler Kar­sten Ohrt i pressemeddelelsen. 

Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det, ud­ta­ler i den forbindelse:

"På veg­ne af be­sty­rel­ser­ne i bå­de Carls­berg­fon­det og Ny Carls­berg­fon­det be­kla­ger jeg dybt, at det har væ­ret nød­ven­digt for Kar­sten at træf­fe det­te valg, men vi har for­stå­el­se for hans be­slut­ning og hå­ber, at be­hand­lin­ger over tid vil kun­ne hel­bre­de ham.”

Pro­fes­sor Mor­ten Kyn­d­rup, der som med­lem af Ny Carls­berg­fon­dets be­sty­rel­se har va­re­ta­get Kar­sten Ohrts op­ga­ver un­der hans syg­doms­pe­ri­o­de, fort­sæt­ter med dis­se, ind­til en ny for­mand er udpeget.

Kar­sten Ohrt er blandt an­det og­så be­sty­rel­ses­for­mand i Po­li­ti­ken-Fon­den samt en ræk­ke min­dre fon­de og legater. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer