Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond - uddelinger 2018

Syd­fy­en­ske Damp­skibs­sel­skabs Fond ud­de­ler til kul­tu­rel­le, so­ci­a­le og ide­a­le for­mål in­den for dets geo­gra­fi­ske om­rå­de, med sær­lig op­mærk­som­hed på ma­ri­ti­me for­mål. Fon­den ud­del­te i 2018 knap 700.000 kro­ner. Se mod­ta­ger­ne her.

Syd­fy­en­ske Damp­skibs­sel­skabs Fond ud­de­ler til kul­tu­rel­le, so­ci­a­le og ide­a­le for­mål in­den for dets geo­gra­fi­ske om­rå­de, med sær­lig op­mærk­som­hed på ma­ri­ti­me for­mål. Fon­den ud­del­te i 2018 knap 700.000 kro­ner. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbFormål
Bagenkop Sømandsforening10.000Til en traditionsrig begivenhed, som foregår hvert 7. år, hvor kirkeskibene i Bagenkop og Magleby kirker tages ned til kølhaling.
Hovborglejren10.000Hovborglejren er en sommerlejr for fysisk og psykisk udviklingshæmmede personer. Lejren finansieres via bidrag fra fonde, samt egenbetaling fra deltagerne
Langelands Hjertestarterforening32.425Til nyt undervisningsudstyr i form af nye førstehjælpsbøger, træningshjertestartere mv.
Rudkøbing Sejlklub25.000Indkøb af en Fevajolle. Fevajollen skal bruges af juniorafdelingen i sejlklubben
Musikværkstedet25.000Til indkøb af en lukket trailer, til musikværkstedets instrumenter. De tager rundt for at spille på plejehjem, frivilligcentret i Rudkøbing, musiktræf på Fyn, mfl.
Langelands Biavlerforening10.000Foreningen har etableret en besøgs-bigård, hvorfra der vil blive formidlet viden om biernes liv. De søger om støtte til indkøb af en touchskærm
Havnehuset Bandholm50.000Udskiftning af flydebro til havnens slæbested. Havnen benyttes af Bandholm Sejlklub Bandholm Roklub og Knuthenborg Bådelaug
Nakskov Skibsværfts Roklub25.000Til indkøb af en speedbåd som skal bruges som følgebåd til træninger med især ungdom
Lollands Bueskytte Klub5.000Et tilskud til indkøb af et telt/pavillon, som kan give ly for deres skytter og udstyr gennem lange stævnedage
Nakskov Roklub15.000Tilskud til indkøb af en trailer til transport af kajakker
Nakskovs Sejlklub15.000Til indkøb af 6 optimistjoller til deres genopståede ungdomsafdeling
Thurøbund Spejdercenter35.000Til indkøb af en RIB gummibåd og trailer for at opretholde sø-sikkerheden
Svendborg Roklub50.000Der er et øget aktivitetsniveau i klubben og de har behov for at købe en ekstra 4-åres inrigger robåd
Thurø Sejlklub handicapafd.5.000Der er stigende aktivitet i afdelingen, og for at kunne optage yderligere medlemmer har man brug for en Olsen Tvin båd mere. Den er indkøbt, men der mangler ny mast, rig og sejl
Ærøskøbing Marineforening20.000Støtte til opførelse af et nyt skur på foreningens grund.
Marstal Sejlklub25.000Klubben har en ungdomsafdeling bestående af 30, som primært går på HF-søfart. De søger midler til at færdiggøre deres lokaler, så de bliver anvendelige og hyggelige
Ladby Skibslaug10.000Midler til udrustning af skibet, så det sikres at sejladsen er sikker og tryg, og derudover at styrke fællesskabet i Ladby Skibslaug
Træskibsforeningen Faaborg20.000Midler til at få syet en ny fok og storsejl. De gamle er slidte og nødreparerede flere steder.
Fulton Fonden150.000På 20 år gammelt Buck-generatoranlæg søges midler til stempeltræk og renovering samt udskiftning af udstødningssystem til nyt
Fanø Sejlklub40.000For at optimere sejlklubbens tilbud af sejljoller til de største juniorer, ønsker klubben at anskaffe en Wayfarer-jolle
Destination Sønderjylland25.000Til afvikling af Årets Vildtret. Arrangementet sætter også fokus på madspild ved at udnytte vildtet generelt, men derudover også fra mindre attraktive dele af vildtet
Esbjergs Internationale Sømandscenter5.000Til bevarelse og fortsættelse af driften af Sømandscentret.
Fredericia Marineforening15.000Midler til indkøb af en brugt pavillon, da de er opsagt i deres nuværende lokaler.
Fugleværnsfonden25.000Midler til at anlægge en lille legeplads til børn ved Bøjden Færgehavn. Legepladsen skal være en del af det samlede projekt med titlen "Fuglene ved Færgen."
Bente Arnsted50.000Sydfyenske-Prisen 2018

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…