To nye bestyrelsesmedlemmer i Tuborgfondet

Iværksætter Allan Fenger og psykolog Mozhdeh Ghasemiyani er udpeget til Tuborg­fon­dets bestyrelse.

Det op­ly­ser Tu­borg­fon­det i en pressemeddelelse. 

”De nye med­lem­mer sup­ple­rer de sid­den­de med­lem­mer med su­per re­le­vant vi­den og er­fa­ring in­den for en­tre­pre­nør­skab, for­ret­nings­ud­vik­ling samt en­ga­ge­ment i og vi­den om ci­vil­sam­fun­det. Det gi­ver os et godt af­sæt for at fort­sæt­te ud­vik­lin­gen af Tu­borg­fon­det, og jeg glæ­der mig me­get til sam­ar­bej­det med he­le be­sty­rel­sen,” si­ger An­ne-Ma­rie Skov, be­sty­rel­ses­for­mand i Tuborgfondet. 

Mozh­deh Gha­se­miy­a­ni er psy­ko­log og selv­stæn­dig kon­su­lent og har de­di­ke­ret en stor del af sit ar­bejds­liv til at ar­bej­de med in­te­gra­tion og flygt­nin­gebørn i Dan­mark. Mozh­deh har ud­over sin psy­ko­log­ud­dan­nel­se fra Aar­hus Uni­ver­si­tet og­så tre po­st­ma­ster­gra­der fra to ame­ri­kan­ske og et en­gelsk universitet.

”Jeg er dybt be­æ­ret over at få mu­lig­he­den for at bi­dra­ge til Tu­borg­fon­det. Jeg sy­nes, ind­sat­sen med at en­ga­ge­re un­ge er med til at ska­be et bed­re sam­fund nu – og i frem­ti­den. Jeg vil gø­re, hvad jeg kan for at bi­dra­ge med min er­fa­ring og vi­den om un­ge, fri­vil­lig­hed og in­te­gra­tion til at op­byg­ge fæl­les­ska­ber og byg­ge bro,” si­ger Mozh­deh Gha­se­miy­a­ni i pressemeddelelsen.

Al­lan Fen­ger er iværk­sæt­ter og CEO i Loop Con­sul­ting. Han har me­re end 30 års er­fa­ring med at ud­vik­le for­ret­nings­stra­te­gi­er, har sid­det i en ræk­ke be­sty­rel­ser og er op­ta­get af ci­vil­sam­fun­det, fæl­les­ska­ber og frivillighed. 

”Jeg er me­get tak­nem­me­lig og glad for ind­val­get og ser me­get frem til sam­ar­bej­det i Tu­borg­fon­det. Det er en unik mu­lig­hed for at gø­re nyt­te og bi­dra­ge med mi­ne er­fa­rin­ger fra bå­de er­hvervs­li­vet, NGO’er og ci­vil­sam­fun­det i al­min­de­lig­hed, til at frem­me un­ges mu­lig­he­der i en me­re bæ­re­dyg­tig frem­tid,” si­ger Al­lan Fen­ger i pressemeddelelsen. 

Tu­borg­fon­det blev i 1991 af­re­gi­stre­ret som en selv­stæn­dig fond og har si­den væ­ret en af­de­ling un­der Carls­berg­fon­det. Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se er iføl­ge vedtæg­ter­ne en be­vil­lings­ko­mité som be­næv­nes bestyrelse. 

Tu­borg­fon­det til­de­les hvert år 13 pct. af Carls­berg­fon­dets sam­le­de be­vil­lin­ger. Tu­borg­fon­det ud­de­ler pen­ge til sam­funds­gavn­li­ge for­mål, her­un­der sær­ligt til støt­te for er­hvervs­li­vet. Sid­ste år ud­del­te Tu­borg­fon­det ca. 59 mio. kr. 

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer