Annoncespot_img

Realdania støtter økonomisk tænketank

Realdania har valgt at forlænge sin støtte til den økono­miske tænke­tank Kraka. Støtten til tænke­tankens basisdrift skal ifølge Realdania gøre det muligt for Kraka at skabe indsigt og viden om nogle af sam­fundets vigtige problem­stil­linger til bred nytte i sam­fund­et.

Almen boligbebyggelse, Gellerupparken i Aarhus (foto Leif Tuxen)
"Kom­plek­se ud­for­drin­ger som for ek­sem­pel af­folk­ning af land­di­strik­ter, en­som­hed og kli­ma­for­an­drin­ger kan kun lø­ses, hvis vi sam­ar­bej­der på tværs af sam­fun­dets ak­tø­rer,” si­ger Jes­per Ny­gård, di­rek­tør i Realdania.

Tæn­ket­an­ken Kra­ka le­ver af at ska­be over­blik over øko­no­mi­en, og med den se­ne­ste be­vil­ling fra Re­al­da­nia har tæn­ket­an­ken få­et et godt fun­da­ment for det ar­bej­de. Så­le­des har Kra­ka net­op mod­ta­get op mod 15 mio. kr. over de næ­ste fem år fra 2019 til 2023. Det op­ly­ser Re­al­da­nia i en pressemeddelelse.

Of­fent­lig­gø­rel­sen fal­der i øv­rigt få da­ge ef­ter, at fle­re tæn­ket­an­ke har ef­ter­lyst et tæt­te­re sam­ar­bej­de med den dan­ske filan­tro­pi­ske sek­tor.

Jes­per Ny­gård, di­rek­tør i Re­al­da­nia, ser frem til de kom­men­de års ana­ly­ser fra Kraka:

”Sto­re sam­fund­spro­ble­mer skal lø­ses i fæl­les­skab. Kom­plek­se ud­for­drin­ger som for ek­sem­pel af­folk­ning af land­di­strik­ter, en­som­hed og kli­ma­for­an­drin­ger kan kun lø­ses, hvis vi sam­ar­bej­der på tværs af sam­fun­dets ak­tø­rer. Det sam­ar­bej­de kræ­ver ind­sigt og vi­den om vo­res sam­fund, og den vi­den kan Kra­ka væ­re med til at le­ve­re med grun­di­ge og so­li­de ana­ly­ser. Der­for er vi i Re­al­da­nia gla­de for at kun­ne væ­re med til at sik­re drif­ten af tæn­ket­an­ken de næ­ste fem år,” si­ger Jes­per Ny­gård, di­rek­tør i Realdania.

Hos Kra­ka er di­rek­tør Pe­ter Mo­gen­sen glad for støtten:

”Vi ser be­vil­lin­gen som en an­er­ken­del­se af, at der er brug for en tæn­ket­ank, som er uaf­hæn­gig af særin­ter­es­ser og po­li­ti­ske in­ter­es­ser. Med øko­no­mi til drif­ten kan vi fort­sæt­te med at væ­re det uaf­hæn­gi­ge, fag­ligt kom­pe­ten­te ind­s­park, som kan dan­ne grund­lag for at lø­se nog­le af de mas­si­ve pro­ble­mer, som vo­res sam­fund står over­for,” si­ger Pe­ter Mo­gen­sen, di­rek­tør i tæn­ket­an­ken Kraka.

Re­al­da­nia var i 2011 med til at etab­le­re Kra­ka og har si­den 2014 støt­tet tæn­ket­an­ken med i alt 40 mio. kr. frem til 2023.

Re­al­da­nia ar­bej­der ud­over Kra­ka sam­men med en ræk­ke an­dre tæn­ket­an­ke, bl.a. For­stæ­der­nes Tæn­ket­ank, Con­ci­to og Man­dag Morgen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer