Realdania støtter økonomisk tænketank

Re­al­da­nia har valgt at for­læn­ge sin støt­te til den økono­miske tænke­tank Kra­ka. Støt­ten til tænke­tankens ba­sis­drift skal iføl­ge Re­al­da­nia gø­re det mu­ligt for Kra­ka at ska­be ind­sigt og vi­den om nog­le af sam­fundets vig­ti­ge problem­stil­linger til bred nyt­te i sam­fund­et.

Almen boligbebyggelse, Gellerupparken i Aarhus (foto Leif Tuxen)
"Kom­plek­se ud­for­drin­ger som for ek­sem­pel af­folk­ning af land­di­strik­ter, en­som­hed og kli­ma­for­an­drin­ger kan kun lø­ses, hvis vi sam­ar­bej­der på tværs af sam­fun­dets ak­tø­rer,” si­ger Jes­per Ny­gård, di­rek­tør i Re­al­da­nia.

Tæn­ket­an­ken Kra­ka le­ver af at ska­be over­blik over øko­no­mi­en, og med den se­ne­ste be­vil­ling fra Re­al­da­nia har tæn­ket­an­ken få­et et godt fun­da­ment for det ar­bej­de. Så­le­des har Kra­ka net­op mod­ta­get op mod 15 mio. kr. over de næ­ste fem år fra 2019 til 2023. Det op­ly­ser Re­al­da­nia i en pres­se­med­del­el­se.

Of­fent­lig­gø­rel­sen fal­der i øv­rigt få da­ge ef­ter, at fle­re tæn­ket­an­ke har ef­ter­lyst et tæt­te­re sam­ar­bej­de med den dan­ske filan­tro­pi­ske sek­tor.

Jes­per Ny­gård, di­rek­tør i Re­al­da­nia, ser frem til de kom­men­de års ana­ly­ser fra Kra­ka:

”Sto­re sam­fund­spro­ble­mer skal lø­ses i fæl­les­skab. Kom­plek­se ud­for­drin­ger som for ek­sem­pel af­folk­ning af land­di­strik­ter, en­som­hed og kli­ma­for­an­drin­ger kan kun lø­ses, hvis vi sam­ar­bej­der på tværs af sam­fun­dets ak­tø­rer. Det sam­ar­bej­de kræ­ver ind­sigt og vi­den om vo­res sam­fund, og den vi­den kan Kra­ka væ­re med til at le­ve­re med grun­di­ge og so­li­de ana­ly­ser. Der­for er vi i Re­al­da­nia gla­de for at kun­ne væ­re med til at sik­re drif­ten af tæn­ket­an­ken de næ­ste fem år,” si­ger Jes­per Ny­gård, di­rek­tør i Re­al­da­nia.

Hos Kra­ka er di­rek­tør Pe­ter Mo­gen­sen glad for støt­ten:

”Vi ser be­vil­lin­gen som en an­er­ken­del­se af, at der er brug for en tæn­ket­ank, som er uaf­hæn­gig af særin­ter­es­ser og po­li­ti­ske in­ter­es­ser. Med øko­no­mi til drif­ten kan vi fort­sæt­te med at væ­re det uaf­hæn­gi­ge, fag­ligt kom­pe­ten­te ind­s­park, som kan dan­ne grund­lag for at lø­se nog­le af de mas­si­ve pro­ble­mer, som vo­res sam­fund står over­for,” si­ger Pe­ter Mo­gen­sen, di­rek­tør i tæn­ket­an­ken Kra­ka.

Re­al­da­nia var i 2011 med til at etab­le­re Kra­ka og har si­den 2014 støt­tet tæn­ket­an­ken med i alt 40 mio. kr. frem til 2023.

Re­al­da­nia ar­bej­der ud­over Kra­ka sam­men med en ræk­ke an­dre tæn­ket­an­ke, bl.a. For­stæ­der­nes Tæn­ket­ank, Con­ci­to og Man­dag Mor­gen.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Grøn tænketank i hård kritik af fondselitens investeringer

Der er et mis­for­hold mel­lem de al­ler­stør­ste dan­ske fon­des al­men­nyt­ti­ge for­mål på den ene si­de og de­res mang­len­de im­pact-in­ve­ste­rin­ger på den an­den si­de. Det vur­de­rer…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond offentliggør ny uddelingsrunde

Be­vil­lin­ger­ne fra den roy­a­le fond ly­der på sam­men­lagt 2,8 mio. kr. for­delt på 53 for­skel­li­ge pro­jek­ter, skri­ver Kon­ge­hu­set på sin hjem­mesi­de. Dron­ning Mar­gret­he delt­og som…

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Coronakrise

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.