Concordium Foundation støtter Aarhus Universitets nye blockchain-forskningscenter

Schweizi­ske Con­cor­di­um Fo­un­da­tion, med Lars Sei­er Chri­sten­sen i spid­sen, har støt­tet Aar­hus Uni­ver­si­tets Con­cor­di­um Block­chain Re­search Cen­tre med 50 mio. kr. Cen­tret åb­ner 1. februar. 

Centerleder på det nye blockchain-forskningscenter, professor Jesper Buus Nielsen
”Vo­res mål er at sam­le er­fa­rin­ger fra tid­li­ge­re ge­ne­ra­tio­ner af blo­ck­chains, sam­men­hol­de det med den forsk­ning, vi har be­dre­vet her på in­sti­tut­tet de se­ne­ste ti år – og på den bag­grund ska­be ny vi­den om tek­no­lo­gi­en,” si­ger pro­fes­sor Jes­per Buus Ni­el­sen, cen­ter­le­der på det nye blockchain-forskningscenter.

Con­cor­di­um Block­chain Re­search Cen­ter på Aar­hus Uni­ver­si­tet skal for­ske i blo­ck­­­chain-tek­­no­lo­­gi med fo­kus på sik­ker­hed, gen­nem­sig­tig­hed og ge­ne­rel anvendelighed.

Det op­ly­ser Aar­hus Uni­ver­si­tet i en pressemeddelelse.

Cen­tret åb­ner 1. fe­bru­ar 2019 og er støt­tet af Con­cor­di­um Fo­un­da­tion – en ny schweizisk fond etab­le­ret af medstif­ter af Saxo Bank og fhv. bank­di­rek­tør Lars Sei­er Christensen.

”Con­cor­di­um Fo­un­da­tion støt­ter Con­cor­di­um Block­chain Re­search Cen­ter med 50 mil­li­o­ner over de næ­ste fem år til fri forsk­ning i tek­no­lo­gi­en. Vo­res for­håb­ning er, at forsk­nin­gen på sigt kan bi­dra­ge til, at bå­de det pri­va­te er­hvervs­liv og den of­fent­li­ge ad­mi­ni­stra­tion kan an­ven­de blo­ck­­­chain-tek­­no­lo­­gi­en sik­kert og ef­fek­tivt til for­skel­li­ge ty­per af transak­tio­ner,” si­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen, der og­så er for­mand for Con­cor­di­um Foundation.

Iføl­ge Aar­hus Uni­ver­si­tet for­ven­tes blo­ck­­­chain-tek­­no­lo­­gi­en blandt an­det at kun­ne re­vo­lu­tio­ne­re va­luta­sy­ste­mer, styr­ke op­havs­ret­tig­he­der og di­gi­ta­li­se­re valgsystemer.

Ind­til vi­de­re har tek­no­lo­gi­en dog haft et lidt blak­ket ry på grund af pro­ble­mer med blandt an­det sik­ker­hed, gen­nem­sig­tig­hed og an­ven­de­lig­hed. De pro­ble­mer skal det nye forsk­nings­cen­ter på In­sti­tut for Da­ta­lo­gi på AU nu for­sø­ge at lø­se, frem­går det af pressemeddelelsen.

Cen­ter­le­der på det nye blo­ck­­­chain-forsk­­nings­­­cen­ter er pro­fes­sor Jes­per Buus Ni­el­sen. Han siger:

”Vo­res mål er at sam­le er­fa­rin­ger fra tid­li­ge­re ge­ne­ra­tio­ner af blo­ck­chains, sam­men­hol­de det med den forsk­ning, vi har be­dre­vet her på in­sti­tut­tet de se­ne­ste ti år – og på den bag­grund ska­be ny vi­den om teknologien.”

Støt­ten fra Con­cor­di­um Fo­un­da­tion fi­nan­si­e­rer blandt an­det fi­re ph.d.-studerende og fi­re post­docs over de før­ste fem år af cen­trets levetid.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…