Industriens Fond skruer op for bæredygtighed i ny uddelingspolitik

In­du­stri­ens Fond op­da­te­rer sin ud­de­lings­po­li­tik. Ar­bej­det med bæ­re­dyg­tig­hed og digi­ta­li­se­ring bli­ver frem­over vig­ti­ge­re. FN’s verdens­mål får og­så en stør­re be­tyd­ning for fon­dens uddelinger.

Industriens Fond – verdensmål
”I fon­dens stra­te­gi fik FN’s 17 ver­dens­mål sid­ste år en sær­lig plads. Det kan nu og­så af­læ­ses i ud­de­lings­po­li­tik­ken, hvor dan­ske virk­som­he­ders ar­bej­de med ver­dens­må­le­ne som in­nova­tions­dri­ver og styr­kepo­si­tion fremad­ret­tet skal un­der­støt­tes yder­li­ge­re gen­nem fon­dens ud­de­lin­ger,” si­ger Tho­mas Hof­­man-Bang, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond.

In­du­stri­ens Fond får nu ny ud­de­lings­po­li­tik, som skal hjæl­pe po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re og sam­ar­bejds­part­ne­re med at stil­le skar­pt på fon­dens uddelingsområder.

Den nye ud­de­lings­po­li­tik for 2019-2020 ad­skil­ler sig på en ræk­ke om­rå­der fra den tid­li­ge­re, for­tæl­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hofman-Bang:

“Der er kom­met fle­re ting til, og an­dre em­ner har få­et øget op­mærk­som­hed. For ek­sem­pel er fon­dens ar­bej­de med bæ­re­dyg­tig­hed fol­det ty­de­li­ge­re ud i den nye ud­de­lings­po­li­tik, og det sam­me gæl­der di­gi­ta­li­se­rings­a­gen­da­en,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Støt­te til dan­ske virk­som­he­ders ar­bej­de med FN’s ver­dens­mål skal og­så fyl­de me­re i fon­dens ud­de­lin­ger, der sid­ste år be­løb sig til 255 mio. kr.:

”I fon­dens stra­te­gi fik FN’s 17 ver­dens­mål sid­ste år en sær­lig plads. Det kan nu og­så af­læ­ses i ud­de­lings­po­li­tik­ken, hvor dan­ske virk­som­he­ders ar­bej­de med ver­dens­må­le­ne som in­nova­tions­dri­ver og styr­kepo­si­tion fremad­ret­tet skal un­der­støt­tes yder­li­ge­re gen­nem fon­dens ud­de­lin­ger,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Digitalisering skal indfri forretningspotentiale

Ud­over sit øge­de fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed og ver­dens­må­le­ne sup­ple­rer In­du­stri­ens Fond sin ud­de­lings­po­li­tik med en ju­ste­ret til­gang til digitalisering:

“På di­gi­ta­li­se­rings­om­rå­det er for­tæl­lin­gen lidt an­der­le­des. Her hand­ler det ik­ke læn­ge­re så me­get om di­gi­ta­li­se­ring og tek­ni­ske kom­pe­ten­cer ale­ne, men sna­re­re om de mu­lig­he­der som en øget di­gi­ta­li­se­ring fø­rer med sig i for­hold til æn­dre­de pro­duk­tions­me­to­der, nye for­ret­nings­mo­del­ler, mar­keds­fø­ring, kun­de­til­pas­ning, bæ­re­dyg­tig­hed, cy­ber­sik­ker­hed, da­ta­op­sam­ling, hur­ti­ge om­stil­lings­mu­lig­he­der og alt mu­ligt an­det, som nye tek­no­lo­gi­er åb­ner op for,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Selv­om den nye ud­de­lings­po­li­tik in­de­hol­der fle­re nyhe­der, så er den dog ik­ke ud­tryk for en re­vo­lu­tion i ud­de­lin­ger­ne fra In­du­stri­ens Fond, un­der­stre­ger Tho­mas Hofman-Bang:

”Der er fle­re gam­le ken­din­ge som fort­sat fyl­der me­get i fon­dens pro­jekt­por­te­føl­je og og­så i den nye ud­de­lings­po­li­tik. Em­ner som eks­port, ta­len­t­ud­vik­ling og ad­gang til de ret­te kom­pe­ten­cer be­ty­der me­get for dansk er­hvervs­liv, og der­for har de fort­sat en plads på fon­dens lystavle.”

Ny uddelingspolitik er inspireret af virksomhederne selv

Den nye ud­de­lings­po­li­tik, som skal frem­me fon­dens mål om at øge er­hvervs­li­vets kon­kur­ren­ce­ev­ne, er ud­vik­let i sam­ar­bej­de med de dan­ske virk­som­he­der, for­tæl­ler Tho­mas Hofman-Bang:

Om uddelingspolitikken

Den nye ud­de­lings­po­li­tik kan læ­ses på In­du­stri­ens Fonds hjem­mesi­de sam­men med fon­dens stra­te­gi: in​du​stri​ens​fond​.dk/​s​t​r​a​t​e​g​i​-​o​g​-​u​d​d​e​l​i​n​g​s​p​o​l​i​tik

”Nøg­le­or­det er den lø­ben­de di­a­log med dansk er­hvervs­liv. Blandt an­det sam­le­des top­che­fer fra 40 min­dre og mel­lem­sto­re virk­som­he­der til idé­ud­veks­lings­ar­ran­ge­men­tet In­spi­re 2018 i ef­ter­å­ret. På da­gen drøf­te­des de mu­lig­he­der og ud­for­drin­ger som dansk er­hvervs­liv står over­for med hen­blik på net­op at iden­ti­fi­ce­re hvil­ke ind­sat­ser og ini­ti­a­ti­ver en fond som In­du­stri­ens Fond kan sæt­te i sø­en for at styr­ke dansk kon­kur­ren­ce­ev­ne. Der­u­d­over har der væ­ret en ræk­ke ite­ra­ti­ve pro­ces­ser i fon­dens se­kre­ta­ri­at, med rå­d­gi­ve­re og na­tur­lig­vis med fon­dens be­sty­rel­se,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

”Nu skal ud­de­lings­po­li­tik­ken ud­le­ves, og det ser jeg frem til at gø­re i sam­ar­bej­de med en mas­se idéri­ge sam­ar­bejds­part­ne­re i og om­kring dansk er­hvervs­liv,” slut­ter Tho­mas Hofman-Bang.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Professorer: Fondenes pionércentre rammer ikke målet

Pio­ner­cen­tre­ne – ét af de mest am­bi­tiø­se vir­ke­mid­ler in­den for dansk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring – ram­mer for­bi ski­ven. Så­dan ly­der kri­tik­ken i kort form fra pro­fes­sor Kim…

Skarp politisk kritik af Realdanias investeringer i atomvåben

Der bli­ver ik­ke lagt fin­gre imel­lem i kri­tik­ken fra hver­ken re­ge­rings­par­ti­et So­ci­al­de­mo­kra­ti­et el­ler støt­te­par­ti­et En­heds­li­stens si­de, når det gæl­der den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­ni­as investeringer…

V. Kann Rasmussen Foundation vil have humanister ind i klimakampen

  De kom­men­de syv år skal et nyt uni­ver­si­tets­cen­ter på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet bi­dra­ge til den grøn­ne om­stil­ling ved at stil­le hu­ma­ni­stisk vi­den til rå­dig­hed for…

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…