Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond - uddelinger 2018

Syd­fy­en­ske Damp­skibs­sel­skabs Fond ud­de­ler til kul­tu­rel­le, so­ci­a­le og ide­a­le for­mål in­den for dets geo­gra­fi­ske om­rå­de, med sær­lig op­mærk­som­hed på ma­ri­ti­me for­mål. Fon­den ud­del­te i 2018 knap 700.000 kro­ner. Se mod­ta­ger­ne her.

Syd­fy­en­ske Damp­skibs­sel­skabs Fond ud­de­ler til kul­tu­rel­le, so­ci­a­le og ide­a­le for­mål in­den for dets geo­gra­fi­ske om­rå­de, med sær­lig op­mærk­som­hed på ma­ri­ti­me for­mål. Fon­den ud­del­te i 2018 knap 700.000 kro­ner. Se mod­ta­ger­ne her.

ModtagerBeløbFormål
Bagenkop Sømandsforening10.000Til en traditionsrig begivenhed, som foregår hvert 7. år, hvor kirkeskibene i Bagenkop og Magleby kirker tages ned til kølhaling.
Hovborglejren10.000Hovborglejren er en sommerlejr for fysisk og psykisk udviklingshæmmede personer. Lejren finansieres via bidrag fra fonde, samt egenbetaling fra deltagerne
Langelands Hjertestarterforening32.425Til nyt undervisningsudstyr i form af nye førstehjælpsbøger, træningshjertestartere mv.
Rudkøbing Sejlklub25.000Indkøb af en Fevajolle. Fevajollen skal bruges af juniorafdelingen i sejlklubben
Musikværkstedet25.000Til indkøb af en lukket trailer, til musikværkstedets instrumenter. De tager rundt for at spille på plejehjem, frivilligcentret i Rudkøbing, musiktræf på Fyn, mfl.
Langelands Biavlerforening10.000Foreningen har etableret en besøgs-bigård, hvorfra der vil blive formidlet viden om biernes liv. De søger om støtte til indkøb af en touchskærm
Havnehuset Bandholm50.000Udskiftning af flydebro til havnens slæbested. Havnen benyttes af Bandholm Sejlklub Bandholm Roklub og Knuthenborg Bådelaug
Nakskov Skibsværfts Roklub25.000Til indkøb af en speedbåd som skal bruges som følgebåd til træninger med især ungdom
Lollands Bueskytte Klub5.000Et tilskud til indkøb af et telt/pavillon, som kan give ly for deres skytter og udstyr gennem lange stævnedage
Nakskov Roklub15.000Tilskud til indkøb af en trailer til transport af kajakker
Nakskovs Sejlklub15.000Til indkøb af 6 optimistjoller til deres genopståede ungdomsafdeling
Thurøbund Spejdercenter35.000Til indkøb af en RIB gummibåd og trailer for at opretholde sø-sikkerheden
Svendborg Roklub50.000Der er et øget aktivitetsniveau i klubben og de har behov for at købe en ekstra 4-åres inrigger robåd
Thurø Sejlklub handicapafd.5.000Der er stigende aktivitet i afdelingen, og for at kunne optage yderligere medlemmer har man brug for en Olsen Tvin båd mere. Den er indkøbt, men der mangler ny mast, rig og sejl
Ærøskøbing Marineforening20.000Støtte til opførelse af et nyt skur på foreningens grund.
Marstal Sejlklub25.000Klubben har en ungdomsafdeling bestående af 30, som primært går på HF-søfart. De søger midler til at færdiggøre deres lokaler, så de bliver anvendelige og hyggelige
Ladby Skibslaug10.000Midler til udrustning af skibet, så det sikres at sejladsen er sikker og tryg, og derudover at styrke fællesskabet i Ladby Skibslaug
Træskibsforeningen Faaborg20.000Midler til at få syet en ny fok og storsejl. De gamle er slidte og nødreparerede flere steder.
Fulton Fonden150.000På 20 år gammelt Buck-generatoranlæg søges midler til stempeltræk og renovering samt udskiftning af udstødningssystem til nyt
Fanø Sejlklub40.000For at optimere sejlklubbens tilbud af sejljoller til de største juniorer, ønsker klubben at anskaffe en Wayfarer-jolle
Destination Sønderjylland25.000Til afvikling af Årets Vildtret. Arrangementet sætter også fokus på madspild ved at udnytte vildtet generelt, men derudover også fra mindre attraktive dele af vildtet
Esbjergs Internationale Sømandscenter5.000Til bevarelse og fortsættelse af driften af Sømandscentret.
Fredericia Marineforening15.000Midler til indkøb af en brugt pavillon, da de er opsagt i deres nuværende lokaler.
Fugleværnsfonden25.000Midler til at anlægge en lille legeplads til børn ved Bøjden Færgehavn. Legepladsen skal være en del af det samlede projekt med titlen "Fuglene ved Færgen."
Bente Arnsted50.000Sydfyenske-Prisen 2018

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Grøn tænketank i hård kritik af fondselitens investeringer

Der er et mis­for­hold mel­lem de al­ler­stør­ste dan­ske fon­des al­men­nyt­ti­ge for­mål på den ene si­de og de­res mang­len­de im­pact-in­ve­ste­rin­ger på den an­den si­de. Det vur­de­rer…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond offentliggør ny uddelingsrunde

Be­vil­lin­ger­ne fra den roy­a­le fond ly­der på sam­men­lagt 2,8 mio. kr. for­delt på 53 for­skel­li­ge pro­jek­ter, skri­ver Kon­ge­hu­set på sin hjem­mesi­de. Dron­ning Mar­gret­he delt­og som…

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Coronakrise

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.