Industriens Fond skruer op for bæredygtighed i ny uddelingspolitik

In­du­stri­ens Fond op­da­te­rer sin ud­de­lings­po­li­tik. Ar­bej­det med bæ­re­dyg­tig­hed og digi­ta­li­se­ring bli­ver frem­over vig­ti­ge­re. FN’s verdens­mål får og­så en stør­re be­tyd­ning for fon­dens ud­de­lin­ger.

Industriens Fond – verdensmål
”I fon­dens stra­te­gi fik FN’s 17 ver­dens­mål sid­ste år en sær­lig plads. Det kan nu og­så af­læ­ses i ud­de­lings­po­li­tik­ken, hvor dan­ske virk­som­he­ders ar­bej­de med ver­dens­må­le­ne som in­nova­tions­dri­ver og styr­kepo­si­tion fremad­ret­tet skal un­der­støt­tes yder­li­ge­re gen­nem fon­dens ud­de­lin­ger,” si­ger Tho­mas Hof­­man-Bang, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond.

In­du­stri­ens Fond får nu ny ud­de­lings­po­li­tik, som skal hjæl­pe po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re og sam­ar­bejds­part­ne­re med at stil­le skar­pt på fon­dens ud­de­lings­om­rå­der.

Den nye ud­de­lings­po­li­tik for 2019-2020 ad­skil­ler sig på en ræk­ke om­rå­der fra den tid­li­ge­re, for­tæl­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hof­­man-Bang:

“Der er kom­met fle­re ting til, og an­dre em­ner har få­et øget op­mærk­som­hed. For ek­sem­pel er fon­dens ar­bej­de med bæ­re­dyg­tig­hed fol­det ty­de­li­ge­re ud i den nye ud­de­lings­po­li­tik, og det sam­me gæl­der di­gi­ta­li­se­rings­a­gen­da­en,” si­ger Tho­mas Hof­­man-Bang.

Støt­te til dan­ske virk­som­he­ders ar­bej­de med FN’s ver­dens­mål skal og­så fyl­de me­re i fon­dens ud­de­lin­ger, der sid­ste år be­løb sig til 255 mio. kr.:

”I fon­dens stra­te­gi fik FN’s 17 ver­dens­mål sid­ste år en sær­lig plads. Det kan nu og­så af­læ­ses i ud­de­lings­po­li­tik­ken, hvor dan­ske virk­som­he­ders ar­bej­de med ver­dens­må­le­ne som in­nova­tions­dri­ver og styr­kepo­si­tion fremad­ret­tet skal un­der­støt­tes yder­li­ge­re gen­nem fon­dens ud­de­lin­ger,” si­ger Tho­mas Hof­­man-Bang.

Digitalisering skal indfri forretningspotentiale

Ud­over sit øge­de fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed og ver­dens­må­le­ne sup­ple­rer In­du­stri­ens Fond sin ud­de­lings­po­li­tik med en ju­ste­ret til­gang til di­gi­ta­li­se­ring:

“På di­gi­ta­li­se­rings­om­rå­det er for­tæl­lin­gen lidt an­der­le­des. Her hand­ler det ik­ke læn­ge­re så me­get om di­gi­ta­li­se­ring og tek­ni­ske kom­pe­ten­cer ale­ne, men sna­re­re om de mu­lig­he­der som en øget di­gi­ta­li­se­ring fø­rer med sig i for­hold til æn­dre­de pro­duk­tions­me­to­der, nye for­ret­nings­mo­del­ler, mar­keds­fø­ring, kun­de­til­pas­ning, bæ­re­dyg­tig­hed, cy­ber­sik­ker­hed, da­ta­op­sam­ling, hur­ti­ge om­stil­lings­mu­lig­he­der og alt mu­ligt an­det, som nye tek­no­lo­gi­er åb­ner op for,” si­ger Tho­mas Hof­­man-Bang.

Selv­om den nye ud­de­lings­po­li­tik in­de­hol­der fle­re nyhe­der, så er den dog ik­ke ud­tryk for en re­vo­lu­tion i ud­de­lin­ger­ne fra In­du­stri­ens Fond, un­der­stre­ger Tho­mas Hof­­man-Bang:

”Der er fle­re gam­le ken­din­ge som fort­sat fyl­der me­get i fon­dens pro­jekt­por­te­føl­je og og­så i den nye ud­de­lings­po­li­tik. Em­ner som eks­port, ta­len­t­ud­vik­ling og ad­gang til de ret­te kom­pe­ten­cer be­ty­der me­get for dansk er­hvervs­liv, og der­for har de fort­sat en plads på fon­dens ly­stav­le.”

Ny uddelingspolitik er inspireret af virksomhederne selv

Den nye ud­de­lings­po­li­tik, som skal frem­me fon­dens mål om at øge er­hvervs­li­vets kon­kur­ren­ce­ev­ne, er ud­vik­let i sam­ar­bej­de med de dan­ske virk­som­he­der, for­tæl­ler Tho­mas Hof­­man-Bang:

Om ud­de­lings­po­li­tik­ken

Den nye ud­de­lings­po­li­tik kan læ­ses på In­du­stri­ens Fonds hjem­mesi­de sam­men med fon­dens stra­te­gi: in​du​stri​ens​fond​.dk/​s​t​r​a​t​e​g​i​-​o​g​-​u​d​d​e​l​i​n​g​s​p​o​l​i​tik

”Nøg­le­or­det er den lø­ben­de di­a­log med dansk er­hvervs­liv. Blandt an­det sam­le­des top­che­fer fra 40 min­dre og mel­lem­sto­re virk­som­he­der til idé­ud­veks­lings­ar­ran­ge­men­tet In­spi­re 2018 i ef­ter­å­ret. På da­gen drøf­te­des de mu­lig­he­der og ud­for­drin­ger som dansk er­hvervs­liv står over­for med hen­blik på net­op at iden­ti­fi­ce­re hvil­ke ind­sat­ser og ini­ti­a­ti­ver en fond som In­du­stri­ens Fond kan sæt­te i sø­en for at styr­ke dansk kon­kur­ren­ce­ev­ne. Der­u­d­over har der væ­ret en ræk­ke ite­ra­ti­ve pro­ces­ser i fon­dens se­kre­ta­ri­at, med rå­d­gi­ve­re og na­tur­lig­vis med fon­dens be­sty­rel­se,” si­ger Tho­mas Hof­­man-Bang.

”Nu skal ud­de­lings­po­li­tik­ken ud­le­ves, og det ser jeg frem til at gø­re i sam­ar­bej­de med en mas­se idéri­ge sam­ar­bejds­part­ne­re i og om­kring dansk er­hvervs­liv,” slut­ter Tho­mas Hof­­man-Bang.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Grøn tænketank i hård kritik af fondselitens investeringer

Der er et mis­for­hold mel­lem de al­ler­stør­ste dan­ske fon­des al­men­nyt­ti­ge for­mål på den ene si­de og de­res mang­len­de im­pact-in­ve­ste­rin­ger på den an­den si­de. Det vur­de­rer…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond offentliggør ny uddelingsrunde

Be­vil­lin­ger­ne fra den roy­a­le fond ly­der på sam­men­lagt 2,8 mio. kr. for­delt på 53 for­skel­li­ge pro­jek­ter, skri­ver Kon­ge­hu­set på sin hjem­mesi­de. Dron­ning Mar­gret­he delt­og som…

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Coronakrise

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.