Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond - uddelinger 2018

Syd­fy­en­ske Damp­skibs­sel­skabs Fond ud­de­ler til kul­tu­rel­le, so­ci­a­le og ide­a­le for­mål in­den for dets geo­gra­fi­ske om­rå­de, med sær­lig op­mærk­som­hed på ma­ri­ti­me for­mål. Fon­den ud­del­te i 2018 knap 700.000 kro­ner. Se mod­ta­ger­ne her.

Syd­fy­en­ske Damp­skibs­sel­skabs Fond ud­de­ler til kul­tu­rel­le, so­ci­a­le og ide­a­le for­mål in­den for dets geo­gra­fi­ske om­rå­de, med sær­lig op­mærk­som­hed på ma­ri­ti­me for­mål. Fon­den ud­del­te i 2018 knap 700.000 kro­ner. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbFormål
Bagenkop Sømandsforening10.000Til en traditionsrig begivenhed, som foregår hvert 7. år, hvor kirkeskibene i Bagenkop og Magleby kirker tages ned til kølhaling.
Hovborglejren10.000Hovborglejren er en sommerlejr for fysisk og psykisk udviklingshæmmede personer. Lejren finansieres via bidrag fra fonde, samt egenbetaling fra deltagerne
Langelands Hjertestarterforening32.425Til nyt undervisningsudstyr i form af nye førstehjælpsbøger, træningshjertestartere mv.
Rudkøbing Sejlklub25.000Indkøb af en Fevajolle. Fevajollen skal bruges af juniorafdelingen i sejlklubben
Musikværkstedet25.000Til indkøb af en lukket trailer, til musikværkstedets instrumenter. De tager rundt for at spille på plejehjem, frivilligcentret i Rudkøbing, musiktræf på Fyn, mfl.
Langelands Biavlerforening10.000Foreningen har etableret en besøgs-bigård, hvorfra der vil blive formidlet viden om biernes liv. De søger om støtte til indkøb af en touchskærm
Havnehuset Bandholm50.000Udskiftning af flydebro til havnens slæbested. Havnen benyttes af Bandholm Sejlklub Bandholm Roklub og Knuthenborg Bådelaug
Nakskov Skibsværfts Roklub25.000Til indkøb af en speedbåd som skal bruges som følgebåd til træninger med især ungdom
Lollands Bueskytte Klub5.000Et tilskud til indkøb af et telt/pavillon, som kan give ly for deres skytter og udstyr gennem lange stævnedage
Nakskov Roklub15.000Tilskud til indkøb af en trailer til transport af kajakker
Nakskovs Sejlklub15.000Til indkøb af 6 optimistjoller til deres genopståede ungdomsafdeling
Thurøbund Spejdercenter35.000Til indkøb af en RIB gummibåd og trailer for at opretholde sø-sikkerheden
Svendborg Roklub50.000Der er et øget aktivitetsniveau i klubben og de har behov for at købe en ekstra 4-åres inrigger robåd
Thurø Sejlklub handicapafd.5.000Der er stigende aktivitet i afdelingen, og for at kunne optage yderligere medlemmer har man brug for en Olsen Tvin båd mere. Den er indkøbt, men der mangler ny mast, rig og sejl
Ærøskøbing Marineforening20.000Støtte til opførelse af et nyt skur på foreningens grund.
Marstal Sejlklub25.000Klubben har en ungdomsafdeling bestående af 30, som primært går på HF-søfart. De søger midler til at færdiggøre deres lokaler, så de bliver anvendelige og hyggelige
Ladby Skibslaug10.000Midler til udrustning af skibet, så det sikres at sejladsen er sikker og tryg, og derudover at styrke fællesskabet i Ladby Skibslaug
Træskibsforeningen Faaborg20.000Midler til at få syet en ny fok og storsejl. De gamle er slidte og nødreparerede flere steder.
Fulton Fonden150.000På 20 år gammelt Buck-generatoranlæg søges midler til stempeltræk og renovering samt udskiftning af udstødningssystem til nyt
Fanø Sejlklub40.000For at optimere sejlklubbens tilbud af sejljoller til de største juniorer, ønsker klubben at anskaffe en Wayfarer-jolle
Destination Sønderjylland25.000Til afvikling af Årets Vildtret. Arrangementet sætter også fokus på madspild ved at udnytte vildtet generelt, men derudover også fra mindre attraktive dele af vildtet
Esbjergs Internationale Sømandscenter5.000Til bevarelse og fortsættelse af driften af Sømandscentret.
Fredericia Marineforening15.000Midler til indkøb af en brugt pavillon, da de er opsagt i deres nuværende lokaler.
Fugleværnsfonden25.000Midler til at anlægge en lille legeplads til børn ved Bøjden Færgehavn. Legepladsen skal være en del af det samlede projekt med titlen "Fuglene ved Færgen."
Bente Arnsted50.000Sydfyenske-Prisen 2018

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Penge fra fonde skal styrke uddannelsen af undervisere i naturfag

Når start­skud­det den 1. au­gust i år ly­der til et nyt na­tio­nalt pro­gram kal­det NAFA, der skal frem­me mo­ti­ve­ren­de og ud­byt­te­rig un­der­vis­ning i naturfag…

International klimafilantropi i vækst: Flere fonde vil være med til at løse ”tidens største udfordring”

Oven på fo­re­lø­big 13 må­ne­der, hvor cor­ona­kri­sen har sat sit alt­over­skyg­gen­de præg på øko­no­mi, sund­hed og pri­o­ri­te­rin­ger klo­den rundt, har vac­ci­ner­nes ha­sti­ge ud­bre­del­se og…

Mads Lebech: Klima er ét blandt mange vigtige parametre

Støt­te til kli­ma­re­la­te­re­de ini­ti­a­ti­ver kom­mer sta­dig of­te­re på dags­or­de­nen, når be­sty­rel­sen i én af Dan­marks stør­ste fon­de, A.P. Møl­ler og Hu­stru Cha­sti­ne Mc-Kin­ney Møllers…

Coronakrise

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…