Annoncespot_img

Concordium Foundation støtter Aarhus Universitets nye blockchain-forskningscenter

Schweiziske Concordium Foundation, med Lars Seier Christensen i spidsen, har støttet Aarhus Universitets Concordium Blockchain Research Centre med 50 mio. kr. Centret åbner 1. februar.

Centerleder på det nye blockchain-forskningscenter, professor Jesper Buus Nielsen
”Vo­res mål er at sam­le er­fa­rin­ger fra tid­li­ge­re ge­ne­ra­tio­ner af blo­ck­chains, sam­men­hol­de det med den forsk­ning, vi har be­dre­vet her på in­sti­tut­tet de se­ne­ste ti år – og på den bag­grund ska­be ny vi­den om tek­no­lo­gi­en,” si­ger pro­fes­sor Jes­per Buus Ni­el­sen, cen­ter­le­der på det nye blockchain-forskningscenter.

Con­cor­di­um Block­chain Re­search Cen­ter på Aar­hus Uni­ver­si­tet skal for­ske i block­chain-tek­no­lo­gi med fo­kus på sik­ker­hed, gen­nem­sig­tig­hed og ge­ne­rel anvendelighed.

Det op­ly­ser Aar­hus Uni­ver­si­tet i en pressemeddelelse.

Cen­tret åb­ner 1. fe­bru­ar 2019 og er støt­tet af Con­cor­di­um Fo­un­da­tion – en ny schweizisk fond etab­le­ret af medstif­ter af Saxo Bank og fhv. bank­di­rek­tør Lars Sei­er Christensen.

”Con­cor­di­um Fo­un­da­tion støt­ter Con­cor­di­um Block­chain Re­search Cen­ter med 50 mil­li­o­ner over de næ­ste fem år til fri forsk­ning i tek­no­lo­gi­en. Vo­res for­håb­ning er, at forsk­nin­gen på sigt kan bi­dra­ge til, at bå­de det pri­va­te er­hvervs­liv og den of­fent­li­ge ad­mi­ni­stra­tion kan an­ven­de block­chain-tek­no­lo­gi­en sik­kert og ef­fek­tivt til for­skel­li­ge ty­per af transak­tio­ner,” si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen, der og­så er for­mand for Con­cor­di­um Foundation.

Iføl­ge Aar­hus Uni­ver­si­tet for­ven­tes block­chain-tek­no­lo­gi­en blandt an­det at kun­ne re­vo­lu­tio­ne­re va­luta­sy­ste­mer, styr­ke op­havs­ret­tig­he­der og di­gi­ta­li­se­re valgsystemer.

Ind­til vi­de­re har tek­no­lo­gi­en dog haft et lidt blak­ket ry på grund af pro­ble­mer med blandt an­det sik­ker­hed, gen­nem­sig­tig­hed og an­ven­de­lig­hed. De pro­ble­mer skal det nye forsk­nings­cen­ter på In­sti­tut for Da­ta­lo­gi på AU nu for­sø­ge at lø­se, frem­går det af pressemeddelelsen.

Cen­ter­le­der på det nye block­chain-forsk­nings­cen­ter er pro­fes­sor Jes­per Buus Ni­el­sen. Han siger:

”Vo­res mål er at sam­le er­fa­rin­ger fra tid­li­ge­re ge­ne­ra­tio­ner af blo­ck­chains, sam­men­hol­de det med den forsk­ning, vi har be­dre­vet her på in­sti­tut­tet de se­ne­ste ti år – og på den bag­grund ska­be ny vi­den om teknologien.”

Støt­ten fra Con­cor­di­um Fo­un­da­tion fi­nan­si­e­rer blandt an­det fi­re ph.d.-studerende og fi­re post­docs over de før­ste fem år af cen­trets levetid.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer