Glæde over delvis løsning på arveproblem for ngo-fonde

Efter en ændring af fondsloven kan arvemidler til ngo-fonde fremover uddeles til for­må­let. Det glæder Bør­ne­can­cer­fon­den og SOS Børne­byer­ne. Men et tre­cifret mil­lion­be­løb fra afdøde menne­sker kan fort­sat ikke bruges til at indfri deres sidste vilje.

Arv
”Te­sta­men­te­re­de pen­ge kom­mer frem­over ud at ar­bej­de til det, de er til­tænkt – nem­lig at styr­ke vo­res ar­bej­de med bør­ne­kræft. Men som vi læ­ser det, så er det selv­føl­ge­lig ær­ger­ligt, at det ik­ke og­så gæl­der de ar­ve­mid­ler, som er bun­det som egen­ka­pi­tal i dag," si­ger Ni­co­lai Ei­sen­reich, ind­sam­lings- og kom­mu­ni­ka­tions­chef hos Børnecancerfonden.

På tre år har 21 ngo-fon­de mod­ta­get ar­ve­mid­ler for knap 400 mio. kr. fra men­ne­sker, som in­den de­res død har øn­sket at gi­ve pen­ge til hu­ma­ni­tæ­re ind­sat­ser, syg­doms­be­kæm­pel­se og so­ci­a­le formål.

Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des op­gø­rel­se over ngo-fon­de­nes ar­ve­ind­tæg­ter i 2015 -2017 (se tabel).

På grund af fonds­lo­vens reg­ler om arv og for­mue er en stor del af dis­se pen­ge ble­vet låst som bun­den ka­pi­tal. Det gæl­der de ngo-fon­de, som er re­gi­stre­re­de som ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de, mens de ngo’er, der er er­hvervs­dri­ven­de frit kan be­stem­me over de­res arveindtægter.

Og i 2018 er pen­ge­ne fort­sat med at lø­be ind fra te­sta­to­rer uden at ngo’erne med sik­ker­hed kan bru­ge pen­ge­ne til de vel­gø­ren­de formål.

Men i sid­ste må­ned vedt­og Fol­ke­tin­get en lovæn­dring, som be­ty­der, at der frem­over bli­ver over­ens­stem­mel­se mel­lem te­sta­to­rer­nes sid­ste vil­je og ngo-fon­de­nes brug af pen­ge­ne. Frem­over kan fonds­be­sty­rel­ser­ne nem­lig selv vur­de­re om de en­kel­te ar­ve­be­løb skal pla­ce­res i fonds­for­mu­en el­ler om de skal ud­de­les til or­ga­ni­sa­tio­ner­nes pro­jek­ter og aktiviteter.

Et af to problemer er løst

Æn­drin­gen af fonds­lo­vens § 9 væk­ker der­for be­gej­string blandt fle­re af ngo’erne, som i de se­ne­ste år har få­et en pæn del af de­res ind­tæg­ter i form af arv og gaver.

”Vi er me­get til­fred­se med, at arv og ga­ver nu kan gå di­rek­te til de for­æl­d­re­lø­se og ud­sat­te børn, som vi ar­bej­der for. Her har Fol­ke­tin­get vir­ke­lig løst et stort pro­blem for or­ga­ni­sa­tio­ner som os. Frem­over kan pen­ge­ne gå di­rek­te til det for­mål, som ar­ve­la­der­ne ef­ter vo­res bed­ste over­be­vis­ning har øn­sket,” si­ger di­rek­tør i SOS Bør­ne­by­er­ne Mads Klæ­strup Kristensen.

Han hav­de dog ger­ne set, at de se­ne­ste års tvung­ne op­spa­ring af fon­dens to­cif­re­de ar­ve­mil­li­o­ner var ble­vet fri­gjort i for­bin­del­se med lovændringen.

”Vi vil­le selv­føl­ge­lig øn­ske, at den sam­me sun­de lo­gik og­så gjaldt for de ar­ve­mid­ler, som al­le­re­de er in­de­fros­set på den bund­ne ka­pi­tal,” si­ger Mads Klæ­strup Kristensen.

Og­så i Bør­ne­can­cer­fon­den er man til­freds med, at loven lø­ser pro­ble­mer­ne med de frem­ti­di­ge ar­ve­ind­tæg­ter, selv­om or­ga­ni­sa­tio­nen hav­de hå­bet på en fuld­stæn­dig løs­ning på problemerne.

”Te­sta­men­te­re­de pen­ge kom­mer frem­over ud at ar­bej­de til det, de er til­tænkt – nem­lig at styr­ke vo­res ar­bej­de med bør­ne­kræft. Men som vi læ­ser det, så er det selv­føl­ge­lig ær­ger­ligt, at det ik­ke og­så gæl­der de ar­ve­mid­ler, som er bun­det som egen­ka­pi­tal i dag. Det be­ty­der, at man­ge men­ne­sker sta­dig ik­ke har få­et op­fyldt de­res sid­ste vil­je," si­ger Ni­co­lai Ei­sen­reich, ind­sam­lings- og kom­mu­ni­ka­tions­chef hos Børnecancerfonden.

2018 – sidste år med passive indtægter

På tre år har 21 ngo-fon­de få­et ar­ve­ind­tæg­ter for til­sam­men 384 mio. kr. Og med min­dre ar­ve­la­der­ne ud­tryk­ke­ligt har skre­vet i te­sta­men­tet, at pen­ge­ne skal ud­de­les til ngo-fon­des al­men­vel­gø­ren­de ak­ti­vi­te­ter, er pen­ge­ne i ste­det ble­vet til­skre­vet fon­de­nes egenkapital.

Æn­drin­gen af fonds­lo­ven trå­d­te i kraft pr. fe­bru­ar 2019 og gæl­der der­med først ar­ve­mid­ler, der ind­be­ta­les til fon­de­ne ef­ter den­ne da­to. Un­der ud­valgs­be­hand­lin­ger­ne i Fol­ke­tin­get for­søg­te blandt an­dre Dansk Er­hverv og Mødre­hjæl­pen el­lers at gø­re po­li­ti­ker­ne op­mærk­som på problemet.

”Det er des­u­den be­kla­ge­ligt, at der i § 2, stk. 2 i det frem­lag­te for­slag ik­ke åb­nes mu­lig­hed for en re­vur­de­ring af an­ven­del­sen af de mid­ler, der, in­den lov­for­sla­gets even­tu­el­le ikraft­træ­den, er te­sta­men­te­ret til fon­de mv. Den pro­blem­stil­ling, som det frem­lag­te for­slag adres­se­rer, er i høj grad gæl­den­de og­så for ak­ti­ver, der er mod­ta­get som arv el­ler ga­ve før lovens ikraft­træ­den, og æn­drings­for­sla­get bør der­for gi­ve mu­lig­hed for, at der en­ten ved en ge­ne­rel be­stem­mel­se el­ler ved in­di­vi­du­el stil­ling­ta­gen gi­ves mu­lig­hed for fri­gi­vel­se af ak­ti­ver, der er mod­ta­get af fon­de mv.,” skrev Dansk Er­hverv og Mødre­hjæl­pen til Fol­ke­tin­gets Rets­ud­valg un­der udvalgsbehandlingen.

For­sla­get blev dog ved­ta­get som frem­lagt i Fol­ke­tin­get, og det be­ty­der, at og­så ar­ve­mid­ler, som fon­de­ne modt­og i lø­bet af 2018 skal bindes.

Ek­sem­pel­vis fik SOS Bør­ne­by­er­ne ale­ne i 2018 om­kring 40 mio. kr. i arv. Her­af skal cir­ka 30 mio. kr. in­de­fryses som bun­den ka­pi­tal, vur­de­rer Mads Klæ­strup Kri­sten­sen på bag­grund af de fo­re­lø­bi­ge regn­sk­ab­stal for te­sta­men­tesa­ger­ne i året.

”Når vi har luk­ket regn­ska­bet for 2018 må vi vur­de­re, om det er en re­a­li­stisk mu­lig­hed at an­sø­ge Ci­vilsty­rel­sen om til­la­del­se til at fri­gi­ve bund­ne mid­ler. Men det bli­ver op ad bak­ke – vi har jo er­fa­ret, at en til­la­del­se fra Ci­vilsty­rel­sen gi­ves på ret re­strik­ti­ve vil­kår og i øv­rigt for­ud­sæt­ter en ef­ter­føl­gen­de ’til­ba­ge­be­ta­ling’ til den bund­ne grund­ka­pi­tal,” si­ger han.

Flere arveindtægter i NGO-fondene

– re­search: Pe­ter Ot­ten­da­hl Jakobsen

Ar­vind­tæg­ter 2017Arv 2016Arv 2015Fonds­ty­pe
— i kroner —
Læ­ger uden Græn­sers Fond63.246.02438.604.25244.891.538a
SOS Bør­ne­by­er­ne35.800.00027.200.00024.300.000a
Fol­kekir­kens Nødhjælp23.010.90326.546.42622.819.517a
In­dre Mission7.877.0006.896.0005.864.000e
WWF Ver­dens­na­tur­fon­den6.007.0001.106.0004.244.000e
Bør­ne­can­cer­fon­den4.166.0204.885.45210.357.578a
Bør­ne­fon­den3.271.0002.042.850660.000a
Bør­ne­hjer­te­fon­den500.0000naa
Sa­ve the Or­angutang (Or­angutang Fonden)203.892010.000a
Dan­ner87.3001.281.000475.000a
Ju­le­mær­ke­fon­denna5.249.48011.899.000e
Mødre­hjæl­pen0469.0000a
Psy­ki­a­tri­fon­den00466.268e
AIDS-Fon­detnananaa
Bør­ne­hjælps­da­gennananae
Bør­ne­u­lyk­kes­fon­dennananaa
Kir­ke­fon­detnananae
Den Dan­ske Naturfondnananae
Di­a­ko­nis­sestif­tel­sennananae
Sankt Lukas Stiftelsennananaa
CARE Dan­marknananaa
I alt144.169.139114.280.460125.986.901
I alt 2015-2017384.436.500
An­mærk­nin­ger
Fonds­ty­per:
  • e = er­hvervs­dri­ven­de fonde
  • a = al­me­ne fonde
No­ter
  • Bør­ne­fon­den: Tal­le­ne dæk­ker ak­ti­vi­te­ter før fu­sion med Plan Dan­mark. Fon­den hed­der nu PlanBørnefonden.
  • Sa­ve the Or­angutang (Or­angutang Fon­den): Fon­den blev stif­tet i marts 2016, hvor den tid­li­ge­re var or­ga­ni­se­ret som en forening.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer