Annoncespot_img

Industriens Fond skruer op for bæredygtighed i ny uddelingspolitik

Industriens Fond opdaterer sin uddelingspolitik. Arbejdet med bæredygtighed og digi­ta­li­se­ring bliver fremover vigtigere. FN’s verdens­mål får også en større betydning for fon­dens uddelinger.

Industriens Fond – verdensmål
”I fon­dens stra­te­gi fik FN’s 17 ver­dens­mål sid­ste år en sær­lig plads. Det kan nu og­så af­læ­ses i ud­de­lings­po­li­tik­ken, hvor dan­ske virk­som­he­ders ar­bej­de med ver­dens­må­le­ne som in­nova­tions­dri­ver og styr­kepo­si­tion fremad­ret­tet skal un­der­støt­tes yder­li­ge­re gen­nem fon­dens ud­de­lin­ger,” si­ger Tho­mas Hof­man-Bang, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond.

In­du­stri­ens Fond får nu ny ud­de­lings­po­li­tik, som skal hjæl­pe po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re og sam­ar­bejds­part­ne­re med at stil­le skar­pt på fon­dens uddelingsområder.

Den nye ud­de­lings­po­li­tik for 2019-2020 ad­skil­ler sig på en ræk­ke om­rå­der fra den tid­li­ge­re, for­tæl­ler ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i In­du­stri­ens Fond Tho­mas Hofman-Bang:

“Der er kom­met fle­re ting til, og an­dre em­ner har få­et øget op­mærk­som­hed. For ek­sem­pel er fon­dens ar­bej­de med bæ­re­dyg­tig­hed fol­det ty­de­li­ge­re ud i den nye ud­de­lings­po­li­tik, og det sam­me gæl­der di­gi­ta­li­se­rings­a­gen­da­en,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Støt­te til dan­ske virk­som­he­ders ar­bej­de med FN’s ver­dens­mål skal og­så fyl­de me­re i fon­dens ud­de­lin­ger, der sid­ste år be­løb sig til 255 mio. kr.:

”I fon­dens stra­te­gi fik FN’s 17 ver­dens­mål sid­ste år en sær­lig plads. Det kan nu og­så af­læ­ses i ud­de­lings­po­li­tik­ken, hvor dan­ske virk­som­he­ders ar­bej­de med ver­dens­må­le­ne som in­nova­tions­dri­ver og styr­kepo­si­tion fremad­ret­tet skal un­der­støt­tes yder­li­ge­re gen­nem fon­dens ud­de­lin­ger,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Digitalisering skal indfri forretningspotentiale

Ud­over sit øge­de fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed og ver­dens­må­le­ne sup­ple­rer In­du­stri­ens Fond sin ud­de­lings­po­li­tik med en ju­ste­ret til­gang til digitalisering:

“På di­gi­ta­li­se­rings­om­rå­det er for­tæl­lin­gen lidt an­der­le­des. Her hand­ler det ik­ke læn­ge­re så me­get om di­gi­ta­li­se­ring og tek­ni­ske kom­pe­ten­cer ale­ne, men sna­re­re om de mu­lig­he­der som en øget di­gi­ta­li­se­ring fø­rer med sig i for­hold til æn­dre­de pro­duk­tions­me­to­der, nye for­ret­nings­mo­del­ler, mar­keds­fø­ring, kun­de­til­pas­ning, bæ­re­dyg­tig­hed, cy­ber­sik­ker­hed, da­ta­op­sam­ling, hur­ti­ge om­stil­lings­mu­lig­he­der og alt mu­ligt an­det, som nye tek­no­lo­gi­er åb­ner op for,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

Selv­om den nye ud­de­lings­po­li­tik in­de­hol­der fle­re nyhe­der, så er den dog ik­ke ud­tryk for en re­vo­lu­tion i ud­de­lin­ger­ne fra In­du­stri­ens Fond, un­der­stre­ger Tho­mas Hofman-Bang:

”Der er fle­re gam­le ken­din­ge som fort­sat fyl­der me­get i fon­dens pro­jekt­por­te­føl­je og og­så i den nye ud­de­lings­po­li­tik. Em­ner som eks­port, ta­len­t­ud­vik­ling og ad­gang til de ret­te kom­pe­ten­cer be­ty­der me­get for dansk er­hvervs­liv, og der­for har de fort­sat en plads på fon­dens lystavle.”

Ny uddelingspolitik er inspireret af virksomhederne selv

Den nye ud­de­lings­po­li­tik, som skal frem­me fon­dens mål om at øge er­hvervs­li­vets kon­kur­ren­ce­ev­ne, er ud­vik­let i sam­ar­bej­de med de dan­ske virk­som­he­der, for­tæl­ler Tho­mas Hofman-Bang:

Om uddelingspolitikken

Den nye ud­de­lings­po­li­tik kan læ­ses på In­du­stri­ens Fonds hjem­mesi­de sam­men med fon­dens stra­te­gi: in​du​stri​ens​fond​.dk/​s​t​r​a​t​e​g​i​-​o​g​-​u​d​d​e​l​i​n​g​s​p​o​l​i​tik

”Nøg­le­or­det er den lø­ben­de di­a­log med dansk er­hvervs­liv. Blandt an­det sam­le­des top­che­fer fra 40 min­dre og mel­lem­sto­re virk­som­he­der til idé­ud­veks­lings­ar­ran­ge­men­tet In­spi­re 2018 i ef­ter­å­ret. På da­gen drøf­te­des de mu­lig­he­der og ud­for­drin­ger som dansk er­hvervs­liv står over­for med hen­blik på net­op at iden­ti­fi­ce­re hvil­ke ind­sat­ser og ini­ti­a­ti­ver en fond som In­du­stri­ens Fond kan sæt­te i sø­en for at styr­ke dansk kon­kur­ren­ce­ev­ne. Der­u­d­over har der væ­ret en ræk­ke ite­ra­ti­ve pro­ces­ser i fon­dens se­kre­ta­ri­at, med rå­d­gi­ve­re og na­tur­lig­vis med fon­dens be­sty­rel­se,” si­ger Tho­mas Hofman-Bang.

”Nu skal ud­de­lings­po­li­tik­ken ud­le­ves, og det ser jeg frem til at gø­re i sam­ar­bej­de med en mas­se idéri­ge sam­ar­bejds­part­ne­re i og om­kring dansk er­hvervs­liv,” slut­ter Tho­mas Hofman-Bang.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer