To nye bestyrelsesmedlemmer i Tuborgfondet

Iværk­sæt­ter Al­lan Fen­ger og psy­ko­log Mozh­deh Gha­se­miy­a­ni er ud­pe­get til Tuborg­fon­dets be­sty­rel­se.

Det op­ly­ser Tu­borg­fon­det i en pres­se­med­del­el­se.

”De nye med­lem­mer sup­ple­rer de sid­den­de med­lem­mer med su­per re­le­vant vi­den og er­fa­ring in­den for en­tre­pre­nør­skab, for­ret­nings­ud­vik­ling samt en­ga­ge­ment i og vi­den om ci­vil­sam­fun­det. Det gi­ver os et godt af­sæt for at fort­sæt­te ud­vik­lin­gen af Tu­borg­fon­det, og jeg glæ­der mig me­get til sam­ar­bej­det med he­le be­sty­rel­sen,” si­ger An­­ne-Ma­rie Skov, be­sty­rel­ses­for­mand i Tu­borg­fon­det.

Mozh­deh Gha­se­miy­a­ni er psy­ko­log og selv­stæn­dig kon­su­lent og har de­di­ke­ret en stor del af sit ar­bejds­liv til at ar­bej­de med in­te­gra­tion og flygt­nin­gebørn i Dan­mark. Mozh­deh har ud­over sin psy­ko­log­ud­dan­nel­se fra Aar­hus Uni­ver­si­tet og­så tre po­st­ma­ster­gra­der fra to ame­ri­kan­ske og et en­gelsk uni­ver­si­tet.

”Jeg er dybt be­æ­ret over at få mu­lig­he­den for at bi­dra­ge til Tu­borg­fon­det. Jeg sy­nes, ind­sat­sen med at en­ga­ge­re un­ge er med til at ska­be et bed­re sam­fund nu – og i frem­ti­den. Jeg vil gø­re, hvad jeg kan for at bi­dra­ge med min er­fa­ring og vi­den om un­ge, fri­vil­lig­hed og in­te­gra­tion til at op­byg­ge fæl­les­ska­ber og byg­ge bro,” si­ger Mozh­deh Gha­se­miy­a­ni i pres­se­med­del­el­sen.

Al­lan Fen­ger er iværk­sæt­ter og CEO i Loop Con­sul­ting. Han har me­re end 30 års er­fa­ring med at ud­vik­le for­ret­nings­stra­te­gi­er, har sid­det i en ræk­ke be­sty­rel­ser og er op­ta­get af ci­vil­sam­fun­det, fæl­les­ska­ber og fri­vil­lig­hed.

”Jeg er me­get tak­nem­me­lig og glad for ind­val­get og ser me­get frem til sam­ar­bej­det i Tu­borg­fon­det. Det er en unik mu­lig­hed for at gø­re nyt­te og bi­dra­ge med mi­ne er­fa­rin­ger fra bå­de er­hvervs­li­vet, NGO’er og ci­vil­sam­fun­det i al­min­de­lig­hed, til at frem­me un­ges mu­lig­he­der i en me­re bæ­re­dyg­tig frem­tid,” si­ger Al­lan Fen­ger i pres­se­med­del­el­sen.

Tu­borg­fon­det blev i 1991 af­re­gi­stre­ret som en selv­stæn­dig fond og har si­den væ­ret en af­de­ling un­der Carls­berg­fon­det. Tu­borg­fon­dets be­sty­rel­se er iføl­ge vedtæg­ter­ne en be­vil­lings­ko­mité som be­næv­nes be­sty­rel­se.

Tu­borg­fon­det til­de­les hvert år 13 pct. af Carls­berg­fon­dets sam­le­de be­vil­lin­ger. Tu­borg­fon­det ud­de­ler pen­ge til sam­funds­gavn­li­ge for­mål, her­un­der sær­ligt til støt­te for er­hvervs­li­vet. Sid­ste år ud­del­te Tu­borg­fon­det ca. 59 mio. kr.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Grøn tænketank i hård kritik af fondselitens investeringer

Der er et mis­for­hold mel­lem de al­ler­stør­ste dan­ske fon­des al­men­nyt­ti­ge for­mål på den ene si­de og de­res mang­len­de im­pact-in­ve­ste­rin­ger på den an­den si­de. Det vur­de­rer…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond offentliggør ny uddelingsrunde

Be­vil­lin­ger­ne fra den roy­a­le fond ly­der på sam­men­lagt 2,8 mio. kr. for­delt på 53 for­skel­li­ge pro­jek­ter, skri­ver Kon­ge­hu­set på sin hjem­mesi­de. Dron­ning Mar­gret­he delt­og som…

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Coronakrise

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.