Villum Fonden støtter tværfaglig forskning med 50 mio. kr. om året

Villum Fonden lancerer en årlig pulje på 50 mio. kr. i foreløbig tre år, der skal fremme tvær­fag­ligt samar­bej­de om data­drevet forskning.

Villum Synergy
Med pro­gram­met ‘Vil­lum Sy­ner­gy’ øn­sker Vil­lum Fon­den at støt­te ex­cel­lent forsk­ning af top­for­ske­re fra da­ta­lo­gi – her­un­der og­så sta­ti­stik og an­vendt ma­te­ma­tik – i sam­ar­bej­de med for­ske­re fra en ræk­ke an­dre fag som ek­sem­pel­vis in­ge­ni­ø­rer, ke­mi­ke­re og fy­si­ke­re, men og­så an­tro­po­lo­ger, so­cio­lo­ger el­ler økonomer.

Det op­ly­ser Vil­lum Fon­den i en pressemeddelelse.

“Man­ge vi­den­ska­be­li­ge gen­nem­brud fin­der sted i græn­se­fla­der­ne mel­lem fag­fel­ter. Der­for ser vi et po­ten­ti­a­le i at støt­te tvær­fag­li­ge forsk­nings­sam­ar­bej­der,” si­ger Tho­mas Bjørn­holm, der er forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fonden.

Fon­den af­sæt­ter der­for fo­re­lø­big 50 mio. kr. år­ligt i tre år på at styr­ke det tvær­fag­li­ge sam­ar­bej­de i Dan­mark. Af­sæt­tet for tvær­fag­lig­he­den bli­ver den da­ta­lo­gi­ske forsk­ning, for­tæl­ler Tho­mas Bjørnholm:

”Di­gi­ta­li­se­ring, kun­stig in­tel­li­gens og big da­ta kal­der på tvær­fag­li­ge sam­ar­bej­der, der kom­bi­ne­rer eks­per­ti­se in­den for da­ta­lo­gi med an­dre fag­om­rå­der som for ek­sem­pel tek­nisk vi­den­skab, na­tur­vi­den­skab og og­så ger­ne hu­ma­ni­o­ra og sam­funds­vi­den­skab. Det er i sam­ar­bej­det og græn­se­fla­den, at der ska­bes ny vi­den,” si­ger Tho­mas Bjørnholm.

Ansøgningsfrist i oktober

Pro­gram­met støt­ter tvær­fag­li­ge sam­ar­bej­der på to ni­veau­er. For det før­ste kan for­ske­re sø­ge så­kald­te pi­lot­be­vil­lin­ger på 2-3 mio. kr. For­må­let her er at te­ste nye samarbejder.

Des­u­den kan etab­le­re­de og mod­ne sam­ar­bej­der sø­ge stør­re be­vil­lin­ger på 10-20 mio. kr. til forsk­nings­pro­jek­ter, der lø­ber over 3-5 år.

Hvis et pi­lot­pro­jekt fø­rer til et frugt­bart sam­ar­bej­de, kan hol­det ef­ter­føl­gen­de sø­ger en stør­re bevilling:

”Vi vil ger­ne til­by­de min­dre be­vil­lin­ger, som kan mo­ti­ve­re til sam­ar­bej­de og for­hå­bent­lig fø­re frem til sto­re be­vil­lin­ger på et tids­punkt. Hvis man vil det tvær­fag­li­ge, skal man ha­ve mu­lig­hed for at be­gyn­de tid­ligt og af­prø­ve sam­ar­bej­der, som vi­ser, at man kan ar­bej­de sam­men, og at man rent fak­tisk får no­get nyt og ex­cel­lent ud af det. Det kræ­ver bå­de tid og mid­ler at ud­vik­le og kom­me ind til ker­nen i det tvær­fag­li­ge,” si­ger Tho­mas Bjørnholm.

Pro­gram­met åb­ner for an­søg­nin­ger den 20. ju­ni 2019. Fri­sten for an­søg­ning er den 10. ok­to­ber 2019 kl. 14.00.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer