Annoncespot_img

Villum og Velux Fondene uddelte 888 mio. kr. i 2018

De to almene fondes uddelinger faldt på papiret med 30 pct. i 2018. På det natur­vi­den­ska­be­lige område blev uddelingerne næsten halveret sammen­lignet med året før trods et samlet uddelings­niveau på 888 mio. kr. Udsvinget skyldes de flerårige virkemidler.

Mens an­tal­let af be­vil­lin­ger fra Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne steg en smu­le i 2018, så faldt de sam­le­de ud­de­lin­ger til gen­gæld markant.

I 2018 ud­del­te fon­de­ne 888 mio. kr. for­delt på 1.015 be­vil­lin­ger. Der­med faldt det sam­le­de ni­veau med 375 mio. kr. el­ler 30 pct.

Året før ud­del­te Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne nem­lig sam­let 1.263 mio. kr. for­delt på 916 bevillinger.

Ned­gan­gen i be­vil­lings­sum­men ses især på den vi­den­ska­be­li­ge front. I 2017 do­ne­re­de de to fon­de 848 mio. kr. til om­rå­det, men i 2018 er tal­let fal­det til 434 mio. kr. – næ­sten en halvering.

Iføl­ge fon­den skal for­kla­rin­gen på den sto­re re­duk­tion i be­vil­lin­ger fin­des i de stør­re fler­åri­ge vir­ke­mid­ler som f.eks. Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tors. Da do­na­tio­ner­ne til dis­se om­rå­der of­te ud­mønt­es med fle­re års mel­lem­rum, vil ud­de­lings­ni­veau­et fra år til år der­for vi­se ud­s­ving som konsekvens.

I 2017 gik der f.eks. 150 mio. kr. til Vil­lum Yo­ung In­ve­sti­ga­tors, mens der her i 2019 net­op er ud­delt 205 mio. kr. til om­rå­det.

Læs me­re i Vil­lum og Ve­lux Fon­de­nes års­skrift for 2018 her.

Uddelinger fordelt på indsatsområder 2017-2018 (mio. kr.)

Uddelinger fordelt på indsatsområder 2017-2018

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer